EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2297

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2297 af 16. december 2016 om ændring af beslutning 2001/497/EF og afgørelse 2010/87/EU om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til tredjelande og registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (meddelt under nummer C(2016) 8471) (EØS-relevant tekst )

C/2016/8471

OJ L 344, 17.12.2016, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2297/oj

17.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/100


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2297

af 16. december 2016

om ændring af beslutning 2001/497/EF og afgørelse 2010/87/EU om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til tredjelande og registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF

(meddelt under nummer C(2016) 8471)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), særlig artikel 26, stk. 4, og

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sin dom af 6. oktober 2015 i sag C-362/14 Maximillian Schrems mod Data Protection Commissioner (2) fandt Den Europæiske Unions Domstol, at ved at vedtage artikel 3 i beslutning 2000/520/EF (3) har Kommissionen overskredet den kompetence, som den er blevet tillagt i artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF, sammenholdt med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og EU-Domstolen erklærede artikel 3 i førnævnte beslutning ugyldig.

(2)

Under de begrænsende betingelser i artikel 3, stk. 1, første afsnit, i beslutning 2000/520/EF er det muligt for de nationale tilsynsmyndigheder at suspendere overførslen af oplysninger til et selvcertificeret foretagende i USA, uanset om Kommissionen har konstateret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

(3)

I Schrems-dommen præciserede Domstolen, at de nationale tilsynsmyndigheder fortsat har kompetence til at overvåge videregivelsen af personoplysninger til et tredjeland, som har været genstand for en afgørelse fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, og at Kommissionen ikke har kompetence til at begrænse deres beføjelser i medfør af artikel 28 i direktiv 95/46/EF. I henhold til denne artikel besidder myndighederne navnlig beføjelser til at iværksætte undersøgelser, såsom beføjelsen til at indsamle alle de oplysninger, der er nødvendige for at varetage deres tilsynsopgaver, beføjelser til at gribe effektivt ind, såsom beføjelsen til midlertidigt eller definitivt at forbyde en behandling af oplysninger, eller beføjelsen til at indbringe sager for retsinstanserne (4).

(4)

I samme dom bemærkede Domstolen endvidere, at medlemsstaterne og deres organer i medfør af artikel 25, stk. 6, andet afsnit, i direktiv 95/46/EF skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde EU-institutionernes retsakter, da der i princippet gælder en formodning om, at disse retsakter er lovlige, og de afføder derfor retsvirkninger, så længe de ikke er blevet trukket tilbage, annulleret under et annullationssøgsmål eller erklæret ugyldige som følge af en præjudiciel forelæggelse eller en ulovlighedsindsigelse.

(5)

En kommissionsafgørelse truffet i henhold til artikel 26, stk. 4, i direktiv 95/46/EF er med de fornødne ændringer bindende for alle organer i de medlemsstater, som den er rettet til, herunder deres uafhængige tilsynsmyndigheder, for så vidt som dens virkning er at anerkende, at videregivelser på grundlag af de standardkontraktbestemmelser, som omhandles i førnævnte artikel, frembyder tilstrækkelige garantier som krævet direktivets artikel 26, stk. 2. Dette forhindrer ikke en national tilsynsmyndighed i at udøve sine beføjelser til at overvåge videregivelser af oplysninger, herunder beføjelsen til at suspendere eller forbyde en videregivelse af personoplysninger, hvis den finder, at videregivelsen udføres i strid med EU's databeskyttelsesregler eller de nationale databeskyttelsesregler, for eksempel hvis dataimportøren ikke overholder standardkontraktbestemmelserne.

(6)

Kommissionens beslutning 2001/497/EF (5) og Kommissionens afgørelse 2010/87/EU (6) indeholder en begrænsning af de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser, der kan sammenlignes med artikel 3, stk. 1, første afsnit, i beslutning 2000/520/EF, som Domstolen har fundet ugyldig.

(7)

I betragtning af Schrems-dommen og i henhold til traktatens artikel 266 bør bestemmelserne i førnævnte beslutninger og afgørelse, hvori de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser begrænses, ændres.

(8)

For at sikre en effektiv overvågning af, hvordan beslutningerne og afgørelsen fungerer i forbindelse med de gældende standardkontraktbestemmelser, bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om relevante foranstaltninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder.

(9)

Gruppen vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, har afgivet en udtalelse, som er taget i betragtning ved udarbejdelsen af denne afgørelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 31, stk. 1, i direktiv 95/46/EF.

(11)

Beslutning 2001/497/EF og afgørelse 2010/87/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i beslutning 2001/497/EF affattes således:

»Artikel 4

Når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udøver deres beføjelser i medfør af artikel 28, stk. 3, i direktiv 95/46/EF, og dette fører til suspension eller definitivt forbud mod overførsel af oplysninger til tredjelande med det formål at beskytte personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger, underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater.«

Artikel 2

Artikel 4 i afgørelse 2010/87/EU affattes således:

»Artikel 4

Når de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udøver deres beføjelser i medfør af artikel 28, stk. 3, i direktiv 95/46/EF, og dette fører til suspension eller definitivt forbud mod videregivelse af oplysninger til tredjelande med det formål at beskytte personer i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger, underretter den pågældende medlemsstat straks Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater.«

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2016.

På Kommissionens vegne

Věra JOUROVÁ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(2)  ECLI:EU:C:2015:650.

(3)  Kommissionens beslutning 2000/520/EF af 26. juli 2000 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af safe harbor-principperne til beskyttelse af privatlivets fred og de dertil hørende hyppige spørgsmål fra det amerikanske handelsministerium (EFT L 215 af 25.8.2000, s. 7).

(4)  Schrems, præmis 40 ff., s. 101-103.

(5)  Kommissionens beslutning 2001/497/EF af 15. juni 2001 om standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til direktiv 95/46/EF (EFT L 181 af 4.7.2001, s. 19).

(6)  Kommissionens afgørelse 2010/87/EU af 5. februar 2010 om standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger til registerførere etableret i tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (EUT L 39 af 12.2.2010, s. 5).


Top