EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0269

Kommissionens forordning (EU) 2017/269 af 16. februar 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår listen over aktivstoffer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0776

OJ L 40, 17.2.2017, p. 4–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/269/oj

17.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/269

af 16. februar 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår listen over aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider (1), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1185/2009 er der fastlagt en fælles ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over afsætning og anvendelse af pesticider.

(2)

Kommissionen bør regelmæssigt og mindst hver femte år tilpasse listen over omfattede stoffer og klassificeringen heraf i produktgrupper og kemiske grupper som omhandlet i bilag III. Da sidstnævnte senest blev ajourført i 2011 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2011 (2), er det nødvendigt at ajourføre listen i bilaget til nævnte forordning, således at den omfatter årene fra 2016 til 2020.

(3)

På grund af antallet af berørte stoffer og den komplicerede proces for identificering og klassificering af de relevante forbindelser er det vanskeligt for de nationale statistikmyndigheder at erhverve de redskaber, de behøver for at indsamle oplysninger om anvendelse og markedsføring af pesticider. Listen bør derfor kun omfatte de stoffer, der er blevet tildelt et identifikationsnummer af en af de to store, internationalt anerkendte institutioner, der registrerer kemiske forbindelser og pesticider, Chemical Abstracts Service under American Chemical Society og Collaborative International Pesticides Analytical Council.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1185/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2011 af 7. juli 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistik over pesticider for så vidt angår definitionerne og listen over aktivstoffer (EUT L 180 af 8.7.2011, s. 3).


BILAG

»BILAG III

HARMONISERET KLASSIFICERING AF STOFFER

Hovedgrupper

Produktkategorier

Kode

Kemisk gruppe

Stoffer (fællesnavne)

Den fælles nomenklatur

CAS (1)

CIPAC (2)

Fungicider og baktericider

 

PES_F

 

 

 

 

 

Uorganiske fungicider

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

KOBBERFORBINDELSER

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

BORDEAUXVÆSKE

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

KOBBERHYDROXID

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

KOBBER(I)OXID

1319-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

KOBBEROXYCHLORID

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TRIBASISK KOBBERSULFAT

1333-22-8

44.606

 

 

F01_01_06

 

ANDRE KOBBERSALTE

 

44

 

 

F01_02

UORGANISK SVOVL

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SVOVL

7704-34-9

18

 

 

F01_99

ANDRE UORGANISKE FUNGICIDER

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

SVOVLKALK (CALCIUMPOLYSULFID)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_03

 

KALIUMPHOSPHONATER (TIDLIGERE KALIUMPHOSPHIT)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_06

 

DINATRIUMPHOSPHONAT

 

808

 

 

F01_99_07

 

KALIUMHYDROGENCARBONAT

298-14-6

853

 

 

F01_99_99

 

ANDRE UORGANISKE FUNGICIDER

 

 

 

Fungicider på basis af carbamater og dithiocarbamater

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

CARBANILATFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

 

F02_02

CARBAMATFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL

413615-35-7

177406-68-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALICARB

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

399

 

 

F02_03

DITHIOCARBAMATFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEB

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

THIRAM

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

ZIRAM

137-30-4

31

 

 

F02_99

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF CARBAMATER OG DITHIOCARBAMATER

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF CARBAMATER OG DITHIOCARBAMATER

 

 

 

Fungicider på basis af benzimidazoler

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

BENZIMIDAZOLFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

CARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

THIABENDAZOL

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

THIOPHANAT-METHYL

23564-05-8

262

 

 

F03_99

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF BENZIMIDAZOLER

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF BENZIMIDAZOLER

 

 

 

Fungicider på basis af imidazoler og triazoler

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

CONAZOLFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F04_01_02

 

BROMUCONAZOL

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CYPROCONAZOL

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOCONAZOL

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOXICONAZOL

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUCONAZOL

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUQUINCONAZOL

136426-54-5

474

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALIL (ENILCONAZOL)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPCONAZOL

125225-28-7

798

 

 

F04_01_13

 

METCONAZOL

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENCONAZOL

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPICONAZOL

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTHIOCONAZOL

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUCONAZOL

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRACONAZOL

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITICONAZOL

131983-72-7

652

 

 

F04_02

IMIDAZOLFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CYAZOFAMID

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

 

 

F04_99

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF IMIDAZOLER OG TRIAZOLER

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOCTRADIN

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROM

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICYCLAZOL

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF IMIDAZOLER OG TRIAZOLER

 

 

 

Fungicider på basis af morpholiner

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

MORPHOLINFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETHOMORPH

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORPH

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORPH

67564-91-4

427

 

 

F05_99

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF MORPHOLINER

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

ANDRE FUNGICIDER PÅ BASIS AF MORPHOLINER

 

 

 

Fungicider af mikrobiologisk eller botanisk oprindelse

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

MIKROBIOLOGISKE FUNGICIDER

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS — STAMME AQ10

 

589

 

 

F06_01_02

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS (STAMME DSM 14940-1)

 

809, 810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS SUBTILIS — STAMME QST 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS

 

614

 

 

F06_01_05

 

GLIOCLADIUM CATENULATUM — STAMME J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS — STAMME MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_11

 

TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) (ITEM 908)

 

816

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA — STAMME O

 

946

 

 

F06_01_14

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA (FLERE STAMMER)

 

921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. — STAMME DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM (M1)

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES K61 (K61) (TIDLIGERE STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS)

 

937

 

 

F06_01_18

 

TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (TIDLIGERE T. HARZIANUM)

 

938, 939, 940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (STAMME T34)

 

941

 

 

F06_01_20

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (TIDLIGERE TRICHODERMA HARZIANUM)

 

942, 943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE — STAMME I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (TIDLIGERE T. VIRIDE) (ICC080)

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (TIDLIGERE VERTICILLIUM DAHLIAE)

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600

 

 

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS — STAMME FZB24

 

 

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE — STAMME LAS02

 

 

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE — STAMME SC1

 

 

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP.PLANTARUM D747

 

 

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST 2808

 

 

 

 

F06_02

BOTANISKE FUNGICIDER

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EUGENOL

97-53-0

 

 

 

F06_02_02

 

GERANIOL

106-24-1

 

 

 

F06_02_03

 

THYMOL

89-83-8

900

 

 

F06_02_04

 

EKSTRAKT AF TETRÆ

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARIN

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560

 

858

 

 

F06_02_07

 

EKSTRAKT AF REYNOUTRIA SACCHALINENSIS

 

 

 

 

F06_99

ANDRE FUNGICIDER AF MIKROBIOLOGISK ELLER BOTANISK OPRINDELSE

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVISAN

 

980

 

Baktericider

F07

 

 

 

 

 

 

F07_01

UORGANISKE BAKTERICIDER

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

KALIUMHYPOCHLORIT

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

ALUMINIUMSULFAT

10043-01-3

849

 

 

F07_99

ANDRE BAKTERICIDER

 

 

 

 

Andre fungicider og baktericider

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

ALIFATISKE NITROGENFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODIN

03.10.2439

101

 

 

F99_02

AMIDFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CYFLUFENAMID

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPICOLID

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROCHLORAZ

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMID

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTHIOPYRAD

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZOVINDIFLUPYR

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

ISOFETAMID

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBIN

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPYRAM

658066-35-4

807

 

 

F99_03

ANILIDFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAXYL

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAXYL

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAXYL-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIXAFEN

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

ISOPYRAZAM

881685-58-1

963

 

 

F99_03_13

 

FLUXAPYROXAD

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFEN

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAXAN

874967-67-6

833

 

 

F99_05

AROMATISKE FUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

 

F99_05_03

 

2,5-DICHLORBENZOESYREMETHYLESTER

2905-69-3

686

 

 

F99_06

DICARBOXIMIDFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODION

36734-19-7

278

 

 

F99_07

DINITROANILINFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

 

F99_08

DINITROPHENOLFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_08_02

 

MEPTYLDINOCAP

131-72-6

811

 

 

F99_09

FUNGICIDER MED ORGANISK FOSFOR

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETYL-AL

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLCLOFOS-METHYL

57018-04-9

479

 

 

F99_10

OXAZOLFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

 

F99_11

PHENYLPYRROLFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

 

F99_12

PHTHALMIDFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

CAPTAN

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPET

133-07-3

75

 

 

F99_13

PYRIMIDINFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PYRIMETHANIL

53112-28-0

714

 

 

F99_14

QUINOLINFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYQUINOLINSULFAT (8-HYDROXYQUINOLIN INKL. OXYQUINOLIN)

134-31-6

677

 

 

F99_14_02

 

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

 

F99_15

QUINONFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITHIANON

3347-22-6

153

 

 

F99_16

STROBILURINFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOXYSTROBIN

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

KRESOXIM-METHYL

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PICOXYSTROBIN

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PYRACLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOXYSTROBIN

141517-21-7

617

 

 

F99_17

URINSTOFFUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

URINSTOF

57-13-6

913

 

Ikke-klassificerede fungicider

F99_99

IKKE-KLASSIFICEREDE FUNGICIDER

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-PHENYLPHENOL

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METHYL

126448-41-7

597

 

 

F99_99_04

 

ASCORBINSYRE

 

774

 

 

F99_99_05

 

BENZOESYRE

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PYRIOFENON

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

 

F99_99_12

 

PROQUINAZID

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALAT (TIDLIGERE VALIPHENAL)

 

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETHYLDISULFID

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANIL

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPYRAZAMIN

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

ANDRE IKKE-KLASSIFICEREDE FUNGICIDER

 

 

Herbicider. Afsvidningsmidler og mosdræbere

 

PES_H

 

 

 

 

 

Herbicider på basis af phenoxyphytohormoner

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

PHENOXYHERBICIDER

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF PHENOXYPHYTOHORMONER

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF PHENOXYPHYTOHORMONER

 

 

 

Herbicider på basis af triaziner og triazinoner

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

TRIAZINHERBICIDER

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTHYLAZIN

5915-41-3

234

 

 

H02_03

TRIAZINONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRON

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

 

 

H02_99

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF TRIAZINER OG TRIAZINONER

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF TRIAZINER OG TRIAZINONER

 

 

 

Herbicider på basis af amider og anilider

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

AMIDHERBICIDER

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETHENAMID-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOXSULAM

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETHOXAMID

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPYZAMID

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PYROXSULAM

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ANILIDHERBICIDER

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

 

H03_03

CHLORACETANILIDHERBICIDER

 

 

 

 

 

H03_03_02

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

 

H03_03_04

 

S-METOLACHLOR

87392-12-9

607

 

 

H03_99

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF AMIDER OG ANILIDER

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF AMIDER OG ANILIDER

 

 

 

Herbicider på basis af carbamater og biscarbamater

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

BISCARBAMATHERBICIDER

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

CHLORPROPHAM

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIPHAM

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

PHENMEDIPHAM

13684-63-4

77

 

 

H04_02

CARBAMATHERBICIDER

 

 

 

 

 

H04_02_02

 

CARBETAMID

16118-49-3

95

 

 

H04_99

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF CARBAMATER OG BISCARBAMATER

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF CARBAMATER OG BISCARBAMATER

 

 

 

Herbicider på basis af dinitroanilinderivater

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

DINITROANILINHERBICIDER

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

 

H05_99

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF DINITROANILINDERIVATER

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF DINITROANILINDERIVATER

 

 

 

Herbicider på basis af urinstof-, uracil- eller sulfonylurinstofderivater

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

SULFONYLURINSTOFHERBICIDER

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURON-METHYL

99283-01-9

83055-99-6

502

 

 

H06_01_04

 

CHLORSULFURON

64902-72-3

391

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPYRSULFURON-METHYL

150315-10-9

144740-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

IODOSULFURON-METHYL-NATRIUM

144550-36-7

634.501

 

 

H06_01_11

 

MESOSULFURON-METHYL

400852-66-6

208465-21-8

663

 

 

H06_01_12

 

METSULFURON-METHYL

74223-64-6

441

 

 

H06_01_13

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

THIFENSULFURON-METHYL

79277-67-1

79227-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURON-METHYL

106040-48-6

101200-48-0

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTHOSULFAMURON

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETHAMETSULFURON-METHYL

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURON-METHYL

100784-20-1

785

 

 

H06_02

URACILHERBICIDER

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACIL

01.8.2164

163

 

 

H06_03

URINSTOFHERBICIDER

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

CHLORTOLURON

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURON

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURON

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

 

H06_99

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF URINSTOF-, URACIL- ELLER SULFONYLURINSTOFDERIVATER

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

ANDRE HERBICIDER PÅ BASIS AF URINSTOF-, URACIL- ELLER SULFONYLURINSTOFDERIVATER

 

 

 

Andre herbicider

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ARYLOXYPHENOXYPROPIONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

CLODINAFOP-PROPARGYL

114420-56-3

105512-06-9

683

 

 

H99_01_02

 

CYHALOFOP-BUTYL

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DICLOFOP-METHYL

40843-25-2

257-141-8

358

 

 

H99_01_04

 

FENOXAPROP-P-ETHYL

113158-40-0

71283-80-2

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOP-P-BUTYL

79241-46-6

467

 

 

H99_01_06

 

HALOXYFOP-P

95977-29-0

526

 

 

H99_01_07

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

QUIZALOFOP-P-ETHYL

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

QUIZALOFOP-P-TEFURYL

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

BENZOFURANHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETHOFUMESAT

26225-79-6

233

 

 

H99_03

BENZOESYREHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_04

BIPYRIDYLIUMHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIQUAT

85-00-7

55

 

 

H99_05

CYCLOHEXANDIONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

CLETHODIM

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CYCLOXYDIM

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOXYDIM

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOXYDIM

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOXYDIM

87820-88-0

544

 

 

H99_06

DIAZINHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PYRIDAT

55512-33-9

447

 

 

H99_07

DICARBOXIMIDHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

 

H99_08

DIPHENYLETHERHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OXYFLUORFEN

42874-03-3

538

 

 

H99_09

IMIDAZOLINONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

 

H99_10

UORGANISKE HERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

JERNSULFAT

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

ISOXAZOLHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

ISOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZON

210631-68-8

800

 

 

H99_13

NITRILHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOXYNILOCTANOAT OG/ELLER HEPTANOAT

1689-84-5

1689-99-2

56634-95-8

87

 

 

H99_13_03

 

IOXYNIL

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

HERBICIDER MED ORGANISK FOSFOR

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

AMMONIUMGLUFOSINAT

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLYPHOSAT

1071-83-6

284

 

 

H99_15

PHENYLPYRAZOLHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOXADEN

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PYRAFLUFEN-ETHYL

129630-19-9

605

 

 

H99_16

PYRIDAZINONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

 

H99_17

PYRIDINCARBOXAMIDHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

 

H99_18

PYRIDINCARBOXYLSYREHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

CLOPYRALIDMONOETHANOLAMINSALT

1702-17-6

57754-85-5

455

 

 

H99_18_02

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUXIFENMETHYL

943831-98-9

970

 

 

H99_18_04

 

AMINOPYRALID

150114-71-9

771

 

 

H99_19

PYRIDYLOXYEDDIKESYREHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROXYPYR

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

 

H99_20

QUINOLINHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

 

H99_21

THIADIAZINHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZON

25057-89-0

366

 

 

H99_22

THIOCARBAMATHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRI-ALLAT

2303-17-5

97

 

 

H99_23

TRIAZOLHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROL

61-82-5

90

 

 

H99_24

TRIAZOLINONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

CARFENTRAZON-ETHYL

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

TRIAZOLONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOXYCARBAZON-NATRIUM

145026-81-9

181274-15-7

655

 

 

H99_25_02

 

THIENCARBAZON-METHYL

936331-72-5

317815-83-1

797

 

 

H99_26

TRIKETONHERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MESOTRION

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULCOTRION

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRION

335104-84-2

790

 

Ikke-klassificerede herbicider

H99_99

IKKE-KLASSIFICEREDE HERBICIDER

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

EDDIKESYRE

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPYRIBAC-NATRIUM

125401-92-5

748.011

 

 

H99_99_03

 

CLOMAZON

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROCHLORIDON

61213-25-0

430

 

 

H99_99_06

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

PELARGONSYRE

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

QUINOCLAMIN

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

ANDRE HERBICIDER, AFSVIDNINGSMIDLER OG MOSDRÆBERE

 

 

Insekticider og acaricider

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insekticider på basis af pyrethroider

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

PYRETHROIDINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

ACRINATHRIN

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALPHA-CYPERMETHRIN

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CYFLUTHRIN

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTHRIN

82657-04-3

415

 

 

I01_01_06

 

CYPERMETHRIN

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETHRIN

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-CYHALOTHRIN

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CYHALOTHRIN

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTHRIN

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CYPERMETHRIN

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CYPERMETHRIN

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF PYRETHROIDER

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF PYRETHROIDER

 

 

 

Insekticider på basis af chlorerede carbonhydrider

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

ANTHRANILDIAMIDINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CYANTRANILIPROL

 

 

 

 

I02_99

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF CHLOREREDE CARBONHYDRIDER

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF CHLOREREDE CARBONHYDRIDER

 

 

 

Insekticider på basis af carbamater og oximcarbamat

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

OXIMCARBAMATINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METHOMYL

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OXAMYL

23135-22-0

342

 

 

I03_02

CARBAMATINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANAT-HYDROCHLORID

22259-30-9

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METHIOCARB

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

 

 

I03_99

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF CARBAMAT OG OXIMCARBAMAT

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF CARBAMAT OG OXIMCARBAMAT

 

 

 

Insekticider på basis af organophosphater

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

INSEKTICIDER MED ORGANISK FOSFOR

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

CHLORPYRIFOS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

CHLORPYRIFOS-METHYL

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETHOAT

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETHOPROPHOS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATHION

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

PHOSMET

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIPHOS-METHYL

29232-93-7

239

 

 

I04_99

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF ORGANOPHOSPHATER

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

ANDRE INSEKTICIDER PÅ BASIS AF ORGANOPHOSPHATER

 

 

 

Insekticider af mikrobiologisk eller botanisk oprindelse

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

MIKROBIOLOGISKE INSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GV — STAMME BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (AM65-52)

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE — STAMME BIPESCO 5F/52

 

784

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS — STAMME FE9901

 

778

 

 

I05_01_08

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI (ABTS-1857 OG GC-91)

 

949, 950

 

 

I05_01_09

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI (ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 OG EG 2348)

 

951, 952, 953, 954, 955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS (NB 176)

 

956

 

 

I05_01_11

 

BEAUVERIA BASSIANA (ATCC 74040 OG GHA)

 

957, 958

 

 

I05_01_12

 

CYDIA POMONELLA GRANULOSIS VIRUS (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

HELICOVERPA ARMIGERA NUCLEOPOLYHEDROVIRUS (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIMUM MUSCARIUM (VE6) (TIDLIGERE VERTICILLIUM LECANII)

 

961

 

 

I05_01_15

 

SPODOPTERA LITTORALIS NUCLEOPOLYHEDROVIRUS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA — STAMME 147

 

 

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA — STAMME NPP11B005

 

 

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA APOPKA — STAMME 97 (TIDLIGERE PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

SPODOPTERA EXIGUA NUCLEAR POLYHEDROSIS VIRUS

 

592

 

 

I05_02

BOTANISKE INSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

ORANGEOLIE

 

902

 

 

I05_02_02

 

TAGETESOLIE

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PYRETHRINER

8003-34-7

32

 

 

I05_99

ANDRE INSEKTICIDER AF MIKROBIOLOGISK ELLER BOTANISK OPRINDELSE

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

ANDRE INSEKTICIDER AF MIKROBIOLOGISK ELLER BOTANISK OPRINDELSE

 

 

 

Acaricider

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

PYRAZOLACARICIDER

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPYROXIMAT

134098-61-6

695

 

 

I06_02

TETRAZINACARICIDER

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

CLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

 

I06_99

ANDRE ACARICIDER

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACEQUINOCYL

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CYFLUMETOFEN

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

ANDRE ACARICIDER

 

 

 

Andre insekticider

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

INSEKTICIDER FREMSTILLET VED GÆRING

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMECTIN

71751-41-2

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMECTIN

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMECTIN

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAM

187166-40-1

802

 

 

I99_03

BENZOYLURINSTOF-INSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

 

I99_03_03

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

 

I99_04

CARBAZATINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZAT

149877-41-8

736

 

 

I99_05

DIAZYLHYDRAZININSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METHOXYFENOZID

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

CHROMAFENOZID

143807-66-3

775

 

 

I99_06

INSEKTVÆKSTREGULERINGSMIDLER

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CYROMAZIN

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

 

I99_06_03

 

HEXYTHIAZOX

78587-05-0

439

 

 

I99_08

NITROGUANIDININSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

CLOTHIANIDIN

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ORGANOTININSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_10

OXADIAZININSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

 

I99_11

PHENYLETHERINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

 

I99_12

PYRAZOL(PHENYL-)INSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFENPYRAD

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

CHLORANTRANILIPROL

500008-45-7

794

 

 

I99_13

PYRIDININSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PYMETROZIN

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONICAMID

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOXAFLOR

946578-00-3

820

 

 

I99_14

PYRIDYLMETHYLAMININSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPYRADIFURON

951659-40-8

 

 

 

I99_15

SULFITESTERINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_17

TETRONSYREINSEKTICIDER

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMESIFEN

283594-90-1

747

 

 

I99_18

INSEKTLOKKEMIDLER LIGEKÆDEDE SOMMERFUGLEFEROMONER (SCLPS)

 

 

895

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-9-DODECEN-1-YL-ACETAT

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-8-DODECEN-1-YL-ACETAT

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E, 13Z)-OCTADECADIEN-1-YL-ACETAT

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E, 9E)-DODECADIEN-1-YL-ACETAT

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E, 9Z)-DODECADIEN-1-YL-ACETAT

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z, 11E)-HEXADECADIEN-1-YL-ACETAT

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z, 11Z)-HEXADECADIEN-1-YL-ACETAT

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z, 12E)-TETRADECADIEN-1-YL-ACETAT

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-11-TETRADECEN-1-YL-ACETAT

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-DECEN-1-OL

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-5-DECEN-1-YL-ACETAT

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-8-DODECEN-1-YL-ACETAT

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-8-DODECEN-1-YL-ACETAT

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-HEXADECEN-1-OL

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-11-HEXADECEN-1-YL-ACETAT

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-HEXADECENAL

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-11-TETRADECEN-1-YL-ACETAT

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-OCTADECENAL

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-TETRADECENAL

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-DODECEN-1-OL

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-HEXADECENAL

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-9-TETRADECEN-1-YL-ACETAT

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECYLACETAT

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADECAN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODECAN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-9-DODECEN-1-YL-ACETAT

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADECATRIEN-1-YL-ACETAT

 

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-3,8-TETRADECATRIEN-1-YL-ACETAT

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECYLACETAT

 

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-9,11-TETRADECADIEN-1-YL-ACETAT

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-3,13- OCTADECADIENYLACETAT

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(Z,Z)-3,13- OCTADECADIENYLACETAT

53120-26-7

 

 

 

I99_19

ANDRE INSEKTLOKKEMIDLER

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

AMMONIUMACETAT

631-61-8

842

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCIN (1,4-DIAMINOBUTAN)

110-60-1

854

 

 

I99_19_03

 

TRIMETHYLAMINHYDROCHLORID

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-13-HEXADECEN-11-YN-1-YL-ACETAT

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOCOSATETRAEN-1-YL-ISOBUTYRAT

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESCALURE

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

HYDROLYSEREDE PROTEINER

 

901

 

Ikke-klassificerede insekticider/acaricider

I99_99

IKKE-KLASSIFICEREDE INSEKTICIDER/ACARICIDER

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

FEDTSYRER, C7-C18 OG C18 UMÆTTEDE, KALIUMSALTE (CAS 67701-09-1)

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

FEDTSYRER, C8-C10, METHYLESTERE (CAS 85566-26-3)

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

KISELGUR (DIATOMÉJORD)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

LAURINSYRE (CAS 143-07-7)

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZON

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

METHYLDECANOAT (CAS 110-42-9)

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

METHYLOCTANOAT (CAS 111-11-5)

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

OLIESYRE (CAS 112-80-1)

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

PARAFFINOLIE (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

PARAFFINOLIE (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

PARAFFINOLIE (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

PARAFFINOLIE (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

PHOSPHAN

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PYRIDALYL

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMAT

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

SULFURYLFLUORID

2699-79-8

757

 

 

I99_99_23

 

FEDTSYRER, C7-C20

 

891

 

 

I99_99_27

 

ALUMINIUMPHOSPHID

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

MAGNESIUMPHOSPHID

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

CARBONDIOXID

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEXTRIN

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOIDBLANDING QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMID

272451-65-7

788

 

 

I99_99_99

 

ANDRE INSEKTICIDER/ACARICIDER

 

 

Molluskicider

 

PES_M

 

 

 

 

 

Molluskicider

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLLUSKICIDER

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

JERN(III)PHOSPHAT

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEHYD

108-62-3

62

 

 

M01_01_99

 

ANDRE MOLLUSKICIDER

 

 

Plantevækstreguleringsmidler

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Fysiologiske plantevækstreguleringsmidler

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

FYSIOLOGISKE PLANTEVÆKSTREGULERINGSMIDLER

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METHYLCYCLOPROPEN

07.4.3100

767

 

 

PGR01_01_02

 

CHLORMEQUAT

999-81-5

143

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETHEPHON

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_07

 

ETHYLEN

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

GIBBERELLINSYRE

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBBERELLIN

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

MALEINHYDRAZID

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

 

PGR01_01_14

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

PROHEXADIONCALCIUM

127277-53-6

567.02

 

 

PGR01_01_16

 

NATRIUM-5-NITROGUAIACOLAT

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

NATRIUM-O-NITROPHENOLAT

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

NATRIUM-P-NITROPHENOLAT

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

732.202

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALIN

62924-70-3

971

 

 

PGR01_99

ANDRE FYSIOLOGISKE PLANTEVÆKSTREGULERINGSMIDLER

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

1-NAPHTYLEDDIKESYRE (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-DECANOL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-NAPHTHYLACETAMID (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENIN

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_07

 

INDOLYLSMØRSYRE

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFEN (CINTOFEN)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETHYLNAPHTHALEN

 

822

 

 

PGR01_99_10

 

NATRIUMSØLVTHIOSULFAT

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

S-ABSCISINSYRE

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

ANDRE FYSIOLOGISKE PLANTEVÆKSTREGULERINGSMIDLER

 

 

 

Antispiringsmidler

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

ANTISPIRINGSMIDLER

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

CARVON

99-49-0

602

 

 

PGR02_99

ANDRE ANTISPIRINGSMIDLER

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

ANDRE ANTISPIRINGSMIDLER

 

 

 

Andre plantevækstreguleringsmidler

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

ANDRE PLANTEVÆKSTREGULERINGSMIDLER

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

HAVALGEEKSTRAKT (TIDLIGERE HAVALGEEKSTRAKT OG TANG)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

ANDRE PLANTEVÆKSTREGULERINGSMIDLER

 

 

Andre plantebeskyttelsesmidler

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Mineralolier

ZR01

 

 

 

 

 

 

ZR01_01

MINERALOLIER

 

 

 

 

 

ZR01_01_01

 

MINERALOLIER

 

 

 

Vegetabilske olier

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

VEGETABILSKE OLIER

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

PLANTEOLIER/CITRONELLEOLIE

 

905

 

 

ZR02_01_02

 

PLANTEOLIER/NELLIKEOLIE

 

906

 

 

ZR02_01_03

 

PLANTEOLIER/RAPSOLIE

 

907

 

 

ZR02_01_04

 

PLANTEOLIER/OLIE FRA GRØN MYNTE

 

908

 

 

ZR02_01_99

 

ANDRE VEGETABILSKE OLIER

 

 

 

Jordsterilanter (inkl. nematicider)

ZR03

 

 

 

 

 

 

ZR03_02

BIOLOGISKE NEMATICIDER

 

 

 

 

 

ZR03_02_01

 

PAECILOMYCES LILACINUS — STAMME 251

 

753

 

 

ZR03_02_02

 

BACILLUS FIRMUS I-1582

 

 

 

 

ZR03_02_99

ANDRE BIOLOGISKE NEMATICIDER

 

 

 

 

 

ZR03_03

NEMATICIDER MED ORGANISK FOSFOR

 

 

 

 

 

ZR03_03_01

 

FENAMIPHOS

22224-92-6

692

 

 

ZR03_03_02

 

FOSTHIAZAT

98886-44-3

585

 

 

ZR03_03_99

ANDRE NEMATICIDER MED ORGANISK FOSFOR

 

 

 

 

 

ZR03_99

ANDRE JORDSTERILANTER

 

 

 

 

 

ZR03_99_03

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

 

ZR03_99_04

 

METAMNATRIUM

137-42-8

20

 

 

ZR03_99_99

 

ANDRE JORDSTERILANTER

 

 

 

Rodenticider

ZR04

 

 

 

 

 

 

ZR04_01

RODENTICIDER

 

 

 

 

 

ZR04_01_01

 

CALCIUMPHOSPHID

1305-99-3

505

 

 

ZR04_01_02

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

 

ZR04_01_04

 

ZINKPHOSPID

1314-84-7

69

 

 

ZR04_01_05

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

 

ZR04_01_99

 

ANDRE RODENTICIDER

 

 

 

Alle andre plantebeskyttelsesmidler

ZR99

 

 

 

 

 

 

ZR99_01

DESINFEKTIONSMIDLER

 

 

 

 

 

ZR99_01_99

 

ANDRE DESINFEKTIONSMIDLER

 

 

 

 

ZR99_02

REPELLENTER

 

 

 

 

 

ZR99_02_01

 

ALUMINIUMAMMONIUMSULFAT

7784-26-1

840

 

 

ZR99_02_02

 

ALUMINIUMSILICAT (KAOLIN)

1332-58-7

841

 

 

ZR99_02_03

 

BLODMEL

68911-49-9

909

 

 

ZR99_02_04

 

CALCIUMCARBID

75-20-7

910

 

 

ZR99_02_05

 

CALCIUMCARBONAT

471-34-1

843

 

 

ZR99_02_06

 

DENATHONIUMBENZOAT

3734-33-6

845

 

 

ZR99_02_07

 

KALKSTEN

1317-65-3

852

 

 

ZR99_02_08

 

METHYLNONYLKETON

112-12-9

846

 

 

ZR99_02_09

 

KVARTSSAND

14808-60-7

855

 

 

ZR99_02_10

 

REPELLENTER (LUGT)/RÅ TALLOLIE

8002-26-4

911

 

 

ZR99_02_11

 

REPELLENTER (LUGT)/TALLOLIEBEG

8016-81-7

912

 

 

ZR99_02_12

 

NATRIUMALUMINIUMSILICAT

1344-00-9

850

 

 

ZR99_02_13

 

FEDTDESTILLATIONSRESTER

 

915

 

 

ZR99_02_14

 

REPELLENTER (LUGT)/FISKEOLIE

 

918

 

 

ZR99_02_15

 

REPELLENTER (LUGT)/FÅREFEDT

 

919

 

 

ZR99_02_16

 

HVIDLØGSEKSTRAKT

 

916

 

 

ZR99_02_17

 

PEBER

 

917

 

 

ZR99_02_99

 

ANDRE REPELLENTER

 

 

 

 

ZR99_99

ANDRE PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

 

 

 

 

 

ZR99_99_07

 

DECANSYRE

334-48-5

886

 

 

ZR99_99_08

 

OCTANSYRE

124-07-2

887

 

 

ZR99_99_12

 

HEPTAMALOXYGLUCAN

870721-81-6

851

 

 

ZR99_99_24

 

ZUCCHINI YELLOW MOSAIK VIRUS (SVAG VIRUSSTAMME)

 

618

 

 

ZR99_99_34

 

PEPINO MOSAIK VIRUS, CH2 STAMME, ISOLAT 1906

 

 

 

 

ZR99_99_99

 

ANDRE PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service-registreringsnummer.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.«


Top