EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0065

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/65 af 14. december 2016 om godkendelse af 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst. )

C/2016/8247

OJ L 13, 17.1.2017, p. 246–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/65/oj

17.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/246


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/65

af 14. december 2016

om godkendelse af 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF. (2).

(2)

1-Isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7, blev der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at dette tilsætningsstof klassificeres i kategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser (3) af 10. marts 2015 og 1. december 2015, at 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteren konkluderede desuden, at funktionen af 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3- caren og d-limonen i foder ligner funktionen i fødevarer. Autoriteten har allerede konkluderet, at 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen er effektive, da de forbedrer fødevarernes lugt eller smag. Autoriteten kunne ikke drage nogen konklusioner med hensyn til sikkerheden i forbindelse med pin-2(3)-en, pin-2(10)-en, delta-3-caren, beta-caryophyllen og camphen anvendt i drikkevand. Autoriteten konkluderede, at den manglende sikkerhedsmargen for d-limonen, 1-isopropyl-4-methylbenzen og 1-isopropenyl-4-methylbenzen ikke ville muliggøre samtidig administrering i foder og vand. Disse stoffer kan dog anvendes i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(5)

Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at gøre det muligt at forbedre kontrollen. Af praktiske årsager og under hensyntagen til autoritetens nye vurdering bør det anbefalede maksimumsindhold fastsættes. Hvis det anbefalede indhold af tilsætningsstoffet i fuldfoderet overskrides, skal identifikationsnummeret på fodertilsætningsstoffet, dets navn og tilsatte mængde angives på etiketten til forblandinger, foderblandinger og fodermaterialer.

(6)

Autoriteten konkluderede, at 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen på baggrund af manglende oplysninger om brugersikkerhed bør betragtes som irriterende for hud, øjne og luftveje og som hudsensibiliserende stof. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, der kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af 1-isopropyl-4-methylbenzen, pin-2(10)-en, pin-2(3)-en, beta-caryophyllen, camphen, 1-isopropenyl-4-methylbenzen, delta-3-caren og d-limonen, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger indeholdende disse stoffer, kan, hvis de er produceret og mærket før den 6. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017 fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   De i bilaget opførte foderblandinger og fodermaterialer indeholdende disse stoffer, kan, hvis de er produceret og mærket før den 6. februar 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017 fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   De i bilaget opførte foderblandinger og fodermaterialer indeholdende disse stoffer, kan, hvis de er produceret og mærket før den 6. februar 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017 fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2015;13(3):4053 og EFSA Journal 2016;14(1):4339


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategori: Sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: Aromastoffer

2b01002

1-isopropyl-4-methylbenzen

Tilsætningsstoffets sammensætning

1-isopropyl-4-methylbenzen

Aktivstoffets karakteristika

1-isopropyl-4-methylbenzen

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

C10H14

CAS-nr. 99-87-6

FLAVIS-nr.: 01.002

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 1-isopropyl- 4-methylbenzen i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være:

For katte: 14 mg/kg og for andre arter og kategorier: 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

14 mg/kg for katte

25 mg/kg og for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides:

14 mg/kg for katte

25 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01003

Pin-2-(10)-en

Tilsætningsstoffets sammensætning

Pin-2-(10)-en

Aktivstoffets karakteristika

Pin-2-(10)-en

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C10H16

CAS-nr.: 127-91-3

FLAVIS-nr.: 01.003

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af pin-2(10)-en i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides: 5 mg/kg

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01004

Pin-2-(3)-en

Tilsætningsstoffets sammensætning

Pin-2-(3)-en

Aktivstoffets karakteristika

Pin-2-(3)-en

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C10H16

CAS-nr.: 80-56-8

FLAVIS-nr.: 01.004

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af pin-2(3)-en i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides: 5 mg/kg

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01007

Beta-caryophyllen

Tilsætningsstoffets sammensætning

Beta-caryophyllen

Aktivstoffets karakteristika

Beta-caryophyllen

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 80 %

Kemisk formel: C15H24

CAS-nr.: 87-44-5

FLAVIS-nr.: 01.007

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af beta-caryophyllen i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides: 5 mg/kg

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01009

Camphen

Tilsætningsstoffets sammensætning

Camphen

Aktivstoffets karakteristika

Camphen

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 80 %

Kemisk formel: C10H16

CAS-nr.: 79-92-5

FLAVIS-nr.: 01.009

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af camphen i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides: 5 mg/kg

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01010

1-isopropenyl-4-methylbenzen

Tilsætningsstoffets sammensætning

1-isopropen yl-4-methylbenzen

Aktivstoffets karakteristika

1-isopropen yl-4-methylbenzen

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C10H12

CAS-nr.: 1195-32-0

FLAVIS No:01.010

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 1-isopropen yl-4-methylbenzen i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være:

hos svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg og for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg og for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01029

Delta-3-caren

Tilsætningsstoffets sammensætning

Delta-3-caren

Aktivstoffets karakteristika

Delta-3-caren

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 92 %

Kemisk formel: C10H16

CAS-nr.: 13466-78-9

FLAVIS-nr. 01.029

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af delta-3- careen i fodertilsætningsstoffet og i forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides: 5 mg/kg

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b01045

d-Limonen

Tilsætningsstoffets sammensætning

d-Limonen

Aktivstoffets karakteristika

d-Limonen

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 96 %

Kemisk formel: C10H16

CAS-nr.: 5989-27-5

FLAVIS-nr.: 01.045

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af d-limonen i fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer:

Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter undtagen hanrotter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

Oplagrings- og stabilitetsbetingelserne skal angives i brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

På etiketten for tilsætningsstoffet skal angives:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg/kg.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoderet med et vandindhold på 12 % overskrides: 25 mg/kg

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top