Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0164

Kommissionens direktiv (EU) 2017/164 af 31. januar 2017 om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 91/322/EØF. 2000/39/EF og 2009/161/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0396

OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj

1.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/115


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2017/164

af 31. januar 2017

om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 91/322/EØF. 2000/39/EF og 2009/161/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (»direktiv 98/24/EF«) (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til direktiv 98/24/EF fremsætte forslag til europæiske mål i form af vejledende EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering med henblik på beskyttelse af arbejdstagere mod risici forbundet med eksponeringen for farlige kemikalier.

(2)

I artikel 3, stk. 2, i direktiv 98/24/EF gives Kommissionen beføjelser til at fastsætte eller ajourføre de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, under hensyntagen til eksistensen af måleteknikker ved hjælp af foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 17 Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 (2).

(3)

I denne forbindelse bistås Kommissionen af Det Videnskabelige Udvalg for Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (SCOEL), som blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2014/113/EU (3).

(4)

I henhold til direktiv 98/24/EF defineres »grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering«, medmindre andet er anført, som grænsen for den tidsvægtede gennemsnitlige koncentration af en kemisk agens i den luft på arbejdspladsen, der indåndes af en arbejdstager i relation til en nærmere fastsat referenceperiode.

(5)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er helbredsrelaterede grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der er beregnet af SCOEL ud fra de nyeste foreliggende videnskabelige data og vedtaget af Kommissionen under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder. Med værdierne fastsættes et tærskelniveau for eksponeringen, under hvilket der generelt ikke kan forventes skadelige virkninger i forbindelse med en given kemisk agens efter kortvarig eller daglig eksponering gennem et helt arbejdsliv. Grænseværdier er mål på EU-plan, der skal bidrage til, at arbejdsgiveren kan bestemme og vurdere risici og bidrage til gennemførelsen af forebyggende og beskyttende foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF.

(6)

I overensstemmelse med udvalgets anbefalinger fastsættes der vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i forhold til en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer (grænseværdier for langtidseksponering) og for visse kemiske agenser for kortere referenceperioder, generelt et tidsvægtet gennemsnit på 15 minutter (grænseværdier for kortvarig eksponering) for at tage hensyn til virkningerne af en kortvarig eksponering.

(7)

For enhver kemisk agens, for hvilken der på EU-plan er fastsat en vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering, skal medlemsstaterne fastsætte en national grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. I den forbindelse skal de tage hensyn til EU-grænseværdien, således at den nationale grænseværdi er i overensstemmelse med national lovgivning og praksis.

(8)

Vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering er en væsentlig del af de generelle foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod de sundhedsmæssige risici, der følger af eksponering for farlige kemikalier.

(9)

I overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 98/24/EF har SCOEL vurderet forholdet mellem helbredsvirkningerne af de kemiske agenser, der er anført i de 31 rækker i bilaget til nævnte direktiv, og niveauet for erhvervsmæssig eksponering og henstillede til, at der for alle disse kemiske agenser fastsættes vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for inhalation i en referenceperiode på et tidsvægtet gennemsnit på otte timer. Der bør derfor fastsættes grænseværdier for langtidseksponering for alle disse stoffer i bilaget til nærværende direktiv.

(10)

For nogle af disse kemiske agenser anbefalede SCOEL også, at der fastsættes grænseværdier for kortere referenceperioder og/eller anmærkninger for »hud«.

(11)

Fire af disse kemiske agenser — nitrogenmonoxid, calciumdihydroxid, lithiumhydrid og eddikesyre — er i øjeblikket opført i bilaget til Kommissionens direktiv 91/322/EØF (4).

(12)

En af disse kemiske agenser, 1,4-dichlorbenzen, er for øjeblikket opført i bilaget til Kommissionens direktiv 2000/39/EF (5).

(13)

En anden, bisphenol A, er opført i bilaget til Kommissionens direktiv 2009/161/EU (6).

(14)

SCOEL anbefalede i forbindelse med disse stoffer, at der fastsættes nye vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage reviderede grænseværdier for disse seks kemiske agenser i bilaget til nærværende direktiv, og at lade oplysningerne om de pågældende kemiske stoffer udgå af bilagene til direktiv 91/322/EØF, 2000/39/EF og 2009/161/EU.

(15)

For en af de kemiske agenser, der er opført i de 31 rækker i bilaget til dette direktiv, nemlig acrylsyre, anbefalede SCOEL en grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på ét minut. Der bør derfor fastsættes en grænseværdi for kortvarig eksponering for dette kemiske stof i bilaget til dette direktiv.

(16)

For visse stoffer er det nødvendigt at undersøge risikoen for en indtrængen gennem huden for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau. Blandt de kemiske agenser, der er anført i de 31 rækker i bilaget til dette direktiv, identificerede SCOEL også muligheden for betragtelig optagelse gennem huden af glyceroltrinitrat, carbontetrachlorid, hydrogencyanid, methylenchlorid, nitroethan, 1,4-dichlorbenzen, methylformiat, tetrachlorethylen, natriumcyanid og kaliumcyanid. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der i bilaget til dette direktiv medtages anmærkninger, der angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden for disse kemiske agenser, ud over de vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(17)

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (7) blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i direktiv 98/24/EF, og anerkendte, at der var betænkeligheder med hensyn til den tekniske gennemførlighed af de foreslåede vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for nitrogenmonoxid og nitrogendioxid i minedrift og tunnelboring og for carbonmonoxid i minedrift. Udvalget har også erkendt, at der i øjeblikket er problemer med adgang til målemetoder, som kan anvendes til at påvise overensstemmelse med den foreslåede grænseværdi for nitrogendioxid i minedrift samt tunnelboringsmiljøer. Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade medlemsstaterne at benytte sig af en overgangsperiode for gennemførelsen i minedrift samt for så vidt angår grænseværdierne for nitrogenoxid og nitrogendioxid og carbonmonoxid i bilaget til dette direktiv, og således at Kommissionen kan behandle førnævnte aspekter inden udløbet af overgangsperioden. I denne overgangsperiode kan medlemsstaterne fortsat anvende de eksisterende grænseværdier i stedet for at anvende dem, der er fastsat i bilaget til nærværende direktiv.

(18)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (8) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(19)

I forbindelse med dette direktiv finder Kommissionen, at fremsendelse af sådanne dokumenter i form af en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de nationale bestemmelser og dette direktiv, er berettiget, eftersom der for visse agenser allerede findes nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i national lovgivning, og på grund af den forskelligartede og tekniske karakter af de retlige instrumenter på nationalt plan for at fastsætte grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(20)

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen afgav sine udtalelser den 27. november 2014 og den 21. maj 2015.

(21)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 17 i Rådets direktiv 89/391/EØF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Der fastsættes en fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 2

Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af EU-grænseværdierne nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for de kemiske agenser, der er anført i bilaget.

Artikel 3

I bilaget til direktiv 91/322/EØF udgår henvisningerne til eddikesyre, calciumdihydroxid, lithiumhydrid og nitrogenmonoxid med virkning fra den 21. august 2018, jf. dog artikel 6, stk. 2, litra a).

Artikel 4

I bilaget til direktiv 2000/39/EF udgår henvisningen til 1,4-diklorbenzen med virkning fra den 21. august 2018.

Artikel 5

I bilaget til direktiv 2009/161/EU udgår henvisningen til bisphenol A med virkning fra den 21. august 2018.

Artikel 6

1.   I minedrift og tunnelbyggeri kan medlemsstaterne drage fordel af en overgangsperiode indtil senest den 21. august 2023, for så vidt angår grænseværdierne for nitrogenmonoxid, nitrogendioxid og carbonmonoxid.

2.   I den i stk. 1 omhandlede overgangsperiode kan medlemsstaterne fortsat anvende følgende i stedet for at anvende grænseværdierne i bilaget:

a)

for så vidt angår nitrogenmonoxid: de eksisterende grænseværdier, der er fastsat i overensstemmelse med bilaget til direktiv 91/322/EØF

b)

for så vidt angår nitrogendioxid og carbonmonoxid: de nationale grænseværdier, der var gældende den 1. februar 2017.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 21. august 2018.

De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser, og meddelelsen skal ledsages af et eller flere forklarende dokumenter i form af tabeller, der viser overensstemmelsen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(2)  Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EUT L 62 af 4.3.2014, s. 18).

(4)  Kommissionens direktiv 91/322/EØF af 29. maj 1991 om etablering af vejledende grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (EFT L 177 af 5.7.1991, s. 22).

(5)  Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (EFT L 142 af 16.6.2000, s. 47).

(6)  Kommissionens direktiv 2009/161/EU af 17. december 2009 om den tredje liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 2000/39/EF (EUT L 338 af 19.12.2009, s. 87).

(7)  Rådets afgørelse 2003/C 218/01 af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).

(8)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

EF-nr. (1):

CAS-nr. (2):

Betegnelse

Grænseværdier

Anmærkninger (3)

8 timer (4)

Kortvarig eksponering (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

Ppm (7)

Mangan og uorganiske manganforbindelser

(som mangan)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Glyceroltrinitrat

0,095

0,01

0,19

0,02

Hud

200-262-8

56-23-5

Carbontetraklorid; Tetrachlormethan

6,4

1

32

5

Hud

200-521-5

61-82-5

Amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

Eddikesyre

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Hydrogencyanid

(som cyanid)

1

0,9

5

4,5

Hud

200-838-9

75-09-2

Methylenchlorid; Dichlormethan

353

100

706

200

Hud

200-864-0

75-35-4

Vinylidenchlorid; 1,1-dichlorethylen

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Tetraethylorthosilicat

44

5

201-177-9

79-10-7

Acrylsyre; Prop-2-ensyre

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroethan

62

20

312

100

Hud

201-245-8

80-05-7

Bisphenol A; 4,4′-isopropylidendiphenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Diphenylether

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-ethylhexan-1-ol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-Dichlorbenzen; p-Dichlorbenzen

12

2

60

10

Hud

203-453-4

107-02-8

Acrolein; Acryladehyd; Prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Methylformiat

125

50

250

100

Hud

203-788-6

110-65-6

But-2-yn-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetrachlorethylen

138

20

275

40

Hud

205-500-4

141-78-6

Ethylacetat

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Natriumcyanid

(som cyanid)

1

Hud

205-792-3

151-50-8

Kaliumcyanid

(som cyanid)

1

5

Hud

207-069-8

431-03-8

Di-acetyl; Butandion

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Carbonmonoxid

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Calciumdihydroxid

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Calciumoxid

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Svovldioxid

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Lithiumhydrid

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Nitrogenmonoxid

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Nitrogendioxid

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terphenyl, hydrogeneret

19

2

48

5


(1)  

EF-nr.: Det Europæiske Fællesskab (EF)-nummer, numerisk identifikator for stoffer i Den Europæiske Union.

(2)  

CAS-nr.: Chemical Abstracts Service registreringsnummer.

(3)  Anmærkningen »Hud« angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden.

(4)  Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering.

(5)  Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet.

(6)  

mg/m3 : milligram pr. kubikmeter luft. For kemikalier i gas- eller dampform udtrykkes grænseværdien ved 20 °C og 101,3 kPa.

(7)  

ppm: »parts pr. million« (efter volumen) i luft (ml/m3).

(8)  Inhalerbar fraktion.

(9)  Respirabel fraktion.

(10)  Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut.


Top