EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/214 af 30. november 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 for så vidt angår tilføjelse af aluminiumpulver til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II (EØS-relevant tekst. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; stiltiende ophævelse ved 32019R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/214

af 30. november 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 for så vidt angår tilføjelse af aluminiumpulver til listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer i bilag II

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EU) nr. 98/2013 indeholder en liste over udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er omfattet af harmoniserede regler for den brede offentligheds adgang til disse stoffer, og som skal sikre en passende indberetning af mistænkelige transaktioner, bortkomst og tyveri i hele forsyningskæden.

(2)

Stoffer, der er opført i bilag II, er tilgængelige for almindelige borgere, men de er omfattet af indberetningsforpligtelsen, der både gælder for professionelle brugere i hele forsyningskæden og almindelige borgere.

(3)

Medlemsstaterne har vist, at aluminiumpulver både er blevet brugt i og erhvervet til fremstilling af hjemmelavede eksplosivstoffer i Europa.

(4)

Markedsføringen og brugen af aluminiumpulver er ikke på nuværende tidspunkt harmoniseret på EU-plan. Der er dog allerede mindst en medlemsstat, der begrænser den brede offentligheds adgang til det, og Verdenstoldorganisationen overvåger forsendelserne på verdensplan for at identificere tilfælde af ulovlig handel med henblik på fremstilling af udgangsstoffer til improviserede eksplosivstoffer.

(5)

I lyset af trusselsniveauet eller omfanget af den handel, der er forbundet med dette stof, kan udviklingen med hensyn til misbrug af aluminiumpulver ikke på nuværende tidspunkt berettige til at begrænse adgangen for almindelige borgere.

(6)

Det er nødvendigt med øget kontrol for at de nationale myndigheder kan forhindre og afsløre mulig ulovlig brug af disse stoffer som udgangsstoffer til eksplosivstoffer, og dette kan opnås gennem den indberetningsmekanisme, der er oprettet ved forordning (EU) nr. 98/2013.

(7)

I lyset af den risiko, der er forbundet med tilgængeligheden af aluminiumpulver, og i betragtning af at indberetningsforpligtelsen ikke vil have nogen væsentlig betydning for de økonomiske aktører eller forbrugerne, er det berettiget og forholdsmæssigt at tilføje dette stof i bilag II til forordning (EU) nr. 98/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i bilag II til forordning (EU) nr. 98/2013 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften i anden kolonne affattes således:

»Kode i den kombinerede nomenklatur (KN) (1)«.

b)

Følgende stof tilføjes:

»Aluminium, pulver

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 9.2.2013, s. 1.

(2)  med en partikelstørrelse på under 200 μm.

(3)  som et stof eller i blandinger med et indhold på 70 vægtprocent eller derover af aluminium og/eller magnesium.«


Top