Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2272

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2272 af 15. december 2016 om ækvivalensen af finansielle markeder i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst )

C/2016/8327

OJ L 342, 16.12.2016, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2272/oj

16.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2272

af 15. december 2016

om ækvivalensen af finansielle markeder i Australien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 2a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 648/2012 er der fastsat clearingkrav og bilaterale risikostyringskrav for over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler samt indberetningskrav for sådanne kontrakter. I artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 648/2012 defineres et OTC-derivat som en derivataftale, hvis gennemførelse ikke finder sted på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (2) eller på et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked i henhold til artikel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012. En derivataftale, hvis gennemførelse ikke finder sted på et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked, klassificeres derfor som en OTC-derivataftale i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012.

(2)

I henhold til artikel 2a i forordning (EU) nr. 648/2012 anses et tredjelandsmarked for at svare til et reguleret marked, hvis det opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, og er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv løbende håndhævelse i det pågældende tredjeland.

(3)

For at et tredjelandsmarked skal kunne anses for at svare til et reguleret marked i henhold til direktiv 2004/39/EF, skal det materielle resultat af de gældende retligt bindende krav og tilsyns- og håndhævelsesforanstaltninger være ækvivalent med Unionens krav med hensyn til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, at de retligt bindende krav, som gælder for finansielle markeder i Australien, er ækvivalente med kravene i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, og at disse markeder er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv løbende håndhævelse. De markeder, der er godkendt som finansielle markeder i Australien på datoen for vedtagelsen af nærværende afgørelse, bør derfor anses for at svare til et reguleret marked i henhold til direktiv 2004/39/EF.

(4)

Corporations Act 2001 (Corporations Act) er den primære lovgivning, der fastsætter retligt bindende ordninger for finansielle markeder under Australiens markedslicensordning (AML) og ordningen for bestemmelser om markedsintegritet (MIR'er). For at kunne drive et finansielt marked i Australien skal man have en licens. Med Corporations Act er der indført en ordning for regelfastsættelse, i henhold til hvilken Australian Securities and Investments Commission (ASIC) kan vedtage MIR'er, der gælder for markedsoperatører, markedsdeltagere, andre enheder og finansielle produkter, der handles på finansielle markeder. Der er fastsat yderligere krav i sekundære eller delegerede instrumenter vedtaget i henhold til Corporations Act, bl.a. Corporations Regulations 2001 (Corporations Regulations). Endelig udsteder ASIC reguleringsmæssige retningslinjer med nærmere beskrivelse af, hvordan licenshavere kan opfylde de relevante bestemmelser i Corporations Act, herunder forpligtelser for AML-indehavere om at have tilstrækkelige ordninger for, hvordan markederne opereres, hvordan der sikres et retfærdigt, velordnet og gennemsigtigt marked, og andre krav, der hører til de kriterier, der skal vurderes. Hvis de reguleringsmæssige retningslinjer ikke overholdes, træffer ASIC håndhævelsesforanstaltninger.

(5)

De retligt bindende krav i lovgivningen, MIR'er og reguleringsmæssige retningslinjer for finansielle markeder, der har tilladelse i Australien, giver resultater, som er ækvivalente med resultaterne af de krav, der er fastsat i afsnit III i direktiv 2004/39/EF, på følgende områder: proceduren for tilladelse, definitionskrav, adgang til den anerkendte børs, organisatoriske krav, krav til den øverste ledelse, finansielle instrumenters optagelse til handel, instrumenters suspension og fjernelse fra handel, overvågning af overholdelse af det finansielle markeds regler samt adgang til ordninger for clearing og afvikling.

(6)

I henhold til direktiv 2004/39/EF gælder kravene om gennemsigtighed før og efter handel kun for aktier, der er optaget til handel på regulerede markeder. Selv om aktier kan optages til handel på anerkendte markeder i Australien, mener Kommissionen, at vurderingen af disse krav ikke er relevant i forbindelse med nærværende afgørelse, eftersom formålet med den er at kontrollere ækvivalensen af de retligt bindende krav, der gælder for tredjelandsmarkeder for så vidt angår derivatkontrakter, der gennemføres på sådanne markeder.

(7)

Det bør derfor konkluderes, at de retligt bindende krav til finansielle markeder, der har tilladelse i Australien, giver materielle resultater, som er ækvivalente med resultaterne af de krav, der er fastsat i afsnit III i direktiv 2004/39/EF.

(8)

ASIC er en offentlig myndighed nedsat i medfør af Australian Securities and Investments Commission Act 2001 (ASIC Act) og har ansvaret for at administrere og håndhæve lovgivningen om Australiens finansielle markeder. ASIC's regulerings- og håndhævelsesbeføjelser omfatter undersøgelse af mistanke om overtrædelser af lovgivningen, udstedelse af meddelelser om manglende overholdelse, opnåelse af civilretlige sanktioner ved domstolene og indledning af retsforfølgelse. ASIC har også beføjelse til at undersøge finansielle markeder uden forudgående orientering. Dette omfatter beføjelser til at undersøge registre, fortegnelser og dokumenter. Derudover kan ministeren for finansielle tjenesteydelser rette skriftlige instrukser til en operatør af et finansielt marked om at træffe specifikke foranstaltninger for at sikre, at operatørens forpligtelser som indehaver af en licens for finansielle markeder er opfyldt, når ministeren er af den opfattelse, at forpligtelserne ikke er opfyldt (s. 794A i Corporations Act). Hvis det finansielle marked ikke opfylder instruksen, kan ASIC anmode domstolen om en afgørelse, der kræver overholdelse (s. 794A i Corporations Act). ASIC har også beføjelse til at rette skriftlige instrukser til en enhed (herunder markedsoperatører og deltagere på licenserede markeder), når ASIC mener, at det er nødvendigt eller i offentlighedens interesse for at beskytte personer, der handler med et finansielt produkt eller klasser af finansielle produkter (s. 798J i Corporations Act). Endvidere kan ASIC anmode om afgørelser og indbringe sager for retten for at håndhæve sine regulerings- og undersøgelsesforanstaltninger. ASIC kan anmode en domstol om en afgørelse, der kræver, at foranstaltninger truffet af ASIC på grundlag af ASIC's regulerings- og undersøgelsesbeføjelser efterleves (s. 70 i ASIC Act). Når en enhed ikke overholder instrukser udstedt i overensstemmelse med Corporations Act, kan ASIC endvidere anmode domstolen om en afgørelse, der kræver overholdelse af instruksen. Endelig har ASIC indgået protokoller for samarbejde og udveksling af oplysninger med hver relevant markedsoperatør for at lette overvågningen af markedet og deltagerne under MIR'erne.

(9)

Det bør derfor konkluderes, at finansielle markeder er underlagt effektivt løbende tilsyn og effektiv løbende håndhævelse i Australien.

(10)

De betingelser, der er fastsat i artikel 2a forordning (EU) nr. 648/2012, bør derfor anses for at være opfyldt for så vidt angår finansielle markeder, der har tilladelse i Australien.

(11)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til finansielle markeder i Australien på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen bør fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige ordninger for finansielle markeder og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for nærværende afgørelse, er opfyldt. Kommissionen bør navnlig tage denne afgørelse op til revision i lyset af ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4).

(12)

Den regelmæssige gennemgang af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for finansielle markeder i Australien, berører ikke Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den relevante udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse af rammerne som ækvivalente, som nærværende afgørelse giver. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de finansielle markeder, der har tilladelse i Australien, og som står anført i bilaget, for at svare til regulerede markeder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i direktiv 2004/39/EF.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349)


BILAG

Finansielle markeder i Australien, jf. artikel 1:

a)

ASX

b)

ASX24

c)

Chi-X.


Top