Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0215

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/215 af 30. november 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 for så vidt angår tilføjelse af magnesiumnitrathexahydrat til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II (EØS-relevant tekst. )

C/2016/7650

OJ L 34, 9.2.2017, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/215/oj

9.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/215

af 30. november 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 for så vidt angår tilføjelse af magnesiumnitrathexahydrat til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EU) nr. 98/2013 indeholder en liste over udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er omfattet af harmoniserede regler for den brede offentligheds adgang til disse stoffer, og som skal sikre en passende indberetning af mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri i hele forsyningskæden.

(2)

Stoffer, der er opført i bilag II, er tilgængelige for almindelige borgere, men de er omfattet af indberetningsforpligtelsen, der både gælder for professionelle brugere i hele forsyningskæden og almindelige borgere.

(3)

Der er allerede opført en række nitratsalte i bilag II, idet de kan misbruges som udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Magnesiumnitrat, som leveres i dets hexahydrat-form, er et stof med mange af de samme egenskaber, men det er endnu ikke opført på listen.

(4)

Magnesiumnitrathexahydrat fungerer på nuværende tidspunkt som et ikke-kontrolleret alternativ til de nitratsalte, der er opført på listen i bilag II. Derudover har der været indberetninger i de senere år om misbrug af stoffet som et udgangsstof til eksplosivstoffer uden for EU.

(5)

I lyset af trusselsniveauet eller omfanget af den handel, der er forbundet med dette stof, kan udviklingen med hensyn til misbrug af magnesiumnitrathexahydrat ikke på nuværende tidspunkt berettige til at begrænse adgangen for almindelige borgere.

(6)

Det er nødvendigt med øget kontrol for at de nationale myndigheder kan forhindre og afsløre mulig ulovlig brug af dette stof som udgangsstof til eksplosivstoffer, og dette kan opnås gennem den indberetningsmekanisme, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 98/2013.

(7)

I lyset af den risiko, der er forbundet med tilgængeligheden af magnesiumnitrathexahydrat, og i betragtning af at indberetningsforpligtelsen ikke vil have nogen væsentlig betydning for de økonomiske aktører eller forbrugerne, er det berettiget og forholdsmæssigt at tilføje dette stof i bilag II til forordning (EU) nr. 98/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i bilag II til forordning (EU) nr. 98/2013 tilføjes følgende stof:

»Magnesiumnitrathexahydrat (CAS RN 13446-18-9)

2834 29 80

3824 90 96 «

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1.


Top