Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0126

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/126 af 24. januar 2017 om ændring af afgørelse 2013/448/EU for så vidt angår fastsættelsen af en ensartet, tværsektoriel korrektionsfaktor i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0367

OJ L 19, 25.1.2017, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/126/oj

25.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/93


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/126

af 24. januar 2017

om ændring af afgørelse 2013/448/EU for så vidt angår fastsættelsen af en ensartet, tværsektoriel korrektionsfaktor i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 10a, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (2), særlig artikel 15, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF fastsættes en maksimal årlig kvotemængde, der ligger til grund for beregningen af gratistildelingerne til anlæg, der ikke er omfattet af artikel 10a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF. Denne mængde er summen af to elementer, der er beskrevet i artikel 10a, stk. 5, litra a) og b), i direktiv 2003/87/EF.

(2)

For at sikre, at denne maksimale årlige kvotemængde ikke overskrides, anvendes om nødvendigt en tværsektoriel korrektionsfaktor, der på en ensartet måde mindsker tildelingerne for alle anlæg, der er berettiget til at modtage gratiskvoter.

(3)

I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i afgørelse 2011/278/EU fastsætter Kommissionen den tværsektorielle korrektionsfaktor ved at sammenligne den grænse, der er fastsat ved artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF, med summen af de midlertidige, samlede årlige mængder gratistildelinger for alle anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, som befinder sig på medlemsstaternes territorium.

(4)

Kommissionen har i artikel 4 i afgørelse 2013/448/EU (3) og i bilag II til nævnte afgørelse fastsat en ensartet, tværsektoriel korrektionsfaktor.

(5)

Domstolen har i sin dom af 28. april 2016 i de forenede sager C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 og C-391/14–C-393/14 fastslået, at Kommissionen ved fastsættelsen af den maksimale årlige kvotemængde i henhold til artikel 10a, stk. 5, litra b), i direktiv 2003/87/EF fra 2013 ikke skulle have taget hensyn til emissioner fra de aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, for så vidt som disse emissioner hidrørte fra anlæg, der før denne dato var omfattet af emissionshandelsordningen. Som følge heraf konkluderede Domstolen, at Kommissionen ikke har fastsat den maksimale årlige kvotemængde i overensstemmelse med kravene i artikel 10a, stk. 5, litra b), i direktiv 2003/87/EF, og at den ensartede tværsektorielle faktor, der er fastsat i artikel 4 til afgørelse 2013/448/EU og i bilag II til nævnte afgørelse, ligeledes var i strid med denne bestemmelse. Artikel 4 i afgørelse 2013/448/EU og bilag II til nævnte afgørelse blev således kendt ugyldige af Domstolen.

(6)

For at efterkomme denne dom er Kommissionen forpligtet til at foretage en ny beregning af den maksimale årlige kvotemængde for anlæg, der er berettiget til at modtage gratistildelinger i overensstemmelse med kravene i artikel 10a, stk. 5, litra b), i direktiv 2003/87/EF, og ændre den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor i overensstemmelse hermed.

(7)

Den nye beregning af den kvotemængde, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 5, litra b), i direktiv 2003/87/EF, blev foretaget efter den samme metode og på grundlag af de samme oplysninger som ved den oprindelige beregning i 2013. Kommissionen havde oprindeligt taget hensyn til emissioner, der hidrørte fra anlæg, der før den 1. januar 2013 var omfattet af EU's emissionshandelsordning, og som først fra 2013 hidrørte fra aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, men ifølge Domstolens dom skulle disse emissioner udelades ved beregningen af den maksimale årlige kvotemængde som fastsat i artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF.

(8)

Kommissionen har som udgangspunkt anvendt medlemsstaternes indledende officielle oplysninger. Derefter har Kommissionen hørt medlemsstaterne om de indsendte emissionsdata og, når det har været nødvendigt, anmodet om yderligere oplysninger. I overensstemmelse med artikel 10a, stk. 5, er der kun taget hensyn til anlæg, for hvilke medlemsstaterne har indsendt verificerede emissioner.

(9)

Kommissionen har derefter ved beregningen udeladt anlæg, der først fra 2013 har gennemført aktiviteter, som er omfattet af direktiv 2003/87/EF, men som allerede før 2013 var omfattet af emissionshandelsordningen. Emissioner fra anlæg, som var blevet har inddraget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2003/87/EF før 2013, blev ligeledes udeladt.

(10)

Ved den nye beregning blev der imidlertid taget hensyn til anlæg, der mellem tidspunktet for den indledende dataindsamling og 2013 har været berørt af strukturelle ændringer såsom fusioner, opsplitninger eller lukninger, eller af tekniske ændringer, således at de ikke længere opfyldte tærsklerne i bilag I til direktiv 2003/87/EF, da disse ændringer ikke kunne forudses på tidspunktet for dataindsamlingen. Af samme årsag blev der ved den nye beregning også taget hensyn til anlæg, der i henhold til artikel 27 i direktiv 2003/87/EF var udelukket fra ordningen.

(11)

Ved den nye beregning blev der taget hensyn til ændringer til rettelse af fejl i medlemsstaternes nationale gennemførelsesforanstaltninger for perioden 2013-2020, der var gennemført ved udgangen af 2016, da de korrekte værdier skulle have foreligget på tidspunktet for den oprindelige beregning af den tværsektorielle korrektionsfaktor.

(12)

I dommen af 28. april 2016 har Domstolen udtrykkeligt begrænset virkningerne af erklæringen om ugyldighed for så vidt angår artikel 4 i afgørelse 2013/448/EU og bilag II til nævnte afgørelse tidsmæssigt, således, for det første, at denne erklæring først får virkninger efter en periode på 10 måneder regnet fra datoen for afsigelsen af nærværende dom. Den tværsektorielle korrektionsfaktor, der er fastsat i afgørelse 2013/448/EU, er således ugyldig fra og med den 1. marts 2017. For det andet kan der ikke rejses tvivl om de foranstaltninger, der vedtages indtil denne dato, på grundlag af de bestemmelser, der erklæres ugyldige.

(13)

I overensstemmelse med Domstolens dom, der understreger det tvingende retssikkerhedsmæssige hensyn, er medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende tildeling af kvoter for perioden 2013-2020 og eventuelle senere ændringer og tilføjelser til disse foranstaltninger, der er truffet før denne afgørelses ikrafttræden, stadig gyldige. Den tværsektorielle korrektionsfaktor, der er fastsat i denne afgørelse, skal anvendes på afgørelser, der vedtages fra den 1. marts 2017, som fastlægger eller ændrer tildelte kvoter, hvor den tværsektorielle korrektionsfaktor anvendes til at fastlægge disse kvoter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2013/448/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Den ensartede tværsektorielle korrektionsfaktor, der er omhandlet i artikel 10a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF og fastsat i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i afgørelse 2011/278/EU, er anført i bilag II til denne afgørelse.«

2)

Bilag II affattes som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. marts 2017.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1.

(3)  Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 240 af 7.9.2013, s. 27).


BILAG

Bilag II til afgørelse 2013/448/EU affattes således:

»BILAG II

For årene 2013-2020 gælder følgende tværsektorielle korrektionsfaktorer for gratistildelingerne til anlæg, der ikke er omfattet af artikel 10a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF:

År

Tværsektoriel korrektionsfaktor

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %«


Top