EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2269

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2269 af 15. december 2016 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Indien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

C/2016/8307

OJ L 342, 16.12.2016, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2269/oj

16.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/2269

af 15. december 2016

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Indien i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og de dertil knyttede ækvivalensafgørelser bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for så vidt angår CCP'er, bør de væsentlige resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med denne ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indien sikrer, at CCP'er, der er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen. I den forbindelse bør der navnlig tages højde for den væsentligt lavere risiko, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked.

(3)

Den 1. september 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Indien. I forbindelse med den tekniske rådgivning blev det konkluderet, at de retlige og tilsynsmæssige rammer, der på retsligt niveau gælder, sikrer at CCP'er, som har tilladelse i Indien, og som har vedtaget interne politikker og procedurer vedrørende flere områder, der udgør retligt bindende krav, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til den første betingelse skal CCP'er, som har tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav i Indien for CCP'er, som har tilladelse der, som clearer virksomhedspapirer og finansielle derivater, og som er underlagt tilsyn og overvågning, der varetages af Securities and Exchange Board of India (SEBI) (SEBI-ordningen), består af Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (SCRA) og Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 (forskrifterne), der blev vedtaget i juni 2012 af SEBI i udøvelsen af de beføjelser, SEBI blev tillagt ved SCRA og Securities and Exchange Board of India Act (SEBI-loven). Den 4. september 2013 udstedte SEBI et cirkulære (cirkulæret), hvorved SEBI vedtog de principper for infrastruktur på de finansielle markeder (»PFMI'er«), der blev udstedt i april 2012 af Udvalget om Betalings- og Clearingsystemer (2) og Den Internationale Børstilsynsorganisation, og pålagde infrastrukturer på de finansielle markeder at overholde dem.

(7)

Ved SCRA og forskrifterne fastsættes en tilladelsesordning for clearingfaciliteter som anerkendte clearingcentraler (»RCC'er«) af centralregeringen og SEBI. En ansøgende clearingfacilitet skal opfylde specifikke krav, der skal sikre, at clearingfaciliteten fungerer retfærdigt, og at investorerne beskyttes. Centralregeringen eller SEBI kan også pålægge RCC'erne betingelser. RCC'er skal vedtage interne regler og procedurer, der vurderes af centralregeringen og SEBI, før en RCC meddeles tilladelse, og de interne regler og procedurer skal opfylde de betingelser, der er pålagt hver RCC. RCC'ernes interne regler og procedurer kan ikke ændres uden forudgående godkendelse fra SEBI. Endvidere kan SEBI indføre interne regler for RCC'er for specifikke problemer eller ændre RCC'ers eksisterende interne regler, hvis det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Derudover kan SEBI pålægge sanktioner for overtrædelse af RCC'ers interne regler og procedurer eller af instrukser fra SEBI.

(8)

De retligt bindende krav, der gælder for CCP'er, som har tilladelse i Indien, og som clearer statsobligationer, pengemarkedsinstrumenter og valutainstrumenter, og som er underlagt tilsyn, der varetages af Reserve Bank of India (RBI) (RBI-ordningen), består af Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSSA) og Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 (PSS-forskrifterne). RBI tillader enheder at drive en clearingcentral, forudsat at de opfylder de krævede betingelser (»autoriserede clearingcentraler«). RBI kan endvidere pålægge en tilladelse specifikke betingelser, der er gyldig, så længe de specifikke betingelser er opfyldt. I henhold til PSSA vedtager autoriserede clearingcentraler interne regler og procedurer og har pligt til at drive clearingcentralen i overensstemmelse med dem.

(9)

PSSA tillægger også RBI beføjelse til at udstede generelle instrukser eller instrukser, der er henvendt til specifikke autoriserede clearingcentraler. Begge typer instrukser skal overholdes af autoriserede clearingcentraler. Den 26. juli 2013 offentliggjorde RBI »Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures«, ifølge hvilket alle autoriserede clearingcentraler skal overholde PFMI'erne.

(10)

Denne afgørelse vedrører udelukkende ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer for RCC'er og autoriserede clearingcentraler og ikke de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der leverer clearingydelser på varemarkedet, og som reguleres og overvåges af Forward Markets Commission.

(11)

De retligt bindende krav for CCP'er, der har tilladelse i Indien, består derfor af to trin. De centrale principper, som RCC'er og autoriserede clearingcentraler skal overholde for at få tilladelse til at levere clearingydelser i Indien (»de primære regler«) er som følger: a) under SEBI-ordningen, de centrale principper for RCC'er, som findes i SCRA og forskrifterne, suppleret af cirkulæret af 4. september 2013, der kræver overholdelse af PFMI'erne, og b) under RBI-ordningen, PSSA PSS-forskrifterne, sammen med Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures, der kræver overholdelse af PFMI'erne. Disse primære regler udgør det første trin i de retligt bindende krav i Indien. For at dokumentere overensstemmelse med de primære regler skal RCC'er indgive deres interne regler og procedurer til SEBI med henblik på godkendelse. Under RBI-ordningen skal autoriserede clearingcentraler overholde deres interne regler og procedurer i driften af deres autoriserede clearingcentraler. Disse interne regler og procedurer udgør det andet trin i de retligt bindende krav i Indien, som skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan RCC'er og autoriserede clearingcentraler vil opfylde nævnte standarder. Endvidere omfatter de interne regler og procedurer hos RCC'er og autoriserede clearingcentraler yderligere bestemmelser, som supplerer de primære regler i visse henseender. De interne regler og procedurer hos RCC'er og autoriserede clearingcentraler, der gennemfører PFMI'erne, er retligt bindende for RCC'er og autoriserede clearingcentraler.

(12)

Ved ækvivalensvurderingen af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for RCC'er og autoriserede clearingcentraler, der er etableret i Indien, bør der også tages hensyn til det risikobegrænsende resultat, som de sikrer i forhold til det risikoniveau, som clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, er udsat for på grund af deres deltagelse i disse enheder. Graden af risikobegrænsning bestemmes både af risikoen ved de clearingaktiviteter, som den pågældende CCP udfører, og som igen afhænger af størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'en driver virksomhed, og af, hvor egnede de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er er til at begrænse denne risiko. For at opnå et ækvivalent risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(13)

Det finansielle marked, hvor RCC'er og autoriserede clearingcentraler, der har tilladelse i Indien, udøver deres clearingaktiviteter, er betydeligt mindre end det, hvor de CCP'er, der er etableret i Unionen, udøver deres. I de seneste tre år har den samlede værdi af de derivattransaktioner, der er clearet i Indien, udgjort mindre end 1 % af den samlede værdi af de derivattransaktioner, der er clearet i Unionen. Derfor udsætter deltagelse i RCC og autoriserede clearingcentraler, der er etableret i Indien, clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, for en væsentligt lavere risiko end deltagelse i CCP'er, der har tilladelse i Unionen.

(14)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for RCC'er og autoriserede clearingcentraler, der er etableret i Indien, kan derfor betragtes som ækvivalente, hvis de kan begrænse dette lavere risikoniveau. De primære regler, der gælder for RCC'er og autoriserede clearingcentraler, der har tilladelse i Indien, begrænser, suppleret med deres interne regler og procedurer, hvorved der kræves overholdelse af PFMI'erne, det lavere risikoniveau i Indien og sikrer et risikobegrænsende resultatet, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(15)

Det bør derfor konkluderes, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indien sikrer, at RCC'er og autoriserede clearingcentraler, som har tilladelse der, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(16)

I henhold til den anden betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indien for CCP'er, der har tilladelse der, sikre, at disse CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse af reglerne.

(17)

Tilsynet med RCC'er varetages af SEBI. SEBI kan indføre interne regler for RCC'er for specifikke problemer eller ændre RCC'ers eksisterende interne regler, og dette har samme virkning, som hvis reglerne blev indført eller ændret af den pågældende RCC. SEBI kan endvidere udstede instrukser til RCC'er i offentlighedens interesse, af hensyn til handelsinteresser, investorernes interesser eller værdipapirmarkedets interesser. RCC'er er underlagt SEBI's kontrolbesøg, undersøgelser og skal give SEBI oplysninger om deres aktiviteter. SCRA indeholder bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af RCC'ers interne regler og procedurer eller af instrukser fra SEBI. Endelig kan RCC'ers tilladelse tilbagekaldes af centralregeringen eller af SEBI, hvis det er i offentlighedens interesse eller af hensyn til handelsinteresser.

(18)

Tilsynet med autoriserede clearingcentraler varetages af RBI. RBI kan indhente oplysninger fra autoriserede clearingcentraler og har beføjelse til at foretage kontrolbesøg på stedet og gennemføre kontroller/revisioner. RBI kan også udstede instrukser til autoriserede clearingcentraler i specifikke situationer, om at de skal ophøre med deres adfærd og træffe nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe situationen. Der kan også pålægges sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i PSSA og forskrifter, bekendtgørelser eller instrukser udstedt af RBI. Endelig kan tilladelsen til at drive en autoriseret clearingcentral tilbagekaldes af RBI, hvis den autoriserede clearingcentral overtræder bestemmelserne i PSSA, PSS-forskrifterne eller de af RBI udstedte bekendtgørelser og instrukser, eller hvis de betingelser, som tilladelsen er underlagt, overtrædes.

(19)

Det bør derfor konkluderes, at RCC'er og autoriserede clearingcentraler, der har tilladelse i Indien, til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(20)

I henhold til den tredje betingelse i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indien indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (CCP'er fra tredjelande).

(21)

CCP'er fra tredjelande kan ansøge om tilladelse som »autoriseret clearingcentral« under RBI-ordningen, der tillader CCP'er fra tredjelande at levere de samme clearingydelser som CCP'er, der er etableret i Indien. CCP'er fra tredjelande kan fritages for visse krav, der gælder for RCC'er og autoriserede clearingcentraler i Indien, forudsat at de overholder PFMI'erne, og forudsat at der indgås en samarbejdsaftale mellem RBI og tilsynsmyndigheden i tredjelandet. Vurdering af ansøgningen om tilladelse kan baseres på oplysninger fra tilsynsmyndigheden i tredjelandet.

(22)

Indiens retlige og tilsynsmæssige rammer bør derfor anses for at tilvejebringe et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er i tredjelande.

(23)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav for RCC'er og autoriserede clearingcentraler, som er gældende i Indien på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse. Kommissionen bør i samarbejde med ESMA fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for RCC'er og autoriserede clearingcentraler og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(24)

Den regelmæssige gennemgang af de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder i Indien for CCP'er, som har tilladelse der, bør ikke berøre Kommissionens mulighed for at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt uden for den generelle gennemgang, hvis udviklingen nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den anerkendelse af rammerne som ækvivalente, som denne afgørelse giver. En sådan revurdering kan medføre ophævelse af nærværende afgørelse.

(25)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indien, som består af Securities Contracts (Regulation) Act 1956, Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 og bekendtgørelsen af 4. september 2013, og som finder anvendelse på anerkendte clearingcentraler, som har tilladelse der, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indien, som består af Payment and Settlement Systems Act, 2007, og Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, suppleret af Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures, og som gælder for autoriserede clearingcentraler, som har tilladelse der, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Pr. 1. september 2014 har Udvalget om Betalings- og Clearingsystemer ændret navn til Udvalget om Betalings- og Markedsinfrastrukturer.


Top