EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2304

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2304 af 19. december 2016 om de nærmere retningslinjer for, strukturen i, hyppigheden af samt vurderingsindikatorerne i kvalitetsrapporterne om de data, der fremsendes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (EØS-relevant tekst )

C/2016/8505

OJ L 345, 20.12.2016, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2304/oj

20.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2304

af 19. december 2016

om de nærmere retningslinjer for, strukturen i, hyppigheden af samt vurderingsindikatorerne i kvalitetsrapporterne om de data, der fremsendes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 549/2013 oprettes det europæiske nationalregnskabssystem 2010 (»ENS 2010«), hvori der fastsættes tidsfrister for medlemsstaternes fremsendelse til Kommissionen af de regnskaber og tabeller, der skal udarbejdes i overensstemmelse med den i nævnte forordning fastlagte metode.

(2)

I henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 549/2013 finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (2) anvendelse på de data, der er omfattet af forordning (EU) nr. 549/2013. Medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen en rapport om kvaliteten af de fremsendte data om national- og regionalregnskaber.

(3)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU (3) blev en række medlemsstater indrømmet midlertidige undtagelser. Derfor bør indholdet af de kvalitetsrapporter, som Kommissionen kræver, at medlemsstaterne fremsender, tilpasses i overensstemmelse med disse undtagelser. Kravet om forelæggelse af kvalitetsrapporter bør gradvist indfases frem til 2021 for at give medlemsstaterne mulighed for at færdiggøre større ændringer, der er nødvendige for at indføre ENS 2010 i de nationale statistiske systemer.

(4)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 549/2013 og med henblik på anvendelsen af de kvalitetskriterier, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, i nævnte forordning, bør de nærmere retningslinjer for, strukturen i, hyppigheden af samt vurderingsindikatorerne i de kvalitetsrapporter, som medlemsstaterne skal forelægge, fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

(5)

Da oplysningerne i kvalitetsrapporterne om national- og regionalregnskaber bør baseres på det europæiske statistiske systems standarder om kvalitetsrapportering offentliggjort af Kommissionen (Eurostat), bør bilaget til denne forordning udarbejdes i overensstemmelse med disse standarder. Oplysninger om gennemførelse af ENS 2010, som medlemsstaterne allerede har forelagt, bør genbruges af Kommissionen og bør ikke kræves i kvalitetsrapporterne.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De kvalitetsrapporter om national- og regionalregnskaber, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 549/2013, skal omfatte de data, som medlemsstaterne fremsender i overensstemmelse med ENS 2010-fremsendelsesprogrammet som fastsat i bilag B til forordning (EU) nr. 549/2013, i det år, som går forud for rapporten.

Medlemsstaterne forelægger kvalitetsrapporten årligt.

Artikel 2

De nærmere retningslinjer for samt strukturen og vurderingsindikatorerne i kvalitetsrapporterne om national- og regionalregnskaber, der er omhandlet i artikel 1, er fastsat i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 174 af 21.5.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/403/EU af 26. juni 2014 om indrømmelse af undtagelser for medlemsstater med hensyn til fremsendelse af statistikker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 195 af 2.7.2014, s. 1).


BILAG

De nærmere retningslinjer for samt strukturen og vurderingsindikatorerne i de kvalitetsrapporter, som medlemsstaterne skal forelægge

1.   Indledning

Kvalitetsrapporterne om national- og regionalregnskaber skal indeholde både kvantitative indikatorer og kvalitative beskrivelser af kvaliteten af data fremsendt det foregående år. Kommissionen (Eurostat) skal for hver medlemsstat fremlægge resultaterne af de kvantitative indikatorer, der er beregnet på grundlag af de indberettede data. Medlemsstaterne skal fortolke og kommentere dataene i overensstemmelse med deres udarbejdelsesmetoder og statistiske produktionsproces.

2.   Nærmere retningslinjer

Inden den 15. februar 2017 og derefter hvert år skal Kommissionen (Eurostat) sende medlemsstaterne udkast til kvalitetsrapporter, der allerede er delvist udfyldt med alle de kvantitative vurderingsindikatorer, der er angivet i afsnit 4.

Senest den 31. maj hvert år fremsender medlemsstaterne den udfyldte kvalitetsrapport til Kommissionen (Eurostat).

3.   Struktur

Hver medlemsstat skal fremsende en enkelt kvalitetsrapport, der omfatter alle tabeller i ENS 2010-fremsendelsesprogrammet som angivet i bilag B til forordning (EU) nr. 549/2013.

Kvalitetsrapporterne skal indeholde oplysninger om alle de kvalitetskriterier, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009. Oplysningerne disponeres på følgende måde:

relevans

nøjagtighed og pålidelighed

aktualitet og punktlighed

tilgængelighed og klarhed

kohærens og sammenlignelighed

Oplysninger om gennemførelse af ENS 2010, som medlemsstaterne allerede har forelagt, genbruges af Kommissionen og kræves ikke i kvalitetsrapporterne.

4.   Vurderingsindikatorer

4.1.   Kvantitative indikatorer

Kvalitetsrapporten skal indeholde følgende kvantitative indikatorer:

Nr.

Indikator

Definition (*1)

Variabel og/eller tabel i ENS 2010-fremsendelsesprogrammet

Referenceperiode (*1)

Kvalitetskriterier

Gennemførelse fra

1.

Dataenes grad af fuldstændighed

Forholdet mellem antal dataceller, som medlemsstaterne har fremlagt, og antal dataceller krævet i henhold til ENS 2010-fremsendelsesprogrammet, som ikke er omfattet af undtagelser

Alle tabeller, kvartals- og årsdata

1995 indtil seneste år og kvartal

Relevans

2017

2.

Revisionsrater for kvartalsdata

Revisionsrate for kvartalsvise nøglevariabler mellem den første og den seneste fremsendelse og gennemsnitlig revisionsrate i efterfølgende fremsendelser siden første fremsendelse

Bruttonationalprodukt, mængde, sæson- og kalenderkorrigerede data (tabel 1)

Tilgængelige kvartaler for de seneste tre år

Nøjagtighed og pålidelighed

2019

Beskæftigelse i alt i 1 000 personer, sæsonkorrigeret (tabel 1)

2019

Husholdningers og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdningers disponible bruttoindkomst, ikkesæsonkorrigeret (tabel 801)

2021

Husholdningers og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdningers udgifter til forbrug, ikkesæsonkorrigeret (tabel 801)

2021

Ikkefinansielle selskabers bruttoværditilvækst, ikkesæsonkorrigeret (tabel 801)

2021

Ikkefinansielle selskabers faste bruttoinvesteringer, ikkesæsonkorrigeret (tabel 801)

2021

3.

Revisionsrater for årsdata

Gennemsnitlige revisionsrater for årlige nøglevariabler i efterfølgende fremsendelser siden første fremsendelse

Tabel 1:

Bruttonationalprodukt (løbende priser og mængder), bruttoværditilvækst (løbende priser)

Tabel 1 (løbende priser):

Aflønning af ansatte, overskud af produktionen, brutto, og blandet indkomst, brutto

Tabel 1 (løbende priser):

 

Husholdningers og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdningers udgifter til forbrug

 

Det offentliges udgifter til forbrug

 

Faste bruttoinvesteringer

 

Eksport af varer og tjenester

 

Import af varer og tjenester

Tabel 1 (i 1 000 personer):

 

Beskæftigelse i alt

 

Ansatte

Tabel 2 (løbende priser):

 

Offentlige udgifter

 

Offentlige indtægter

Tabel 7 (løbende priser):

Den finansielle sektors passiver i alt (ikkekonsoliderede)

Tabel 7 (løbende priser):

 

Ikkefinansielle selskabers gæld (konsolideret)

 

Husholdningers og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdningers gæld (konsolideret)

Tabel 10:

 

Bruttoværditilvækst i løbende priser, beskæftigelse i personer (t+12 måneder)

 

Aflønning af ansatte i løbende priser (t+24 måneder) (NUTS 2 (1))

Tabel 13 (løbende priser):

Husholdningers disponible nettoindkomst (NUTS 2)

Seneste fem år

Nøjagtighed og pålidelighed

2019

4.

Punktlighed — leveringsdatoer

Første leveringsdato og leveringsdato for validerede data for hver tabel i ENS 2010-fremsendelsesprogrammet for alle fremsendelser i det seneste år

Alle tabeller, kvartals- og årsdata

Det seneste år

Aktualitet og punktlighed

2017

5.

Kohærens — internt i og mellem tabellerne

Gennemsnitlig og maksimal absolut forskel, hvilket viser, i hvilket omfang statistikker er konsistente inden for et givet datasæt, dvs. alle relevante aritmetiske og regnskabsmæssige identiteter er overholdt, ingen uforklarede ændringer og overensstemmelse med integritetsreglerne

Bruttonationalprodukt, løbende priser (kvartals- og årsdata):

I tabel 1 (bruttonationalprodukt opgjort fra produktionssiden, anvendelsessiden og indkomstsiden)

Bruttoværditilvækst, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 1 og 3

Aflønning af ansatte, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 1 og 3

Faste bruttoinvesteringer, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 1 og 3 og tabel 1 og 22

Eksport af varer og tjenester, løbende priser (kvartals- og årsdata):

I tabel 1 (taget fra bruttonationalproduktets udgiftskomponenter og den detaljerede opdeling af eksport)

Import af varer og tjenester, løbende priser (kvartals- og årsdata):

I tabel 1 (taget fra bruttonationalproduktets udgiftskomponenter og den detaljerede opdeling af import)

Beskæftigelse i alt, ansatte og selvstændige (årsdata, i 1 000 personer):

Mellem tabel 1 og 3

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2017

6.

Kohærens — årsdata og summen af kvartalsdata

I hvilket omfang de årlige og kvartalsvise statistikker er afstemt

(For alle variabler undtagen beskæftigelse testes afstemningen mellem årsdata og summen af data fra fire kvartaler; for beskæftigelse — mellem årsdata og gennemsnittet af data fra fire kvartaler)

Bruttonationalprodukt, løbende priser, ikkesæsonkorrigeret (tabel 1)

Beskæftigelse i alt i 1 000 personer, ikke sæsonkorrigeret (tabel 1)

Overskud af produktionen, brutto, for sektoren ikkefinansielle selskaber (tabel 8/801, løbende priser)

Disponibel bruttoindkomst for sektorerne husholdninger og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (tabel 8/801, løbende priser)

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2017

7.

Kohærens — totaler og summen af komponenter

I hvilket omfanget summen af delkomponenter svarer til en total

Bruttonationalprodukt, løbende priser, ikkesæsonkorrigeret, total og summen af udgiftskomponenter (kvartals- og årsdata), tabel 1

Bruttoværditilvækst, løbende priser, i alt og opdelinger på A*10-niveau i henhold til NACE rev. 2 (2) (kvartals- og årsdata), tabel 1

Beskæftigelse i alt i 1 000 personer, ikke sæsonkorrigeret, total og summen af ansatte og selvstændige (kvartals- og årsdata), tabel 1

Beskæftigelse i alt, i 1 000 personer, total og summen af opdelinger på A*10-niveau i henhold til NACE rev. 2 (årsdata) tabel 1

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2017

8.

Kohærens — vigtigste aggregater og ikkefinansielle konti efter sektor

Forskelle mellem data fra vigtigste aggregater og tilsvarende data fra ikkefinansielle konti efter sektor

Bruttonationalprodukt, løbende priser, ikkesæsonkorrigeret (kvartals- og årsdata):

Mellem tabel 1 og 8/801

Udgifter til forbrug for husholdninger og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger, løbende priser, ikkesæsonkorrigeret (kvartals- og årsdata):

Mellem tabel 1 og 8/801

Faste bruttoinvesteringer, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 1 og 8

Aflønning af ansatte, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 1 og 8

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2021

9.

Kohærens — vigtigste aggregater og regionale konti

Forskelle mellem data fra vigtigste aggregater og tilsvarende data fra regionale konti

Bruttoværditilvækst, løbende priser (årsdata):

Mellem total for tabel 1 og summen af NUTS 2-regioner i tabel 10 og 12

Beskæftigelse i 1 000 personer (årsdata):

Mellem total for tabel 1 og summen af NUTS 2-regioner i tabel 10 og 12

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2021

10.

Kohærens — vigtigste aggregater og tilgangs- og anvendelsestabeller

Forskelle mellem data fra vigtigste aggregater og tilsvarende data i tilgangs- og anvendelsestabeller

(alle data i løbende priser, årsdata)

Bruttoværditilvækst:

Mellem tabel 1 og 16

Produktskatter minus produktsubsidier:

Mellem tabel 1 og 15

Udgifter til forbrug, husholdningers udgifter til forbrug, sektoren offentlig forvaltning og services udgifter til forbrug, nonprofitinstitutioner rettet mod husholdningers udgifter til forbrug:

Mellem tabel 1 og 16

Bruttoinvesteringer, faste bruttoinvesteringer, lagerændringer, anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande:

Mellem tabel 1 og 16

Eksport af varer og tjenester:

Mellem tabel 1 og 16

Import af varer og tjenester:

Mellem tabel 1 og 15

Aflønning af ansatte:

Mellem tabel 1 og 16

Overskud af produktionen, brutto, og blandet indkomst, brutto:

Mellem tabel 1 og 16

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2021

11.

Kohærens — vigtigste aggregater og statistikker over offentlige finanser

Forskelle mellem data fra vigtigste aggregater og tilsvarende data i statistikker over offentlige finanser

(alle data i løbende priser)

Udgifter til individuelt forbrug (årsdata):

Mellem tabel 1 og 2

Udgifter til kollektivt forbrug (årsdata):

Mellem tabel 1 og 2

Produktskatter (årsdata):

Mellem tabel 1 og 9

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2021

12.

Kohærens — ikkefinansielle konti efter sektor og statistikker over offentlige finanser

Forskelle mellem data fra ikkefinansielle konti efter sektor og tilsvarende data i statistikker over offentlige finanser

Fordringserhvervelse, netto, sektoren offentlig forvaltning og service, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 8 og 2

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2021

13.

Kohærens — ikkefinansielle konti efter sektor og finansielle konti efter sektor

Forskelle mellem data fra ikkefinansielle konti efter sektor og tilsvarende data fra finansielle konti efter sektor

Fordringserhvervelse, netto, alle sektorer, løbende priser (årsdata):

Mellem tabel 8 og 6

Seneste fem år

Kohærens og sammenlignelighed

2019

4.2.   Kvalitative oplysninger

Kvalitetsrapporten skal indeholde følgende kvalitative oplysninger:

Nr.

Indikator

Definitioner

Kvalitetskriterier

Gennemførelse fra

1.

Datarevisionspolitik

Metadata om national datarevisionspolitik indeholdende:

links til eksisterende metadata offentliggjort på nationalt plan

kortfattede oplysninger om benchmarkrevisioner og/eller vigtige rutinerevisioner og deres indvirkning på bruttonationalproduktet

Nøjagtighed og pålidelighed

2017

2.

Dokumentation vedrørende metodologi

Liste over nationale publikationer om anvendte datakilder og anvendt metode med titler på disse publikationer og eventuelle links hertil

Tilgængelighed og klarhed

2017

3.

Længde af sammenlignelige tidsserier over tid

Metadata om længde af sammenlignelige tidsserier over tid indeholdende:

links til eksisterende metadata offentliggjort på nationalt plan

kortfattede oplysninger om længden af sammenlignelige tidsserier, brud i tidsserierne og redegørelser for bruddene.

Kohærens og sammenlignelighed

2021


(*1)  Medmindre andet er angivet, beregnes de kvantitative indikatorer på basis af de seneste data fra medlemsstaterne offentliggjort på Eurostats websted.

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


Top