EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2337

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2337 af 14. december 2016 om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EØS-relevant tekst )

OJ L 354, 23.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2337/oj

23.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/20


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2337

af 14. december 2016

om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 og 109,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 (4) tillader medlemsstaterne at betale kompensation til 40 specificerede jernbanevirksomheder for udgifter til opfyldelse af forpligtelser, som virksomheder inden for andre transportformer ikke skal afholde. Anvendes reglerne for normalisering korrekt, fritages medlemsstaterne for kravet om anmeldelse af statsstøtte.

(2)

Der er vedtaget en række EU-retsakter, der åbner markederne for godstransport og international personbefordring med jernbane op for konkurrence, og som, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (5), fastsætter visse grundlæggende principper, herunder at jernbanevirksomheder skal drives efter de principper, som gælder for kommercielle virksomheder, at enheder med ansvar for fordeling af kapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur skal være adskilt fra enheder, der driver jernbanetrafik, og at der skal være en regnskabsmæssig adskillelse, at alle jernbanevirksomheder, der har fået tildelt licens i overensstemmelse med EU-kriterier, skal have adgang til jernbaneinfrastrukturen på et fair og ikkediskriminerende grundlag, og at infrastrukturforvaltere kan opnå statslig finansiering.

(3)

Forordning (EØF) nr. 1192/69 hænger ikke sammen med og er uforenelig med de gældende lovgivningsmæssige foranstaltninger. Navnlig er det inden for rammerne af et liberaliseret marked, hvor jernbanevirksomheder konkurrerer direkte med de specificerede jernbanevirksomheder, ikke længere hensigtsmæssigt at behandle disse to grupper af virksomheder forskelligt.

(4)

For at fjerne uoverensstemmelser i Unionens retsorden og med henblik på at bidrage til forenkling ved at fjerne en retsakt, der er blevet forældet, er det derfor hensigtsmæssigt at ophæve forordning (EØF) nr. 1192/69.

(5)

Medlemsstaterne kan betale kompensation for udgifter til anlæg, hvor en bane krydser en vej, på grundlag af artikel 8 i direktiv 2012/34/EU. De kan dog få brug for tid til at ændre deres nationale love og administrative bestemmelser for at tage højde for ophævelsen af forordning (EØF) nr. 1192/69. Derfor bør denne ophævelse ikke få øjeblikkelig virkning for de tilfælde, der er omfattet af bilag IV til forordning (EØF) nr. 1192/69 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1192/69 ophæves med undtagelse af de bestemmelser i nævnte forordning, der gælder for normaliseringen af regnskaber for tilfælde under kategori IV omfattet af nævnte forordnings bilag IV. Disse bestemmelser finder fortsat anvendelse indtil den 31. december 2017.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.

(2)  EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 26.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 17.10.2016 (EUT C 430 af 22.11.2016, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 14.12.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 af 26. juni 1969 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (EFT L 156 af 28.6.1969, s. 8).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).


Top