EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0129

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/129 af 25. januar 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum for så vidt angår dens anvendelsesperiode (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0283

OJ L 21, 26.1.2017, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/129/oj

26.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/99


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/129

af 25. januar 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastlæggelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 (2) blev vedtaget, da der ved audit gennemført af Kommissionens audittjeneste blev konstateret mangler i Tyrkiet i forbindelse med gennemførelsen af offentlig kontrol af produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen, og da medlemsstater indberettede sendinger af toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet, der ikke levede op til EU's mikrobiologiske standarder.

(2)

Ved den seneste af de af Kommissionens audittjeneste gennemførte audit, der fandt sted i september 2015, blev det konstateret, at der fortsat var betydelige mangler ved systemet til kontrol af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen. Tyrkiets kompetente myndigheder fremlagde oplysninger vedrørende de korrigerende foranstaltninger, der er blevet iværksat for at afhjælpe de pågældende mangler. Imidlertid er en række af disse mangler, navnlig for så vidt angår laboratoriernes kapacitet, fortsat til stede. På grund af arten af de pågældende produkter er det nødvendigt at gennemføre en opfølgende audit, inden en ophævelse af foranstaltningerne kan komme i betragtning.

(3)

Udløbet af anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 ændres datoen »31. december 2016« til »31. december 2017«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2013 af 31. juli 2013 om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum (EUT L 205 af 1.8.2013, s. 1).


Top