EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0171

Kommissionens forordning (EU) 2017/171 af 30. januar 2017 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyproconazol, diethofencarb, dithiocarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride stamme SC1 og zoxamid i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0401

OJ L 30, 3.2.2017, p. 45–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/171/oj

3.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/171

af 30. januar 2017

om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyproconazol, diethofencarb, dithiocarbamater, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride stamme SC1 og zoxamid i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for restkoncentrationer af azoxystrobin, diethofencarb, fluazifop-P, haloxyfop, prohexadion og pyrimethanil. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for dithiocarbamater, metalaxyl og zoxamid. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for aminopyralid, cyantraniliprol, cyflufenamid, cyproconazol, fluopyram og propaquizafop. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for isofetamid og Trichoderma atroviride stamme SC1, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), anvendes.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet aminopyralid, på majs indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(3)

For så vidt angår azoxystrobin er der indgivet en sådan ansøgning for rabarber, hørfrø, saflorfrø og hjulkronefrø. For så vidt angår cyantraniliprol er der indgivet en sådan ansøgning for spisedruer, jordbær, bønner (uden bælg), ærter (uden bælg), artiskokker, urteudtræk fra rødder og krydderier i form af rødder/jordstængler. For så vidt angår cyflufenamid er der indgivet en sådan ansøgning for stenfrugter og artiskokker. For så vidt angår cyproconazol er der indgivet en sådan ansøgning for bælgfrugter, byg og havre. For så vidt angår dithiocarbamater er der indgivet en sådan ansøgning for kakifrugter efter anvendelse af mancozeb på produktet. For så vidt angår fluazifop-P er der indgivet en sådan ansøgning for græskarfrø. For så vidt angår fluopyram er der indgivet en sådan ansøgning for abrikoser, peberfrugter, »spinat og lignende blade«, julesalat, »urter og spiselige blomster«, ærter (med bælg), linser, andre bælgplanter henhørende under kode 0260990, sesamfrø, solsikkefrø, græskarfrø, saflorfrø, hjulkronefrø, hampfrø, kristpalmefrø, byg, boghvede, havre og sukkerroer. For så vidt angår metalaxyl er der indgivet en sådan ansøgning for grapefrugter, appelsiner, jordbær, rosenkål og »spinat og lignende blade«. For så vidt angår prohexadion er der indgivet en sådan ansøgning for jordbær. For så vidt angår propaquizafop er der indgivet en sådan ansøgning for knoldselleri, pastinakker, persillerod, radiser, blomkål, hovedkål, »hoved- og pluksalat og salatplanter«, valmuefrø, sojabønner og sennepsfrø. For så vidt angår pyrimethanil er der indgivet en sådan ansøgning for porrer. For så vidt angår zoxamid er der indgivet en sådan ansøgning for »hoved- og pluksalat og salatplanter«, »spinat og lignende blade« og »urter og spiselige blomster«.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 396/2005 indgivet en ansøgning om anvendelse af diethofencarb på bananer og haloxyfop-P på sojabønner. Ansøgerne hævder, at den godkendte anvendelse af disse stoffer på sådanne afgrøder i Syd- og Mellemamerika fører til restkoncentrationer, der overstiger MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005, og at højere MRL'er nødvendige for at undgå handelshindringer med hensyn til import af afgrøderne.

(5)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater vurderet ansøgningerne, og vurderingsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugeren og, hvis det var relevant, for dyr, og har afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7)

Autoriteten konkluderede i sin begrundede udtalelse, at de forelagte data for så vidt angår anvendelse af azoxystrobin på rabarber, anvendelse af fluopyram på sukkerroer og anvendelse af propaquizafop på »hoved- og pluksalat og salatplanter« ikke er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes nye MRL'er. De gældende MRL'er bør derfor bevares.

(8)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for så vidt angår 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(9)

For så vidt angår fluazifop-P blev en række MRL'er ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1015 (3). Ved nævnte forordning blev MRL'en for græskarfrø sænket til den relevante bestemmelsesgrænseværdi pr. 19. januar 2017. Af hensyn til retssikkerheden bør de MRL'er, som fastsættes ved nærværende forordning, anvendes fra samme dato.

(10)

For så vidt angår cyantraniliprol og isofetamid indsendte autoriteten konklusioner om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved disse aktivstoffer (4). I den sammenhæng anbefalede autoriteten at fastsætte MRL'er, der omfatter de repræsentative anvendelsesformål i henhold til god landbrugspraksis i Unionen. Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om passende bestemmelsesgrænseværdier.

(11)

Lavrisikoaktivstoffet Trichoderma atroviride stamme SC1 blev godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)2016/951 (5). Autoriteten konkluderede (6), at der for så vidt angår risikoen for forbrugerne ved indtagelse via kosten manglede en række oplysninger, og at det var nødvendigt, at de ansvarlige for risikostyringen gjorde sig yderligere overvejelser. Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bemærkede på sit møde den 19. maj 2016, at det pågældende stof ikke producerer relevante metabolitter af betydelig toksicitet eller på niveauer, der fører til en eksponering, der er højere end ubetydelig (7). Stoffet bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(12)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(13)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dog anvendes den for så vidt angår MRL'en for fluazifop-P for græskarfrø fra den 19. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize. EFSA Journal 2016;14(6):4497 (16 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops. EFSA Journal 2016;14(5):4459 (17 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyantraniliprole in table grapes. EFSA Journal 2016;14(7):4553 (14 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops. EFSA Journal 2015;13(10):4263 (25 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes. EFSA Journal 2016;14(6):4519 (14 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oat. EFSA Journal 2016;14(6):4526 (18 s.).

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas. EFSA Journal 2016;14(8):4576 (18 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons. EFSA Journal 2016;14(5):4495 (13 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in pumpkin seeds. EFSA Journal 2016;14(5):4486 (14 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2016;14(6):4520 (27 s.).

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans. EFSA Journal 2016;14(7):4551 (15 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops. EFSA Journal 2016;14(7):4521.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries. EFSA Journal 2016;14(7):4528 (13 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4402 (31 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek. EFSA Journal 2016;14(6):4514 (13 s.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops. EFSA Journal 2016;14(7):4527 (13 s.).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1015 af 17. juni 2016 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for 1-naphthylacetamid, 1-naphthyleddikesyre, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazol, mepiquat og tralkoxydim i eller på visse produkter (EUT L 172 af 29.6.2016, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole. EFSA Journal 2014;12(9):3814 (249 s.).

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid. EFSA Journal 2015;13(10):4265 (130 s.).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/951 af 15. juni 2016 om godkendelse af lavrisikoaktivstoffet Trichoderma atroviride stamme SC1, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 6).

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1. EFSA Journal 2015;13(4):4092 (33 s.).

(7)  Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (SANTE/10389/2016 rev. 1).


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende azoxystrobin, diethofencarb, fluazifop-P, haloxyfop, metalaxyl, prohexadion, pyrimethanil og zoxamide affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Azoxystrobin

Diethofencarb

Fluazifop-P (summen af alle isomerer af fluazifop, dets estere og dets konjugater, udtrykt som fluazifop)

Haloxyfop (Summen af haloxyfop samt salte, estere og konjugater deraf, udtrykt som haloxyfop (summen af R- og S-isomererne i et hvilket som helst forhold)) (F) (R)

Metalaxyl og metalaxyl-M (metalaxyl, inklusive andre beslægtede isomerblandinger, herunder metalaxyl-M (summen af isomerer))

Prohexadion (prohexadion (syre) og salte deraf, udtrykt som prohexadion-calcium)

Pyrimethanil (R)

Zoxamid

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

8

0,02 (*1)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0120000

Trænødder

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Mandler

0,01

 

 

 

 

 

0,2

 

0120020

Paranødder

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnødder

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjer

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnødder

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselnødder

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamia

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120080

Pekannødder

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjekerner

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120100

Pistacienødder

1

 

 

 

 

 

0,2

 

0120110

Valnødder

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0120990

Andet

0,01

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0130000

Kernefrugter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1

0,1

15

0,02 (*1)

0130010

Æbler

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

0,8 (+)

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130050

Japanmispel/loquat

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0130990

Andet

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

 

 

0,4

4

 

0140030

Ferskner

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0140040

Blommer

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

2

 

0140990

Andet

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

3

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

5

0151010

Spisedruer

 

0,01 (*1)

 

 

2

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0,9 (+)

 

 

1

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

10

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,6

0,15

5

0,02 (*1)

0153000

c)

Stængelfrugter

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

 

10

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

 

10

 

0153990

Andet

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (*1)

0,1

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0154010

Blåbær

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154020

Tranebær

0,5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

5

 

 

 

0,4

 

5

 

0154050

Hyben

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

5

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0154080

Hyldebær

5

 

 

 

 (*2)

 

5

 (*2)

0154990

Andet

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

5

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161020

Figner

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161030

Spiseoliven

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0161040

Kumquat

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,1

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161060

Alm, kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

15

 (*2)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0161990

Andet

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

4

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162050

Stjerneæbler

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

0,01 (*1)

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0162990

Andet

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163020

Bananer

2

0,09

 

 

 

 

0,1

 

0163030

Mangofrugter

0,7

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papajaer

0,3

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163050

Granatæbler

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163060

Cherimoya

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163070

Guavaer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163090

Brødfrugter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163100

Durianfrugter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163110

Pigget annona/guanabana

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0163990

Andet

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0211000

a)

Kartofler

7

 

0,15

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

1

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0212010

Maniokker

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0212990

Andet

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213020

Gulerødder

1

 

0,3 (+)

0,09 (+)

0,1

 

1

 

0213030

Knoldselleri

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213040

Peberrod

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213050

Jordskokker

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinakker

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213070

Persillerod

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213080

Radiser

1,5

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213090

Havrerod

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213100

Kålroer

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213110

Majroer

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213990

Andet

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0220000

Løg

10

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220020

Kepaløg

 

 

0,3

0,2 (+)

0,5

 

0,2

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

3

 

0220990

Andet

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

a)

Solanacea

3

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

0,7 (+)

0,01 (*1)

 

0,2

 

1

0,5

0231020

Sød peberfrugt

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

2

0,02 (*1)

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0,7 (+)

1

 

0,05 (*1)

 

1

0,02 (*1)

0231040

Okra/lady's fingers

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0231990

Andet

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

1

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,7

2

0232010

Agurker

 

 

0,03

 

0,5

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0,03

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0232990

Andet

 

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

2

0233010

Meloner

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

5

 

 

 

0,2

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

 

1

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

6

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

5

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

 

30

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Havesalat

 

 

 

 

 

 

20

 

0251030

Bredbladet endivie

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251060

Salatsennep/rucola

(+)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Rød sennep

(+)

 

 

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

(+)

 

 

 

 

 

20

 

0251990

Andet

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

30

0252010

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0252030

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm, cikorie

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

70

0,02 (*1)

0,02

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

20

30

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256070

Timian

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256100

Estragon

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0256990

Andet

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

1,5

 

 

 

3

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

1,5

 

 

 

0,2

 

0260050

Linser

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0260990

Andet

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270010

Alm, asparges

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270030

Bladselleri

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270040

Knoldfennikel

10

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270050

Artiskokker

5

 

0,9

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270060

Porrer

10

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

4

 

0270070

Rabarber

0,6

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270080

Bambusskud

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270090

Palmehjerter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 (*2)

 

0,01 (*1)

 (*2)

0270990

Andet

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,15

0,01 (*1)

4

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300020

Linser

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300030

Ærter

 

 

 

0,15 (+)

 

 

0,5

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,5

 

0300990

Andet

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0401010

Hørfrø

0,4

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401020

Jordnødder

0,2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,9

 

 

0401030

Valmuefrø

0,5

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401040

Sesamfrø

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401050

Solsikkefrø

0,5

 

0,1

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401060

Rapsfrø

0,5

 

9

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

 

 

0401070

Sojabønner

0,5

 

15

0,5

 

0,01 (*1)

 

 

0401080

Sennepsfrø

0,5

 

4

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401090

Bomuldsfrø

0,7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401100

Græskarfrø

0,01 (*1)

 

5

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401110

Saflorfrø

0,4

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401120

Hjulkronefrø

0,4

 

4

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401130

Sæddodderfrø

0,5

 

9

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401140

Hampfrø

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0401150

Kristpalmefrø

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 (*2)

0401990

Andet

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402000

Olieholdige frugter

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0402990

Andet

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0500000

KORN

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0500010

Byg

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Majs

0,02

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500040

Alm, hirse

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Havre

1,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500060

Ris

5

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500070

Rug

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500080

Alm, durra/sorghum

10

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500090

Hvede

0,5

 

 

 

 

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500990

Andet

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Te

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0,05 (*1)

 

0620000

Kaffebønner

0,03

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631000

a)

blomster

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0631010

Kamille

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631030

Roser

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631050

Lind

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0631990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632000

b)

blade og urter

60

 

0,04 (*1) (+)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0632990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633000

c)

rødder

0,3

 

4 (+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 (*2)

 

1,5

 (*2)

0633990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0639000

d)

andre dele af planten

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0640000

Kakaobønner

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0650000

Karob/johannesbrød

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 (*2)

 

0,05 (*1)

 (*2)

0700000

HUMLE

30

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

10

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810000

Krydderier i form af frø

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810030

Selleri

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810060

Dild

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810090

Muskat

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0810990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820000

Krydderier i form af frugter

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820030

Kommen

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820050

Enebær

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820070

Vanilje

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0820990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830000

Krydderier i form af bark

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0830990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

(+)

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0840010

Lakrids

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840020

Ingefær

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

 

(+)

 (*2)

(+)

(+)

 (*2)

0840990

Andet

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850020

Kapers

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0850990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0860990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 (*2)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0870990

Andet

 

 

 

 

 (*2)

 

 

 (*2)

0900000

SUKKERPLANTER

 

0,01 (*1)

 

 

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

0900010

Sukkerroerødder

0,2

 

0,5

0,2 (+)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900020

Sukkerrør

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900030

Cikorierødder

0,09

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

0900990

Andet

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 (*2)

 

 

 (*2)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

(+)

 

1010000

Væv fra

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

(+)

 

 

 

 

 

0,1 (*1)

 

1011010

Muskel

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011020

Fedtvæv

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

 

 

 

 

1011030

Lever

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

 

 

 

 

1011040

Nyre

0,07

 

0,06 (+)

0,06 (+)

 

 

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,07

 

0,06

0,06