Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0228

Kommissionens forordning (EU) 2017/228 af 9. februar 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår navnene på og kompetenceområderne for ekspertpanelerne under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0689

OJ L 35, 10.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/228/oj

10.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/228

af 9. februar 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår navnene på og kompetenceområderne for ekspertpanelerne under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 28, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 28 i forordning (EF) nr. 178/2002 er der oplistet ti ekspertpaneler, der, inden for deres respektive kompetenceområder, er ansvarlige for at afgive ekspertudtalelser på Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (i det følgende benævnt »autoriteten«) vegne. Disse paneler omfatter blandt andre: Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer (i det følgende benævnt »ANS-panelet«), Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier (i det følgende benævnt »NDA-panelet«) og Ekspertpanelet for Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, Enzymer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer (i det følgende benævnt »CEF-panelet«).

(2)

Den 3. februar 2016 indgav autoriteten en anmodning til Kommissionen om at ændre navnene på ANS-, NDA- og CEF-panelet for at tage hensyn til forventede ændringer i den tekniske og videnskabelige udvikling.

(3)

De tekniske og videnskabelige ændringer berører primært panelernes arbejdsbyrde. Navnlig vil CEF-panelets arbejdsbyrde øges i de kommende år på grund af behovet for evaluering af ikke-færdigbehandlede ansøgninger om optagelse af fødevareenzymer på EU-listen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 (2). Derfor bør evalueringen af smagsstoffer, der på nuværende tidspunkt varetages af CEF-panelet, overgå til ANS-panelet.

(4)

For at undgå at overbebyrde det nuværende ANS-panel bør evalueringen af næringsstoffer og andre stoffer med fysiologisk virkning, der tilsættes til fødevarer, imidlertid overgå til NDA-panelet, da arbejdsbyrden for dette panel sandsynligvis vil mindskes på grund af færdiggørelsen af referenceværdier for kost og det faldende antal ansøgninger om optagelse på listen over tilladte sundhedsanprisninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 (3). En sådan omfordeling er også i overensstemmelse med ekspertisen i NDA-panelet, da nogle stoffer, der anvendes som næringsstoffer, henhører under kategorien nye fødevarer, der på nuværende tidspunkt vurderes af NDA-panelet.

(5)

Navnene på de tre berørte paneler ændres derfor ved nærværende forordning som følger: ANS-panelet får navnet »Ekspertpanelet for Fødevaretilsætningsstoffer og Smagsstoffer«, NDA-panelet får navnet »Ekspertpanelet for Ernæring, Nye Fødevarer og Fødevareallergener«, og CEF-panelet får navnet »Ekspertpanelet for Fødevarekontaktmaterialer, Enzymer og Tekniske Hjælpestoffer«.

(6)

Den nuværende mandatperiode for medlemmerne af ANS- og CEP-panelet udløber den 30. juni 2017, og den nuværende mandatperiode for medlemmer af de otte resterende ekspertpaneler under autoriteten, herunder NDA-panelet, udløber den 30. juni 2018. For at give autoriteten tilstrækkelig tid til at organisere panelerne effektivt, jf. artikel 28, stk. 5 og 9, i forordning (EF) nr. 178/2002, anvendes nærværende forordning fra den 1. juli 2018.

(7)

Forordning (EF) nr. 178/2002 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 28, stk. 4, første afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Litra a) affattes således:

»a)

et panel for fødevaretilsætningsstoffer og smagsstoffer«.

2)

Litra e) affattes således:

»e)

et panel for ernæring, nye fødevarer og fødevareallergener«.

3)

Litra j) affattes således:

»j)

et panel for fødevarekontaktmaterialer, enzymer og tekniske hjælpestoffer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og anvendes fra den 1. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9).


Top