EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0059

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/59 af 14. december 2016 om godkendelse af 1,1-dimethoxy-2-phenylethan, phenethylformiat, phenethyloctanoat, phenethylisobutyrat, phenethyl-2-methylbutyrat og phenethylbenzoat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter (EØS-relevant tekst. )

C/2016/8217

OJ L 13, 17.1.2017, p. 167–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/59/oj

17.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/167


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/59

af 14. december 2016

om godkendelse af 1,1-dimethoxy-2-phenylethan, phenethylformiat, phenethyloctanoat, phenethylisobutyrat, phenethyl-2-methylbutyrat og phenethylbenzoat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

1,1-dimethoxy-2-phenylethan, phenethylformiat, phenethyloctanoat, phenethylisobutyrat, phenethyl-2-methylbutyrat og phenethylbenzoat (i det følgende benævnt »de pågældende stoffer«) blev i henhold til direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 sammenholdt med samme forordnings artikel 7 er der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af de pågældende stoffer som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Ansøgeren anmodede om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 7. marts 2012 (3), at de pågældende stoffer under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede yderligere, at funktionen for de pågældende stoffer i foder ligner stoffernes funktion i fødevarer. Autoriteten har allerede konkluderet, at disse stoffer er effektive for så vidt angår fødevarer, da de forbedrer fødevarernes lugt eller smag. Konklusionen kan derfor udvides til også at omfatte foder. Da det er vanskeligt at kontrollere anvendelsen af de pågældende stoffer i drikkevand ved anvendelse samtidig med foder, bør en sådan anvendelse udelukkes. Stofferne kan dog anvendes i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(5)

Der bør fastsættes restriktioner og betingelser for at gøre det muligt at forbedre kontrollen. Da der ikke er sikkerhedshensyn, der kræver fastsættelse af et maksimumsindhold, og under hensyntagen til autoritetens nye vurdering, bør det anbefalede indhold angives på etiketten på tilsætningsstoffet. Hvis det anbefalede indhold er overskredet, bør der angives visse oplysninger på etiketten på forblandinger, foderblandinger og fodermidler.

(6)

Autoriteten konkluderede, at de pågældende stoffer betragtes som irriterende for øjne og luftveje, som hudsensibiliserende og som skadelige ved indtagelse. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af de pågældende stoffer viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af disse stoffer bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 6. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er brugt op.

2.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 6. februar 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 6. februar 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(3):2625.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kategori: Sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: Aromastoffer

2b06006

1,1-dimethoxy-2-phenylethan

Tilsætningsstoffets sammensætning

1,1-dimethoxy-2-phenylethan

Aktivstoffets karakteristika

1,1-dimethoxy-2-phenylethan

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk betegnelse: C10H14O2

CAS-nummer: 101-48-4

FLAVIS-nr. 06.006

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af 1,1-dimethoxy-2-phenylethan i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er:

for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

4)

Følgende angives på etiketten på tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet angives på etiketten på forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b09083

Phenethylformiat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Phenethylformiat

Aktivstoffets karakteristika

Phenethylformiat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 96 %

Kemisk betegnelse: C9H10O2

CAS-nummer: 104-62-1

FLAVIS-nr. 09.083

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af phenethylformiat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er:

for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

4)

Følgende angives på etiketten på tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet angives på etiketten på forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b09262

Phenethyloctanoat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Phenethyloctanoat

Aktivstoffets karakteristika

Phenethyloctanoat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk betegnelse: C16H24O2

CAS-nummer: 5457-70-5

FLAVIS-nr. 09.262

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af phenethyloctanoat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er:

for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

4)

Følgende angives på etiketten på tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet angives på etiketten på forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b09427

Phenethylisobutyrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Phenethylisobutyrat

Aktivstoffets karakteristika

Phenethylisobutyrat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk betegnelse: C12H16O2

CAS-nummer: 103-48-0

FLAVIS-nr. 09.427

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af phenethylisobutyrat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er:

for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

4)

Følgende angives på etiketten på tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet angives på etiketten på forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b09538

Phenethyl-2-methylbutyrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Phenethyl-2-methylbutyrat

Aktivstoffets karakteristika

Phenethyl-2-methylbutyrat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 95 %

Kemisk betegnelse: C13H18O2

CAS-nummer: 24817-51-4

FLAVIS-nr. 09.538

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af phenethyl-2-methylbutyrat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er:

for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

4)

Følgende angives på etiketten på tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet angives på etiketten på forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027

2b09774

Phenethylbenzoat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Phenethylbenzoat

Aktivstoffets karakteristika

Phenethylbenzoat

Fremstillet ved kemisk syntese

Renhed: mindst 98 %

Kemisk betegnelse: C15H14O2

CAS-nummer: 94-47-3

FLAVIS-nr. 09.774

Analysemetode  (1)

Til bestemmelse af phenethylbenzoat i fodertilsætningsstoffet og smagsgivende forblandinger:

gaskromatografi-massespektrometri med retention time locking (GC-MS-RTL).

Alle dyrearter

1)

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2)

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.

3)

Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet er:

for svin og fjerkræ: 1 mg/kg og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

4)

Følgende angives på etiketten på tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«

5)

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på og tilsat mængde af aktivstoffet angives på etiketten på forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % er overskredet:

1 mg/kg for svin og fjerkræ

1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.

6)

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.

6. februar 2027


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top