EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0062

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/62 af 14. december 2016 om godkendelse af 3-(methylthio)propionaldehyd, methyl 3-(methylthio)propionat, allylthiol, dimethylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimethyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisothiocyanat, dimethyldisulfid, 2-methylbenzen-1-thiol, S-methylbutanethioat, allylmethyldisulfid, 3-(methylthio)propan-1-ol, 3-(methylthio)hexan-1-ol, 1-propan-1-thiol, diallylsulfid, 2,4-dithiapentan, 2-methyl-2-(methyldithio)propanal, 2-methylpropan-1-thiol, methylsulfinylmethan, propan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan og 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathian som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst. )

C/2016/8236

OJ L 13, 17.1.2017, p. 186–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/62/oj

17.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/186


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/62

af 14. december 2016

om godkendelse af 3-(methylthio)propionaldehyd, methyl 3-(methylthio)propionat, allylthiol, dimethylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimethyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisothiocyanat, dimethyldisulfid, 2-methylbenzen-1-thiol, S-methylbutanethioat, allylmethyldisulfid, 3-(methylthio)propan-1-ol, 3-(methylthio)hexan-1-ol, 1-propan-1-thiol, diallylsulfid, 2,4-dithiapentan, 2-methyl-2-(methyldithio)propanal, 2-methylpropan-1-thiol, methylsulfinylmethan, propan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan og 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathian som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

3-(methylthio)propionaldehyd, methyl 3-(methylthio)propionat, allylthiol, dimethylsulfid, dibutylsulfid, diallyldisulfid, diallyltrisulfid, dimethyltrisulfid, dipropyldisulfid, allylisothiocyanat, dimethyldisulfid, 2-methylbenzen-1-thiol, S-methylbutanethioat, allylmethyldisulfid, 3-(methylthio)propan-1-ol, 3-(methylthio)hexan-1-ol, 1-propan-1-thiol, diallylsulfid, 2,4-dithiapentan, 2-methyl-2-(methyldithio)propanal, 2-methylpropan-1-thiol, methylsulfinylmethan, propan-2-thiol, 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan og 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathian (i det følgende benævnt »de pågældende stoffer«) blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 er der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af de pågældende stoffer som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. april 2013 (3), at de pågældende stoffer under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. For så vidt angår allylisothiocyanat konstaterede autoriteten, at den anslåede forbrugereksponering, selv om yderligere eksponering for stoffet via dets ringe anvendelse i foder til dyr ikke ville øge forbrugereksponeringen betydeligt, allerede er højere end det acceptable daglige indtag. For så vidt angår allylisothiocyanat og 2-methylpropan-1-thiol bør maksimumsindholdene hæves for at sikre henholdsvis forbrugersikkerhed og miljøbeskyttelse. Autoriteten konkluderede desuden, at funktionen for de pågældende stoffer ligner stoffernes funktion i fødevarer. Autoriteten har allerede konkluderet, at disse stoffer er effektive for så vidt angår fødevarer, da de forbedrer fødevarens lugt eller smag. Konklusionen kan derfor udvides til også at omfatte foder. Autoriteten kunne ikke drage konklusioner vedrørende sikkerheden af de pågældende stoffer ved anvendelse i drikkevand. Stofferne kan dog anvendes i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(5)

Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at gøre det muligt at forbedre kontrollen. For så vidt angår alle stofferne undtagen allylisothiocyanat og 2-methylpropan-1-thiol bør det anbefalede indhold angives på etiketten til tilsætningsstoffet, da der ikke er sikkerhedshensyn, der kræver fastsættelse af et maksimumsindhold, og under hensyntagen til autoritetens nye vurdering. Hvis sådanne indhold er overskredet, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger, foderblandinger og fodermidler.

(6)

Autoriteten konkluderede, at de pågældende stoffer bør betragtes som irriterende for hud, øjne og luftveje og som hudsensibiliserende. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af disse stoffer bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 6. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 6. februar 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 6. februar 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal (2013)11(5):3208.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategori: Sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: Aromastoffer

2b12001

3-(methylthio)propionaldehyd

Tilsætningsstoffets sammensætning

3-(methylthio)propionaldehyd

Aktivstoffets karakteristika

3-(methylthio)propionaldehyd

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C4H8OS

CAS-nummer: 3268-49-3

FLAVIS-nr. 12.001

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 3-(methylthio)propionaldehyd i fodertilsætningsstoffer og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12002

Methyl-3-(methylthio)propionat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Methyl-3-(methylthio)propionat

Aktivstoffets karakteristika

Methyl-3-(methylthio)propionat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C5H10O2S

CAS-nummer: 13532-18-8

FLAVIS-nr. 12.002

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af methyl-3-(methylthio)propionat i fodertilsætningsstoffer og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12004

Allylthiol

Tilsætningsstoffets sammensætning

Allylthiol

Aktivstoffets karakteristika

Allylthiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 75 % (mindst 98 % allylthiol + allylsulfid + allylmercaptan)

Kemisk formel: C3H6S

CAS-nummer: 870-23-5

FLAVIS-nr. 12.004

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af allylthiol i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12006

Dimethylsulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dimethylsulfid

Aktivstoffets karakteristika

Dimethylsulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C2H6S

CAS-nummer: 75-18-3

FLAVIS-nr. 12.006

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af dimethylsulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12007

Dibutylsulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dibutylsulfid

Aktivstoffets karakteristika

Dibutylsulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C8H18S

CAS-nummer: 544-40-1

FLAVIS-nr. 12.007

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af dibutylsulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12008

Diallyldisulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Diallyldisulfid

Aktivstoffets karakteristika

Diallyldisulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 80 % (mindst 98 % diallyldisulfid + allylsulfid + allylmercaptan)

Kemisk formel: C6H10S2

CAS-nummer: 2179-57-9

FLAVIS No12.008

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af diallyldisulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12009

Diallyltrisulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Diallyltrisulfid

Aktivstoffets karakteristika

Diallyltrisulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 65 % (mindst 95 % allyldi-, tri- og tetrasulfider)

Kemisk formel: C6H10S3

CAS-nummer: 2050-87-5

FLAVIS-nr. 12.009

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af diallyltrisulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12013

Dimethyltrisulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dimethyltrisulfid

Aktivstoffets karakteristika

Dimethyltrisulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C2H6S3

CAS-nummer: 3658-80-8

FLAVIS-nr. 12.013

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af dimethyltrisulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12014

Dipropyldisulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dipropyldisulfid

Aktivstoffets karakteristika

Dipropyldisulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C6H14S2

CAS-nummer: 629-19-6

FLAVIS-nr. 12.014

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af dipropyldisulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12025

Allylisothiocyanat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Allylisothiocyanat

Aktivstoffets karakteristika

Allylisothiocyanat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C4H5NS

CAS-nummer: 57-06-7

FLAVIS-nr. 12.025

Analysemetode  (1)

Til påvisning af allylisothiocyanat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

0,05

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12026

Dimethyldisulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Dimethyldisulfid

Aktivstoffets karakteristika

Dimethyldisulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C2H6S2

CAS-nummer: 624-92-0

FLAVIS-nr. 12.026

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af dimethyldisulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12027

2-Methylbenzen-1-thiol

Tilsætningsstoffets sammensætning

2-Methylbenzen-1-thiol

Aktivstoffets karakteristika

2-Methylbenzen-1-thiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C7H8S

CAS-nummer: 137-06-4

FLAVIS-nr. 12.027

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 2-methylbenzen-1-thiol i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12032

S-Methylbutanthioat

Tilsætningsstoffets sammensætning

S-Methylbutanthioat

Aktivstoffets karakteristika

S-Methylbutanthioat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C5H10OS

CAS-nummer: 2432-51-1

FLAVIS-nr. 12.032

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af S-methylbutanthioat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12037

Allylmethyldisulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Allylmethyldisulfid

Aktivstoffets karakteristika

Allylmethyldisulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 90 %

Kemisk formel: C4H8S2

CAS-nummer: 2179-58-0

FLAVIS-nr. 12.037

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af allylmethyldisulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12062

3-(methylthio)propan-1-ol

Tilsætningsstoffets sammensætning

3-(methylthio)propan-1-ol

Aktivstoffets karakteristika

3-(methylthio)propan-1-ol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C4H10OS

CAS-nummer: 505-10-2

FLAVIS-nr. 12.062

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 3-(methylthio)propan-1-ol i fodertilsætningsstoffer og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12063

3-(methylthio)hexan-1-ol

Tilsætningsstoffets sammensætning

3-(methylthio)hexan-1-ol

Aktivstoffets karakteristika

3-(methylthio)hexan-1-ol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C7H16OS

CAS-nummer: 51755-66-9

FLAVIS-nr. 12.063

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 3-(methylthio)hexan-1-ol i fodertilsætningsstoffer og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12071

1-Propan-1-thiol

Tilsætningsstoffets sammensætning

1-Propan-1-thiol

Aktivstoffets karakteristika

1-Propan-1-thiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C3H8S

CAS-nummer: 107-03-9

FLAVIS-nr. 12.071

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 1-propan-1-thiol i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12088

Diallylsulfid

Tilsætningsstoffets sammensætning

Diallylsulfid

Aktivstoffets karakteristika

Diallylsulfid

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C6H10S

CAS-nummer: 592-88-1

FLAVIS-nr. 12.088

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af diallylsulfid i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12118

2,4-Dithiapentan

Tilsætningsstoffets sammensætning

2,4-Dithiapentan

Aktivstoffets karakteristika

2,4-Dithiapentan

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 99 %

Kemisk formel: C3H8S2

CAS-nummer: 1618-26-4

FLAVIS-nr. 12.118

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 2,4-dithiapentan i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12168

2-Methyl-2-(methyldithio)propanal

Tilsætningsstoffets sammensætning

2-Methyl-2-(methyldithio)propanal

Aktivstoffets karakteristika

2-Methyl-2-(methyldithio)propanal

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk formel: C5H10OS2

CAS-nummer: 67952-60-7

FLAVIS-nr. 12.168

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 2-methyl-2-(methyldithio)propanal i fodertilsætningsstoffer og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12173

2-Methylpropan-1-thiol

Tilsætningsstoffets sammensætning

2-Methylpropan-1-thiol

Aktivstoffets karakteristika

2-Methylpropan-1-thiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 97 %

Kemisk formel: C4H10S

CAS-nummer: 513-44-0

FLAVIS-nr. 12.173

Analysemetode  (1)

Til påvisning af 2-methylpropan-1-thiol i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

0,04

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12175

Methylsulfinylmethan

Tilsætningsstoffets sammensætning

Methylsulfinylmethan

Aktivstoffets karakteristika

Methylsulfinylmethan

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 99 %

Kemisk formel: C2H6OS

CAS-nummer: 67-68-5

FLAVIS-nr. 12.175

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af methylsulfinylmethan i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b12197

Propan-2-thiol

Tilsætningsstoffets sammensætning

Propan-2-thiol

Aktivstoffets karakteristika

Propan-2-thiol

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C3H8S

CAS-nummer: 75-33-2

FLAVIS-nr. 12.197

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af propan-2-thiol i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b15025

3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolan

Tilsætningsstoffets sammensætning

3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolan

Aktivstoffets karakteristika

3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolan

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 90 %

Sekundære bestanddele: diethyltrisulfid, dimethylbenzylcarbinol, N,N-dimethyl-ethanethioamid, 4,6-dimethyl, 1,2,3,5-tetracyclohexan, 3-methyl-1,2,4-trithiolan og 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathian

Kemisk formel: C4H8S3

CAS-nummer: 23654-92-4

FLAVIS-nr. 15.025

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 3,5-dimethyl-1,2,4-trithiolan i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b16030

2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian

Tilsætningsstoffets sammensætning

2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian

Aktivstoffets karakteristika

2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathian

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk formel: C8H16OS

CAS-nummer: 67715-80-4

FLAVIS-nr. 16.030

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 2-methyl-4-propyl-1,3-oxathian i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger til foder:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være: 0,05 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.

4)

Følgende skal angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 0,05 mg/kg«.

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet: 0,05 mg/kg.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top