EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2340

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2340 af 14. december 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer, for så vidt angår anvendelsesdatoen (EØS-relevant tekst )

EUT L 354 af 23.12.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2340/oj

23.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/35


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2340

af 14. december 2016

om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer, for så vidt angår anvendelsesdatoen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Den Europæiske Centralbank,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 (2) blev der indført en række foranstaltninger med henblik på at forbedre investorbeskyttelsen og genoprette forbrugertilliden til branchen for finansielle tjenesteydelser ved at gøre markedet for detailinvesteringer mere gennemsigtigt. I henhold til forordningen skal producenter af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter udarbejde et dokument med central information.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 tillægges den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (4) og den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5) beføjelser til at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende elementerne i dokumentet med central information.

(3)

Den 30. juni 2016 vedtog Kommissionen en delegeret forordning om supplerende regler til forordning (EU) nr. 1286/2014 (6) (»den delegerede forordning«), der fastsætter udformningen og indholdet af dokumentet med central information og dets standardformat, den metode, der ligger til grund for angivelsen af risiko og afkast og beregningen af omkostninger, betingelserne for og mindstehyppigheden af gennemgangen af oplysningerne i dokumentet med central information og betingelserne for opfyldelse af kravet om, at dokumentet med central information skal stilles til rådighed for detailinvestorer.

(4)

Europa-Parlamentet gjorde den 14. september 2016 indsigelse mod den delegerede forordning, som Kommissionen havde vedtaget den 30. juni 2016, og opfordrede sammen med et stort flertal af medlemsstater til, at anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 1286/2014 blev udsat.

(5)

En udsættelse på 12 måneder vil give de berørte parter mere tid til at opfylde de nye krav. I lyset af de ekstraordinære omstændigheder er det hensigtsmæssigt og berettiget at ændre forordning (EU) nr. 1286/2014 i overensstemmelse hermed.

(6)

På grund af den korte tid, der er tilbage før anvendelsen af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1286/2014, bør nærværende forordning straks træde i kraft.

(7)

Derfor er det også i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1286/2014 affattes artikel 34, stk. 2, således:

»Den anvendes fra den 1. januar 2018.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 1.12.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.12.2016.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(6)  Kommissionens delegerede forordning af 30. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) gennem fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen, indholdet, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelserne for at opfylde kravet om at udlevere sådanne dokumenter (C(2016) 3999).


Top