EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0237

Kommissionens forordning (EU) 2017/237 af 10. februar 2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0709

OJ L 36, 11.2.2017, p. 12–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/237/oj

11.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/237

af 10. februar 2017

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter offentliggørelsen af en videnskabelig undersøgelse i 2001 med titlen »Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk« konkluderede Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og Andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler, som siden ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF (2) blev afløst af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (i det følgende benævnt »komitéen«), at de potentielle risici ved anvendelsen af hårfarveprodukter gav anledning til bekymring. Komitéen anbefalede i sine udtalelser, at Kommissionen tog yderligere skridt til at kontrollere anvendelsen af stoffer, der anvendes i hårfarveprodukter.

(2)

Komitéen anbefalede endvidere en overordnet strategi for vurdering af sikkerheden af hårfarvestoffer, herunder krav om undersøgelse af sådanne stoffers potentielle genotoksicitet eller kræftfremkaldende egenskaber.

(3)

Som følge af udtalelserne fra komitéen aftalte Kommissionen med medlemsstaterne og de berørte parter en overordnet strategi til regulering af stoffer, der anvendes i hårfarveprodukter, ifølge hvilken industrien skal forelægge dokumentation omfattende ajourførte videnskabelige oplysninger om sikkerheden ved stoffer, der anvendes i hårfarveprodukter, som skal evalueres af komitéen.

(4)

Komitéen, som siden ved Kommissionens afgørelse 2008/721/EF (3) blev afløst af Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (i det følgende benævnt »VKF«), vurderede sikkerheden ved enkeltstoffer, som industrien havde forelagt ajourført dokumentation for.

(5)

For så vidt angår evalueringen af eventuelle sundhedsrisici for forbrugerne, der skyldes reaktionsprodukter dannet af oxiderende stoffer under hårfarvningsprocessen, konkluderede VKF i sin udtalelse af 21. september 2010, at der på grundlag af de foreliggende data ikke var fundet alvorlige forhold i forbindelse med genotoksiske og kræftfremkaldende egenskaber ved de hårfarveprodukter og deres reaktionsprodukter, som for øjeblikket anvendes i Unionen.

(6)

For garantere, at hårfarveprodukter er sikre for menneskers sundhed, er det hensigtsmæssigt at begrænse de maksimale koncentrationsniveauer for ti vurderede stoffer, der anvendes i hårfarveprodukter under hensyntagen til de endelige udtalelser fra VKF om stoffernes sikkerhed.

(7)

Da bestemmelserne vedrørende stofferne N,N'-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine og 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene for øjeblikket er opført under punkt 8 og 9 i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009, bør der oprettes særskilte løbenumre for disse stoffer, således at der tages højde for komitéens konklusioner om deres sikkerhed i udtalelse 1572/16 og 1563/15.

(8)

Definitionen af et »hårprodukt« i forordning (EF) nr. 1223/2009 omfatter ikke anvendelse af hårfarvestoffer på øjenvipper. Denne udelukkelse skyldes, at risikoniveauet er forskelligt, alt efter om kosmetiske produkter anvendes på hovedhår eller øjenvipper. Det har således været nødvendigt med en særlig sikkerhedsvurdering for anvendelsen af hårfarvestoffer på øjenvipperne.

(9)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed konkluderede i sin udtalelse af 25. marts 2015 (SCCS/1553/15) om oxiderende stoffer, der anvendes til hårfarvning, og hydrogenperoxid i produkter til produkter til farvning af øjenvipper, at oxiderende stoffer, der anvendes til hårfarvning, Toluene-2,5-Diamine, p-Aminophenol, 2-Methylresorcinol, Tetraaminopyrimidine Sulfate, Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate og 2-Amino-3-Hydroxypyridine, opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 og fundet sikre til brug i hårfarveprodukter, kan anvendes af fagfolk i produkter til farvning af øjenvipper.

(10)

På grundlag af den videnskabelige vurdering af disse stoffer bør anvendelsen heraf være tilladt i produkter beregnet til farvning af øjenvipper. Men for at undgå enhver risiko forbundet med, at forbrugeren selv anvender produkter beregnet til farvning af øjenvipper, bør disse udelukkende være bestemt til erhvervsmæssig brug. For at fagfolk skal kunne oplyse forbrugeren om de mulige skadelige virkninger af anvendelsen af produkter, der er bestemt til farvning af øjenvipper, og for at mindske risikoen for hudoverfølsomhed over for disse produkter, bør mærkningen være forsynet med en passende advarsel.

(11)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(12)

Der bør fastsættes rimelige tidsfrister for at give industrien mulighed for at tilpasse sig de nye krav og udfase produkter, som ikke opfylder disse krav.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  Kommissionens afgørelse 2004/210/EF af 3. marts 2004 om oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø (EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45).

(3)  Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. august 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø og om ophævelse af afgørelse 2004/210/EF (EUT L 241 af 10.9.2008, s. 21).


BILAG

Bilag III til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres således:

1)

Følgende løbenummer indsættes som løbenummer 8c:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andre varer

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»8c

Ethanol, 2,2′-[(2-nitro-1,4-phenylene)diimino]bis-(9CI)

N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-Phenylenediamine

84041-77-0

281-856-4

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Fra 3. september 2017 efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %

For a) og b) fra 3. september 2017:

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.««

b)

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

3. september 2017: 1,5 %

2)

Teksten i løbenummer 9, kolonne, b affattes således:

»Diaminotoluener, nitrogensubstituerede derivater og salte heraf (1), med undtagelse af de stoffer, der er anført under løbenummer 9a og 9b i dette bilag, og de stoffer, der er anført under løbenummer 364, 1310 og 1313 i bilag II«.

3)

Løbenummer 9a affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andre varer

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»9a

1,4-Benzendiamin, 2-methyl-

2,5-diaminotoluensulfat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a) i)

Almindelig brug

a) ii)

Erhvervsmæssig brug

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageDette middel kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen. Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

a) i)

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper.

a) ii)

Anvend handsker, som er egnede til formålet.

Kun til erhvervsmæssig brug.«

b)

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageDette produkt kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sine øjenvipper, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

Indeholder phenylendiaminer (toluendiaminer).

Anvend handsker, som er egnede til formålet.

Kun til erhvervsmæssig brug.««

b)

Produkter til farvning af øjenvipper

b)

Erhvervsmæssig brug

For a) og b): Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår eller øjenvipper, ikke overstige 2,0 % (beregnet som fri base) eller 3,6 % (beregnet som sulfatsalt).

4)

Følgende løbenummer indsættes som løbenummer 9b:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andre varer

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»9b

1-Methyl-2,6-bis-(2-hydroxyethylamino)-benzen

2,6-Dihydroxyethylaminotoluene

149330-25-6

443-210-1

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

Fra 3. september 2017 efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.««

5)

Løbenummer 200, 206, 211, 243 og 272 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andre varer

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»200

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a) c)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår eller øjenvipper, ikke overstige 3,4 % (beregnet som sulfat).

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

c)

Fra3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageDette produkt kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sine øjenvipper, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Kun til erhvervsmæssig brug.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.««

b)

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

3,4 % (beregnet som sulfat)

 

c)

Produkter til farvning af øjenvipper

 

c)

Erhvervsmæssig brug

»206

3-(2-Hydroxyethyl)- p-phenylenediammonium-sulfat

Hydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 % (beregnet som sulfat)

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageDette produkt kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sine øjenvipper, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Kun til erhvervsmæssig brug.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.««

b)

Produkter til farvning af øjenvipper

b)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på øjenvipper, ikke overstige 1,75 % (beregnet som fri base)

b)

Erhvervsmæssig brug

»211

2-aminopyridin-3-ol

2-Amino-3- Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Fra 3. marts 2018skal følgende oplysninger angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageDette produkt kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sine øjenvipper, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Kun til erhvervsmæssig brug.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.««

b)

Produkter til farvning af øjenvipper

b)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,5 %.

b)

Erhvervsmæssig brug

»243

1,3-Benzenediol, 2- methyl

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,8 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

c)

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageDette produkt kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sine øjenvipper, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Kun til erhvervsmæssig brug.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.««

b)

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

b)

1,8 %

 

c)

Produkter til farvning af øjenvipper

 

c)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,25 %.

c)

Erhvervsmæssig brug

»272

4-Aminophenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

a)

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

a) b)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår eller øjenvipper, ikke overstige 0,9 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten: Blandingsforholdet.

»ImageDette produkt kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner. Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år. Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sine øjenvipper, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Kun til erhvervsmæssig brug.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.««

b)

Produkter til farvning af øjenvipper

b)

Erhvervsmæssig brug

6)

Følgende tilføjes som løbenummer 298-305:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andre varer

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»298

Di[2-[4-[(E)-2-[4-[bis(2-hydroxyethyl)aminophenyl]vinyl]pyridin-1-ium] butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichlorid

HC Red No. 17

1449471-67-3

 

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

Fra 3. September 2017: 0,5 %

Fra 3. September 2017:

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

299

Di[2-[4-[(E)-2-[2,4,5-trimethoxyphenyl]vinyl]pyridinin-1-ium]butanoyl]aminoethyl]disulfanyl dichlorid

HC Yellow No. 17

1450801-55-4

 

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

Fra 3. September 2017: 0,5 %

 

Fra 3. marts 2018:

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

300

1H-Pyrazol-4,5-diamin, 1-hexyl-, sulfat (2:1)

1-Hexyl 4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

1361000-03-4

 

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

Fra 3. september 2017 efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %

Fra 3.m arts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

301

4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidinsulfat

2,5,6-Triamino-4-Pyrimidinol Sulfate

1603-02-7

216-500-9

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

Fra 3. september 2017 efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,5 %

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

302

2-[(3-Aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride

Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl

1079221-49-0

695-745-7

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

Fra 3. september 2017 efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 %

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

303

Phenol, 3-amino-2,6-dimethyl

3-Amino-2,6-Dimethylphenol

6994-64-5

230-268-6

Hårfarvningsstof i oxidative hårfarvningsprodukter

 

Fra 3. september 2017 efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 %

Fra 3. marts 2018 skal følgende oplysninger angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

304

2-Naphthalenaminium, 8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chlorid

Basic Brown 17

68391-32-2

269-944-0

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

Fra 3. september 2017: 2,0 %

 

 

305

3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methoxyphenoxazin-5-ium-chlorid

Basic Brown 124

67846-56-4

267-370-5

Hårfarvningsstof i ikke-oxidative hårfarvningsprodukter

Fra 3. September 2017: 0,5 %

Fra [3. September 2017:

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Fra 3. marts 2018:

»ImageHårfarvningsstoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter farvning af hår eller øjenvipper

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.««


Top