Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0172

Kommissionens forordning (EU) 2017/172 af 1. februar 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår parametre for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost samt betingelser for import af foder til selskabsdyr og for eksport af forarbejdet husdyrgødning (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0445

OJ L 28, 2.2.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/172/oj

2.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/172

af 1. februar 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår parametre for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost samt betingelser for import af foder til selskabsdyr og for eksport af forarbejdet husdyrgødning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (1), særlig artikel 15, stk. 1, litra c), artikel 27, litra g), artikel 41, stk. 3, og artikel 43, stk. 3, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) er der fastsat regler for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder parametre for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost, betingelser for markedsføring af importeret foder til selskabsdyr og regler for eksport af kategori 2-materiale.

(2)

I bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011 er der fastsat standarder for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost. I henhold til bilag V, kapitel III, afsnit 2, punkt 3, litra b), kan den kompetente myndighed på visse betingelser tillade andre specifikke krav end dem, der er fastsat i kapitel III.

(3)

Dog bør nedbrydningsaffald og kompost i sådanne tilfælde kun markedsføres i den medlemsstat, hvor de alternative omdannelsesparametre er blevet tilladt. For at give den kompetente myndighed den nødvendige fleksibilitet med hensyn til måden, hvorpå den regulerer de biogas- eller komposteringsanlæg, der er nævnt i kapitel III, afsnit 2, punkt 3, i bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011, bør nedbrydningsaffald og kompost, for hvilket medlemsstaten allerede har tilladt alternative omdannelsesparametre, udelukkes fra de standarder, der er fastsat i kapitel III, afsnit 3, punkt 2. Bilag V til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(4)

Medlemsstaterne må kun tillade import af animalske biprodukter og afledte produkter fra godkendte tredjelande. Medlemsstaterne kan tillade import af råt foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri fra tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af fiskevarer til konsum i henhold til bilag II til Kommissionens beslutning 2006/766/EF (3). Dette er ikke tilfældet for import af forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri. I den henseende er import af forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri underlagt strengere betingelser end import af råt foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri. Det bør tillades at importere forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri fra alle tredjelande, der er godkendt med hensyn til import af råt foder til selskabsdyr fremstillet af biprodukter fra fiskeri. Tabel 2 i kapitel II, afsnit 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(5)

Eksport af forarbejdet husdyrgødning bestemt til forbrænding eller bortskaffelse ved deponering er forbudt. Dog kan eksport af det pågældende materiale, jf. artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillades til anvendelse på et biogas- eller komposteringsanlæg, under forudsætning af at bestemmelseslandet er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (i det følgende benævnt »OECD«). Der bør med henblik på tilladelse af eksport af forarbejdet husdyrgødning og organisk gødning, der kun indeholder forarbejdet husdyrgødning, fastsættes regler for eksport af de pågældende produkter til andre formål end forbrænding, deponering eller anvendelse i biogas- eller komposteringsanlæg i lande, der ikke er medlem af OECD. Ved disse regler skal der fastsættes krav, der mindst svarer til kravene for markedsføring af forarbejdet husdyrgødning og organisk gødning, der kun indeholder forarbejdet husdyrgødning. Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 25 i forordning (EU) nr. 142/2011 tilføjes følgende stykke:

»4.   De i bilag XIV, kapitel V, fastsatte regler gælder for eksport fra Unionen af de i kapitlet beskrevne afledte produkter.«

Artikel 2

Bilag V og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2006/766/EF af 6. november 2006 om lister over tredjelande og områder, hvorfra det er tilladt at importere toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og fiskevarer (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 53).


BILAG

I bilag V og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag V, kapitel III, afsnit 3, punkt 2, affattes således:

»2.

Andet nedbrydningsaffald eller anden kompost end det/den i afsnit 2, punkt 3, litra b), omhandlede, der ikke opfylder kravene i dette afsnit, skal underkastes omdannelse eller kompostering på ny og, hvis der er tale om salmonella, håndteres eller bortskaffes i overensstemmelse med den kompetente myndigheds instrukser.«

2)

I bilag XIV foretages følgende ændringer:

a)

I tabel 2 i kapitel II, afsnit 1, affattes række nr. 12 således:

»12

Foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben

a)

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben: materiale som omhandlet i artikel 35, litra a), nr. i) og ii).

b)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr: materiale som omhandlet i artikel 35, litra a), nr. iii).

Foderet til selskabsdyr samt tyggepindene og tyggebenene skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel II.

a)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

b)

For så vidt angår tyggepinde og tyggeben samt foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende lande:

 

(JP) Japan

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan.

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag II til beslutning 2006/766/EF.

a)

For så vidt angår dåsefoder til selskabsdyr: bilag XV, kapitel 3(A).

b)

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr, bortset fra dåsefoder: bilag XV, kapitel 3(B).

c)

For så vidt angår tyggepinde og tyggeben: bilag XV, kapitel 3(C).

d)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr: bilag XV, kapitel 3(D).«

b)

Følgende indsættes som kapitel V:

»KAPITEL V

REGLER FOR EKSPORT AF VISSE AFLEDTE PRODUKTER

Regler, der gælder for eksport af nedenstående afledte produkter, jf. artikel 25, stk. 4:

 

Afledte produkter

Regler for eksport

1

Forarbejdet husdyrgødning og organisk gødning, kompost eller nedbrydningsaffald fra omdannelse til biogas, der ikke indeholder andre animalske biprodukter eller afledte produkter end forarbejdet husdyrgødning

Forarbejdet husdyrgødning og organisk gødning, kompost eller nedbrydningsaffald fra omdannelse til biogas, der ikke indeholder andre animalske biprodukter eller afledte produkter end forarbejdet husdyrgødning, skal mindst opfylde betingelserne i bilag XI, kapitel I, afsnit 2, litra a), b), d) og e).«


Top