Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0240

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/240 af 10. februar 2017 om afvisning af godkendelse af Satureja montana L. æterisk olie som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0719

OJ L 36, 11.2.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/240/oj

11.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/240

af 10. februar 2017

om afvisning af godkendelse af Satureja montana L. æterisk olie som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 5, sammenholdt med samme forordnings artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Kommissionen den 7. juli 2015 en ansøgning fra Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) om godkendelse af Satureja montana L. æterisk olie som basisstof. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 23, stk. 3, andet afsnit.

(2)

Kommissionen anmodede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) om videnskabelig bistand. Autoriteten forelagde en teknisk rapport om det pågældende stof for Kommissionen den 13. juni 2016 (2). Kommissionen forelagde vurderingsrapporten (3) og udkastet til nærværende forordning om afvisning af godkendelse af Satureja montana L. æterisk olie for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 7. oktober 2016 og færdiggjorde dem inden komitéens møde den 7. december 2016.

(3)

Af den dokumentation, ansøgeren har fremsendt, fremgår det, at Satureja montana L. æterisk olie opfylder kriterierne for fødevarer, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4).

(4)

Der blev i den tekniske rapport fra autoriteten peget på specifikke problemer vedrørende eksponering for den æteriske olie og komponenterne carvacrol og gamma-terpinen, navnlig ved anvendelse af pesticider, og vurderingen af risikoen for brugere, arbejdstagere, tilstedeværende, forbrugere og arter uden for målgruppen kunne derfor ikke afsluttes.

(5)

Europa-Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til autoritetens tekniske rapport og til udkastet til vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har nøje gennemgået disse.

(6)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan problemerne vedrørende stoffet imidlertid ikke siges at være løst.

(7)

Som fastslået i Kommissionens vurderingsrapport er det derfor ikke blevet fastslået, at kravene i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt. Satureja montana L. æterisk olie bør derfor ikke godkendes som basisstof.

(8)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af Satureja montana L. æterisk olie som basisstof i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Stoffet Satureja montana L. essential oil godkendes ikke som basisstof.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Resultatet af høringen af medlemsstaterne og EFSA om ansøgningen om godkendelse af Satureja montana L. som basisstof til anvendelse ved plantebeskyttelse som fungicid eller baktericid på forskellige afgrøder. EFSA supporting publication 2016:EN-1051.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


Top