EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0104

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/104 af 19. oktober 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre (EØS-relevant tekst. )

C/2016/6624

OJ L 17, 21.1.2017, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/104/oj

21.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/104

af 19. oktober 2016

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 9, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 (2) fastsættes der bestemmelser om de minimumsoplysninger, som skal indberettes, og det pålægges modparter at sikre, at begge parter i en transaktion er enige om de data, der skal indberettes.

(2)

Det er også vigtigt at anerkende, at en central modpart (CCP) optræder som en part i en derivataftale. Hvis en indgået aftale efterfølgende cleares af en CCP, bør den derfor indberettes som ophævet, og den nye aftale, som følger af clearingen, bør indberettes.

(3)

Hvis en derivataftale består af en kombination af derivataftaler, skal de kompetente myndigheder nødvendigvis have indsigt i de enkelte berørte derivataftalers karakteristika. Da de kompetente myndigheder også skal kunne forstå den generelle kontekst, bør det endvidere af transaktionsindberetningen klart fremgå, at transaktionen er en del af en samlet strategi. Derivataftaler, som vedrører en kombination af derivataftaler, bør derfor indberettes i særskilte ben for de enkelte derivataftaler, med en intern identifikator, som kæder benene sammen.

(4)

Det kan i forbindelse med derivataftaler, der består af en kombination af derivataftaler, som skal indberettes i mere end en enkelt indretning, være vanskeligt at bestemme, hvordan de relevante oplysninger om aftalen bør fordeles i indberetningerne, og dermed, hvor mange indberetninger der bør indgives. Modparterne bør derfor nå til enighed om, hvor mange indberetninger der skal indgives om en sådan aftale.

(5)

Det er med henblik på behørig overvågning af koncentration af eksponeringer og systemisk risiko helt afgørende at sikre, at der indgives fuldstændige og nøjagtige oplysninger til transaktionsregistre om eksponering og sikkerhedsstillelse udvekslet mellem to modparter. Det er derfor helt afgørende, at modparter indberetter værdiansættelse af derivataftaler efter en fælles metode. Det er endvidere tilsvarende vigtigt at kræve indberetning af stillede og modtagne initial- og variationsmarginer.

(6)

Det er med henblik på at indgive fuldstændige oplysninger til de kompetente myndigheder om modparters reelle eksponeringer i alle derivatklasser helt afgørende at fastsætte krav om indberetning af oplysninger om kreditderivater samt om sikkerhedsstillelse udvekslet af modparter. Endvidere skal beskrivelserne af de eksisterende felter præciseres yderligere for at sætte de indberettende parter i stand til at opfylde deres indberetningsforpligtelser på en standardiseret og harmoniseret måde.

(7)

Delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 bør derfor ændres.

(8)

Kravene om de minimumsoplysninger, der skal indberettes, bør ændres. Modparter og transaktionsregistre bør derfor gives tilstrækkelig tid til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde de ændrede krav.

(9)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(10)

I overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3) har ESMA foretaget åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 2 i artikel 1 affattes således:

»2.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, indgives i en enkelt indberetning.

Uanset første afsnit indgives de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, i særskilte indberetninger, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

derivataftalen består af en kombination af derivataftaler

b)

felterne i tabellerne i bilaget muliggør ikke effektiv indberetning af oplysninger om den i litra a) omhandlede derivataftale.

Modparter i en derivataftale, der består af en kombination af derivataftaler, skal inden fristen for indberetning nå til enighed om, hvor mange særskilte indberetninger der skal indgives til et transaktionsregister om den pågældende derivataftale.

Den indberettende modpart skal kæde de særskilte indberetninger sammen ved hjælp af en identifikator, som er entydig for modparten i forhold til rækken af transaktionsindberetninger, jf. felt 14 i tabel 2 i bilaget.«

2)

Artikel 2 og 3 affattes således:

»Artikel 2

Clearede handler

1.   Hvis en derivataftale, som allerede er indberettet i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012, efterfølgende cleares af en CCP, skal den pågældende aftale indberettes som ophævet før tid ved i felt 93 i tabel 2 i bilaget som type handling at angive »Førtidig ophævelse«, og nye aftaler, som følger af clearingen, indberettes.

2.   Hvis en aftale indgås på en markedsplads og cleares samme dag, indberettes udelukkende de aftaler, som følger af clearingen.

Artikel 3

Indberetning af eksponeringer

1.   Oplysningerne om sikkerhedsstillelse i tabel 1 i bilaget skal omfatte al sikkerhedsstillelse, der er stillet og modtaget, jf. felt 21 til 35 i tabel 1 i bilaget.

2.   Hvis en modpart ikke stiller sikkerhed på transaktionsbasis, skal modparterne til et transaktionsregister indberette sikkerhedsstillelse, der er stillet og modtaget, på porteføljebasis, jf. felt 21 til 35 i tabel 1 i bilaget.

3.   Hvis sikkerhedsstillelsen i tilknytning til en aftale indberettes på porteføljebasis, skal den indberettende modpart til transaktionsregistret indberette en identifikationskode for den portefølje, der er knyttet til den indberettede aftale, jf. felt 23 i tabel 1 i bilaget.

4.   Ikke-finansielle modparter, undtagen dem, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal ikke indberette sikkerhedsstillelse og værdiansættelse efter mark-to-market-princippet eller efter mark-to-model-princippet vedrørende de aftaler, der er omhandlet i tabel 1 i bilaget til denne forordning.

5.   For aftaler, der cleares af en CCP, skal modparten indberette den værdiansættelse af aftalen, der er foretaget af CCP'en, jf. felt 17 til 20 i tabel 1 i bilaget.

6.   For aftaler, der ikke cleares af en CCP, skal modparten indberette den værdiansættelse af aftalen, der er foretaget efter metoden i International Financial Reporting Standard 13 Måling af dagsværdi, som vedtaget af Unionen og omhandlet i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (*1), jf. felt 17 til 20 i tabel 1 i bilaget til denne forordning.

(*1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).«"

3)

Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Notionel værdi

1.   Den notionelle værdi af en derivataftale, jf. felt 20 i tabel 2 i bilaget, angives:

a)

i tilfælde af swaps, futures og forwards, der handles i monetære enheder, som det referencebeløb, på grundlag af hvilket aftalerelaterede betalinger beregnes på derivatmarkederne

b)

i tilfælde af optioner, som beregnet ved anvendelse af strikeprisen

c)

i tilfælde af finansielle differencekontrakter og derivataftaler vedrørende råvarer angivet i enheder som f.eks. tønder eller ton, som det beløb, der følger af mængden til den i aftalen fastsatte relevante pris

d)

i tilfælde af derivataftaler, hvor det notionelle beløb beregnes ved anvendelse af prisen på det underliggende aktiv, og en sådan pris først foreligger på afviklingstidspunktet, som det underliggende aktivs pris ved slutningen af den dag, hvor aftalen blev indgået.

2.   I den første indberetning af en derivataftale, hvis notionelle beløb ændrer sig over tid, angives det notionelle beløb, som var gældende den dag, hvor derivataftalen blev indgået.«

4)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Indberetningslog

Ændringer til de oplysninger, der er registreret i transaktionsregistre, skal gemmes i en log, der identificerer den eller de personer, der anmodede om ændringen, herunder i givet fald transaktionsregistret selv, årsagen eller årsagerne til ændringerne, en dato og et tidsstempel samt en tydelig beskrivelse af ændringerne, herunder det gamle og nye indhold af de relevante oplysninger, jf. felt 93 i tabel 2 i bilaget.«

5)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

»BILAG

Oplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre

Tabel 1

Modpartsdata

 

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

 

Aftalens parter

 

1

Tidsstempel for indberetningen

Dato og klokkeslæt for indberetning til transaktionsregistret.

2

ID for den indberettende modpart

Entydig identifikationskode for den indberettende modpart i aftalen.

3

ID-type for den anden modpart

Type kode anvendt til at identificere den anden modpart.

4

Den anden modparts ID

Entydig identifikationskode for den anden modpart i aftalen.

Dette felt skal udfyldes set fra den indberettende modparts synsvinkel. Hvis der er tale om en privatperson, anvendes der konsekvent en kundekode.

5

Den anden modparts land

Koden for det land, hvor den anden modparts vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende, eller for hjemlandet, hvis den anden modpart er en fysisk person.

6

Den indberettende modparts branche

Den indberettende modparts branche.

Hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, skal dette felt omfatte alle de nødvendige koder, som indgår i taksonomien for finansielle modparter, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis den indberettende modpart er en ikke-finansiel modpart, skal dette felt omfatte alle de nødvendige koder, som indgår i taksonomien for ikke-finansielle modparter, og som finder anvendelse på den pågældende modpart.

Hvis der indberettes mere end en enkelt aktivitet, angives koderne efter de tilsvarende aktiviteters relative betydning.

7

Type indberettende modpart

Angiv, om den indberettende modpart er en CCP, en finansiel eller ikke-finansiel modpart eller en anden type modpart, jf. artikel 1, stk. 5, eller artikel 2, nr. 1), 8) og 9), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (1).

8

Mægler-ID

Hvis en mægler fungerer som formidler for den indberettende modpart uden selv at være en modpart, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne mægler.

9

ID for indberettende enhed

Hvis den indberettende modpart har delegeret indgivelsen af indberetningen til en tredjepart eller til den anden modpart, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for denne enhed.

I modsat fald udfyldes dette felt ikke.

10

ID for clearingmedlem

Hvis derivataftalen er clearet, og den indberettende modpart ikke er et clearingmedlem, skal der i dette felt anføres en entydig identifikationskode for det clearingmedlem, hvorigennem derivataftalen cleares.

11

ID-type for berettiget modtager

Type kode anvendt til at identificere den berettigede modtager.

12

ID for berettiget modtager

Den part, der er genstand for de rettigheder og forpligtelser, der følger af aftalen.

Hvis transaktionen gennemføres via en struktur, f.eks. en trust eller fond, der repræsenterer flere berettigede modtagere, er det denne struktur, der skal angives som den berettigede modtager.

Hvis den berettigede modtager for aftalen ikke er en modpart i aftalen, skal den indberettende modpart anføre en entydig identifikationskode for denne berettigede modtager eller, hvis der er tale om en privatperson, den kundekode, der konsekvent anvendes og er tildelt af den juridiske person, som privatpersonen anvender.

13

Handler i egenskab af

Angiver, hvorvidt den indberettende modpart har indgået aftalen for egen regning (på egne vegne eller på vegne af en kunde) eller som agent for en kundes regning og på dennes vegne.

14

Modpartsside

Angiver, hvorvidt den indberettende modpart er køber eller sælger.

15

Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering

Oplysninger om, hvorvidt aftalen objektivt kan måles til at være direkte knyttet til den indberettende modparts forretningsmæssige aktivitet eller likviditetsfinansiering, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.

Dette felt udfyldes ikke, hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, jf. artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) nr. 648/2012.

16

Clearinggrænseværdi

Oplysninger om, hvorvidt den indberettende modpart ligger over clearinggrænseværdien, jf. artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012.

Dette felt udfyldes ikke, hvis den indberettende modpart er en finansiel modpart, jf. artikel 2, nr. 8), i forordning (EU) nr. 648/2012.

17

Aftalens værdi

Værdiansættelse af aftalen efter mark-to-market-princippet eller, hvis dette er relevant efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, efter mark-to-model-princippet. CCP'ens værdiansættelse i forbindelse med en clearet transaktion.

18

Valuta for værdien

Valuta for værdiansættelsen af aftalen.

19

Tidsstempel for værdiansættelse

Dato og klokkeslæt for den sidste værdiansættelse. Ved mark-to-market værdiansættelse skal dato og klokkeslæt for offentliggørelsen af referencepriser indberettes.

20

Værdiansættelsestype

Angivelse af, hvorvidt værdiansættelsen er foretaget efter mark-to-market-princippet eller mark-to-model-princippet eller af CCP'en.

21

Sikkerhedsstillelse

Angivelse af, hvorvidt modparterne har indgået en aftale om sikkerhedsstillelse.

22

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Angivelse af, hvorvidt sikkerhedsstillelsen er stillet på porteføljebasis.

På porteføljebasis betyder, at sikkerhedsstillelsen ikke beregnes for den enkelte transaktion, men på grundlag af nettopositioner opgjort ud fra et sæt aftaler.

23

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Hvis sikkerhedsstillelsen indberettes på porteføljebasis, skal den indberettende modpart anvende en entydig identifikationskode for porteføljen.

24

Stillet initialmargin

Værdi af den initialmargin, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.

Hvis initialmarginen stilles på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen stillede initialmargin anføres i dette felt.

25

Valuta for den stillede initialmargin

Angiv valutaen for den stillede initialmargin.

26

Stillet variationsmargin

Værdi af den variationsmargin, herunder også afviklet kontant, som den indberettende modpart har stillet over for den anden modpart.

Hvis variationsmarginen stilles på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen stillede variationsmargin anføres i dette felt.

27

Valuta for den stillede variationsmargin

Angiv valutaen for den stillede variationsmargin.

28

Modtaget initialmargin

Værdi af den initialmargin, som den indberettende modpart har modtaget fra den anden modpart.

Hvis initialmarginen er modtaget på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen modtagne initialmargin anføres i dette felt.

29

Valuta for den modtagne initialmargin

Angiv valutaen for den modtagne initialmargin

30

Modtaget variationsmargin

Værdi af den variationsmargin, herunder også afviklet kontant, som den indberettende modpart har modtaget fra den anden modpart.

Hvis variationsmarginen er modtaget på porteføljebasis, skal værdien af hele den for porteføljen modtagne variationsmargin anføres i dette felt.

31

Valuta for den modtagne variationsmargin

Angiv valutaen for den modtagne variationsmargin.

32

Overskydende stillet sikkerhed

Værdi af sikkerhed stillet ud over den krævede sikkerhed.

33

Valuta for den overskydende stillede sikkerhed

Angiv valutaen for den overskydende stillede sikkerhed.

34

Overskydende modtaget sikkerhed

Værdi af sikkerhed modtaget ud over den krævede sikkerhed.

35

Valuta for den overskydende modtagne sikkerhed

Angiv valutaen for den overskydende modtagne sikkerhed.


Tabel 2

Fælles data

 

Felt

Oplysninger, der skal indberettes

Berørte typer derivataftaler

 

Afdeling 2a — Aftaletype

 

Alle aftaler

1

Aftaletype

Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter type.

 

2

Aktivklasse

Alle indberettede aftaler skal klassificeres efter den aktivklasse, de er baseret på.

 

 

Afdeling 2b — Aftaledata

 

Alle aftaler

3

Type produktklassifikation

Type relevant produktklassifikation.

 

4

Produktklassifikation

For produkter identificeret i henhold til International Securities Identification Number (ISIN) eller Alternative Instrument Identifier (AII) angives koden i henhold til Classification of Financial Instruments (CFI).

For produkter, som ikke er identificeret i henhold til ISIN eller AII, angives den godkendte kode i henhold til Unique Product Identifier (UPI). Indtil UPI-koden er godkendt, klassificeres de pågældende produkter ved anvendelse af CFI-koden.

 

5

Type produktidentifikation

Type relevant produktidentifikation.

 

6

Produktidentifikation

Produktet skal identificeres i henhold til ISIN eller AII. AII anvendes, hvis produktet handles på en markedsplads klassificeret som AII i det register, der er offentliggjort på ESMA's websted og oprettet på grundlag af oplysninger indsendt af kompetente myndigheder i henhold til artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 (2).

AII anvendes kun indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (3).

 

7

Type identifikation af underliggende aktiv

Type relevant identifikator for underliggende aktiv.

 

8

Identifikation af underliggende aktiv

Det direkte underliggende aktiv identificeres ved hjælp af en entydig identifikator for dette underliggende aktiv baseret på type.

AII anvendes udelukkende indtil anvendelsesdatoen for den delegerede retsakt, vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 27, stk. 3, i forordning (EU) nr. 600/2014.

For credit default swaps angives referenceforpligtelsens ISIN-kode.

Hvis der er tale om en kurv sammensat af bl.a. finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads, angives udelukkende finansielle instrumenter, som handles på en markedsplads.

 

9

Notionel valuta 1

Valutaen for det notionelle beløb.

Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivataftale, vil dette være den notionelle valuta for første ben.

 

10

Notionel valuta 2

Den anden valuta for det notionelle beløb.

Hvis der er tale om en rente- eller valutaderivataftale, vil dette være den notionelle valuta for andet ben.

 

11

Leveringsvaluta

Den valuta, der skal leveres i.

 

 

Afdeling 2c — Nærmere oplysninger om transaktionen

 

Alle aftaler

12

Transaktions-ID

Indtil der findes en global UTI, et entydigt transaktions-ID aftalt med den anden modpart.

 

13

Indberetningens referencenummer

Et entydigt nummer for den række indberetninger, som vedrører den samme gennemførelse af en derivataftale.

 

14

Kompleks transaktionskomponent-ID

Identifikator anvendt internt i det indberettende selskab til at identificere og sammenkæde alle indberetninger vedrørende den samme derivataftale, som består af en kombination af derivataftaler. Koden skal være entydig for modparten i forhold til den række transaktionsindberetninger, der følger af derivataftalen.

Feltet udfyldes kun, hvis selskabet gennemfører en derivataftale, som består af to eller flere derivataftaler, og hvis oplysninger om aftalen ikke kan indgives fyldestgørende i en enkelt indberetning.

 

15

Handelssted

Derivataftalens handelssted angives med en entydig kode for denne markedsplads.

Hvis en aftale blev indgået OTC og det respektive instrument optages til handel eller handles på en markedsplads, anvendes MIC-koden »XOFF«.

Hvis en aftale blev indgået OTC og det respektive instrument ikke optages til handel eller handles på en markedsplads, anvendes MIC-koden »XXXX«.

 

16

Komprimering

Angiv, hvorvidt aftalen er resultatet af en komprimering, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 47), i forordning (EU) nr. 600/2014.

 

17

Pris/kurs

Pris pr. derivat ekskl. eventuel provision og vedhængende rente.

 

18

Prisnotering

Den måde, hvorpå prisen er angivet.

 

19

Valuta for prisen

Den valuta, prisen/kursen er angivet i.

 

20

Notionel værdi

Det referencebeløb, på grundlag af hvilket aftalerelaterede betalinger beregnes. Det skal i tilfælde af delvise ophævelser, afdrag eller i tilfælde af aftaler, hvor den notionelle værdi grundet aftalens karakteristika varierer over tid, afspejle den resterende notionelle værdi, efter at ændringen fandt sted.

 

21

Prismultiplikator

Antal stk. af det finansielle instrument, der indgår i en handelspost, f.eks. antal derivater, som indgår i aftalen.

 

22

Mængde

Antal aftaler, som indberetningen omfatter.

Ved spreadbetting er mængden den pengeværdi, der er indsat pr. pointbevægelse i det direkte underliggende finansielle instrument.

 

23

Forudbetaling

Størrelsen af en eventuel forudbetaling, som den indberettende modpart har foretaget eller modtaget.

 

24

Leveringstype

Angiver, hvorvidt aftalen afvikles fysisk eller kontant.

 

25

Tidsstempel for gennemførelse

Dato og klokkeslæt for aftalens gennemførelse.

 

26

Ikrafttrædelsesdato

Dato, på hvilken forpligtelserne i henhold til aftalen får virkning.

 

27

Udløbsdato

Oprindelig udløbsdato for den indberettede aftale.

Førtidig ophævelse indberettes ikke i dette felt.

 

28

Ophævelsesdato

Ophævelsesdato i tilfælde af førtidig ophævelse af den indberettede aftale.

 

29

Afviklingsdato

Afviklingsdato for det underliggende aktiv.

Hvis der er mere end én afviklingsdato, kan der tilføjes yderligere felter.

 

30

Masteraftaletype

Angivelse af masteraftale, hvis en sådan foreligger (f.eks. ISDA-masteraftale; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement eller lokale masteraftaler).

 

31

Masteraftaleversion

Angivelse af året for den version af masteraftalen, der i givet fald er anvendt ved den indberettede transaktion (f.eks. 1992, 2002 osv.).

 

 

Afdeling 2d — Risikoreduktion/indberetning

 

Alle aftaler

32

Tidsstempel for bekræftelse

Dato og klokkeslæt for bekræftelsen, jf. artikel 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 (4).

 

33

Bekræftelsesmiddel

Angivelse af, hvorvidt aftalen er elektronisk bekræftet, ikke-elektronisk bekræftet eller ikke bekræftet.

 

 

Afdeling 2e — Clearing

 

Alle aftaler

34

Clearingforpligtelse

Angivelse af, hvorvidt den indberettede aftale er knyttet til en OTC-derivatklasse, som er erklæret omfattet af indberetningsforpligtelsen, og begge modparter i aftalen er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, at regne fra aftalens gennemførelse.

 

35

Clearet

Angivelse af, hvorvidt der har fundet clearing sted.

 

36

Tidsstempel for clearing

Klokkeslæt og dato for clearingen.

 

37

CCP

Hvis der er tale om en aftale, der er clearet, den entydige kode for den CCP, der har clearet aftalen.

 

38

Koncernintern

Angivelse af, hvorvidt aftalen er indgået i form af en koncernintern transaktion, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 648/2012.

 

 

Afdeling 2f — Rentesatser

 

Rentederivater

39

Fast rente for første ben

I givet fald angivelse af den faste rente for første ben.

 

40

Fast rente for andet ben

I givet fald angivelse af den faste rente for andet ben.

 

41

Rentedagskonvention for den faste rente for første ben

I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for første ben.

 

42

Rentedagskonvention for den faste rente for andet ben

I givet fald det faktiske antal dage i den relevante beregningsperiode for den faste rente for andet ben.

 

43

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — tidsperiode

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.

 

44

Betalingshyppighed for den faste rente for første ben — multiplikator

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for første ben.

 

45

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.

 

46

Betalingshyppighed for den faste rente for andet ben — multiplikator

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den faste rente for andet ben.

 

47

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — tidsperiode

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.

 

48

Betalingshyppighed for den variable rente for første ben — multiplikator

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for første ben.

 

49

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.

 

50

Betalingshyppighed for den variable rente for andet ben — multiplikator

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver betalingshyppigheden for den variable rente for andet ben.

 

51

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — tidsperiode

I givet fald den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.

 

52

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for første ben — multiplikator

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for første ben.

 

53

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — tidsperiode

I givet fald den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.

 

54

Hyppighed for genfastsættelse af den variable rente for andet ben — multiplikator

I givet fald multiplikator for den tidsperiode, der beskriver hyppigheden af genfastsættelse af den variable rente for andet ben.

 

55

Variabel rente for første ben

I givet fald de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.

 

56

Referenceperiode for den variable rente for første ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

 

57

Referenceperiode for den variable rente for første ben — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for første ben.

 

58

Variabel rente for andet ben

I givet fald de rentesatser, der anvendes, og som genfastsættes med faste mellemrum, under henvisning til en markedsreferencerente.

 

59

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — tidsperiode

Tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

 

60

Referenceperiode for den variable rente for andet ben — multiplikator

Multiplikator for den tidsperiode, der beskriver referenceperioden for den variable rente for andet ben.

 

 

Afdeling 2g — Udenlandsk valuta

 

Valutaderivater

61

Leveringsvaluta 2

Krydsvalutaen, hvis forskellig fra leveringsvalutaen.

 

62

Valutakurs 1

Valutakursen pr. dato og klokkeslæt for aftalens indgåelse. Angives som basisvalutapris i noteringsvalutaen.

 

63

Terminskurs

Terminskurs som bestemt af modparterne i den kontraktbaserede aftale. Angives som basisvalutapris i noteringsvalutaen.

 

64

Valutakursgrundlag

Basis for valutakursen.

 

 

Afdeling 2h — Råvarer og emissionskvoter

 

Råvare- og emissionskvotederivater

 

Generelt

 

 

65

Overordnet råvarekategori

Angivelse af, hvilken type råvare der ligger til grund for aftalen.

 

66

Varebeskrivelse

Beskrivelse af den pågældende råvare ud over de i felt 65 indeholdte oplysninger.

 

 

Energi

Felt 67-77 anvendes kun i forbindelse med derivataftaler, som vedrører naturgas og elektricitet leveret i Unionen.

 

67

Leveringssted eller -område

Leveringssted(er) inden for markedsområde(r).

 

68

Forbindelsespunkt

Angivelse af grænsen (grænserne) eller grænseovergangen(e) i forbindelse med en transportaftale.

 

69

Belastningstype

Angivelse af leveringsprofilen.

 

 

Gentages for felt 70-77

 

 

70

Leveringsintervaller

Tidsinterval for den enkelte blok eller form.

 

71

Dato og klokkeslæt for leveringsstart

Dato og klokkeslæt for leveringsstart.

 

72

Dato og klokkeslæt for leveringsstop

Dato og klokkeslæt for leveringsstop.

 

73

Varighed

Leveringsperiodens varighed.

 

74

Ugedage

Leveringsugedage.

 

75

Leveringskapacitet

Leveringskapacitet for hvert leveringsinterval angivet i felt 70.

 

76

Antal enheder

Mængde pr. dag eller time i MWh eller kWh/d svarende til den underliggende råvare.

 

77

Pris pr. mængde pr. tidsinterval

I givet fald pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval.

 

 

Afdeling 2i — Optioner

 

Aftaler, hvori indgår en option

78

Optionsform

Angivelse af, hvorvidt derivataftalen er en call-option (ret til at købe et bestemt underliggende aktiv) eller en put-option (ret til at sælge et bestemt underliggende aktiv), eller af, hvorvidt det på det tidspunkt, hvor derivataftalen gennemføres, ikke kan bestemmes, om den er en call- eller en put-option.

I forbindelse med swaptioner er der tale om:

»Put« i tilfælde af en modtagerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som modtager af fast rente

»Call« i tilfælde af en betalerswaption, hvor køberen har ret til at indgå i en swap som betaler af fast rente.

Hvis der er tale om rentelofter og minimumsrentesatser (»caps and floors«), gælder følgende:

»Put« i tilfælde af en minimumsrentesats

»Call« i tilfælde af et renteloft.

 

79

Optionens udnyttelsesmåde

Angiver, hvorvidt optionen kun kan udnyttes på en bestemt dato (europæisk og asiatisk option), på en række forud fastsatte datoer (Bermuda-option) eller når som helst i aftalens løbetid (amerikansk option).

 

80

Strikepris (renteloft/minimumsrentesats)

Strikepris for optionen.

 

81

Strikeprisnotering

Den måde, hvorpå strikeprisen er angivet.

 

82

Udløbsdato for det underliggende aktiv

I tilfælde af swaptioner, udløbsdato for den underliggende swap.

 

 

Afdeling 2j — Kreditderivater

 

 

83

Rang

Oplysninger om rang i forbindelse med aftale knyttet til indeks eller til en enkelt navngiven enhed.

 

84

Referenceenhed

Angivelse af den underliggende referenceenhed.

 

85

Betalingshyppighed

Betalingshyppigheden for rentesats eller kupon.

 

86

Beregningsgrundlag

Beregningsgrundlag for rentesats.

 

87

Serie

I givet fald serienummeret på indeksets sammensætning.

 

88

Version

Der udstedes en ny version af en serie, hvis der er misligholdelse i forbindelse med en af komponenterne, og indekset skal vægtes på ny, for at der kan tages højde for det nye antal komponenter i indekset.

 

89

Indeksfaktor

Den faktor, der skal anvendes i forbindelse med den notionelle værdi (felt 20) for at tilpasse den til alle de tidligere kredithændelser i den pågældende indeksserie.

Tallet varierer mellem 0 og 100.

 

90

Tranche

Angivelse af, om en derivataftale er opdelt i trancher.

 

91

Attachment point

Det punkt, hvor tab i puljen knyttes til en bestemt tranche.

 

92

Detachment point

Det punkt, hvorefter tab ikke påvirker den bestemte tranche.

 

 

Afdeling 2k — Ændringer af aftalen

 

 

93

Type handling

Angivelse af, hvorvidt indberetningen indeholder:

en derivataftale for første gang (betegnes i så fald som »ny«)

en ændring af betingelser eller oplysninger i en tidligere indberettet derivataftale, men ikke en korrektion af indberetningen (betegnes i så fald som »ændring«). Dette omfatter en ajourføring af en tidligere indberetning, som viser en position, med henblik på at afspejle nye transaktioner, som indgår i den pågældende position

en annullering af en fejlagtigt indgivet fuldstændig indberetning i tilfælde af, at aftalen aldrig blev indgået eller ikke var omfattet af kravene om indberetning i forordning (EU) nr. 648/2012, men blev indberettet til et transaktionsregister ved en fejl (betegnes i så fald som »fejl«)

en førtidig ophævelse af en eksisterende aftale (betegnes i så fald som »førtidig ophævelse«)

en tidligere indgivet indberetning med fejlagtige datafelter (i så fald betegnes den indberetning, hvorved de fejlagtige datafelter i den tidligere indberetning korrigeres, som »korrektion«)

en komprimering af den indberettede aftale (betegnes i så fald som »komprimering«)

en værdiajourføring af en aftale eller sikkerhedsstillelse (betegnes i så fald som »værdiajourføring«)

en derivataftale, der skal indberettes som en ny transaktion og også indgå i en særskilt positionsindberetning den samme dag (betegnes i så fald som »positionskomponent«). Dette svarer til at indberette en ny transaktion efterfulgt af en ajourføring af den pågældende indberetning, der viser den som komprimeret.

 

94

Niveau

Angivelse af, om indberetningen sker på transaktions- eller positionsniveau.

Indberetning på positionsniveau kan udelukkende anvendes som et supplement til indberetning på transaktionsniveau med henblik på at indberette efterfølgende transaktionshændelser og udelukkende, hvis de individuelle transaktioner i fungible produkter er erstattet af en position.

 


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger, clearingforpligtelsen, det offentlige register, adgang til en handelsplads, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 11).«


Top