EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2358

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2358 af 20. december 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst )

C/2016/8560

OJ L 348, 21.12.2016, p. 75–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2358/oj

21.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 348/75


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2358

af 20. december 2016

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU (2) indeholder lister over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige regler anses for at svare til de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der anvendes i Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 575/2013.

(2)

Kommissionen har foretaget yderligere vurderinger af de tilsyns- og reguleringsmæssige regler for kreditinstitutter i tredjelande og territorier. På baggrund af disse vurderinger har Kommissionen kunnet foretage en evaluering af ækvivalensen af disse regler med henblik på at vurdere behandlingen af de relevante kategorier af eksponeringer, der er nævnt i artikel 107, 114, 115, 116 og 142 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Ækvivalensen er blevet fastslået ved en resultatbaseret analyse af tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler, ved hvilken deres evne til at opnå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler testes. Målene vedrører navnlig stabiliteten og integriteten af både det indenlandske og det globale finansielle system i dets helhed, effektiv og passende beskyttelse af investorer og andre forbrugere af finansielle tjenesteydelser, samarbejdet mellem forskellige aktører i det finansielle system, herunder regulerings- og tilsynsmyndigheder, tilsynets uafhængighed og effektivitet og den effektive gennemførelse og håndhævelse af relevante internationalt vedtagne standarder. For at nå de samme generelle mål som Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler bør tredjelandets tilsyns- og reguleringsmæssige regler leve op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder for de relevante kategorier af finansielle institutioner.

(4)

Kommissionen har i forbindelse med vurderingerne taget hensyn til den relevante udvikling i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler siden vedtagelsen af Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2016/230 (3) og taget hensyn til tilgængelige informationskilder, herunder Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds vurderinger af New Zealand og Tyrkiet, samt oplysningerne fra Danmark om Færøerne og Grønland.

(5)

Kommissionen har konkluderet, at Tyrkiet, New Zealand, Færøerne og Grønland har tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der lever op til en række operationelle, organisatoriske og tilsynsmæssige standarder, der afspejler de væsentlige elementer i Unionens tilsyns- og reguleringsmæssige regler, der gælder for kreditinstitutter. Derfor bør de tilsyns- og reguleringsmæssige krav vedrørende kreditinstitutter i disse tredjelande og territorier anses for som minimum at svare til dem, der anvendes i Unionen, for så vidt angår artikel 107, stk. 4, artikel 114, stk. 7, artikel 115, stk. 4, artikel 116, stk. 5, og artikel 142, stk. 1, nr. 4), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

Gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU bør derfor ændres, således at disse tredjelande og territorier, opføres på den relevante liste over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at svare til Unionens ordning med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013.

(7)

Listen over tredjelande og territorier, for hvilke der anses at være ækvivalens med henblik på denne afgørelse, er ikke definitiv. Kommissionen vil med bistand af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed fortsat løbende overvåge udviklingen i tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige regler med henblik på efter behov og mindst hvert femte år at ajourføre de i denne afgørelse fastsatte lister over tredjelande og territorier, navnlig i lyset af den konstante udvikling i de tilsyns- og reguleringsmæssige regler, i Unionen og på globalt plan, idet der tages hensyn til nye tilgængelige kilder til relevant information.

(8)

Den løbende gennemgang af de tilsyns- og reguleringsmæssige krav, der gælder i de tredjelande og territorier, der er anført i bilagene, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang vedrørende et bestemt tredjeland eller territorium på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis den relevante udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse, som er blevet tilkendt ved denne afgørelse. En sådan revurdering kan medføre, at anerkendelsen af ækvivalens trækkes tilbage.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til denne afgørelse.

2)

Bilag IV erstattes af teksten i bilag II til denne afgørelse.

3)

Bilag V erstattes af teksten i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU af 12. december 2014 om ækvivalensen af visse tredjelandes og territoriers tilsyns- og reguleringsmæssige krav med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 155).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/230 af 17. februar 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/908/EU for så vidt angår listerne over tredjelande og territorier, hvis tilsyns- og reguleringsmæssige krav anses for at være ækvivalente med henblik på behandling af eksponeringer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 41 af 18.2.2016, s. 23).


BILAG I

»BILAG I

Liste over tredjelande og territorier, jf. artikel 1 (kreditinstitutter)

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Færøerne

5)

Grønland

6)

Guernsey

7)

Hongkong

8)

Indien

9)

Isle of Man

10)

Japan

11)

Jersey

12)

Kina

13)

Mexico

14)

Monaco

15)

New Zealand

16)

Saudi-Arabien

17)

Schweiz

18)

Singapore

19)

Sydafrika

20)

Tyrkiet

21)

USA«


BILAG II

»BILAG IV

Liste over tredjelande og territorier, jf. artikel 4 (kreditinstitutter)

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Færøerne

5)

Grønland

6)

Guernsey

7)

Hongkong

8)

Indien

9)

Isle of Man

10)

Japan

11)

Jersey

12)

Kina

13)

Mexico

14)

Monaco

15)

New Zealand

16)

Saudi-Arabien

17)

Schweiz

18)

Singapore

19)

Sydafrika

20)

Tyrkiet

21)

USA«


BILAG III

»BILAG V

Liste over tredjelande og territorier, jf. artikel 5 (kreditinstitutter og investeringsselskaber)

Kreditinstitutter:

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Færøerne

5)

Grønland

6)

Guernsey

7)

Hongkong

8)

Indien

9)

Isle of Man

10)

Japan

11)

Jersey

12)

Kina

13)

Mexico

14)

Monaco

15)

New Zealand

16)

Saudi-Arabien

17)

Schweiz

18)

Singapore

19)

Sydafrika

20)

Tyrkiet

21)

USA

Investeringsselskaber:

1)

Australien

2)

Brasilien

3)

Canada

4)

Hongkong

5)

Indonesien

6)

Japan (begrænset til Type I Financial Instruments Business Operators)

7)

Kina

8)

Mexico

9)

Saudi-Arabien

10)

Singapore

11)

Sydafrika

12)

Sydkorea

13)

USA«


Top