Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2296

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2296 af 16. december 2016 om oprettelse af en uafhængig ekspertgruppe, der udpeges som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum

C/2016/8444

OJ L 344, 17.12.2016, p. 92–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2296/oj

17.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/92


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2296

af 16. december 2016

om oprettelse af en uafhængig ekspertgruppe, der udpeges som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (1), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Arbejdet i præstationsvurderingsorganet for det fælles europæiske luftrum bidrager positivt til at forbedre det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet, navnlig ved at organet forsyner Kommissionen med upartiske evidensbaserede henstillinger vedrørende luftfartstjenesternes og netfunktionernes præstation på EU-plan og lokalt plan. Den bistand, som præstationsvurderingsorganet yder, er uundværlig i gennemførelsen af Kommissionens luftfartsstrategi (2) og mere specifikt i indsatsen for at nå målet om et fælles europæisk luftrum; vigtige drivkræfter i denne indsats er den præstationsordning, der er oprettet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 (3), herunder den nødvendige videreudvikling heraf i lyset af de hidtil høstede erfaringer, og den afgiftsordning, der er oprettet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (4), og som er tæt forbundet med præstationsordningen.

(2)

Perioden for udpegningen af det nuværende præstationsvurderingsorgan udløber i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/672/EU (5) den 31. december 2016. Kommissionen bør udpege et nyt præstationsvurderingsorgan, der kan bistå Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder efter denne dato. Udpegningen bør gælde for perioden fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2024, så perioden bliver tilstrækkelig lang, og der dermed sikres kontinuitet og stabilitet, samtidig med at udpegningen sker for et fast tidsrum, som falder sammen med referenceperioderne, således som fastsat artikel 3, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 309/2013.

(3)

I betragtning af, at ovennævnte periode strækker sig fra den anden til den tredje referenceperiode, bør enhver fornyelse af medlemskabet af præstationsvurderingsorganet sikre en glat overgang og kontinuitet for så vidt angår den erfaring og viden, der er til rådighed.

(4)

For at styrke præstationsvurderingsorganets upartiskhed bør der oprettes en uafhængig ekspertgruppe til at støtte gennemførelsen af præstationsordningen, og denne ekspertgruppe bør udpeges som præstationsvurderingsorgan.

(5)

Artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 549/2004 indeholder en generel beskrivelse af præstationsvurderingsorganets rolle i forbindelse med præstationsordningen. Artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 indeholder yderligere ikke-udtømmende oplysninger om organets opgaver og aktiviteter. Artikel 6, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 598/2014 (6) pålægger ligeledes organet visse opgaver. For at sikre klarhed og fuldkommenhed bør alle præstationsvurderingsorganets opgaver i overensstemmelse med disse bestemmelser nu opføres samlet. Præstationsvurderingsorganet bør bistå Kommissionen med råd, ekspertise og andre ydelser. Dette bør ske i koordination med de nationale tilsynsmyndigheder. Præstationsvurderingsorganet bør også bistå de nationale tilsynsmyndigheder, såfremt de anmoder herom.

(6)

For at sikre, at præstationsvurderingsorganet fungerer effektivt og virkningsfuldt, bør det støttes af et sekretariat, som varetages af Kommissionen.

(7)

Medlemmerne af præstationsvurderingsorganet bør være højt kvalificerede specialister med relevante kompetencer inden for de centrale præstationsområder. Bortset fra formanden bør medlemmerne udvælges ved hjælp af en indkaldelse af ansøgninger og en udvælgelsesprocedure, der overholder principperne om objektivitet, lige muligheder og gennemsigtighed, og som gør det muligt at påpege faktiske eller potentielle interessekonflikter; medlemmerne bør endvidere udnævnes personligt. I betragtning af formandens særlige opgaver og ansvar, bør vedkommende udnævnes af Kommission i overensstemmelse med dennes interne administrative ordninger, idet de nævnte principper overholdes, og det sikres, at potentielle interessekonflikter påpeges.

(8)

I lyset af deres kvalifikationer og ekspertise og kravene om upartiskhed og fravær af interessekonflikter, det faktum, at de udnævnes personligt, og vigtigheden af deres arbejde bør de menige medlemmer ud over refusion af udgifter modtage et vederlag, der står i et rimeligt forhold til deres opgaver. Formanden bør modtage et vederlag, og vedkommendes rejse- og opholdsudgifter bør refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med dennes interne administrative ordninger.

(9)

Derfor er det også passende, at præstationsvurderingsorganets aktiviteter og de omkostninger, der er forbundet med den administrative og tekniske støtte, finansieres over Unionens budget.

(10)

For at kunne udføre sit arbejde skal præstationsvurderingsorganet have adgang til de i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 nævnte præstationsdata, som Eurocontrol råder over. Derfor bør Kommissionen aftale en passende ordning med Eurocontrol, der sikrer præstationsvurderingsorganet adgang til disse data, herunder indsamling, validering, forudgående analyse og tilrådighedsstillelse af dataene. Denne ordning skal anerkende den paneuropæiske dimension af præstationsvurdering i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2015/2394 (7).

(11)

For at sikre, at præstationsvurderingsorganet fungerer tilfredsstillende, bør der opstilles passende regler for organets forretningsorden og dets rapportering til Kommissionen. Der bør ligeledes fastsættes regler om offentliggørelse af oplysninger.

(12)

Personoplysninger bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (8).

(13)

Denne afgørelse bør ikke længere finde anvendelse, efter at perioden for udpegningen af præstationsvurderingsorganet som omhandlet i afgørelsen er udløbet.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum, der er nedsat i medfør af artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 549/2004 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Udpegning af præstationsvurderingsorganet

1.   Der oprettes herved en uafhængig ekspertgruppe for luftfartstjenesters og netfunktioners præstation i det fælles europæiske luftrum for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2024.

2.   Den i stk. 1 nævnte ekspertgruppe udpeges som præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2024.

Artikel 2

Opgaver

Præstationsvurderingsorganet har til opgave at:

a)

bistå Kommissionen med at gennemføre præstationsordningen, navnlig for så vidt angår aktiviteterne i artikel 3, stk. 3, og stk. 6, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

b)

forelægge ad hoc-oplysninger eller rapporter om præstationsrelaterede spørgsmål på Kommissionens anmodning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

c)

bistå Kommissionen på dennes anmodning med at fastlægge vilkårene for adgang til præstationsrelaterede oplysninger som omhandlet i artikel 21 og 22 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

d)

bistå de nationale tilsynsmyndigheder på disses anmodning i gennemførelsen af præstationsordningen ved at give et uafhængigt syn på præstationsproblemer og fastlægge vejledende værdier for opstilling af mål i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

e)

bistå de kompetente myndigheder på disses anmodning med at vurdere støjsituationen i lufthavne, som de er ansvarlige for, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) nr. 598/2014.

Artikel 3

Rådgivende rolle

1.   Kommissionen kan høre præstationsvurderingsorganet om ethvert spørgsmål, der vedrører luftfartstjenesters og netfunktioners præstation i det fælles europæiske luftrum.

2.   Præstationsvurderingsorganet kan på eget initiativ aflægge rapport og rette henstillinger til Kommissionen med henblik på at forbedre præstationsordningen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

Artikel 4

Præstationsvurderingsorganets sammensætning samt udnævnelse af dets medlemmer og formand

1.   Præstationsvurderingsorganet består af ni medlemmer, herunder en formand.

2.   Bortset fra formanden udnævnes de enkelte medlemmer personligt efter en udvælgelse baseret på en indkaldelse af ansøgninger.

3.   Bortset fra formanden udnævnes medlemmerne på Kommissionens vegne af generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Transport og Mobilitet blandt de specialister med den relevante erfaring, der har svaret på indkaldelsen af ansøgninger, efter at medlemsstaterne er blevet hørt om de planlagte udnævnelser. Kriterierne for udvælgelse og udnævnelse bør omfatte de kriterier, der er opstillet i bilaget.

4.   I overensstemmelse med Kommissionens administrative ordninger og efter at have hørt medlemsstaterne udnævner generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Transport og Mobilitet på Kommissionens vegne en specialist med passende erfaring som formand for præstationsvurderingsorganet. Formanden fungerer som repræsentant for præstationsvurderingsorganet og leder dets møder.

5.   Formandens og de øvrige medlemmers mandatperiode er på to år og kan fornyes to gange. Der kan ikke udskiftes mere end to tredjedele af medlemmerne på samme tid.

6.   Et medlem, der ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til præstationsvurderingsorganets drøftelser, som træder tilbage, eller som ikke overholder betingelserne i artikel 5 og 6, kan erstattes i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4, alt efter omstændighederne, for resten af det pågældende medlems mandatperiode.

7.   Generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Transport og Mobilitet kan på Kommissionens vegne opstille en reserveliste over passende kandidater, der kan bruges, når der skal udnævnes afløsere for medlemmer bortset fra formanden. Kommissionen skal bede ansøgerne om samtykke, inden deres navne opføres på reservelisten.

8.   Navnene på de personer, der er udnævnt som medlemmer af præstationsvurderingsorganet, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

9.   Personoplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Principper vedrørende medlemsskab

1.   Præstationsvurderingsorganet og dets medlemmer skal, når de udfører deres opgaver i medfør af denne afgørelse, være upartiske og handle uafhængigt af enhver indflydelse udefra og i offentlighedens interesse. Medlemmerne skal underskrive en erklæring herom, hvori de forpligter sig til at varetage deres hverv i præstationsvurderingsorganet i overensstemmelse med dette princip.

2.   Medlemmer kan ikke delegere deres ansvarsopgaver til andre personer.

3.   Personer, der ansøger om at blive medlem af præstationsvurderingsorganet, skal oplyse om ethvert forhold, der vil kunne føre til en interessekonflikt, ved at indgive en interesseerklæring som omhandlet i den indkaldelse af ansøgninger, der henvises til i artikel 4, stk. 2. Den person, der skal udnævnes som formand, skal også oplyse om sådanne forhold i god tid inden udnævnelsen. I interesseerklæringen skal alle disse personer som minimum oplyse om eventuelle relevante erhvervsmæssige og økonomiske interesser og situationer, hvor deres interesser kan påvirke eller med rimelighed kan anses for at påvirke deres evne til at handle upartisk og i offentlighedens interesse som medlem af præstationsvurderingsorganet.

4.   I vurderingen af, om der kan være tale om en interessekonflikt, bør der tages hensyn til en række faktorer, herunder karakteren, typen og vigtigheden af den pågældende persons interesse, samt i hvilken grad denne interesse med rimelighed kan forventes at have indflydelse på personens rådgivning og den generelle beslutningsproces i præstationsvurderingsorganet. En interesse skal anses for at være ubetydelig eller minimal, hvis det er usandsynligt, at den vil påvirke eller med rimelighed kan anses for at påvirke personens evne til at handle upartisk og i offentlighedens interesse, når vedkommende rådgiver Kommissionen.

5.   Kommissionen skal offentliggøre de udnævnte medlemmers interesseerklæringsformularer på et særligt websted. Der skal træffes tekniske foranstaltninger til at angive over for søgemaskiner, at interesseerklæringsformularer ikke bør vises i deres søgeresultater.

6.   Medlemmerne er underlagt tavshedspligt og Kommissionens regler for sikkerhedsbeskyttelse af Unionens klassificerede informationer som fastsat i Kommissionens afgørelser (EU, Euratom) 2015/443 (9) og (EU, Euratom) 2015/444 (10).

7.   Medlemmerne underskriver en fortrolighedserklæring i begyndelsen af hver mandatperiode.

Artikel 6

Arbejdsmetode

1.   Forudsat at generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport giver forhåndsgodkendelse hertil på Kommissionens vegne, navnlig hvad angår finansieringen af præstationsvurderingsorganet, vedtager præstationsvurderingsorganet følgende dokumenter:

a)

sit årlige arbejdsprogram og årsrapporten

b)

sin forretningsorden

c)

de nærmere bestemmelser for samarbejdet med de nationale tilsynsmyndigheder

d)

samarbejdsordningerne med luftfartstjenesteudbyderne, lufthavnsoperatørerne, lufthavnskoordinatorerne og luftfartsselskaberne som omhandlet i artikel 3, stk. 8, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

e)

en dataforvaltningsplan

2.   Præstationsvurderingsorganet vedtager sine rapporter og henstillinger og dokumenterne som omhandlet i stk. 1, ved simpelt flertal.

3.   Med henblik på at undersøge specifikke spørgsmål, der er relevante for dets arbejde, kan præstationsvurderingsorganet oprette undergrupper blandt medlemmerne på grundlag af mandater, som det fastlægger i samråd med generaldirektøren for Kommissionens Generaldirektorat for Mobilitet og Transport, der handler Kommissionens vegne. Sådanne undergrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

4.   Præstationsvurderingsorganet og dets undergrupper afholder møder i Kommissionens lokaler. I ekstraordinære tilfælde kan møderne afholdes andetsteds.

5.   Det er obligatorisk for medlemmerne af præstationsvurderingsorganet at deltage i de møder, der afholdes i organet og undergrupperne. I tilfælde af fravær skal der forelægges en begrundelse for formanden og sekretariatet.

6.   Med støtte fra sekretariatet skal præstationsvurderingsorganet sikre, at dets arbejdsmetode afspejler de nyeste videnskabelige standarder.

Artikel 7

Administrativ og teknisk bistand

1.   Kommissionen yder den nødvendige administrative og tekniske bistand til præstationsvurderingsorganet og varetager blandt andet sekretariatsfunktionerne for organet og dets undergrupper, således at det kan fungere effektivt og virkningsfuldt. Sekretariatet indkalder til plenarmøderne i præstationsvurderingsorganet og yder støtte hertil, og det indkalder til møderne i undergrupperne.

Den administrative og tekniske bistand ydes på omkostningseffektiv vis og på en måde, der sikrer præstationsvurderingsorganet funktionel og teknisk uafhængighed i udførelsen af dets opgaver.

2.   I tilfælde, hvor Eurocontrol er udpeget som den relevante dataudbyder, fastlægger Kommissionen en passende ordning med Eurocontrol med henblik på indsamling, validering, forudgående analyse og tilrådighedsstillelse af de pågældende data og på at sikre præstationsvurderingsorganet kontinuerlig adgang til de præstationsrelaterede data, jf. artikel 21 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, som Eurocontrol råder over.

Artikel 8

Rapportering og gennemsigtighed

1.   Under udførelsen af de opgaver, som det er pålagt i henhold til artikel 2, udarbejder præstationsvurderingsorganet rapporter og henstillinger til Kommissionen.

2.   Præstationsvurderingsorganet skal give de nationale tilsynsmyndigheder mulighed for at kontrollere faktuelle oplysninger vedrørende vurderingen og overvågningen af præstationsplanerne, før det udsender sine rapporter.

3.   Kommissionen offentliggør alle præstationsvurderingsorganets rapporter og henstillinger på et særligt websted.

4.   En sådan offentliggørelse må ikke finde sted i tilfælde, hvor offentliggørelse af en rapport eller en henstilling eller dele heraf ville undergrave beskyttelsen af offentlige eller private interesser, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (11).

5.   Præstationsvurderingsorganet vedtager en årsrapport om sit arbejde, herunder om samarbejdet med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og samarbejdsordningerne med luftfartstjenesteudbyderne, lufthavnsoperatørerne, lufthavnskoordinatorerne og luftfartsselskaberne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 7 og 8, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, samt ordningen med Eurocontrol vedrørende adgang til de præstationsrelaterede data, jf. artikel 7, stk. 2.

6.   Kommissionen overvåger, hvordan præstationsvurderingsorganet fungerer, og informerer jævnligt medlemsstaterne om fremskridtene i dets arbejde.

Artikel 9

Godtgørelser, udgifter og vederlag

1.   Medlemmerne af præstationsvurderingsorganet bortset fra formanden er berettiget til en særlig godtgørelse på maksimalt 600 EUR i form af daglige enhedsomkostninger for hver hele arbejdsdag. Den samlede godtgørelse beregnes og rundes op til det beløb, der svarer til nærmeste halve arbejdsdag. Betalingen sker i euro.

2.   Rejse- og opholdsudgifter for medlemmerne bortset fra formanden refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2007) 5858 (12). Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der afsættes til formålet som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

3.   Præstationsvurderingsorganets formand modtager et vederlag, og vedkommendes rejse- og opholdsudgifter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med dennes administrative ordninger.

Artikel 10

Finansiering

Omkostningerne i forbindelse med de aktiviteter, der er nødvendige for at udføre opgaverne i artikel 2, herunder de omkostninger, der svarer til godtgørelser og refusion af udgifter for medlemmerne af præstationsvurderingsorganet, jf. artikel 9, samt udgifterne til administrativ og teknisk støtte, jf. artikel 7, finansieres over Unionens budget. De omkostninger, der svarer til godtgørelser og refusion af udgifter, jf. artikel 9, stk. 1 og 2, finansieres i overensstemmelse med artikel 204 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (13) og artikel 287 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (14).

Artikel 11

Ophævelse

Gennemførelsesafgørelse 2014/672/EU ophæves.

Artikel 12

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2024.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(2)  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En luftfartsstrategi for Europa, COM(2015) 598 final.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (EUT L 128 af 9.5.2013, s. 31).

(5)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/672/EU af 24. september 2014 om en forlængelse af den periode, som præstationsvurderingsorganet for det fælles europæiske luftrum udpeges for (EUT L 281 af 25.9.2014, s. 5).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 598/2014 af 16. april 2014 om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af direktiv 2002/30/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 65).

(7)  Rådets afgørelse (EU) 2015/2394 af 8. december 2015 om den holdning, der skal indtages af medlemsstaterne på vegne af Den Europæiske Union vedrørende de beslutninger, der skal træffes af Eurocontrols Permanente Kommission om Eurocontrols roller og opgaver og om centraliserede tjenester (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 136).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(9)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(10)  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(12)  Kommissionens afgørelse C(2007) 5858 af 5. december 2007 om en ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter.

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(14)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).


BILAG

Kriterier for udvælgelse og udpegning af medlemmerne af præstationsvurderingsorganet

Kriterierne for udvælgelse og udpegning af medlemmerne af præstationsvurderingsorganet omfatter følgende:

a)

dokumenteret og relevant ekspertise, kompetence og faglig erfaring på højt niveau inden for områder, der er relevante for de centrale præstationsområder

b)

afbalanceret repræsentation af kompetencer og ekspertise inden for alle centrale præstationsområder og afbalanceret sammensætning med hensyn til køn og geografisk oprindelse

c)

afbalanceret repræsentation af viden inden for, men ikke begrænset til, følgende områder:

EU's politik og gældende lovgivning på luftfartsområdet

forvaltning af luftfartsselskaber og/eller lufthavne

behov i forbindelse med militærmissioner og forvaltning af militæroperationer

luftfartsøkonomiske spørgsmål, forvaltning af SESAR-implementeringen og EU-finansieringsordninger

benchmarking, cost-benefit-analyseteknikker og finansiel planlægning

indbyrdes afhængigheder mellem omkostninger og de øvrige præstationsområder såvel som mellem civile og militære behov

kortlægning af sikkerhedsrisici og sikkerhedspræstationsmåling

emissionshandelssystemet (ETS) og måling af miljøpræstationer (med hensyn til luftfartens miljøpåvirkninger, brændstofeffektivitet, CO2-og støjemissioner mm.)

virkningerne af interaktioner med luftrum, der grænser op til det fælles europæiske luftrum, herunder hotspots og lufttrafikregulering

d)

evne til at analysere og vurdere indbyrdes afhængigheder og interaktioner mellem præstationsområderne og at fastlægge fremtidige præstationsmål på grundlag af de planlagte driftsmæssige og teknologiske forbedringer

e)

sprogfærdigheder, der tillader ansøgeren at deltage fuldt ud og effektivt i præstationsvurderingsorganets arbejde

f)

uafhængighed og fravær af interessekonflikter.


Top