EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2292

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2292 af 16. december 2016 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 (EØS-relevant tekst )

C/2016/8403

OJ L 344, 17.12.2016, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2018; ophævet og erstattet af 32017R2311

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2292/oj

17.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/77


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2292

af 16. december 2016

om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Unionen og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (1), særlig artikel 6e, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 må de indenlandske udbydere ikke pålægge roamingkunderne i nogen medlemsstat tillægsudgifter ud over den indenlandske detailpris hverken for foretagne eller modtagne regulerede roamingopkald inden for rammerne af politikken om rimeligt forbrug. Denne bestemmelse gælder fra den 15. juni 2017, forudsat at den retsakt, der skal vedtages som konsekvens af forslaget om engrosroamingmarkedet, som der henvises til i forordningens artikel 19, stk. 2, er blevet gældende på denne dato.

(2)

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 må de indenlandske udbydere pålægge tillægsudgifter ud over den indenlandske detailpris på brug af regulerede detailroamingtjenester i en overgangsperiode fra den 30. april 2016 indtil den dato, hvor den retsakt, der henvises til i forordningens artikel 19, stk. 2, bliver gældende.

(3)

Forordning (EU) nr. 531/2012 tillader de indenlandske udbydere at pålægge tillægsudgifter ud over den indenlandske detailpris på brug af regulerede detailroamingtjenester i en overgangsperiode ud over enhver begrænsning, der fastsættes i en politik om rimeligt brug.

(4)

Forordning (EU) nr. 531/2012 begrænser enhver tillægsudgift, der pålægges modtagelsen af regulerede roamingopkald til det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i hele Unionen.

(5)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 (2) fastsætter det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i hele Unionen, der skal gælde fra den 30. april 2016 på baggrund af dataværdier fra den 1. juli 2015.

(6)

Sammenslutningen af Europæiske tilsynsmyndigheder har forsynet Kommissionen med opdaterede oplysninger, der er indsamlet hos medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder vedrørende: i) De maksimale mobiltermineringstakster, som de har pålagt individuelle mobilnet i overensstemmelse med artikel 7 og 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (3) (rammedirektivet) og artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF (4) (adgangsdirektivet) på hvert enkelt engrosmarked for taleopkald og ii) det samlede antal abonnenter i medlemsstaterne.

(7)

Kommissionen har beregnet det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012 ved at: i) gange den maksimale mobiltermineringstakst, der er tilladt i en given medlemsstat med det samlede antal abonnenter i denne medlemsstat, ii) lægge resultatet sammen for alle medlemsstater og iii) dividere det samlede resultat med det samlede antal abonnenter i alle medlemsstater på baggrund af dataværdierne fra den 1. juli 2016. For ikke-eurolandene er den relevante vekselkurs gennemsnittet for andet kvartal af 2016 fra Den Europæiske Centralbanks database.

(8)

Det er derfor nødvendigt at opdatere værdien af det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i Europa som anført i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352.

(9)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 bør derfor ophæves.

(10)

Kommissionen skal årligt revidere det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 531/2012.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det vægtede gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster fastsættes til 0,0108 EUR pr. minut.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2352 af 16. december 2015 om fastsættelse af et vægtet gennemsnit af de maksimale mobiltermineringstakster i EU (EUT L 331 af 17.12.2015, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 7).


Top