Help Print this page 

Document 32017R0238

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/238 af 10. februar 2017 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

C/2017/0716
  • In force
OJ L 36, 11.2.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/238/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

11.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/238

af 10. februar 2017

om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (»VKF«) konkluderede i sin udtalelse af 16. december 2008 (2), at brugen af benzophenon-3 som UV-filter i en koncentration på højst 6 % w/w i kosmetiske solbeskyttelsesprodukter og højst 0,5 % w/w i alle typer af kosmetiske produkter med det formål at beskytte formuleringen ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed, bortset fra dets kontaktallergi- og fotoallergifremkaldende potentiale.

(2)

Derfor bør den nuværende maksimale koncentration på 10 % w/w ved anvendelse af benzophenon-3 som UV-filter i kosmetiske produkter nedsættes til 6 % w/w.

(3)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(4)

Anvendelsen af den nye maksimale koncentration bør udskydes for at give industrien mulighed for at foretage de fornødne tilpasninger af produktformuleringerne. Virksomhederne bør efter denne forordnings ikrafttræden gives seks måneder til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe produkter, der opfylder kravene, i omsætning og til at ophøre med at gøre produkter, der ikke opfylder kravene til den nye maksimale koncentration, tilgængelige på markedet.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning anvendes fra den 3. september 2017.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCP 1201/08


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 affattes løbenummer 4 således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN/XAN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»4

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon/oxybenzon

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

 

6 %

Højst 0,5 % med det formål at beskytte produktformuleringen

Indeholder benzophenon- 3 (1


Top