Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2260

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2260 af 15. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (EØS-relevant tekst )

C/2016/8427

OJ L 342, 16.12.2016, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2260/oj

16.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2260

af 15. december 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Lallemand SAS har indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 med forslag om at ændre navnet på indehaveren af godkendelsen for så vidt angår Kommissionens forordning (EF) nr. 226/2007 (2), (EF) nr. 1293/2008 (3), (EF) nr. 910/2009 (4), (EF) nr. 911/2009 (5), (EU) nr. 1120/2010 (6), (EU) nr. 212/2011 (7) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 (8) og (EU) nr. 413/2013 (9).

(2)

Ansøgeren anfører, at Danstar Ferment AG er den retmæssige indehaver af markedsføringsrettighederne til fodertilsætningsstofferne Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M og Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Ansøgeren har fremlagt relevante data til støtte for sin anmodning.

(3)

Den foreslåede ændring af navnet på indehaveren af godkendelsen er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af de pågældende tilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(4)

For at gøre det muligt for Danstar Ferment AG at udnytte sine markedsføringsrettigheder er det nødvendigt at ændre vilkårene for de pågældende godkendelser.

(5)

Forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013 bør derfor ændres.

(6)

Da der ikke er sikkerhedsmæssige forhold, der nødvendiggør øjeblikkelig gennemførelse af de ændringer, som ved nærværende forordning foretages i forordning (EF) nr. 226/2007, (EF) nr. 1293/2008, (EF) nr. 910/2009, (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010, (EU) nr. 212/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 og (EU) nr. 413/2013, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvori de eksisterende lagre kan opbruges.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 226/2007

I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 226/2007 ændres »LALLEMAND SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 2

Ændring af forordning (EF) nr. 1293/2008

I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 1293/2008 ændres »LALLEMAND SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 3

Ændring af forordning (EF) nr. 910/2009

I forordning (EF) nr. 910/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG«.

2)

I anden kolonne i bilaget ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 911/2009

I forordning (EF) nr. 911/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG«.

2)

I anden kolonne i bilaget ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 5

Ændring af forordning (EU) nr. 1120/2010

I forordning (EU) nr. 1120/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG«.

2)

I anden kolonne i bilaget ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 6

Ændring af forordning (EU) nr. 212/2011

I forordning (EU) nr. 212/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG«.

2)

I anden kolonne i bilaget ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 7

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG«.

2)

I anden kolonne i bilaget ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 8

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I titlen ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG«.

2)

I anden kolonne i bilaget ændres »Lallemand SAS« til »Danstar Ferment AG repræsenteret ved Lallemand SAS«.

Artikel 9

Overgangsforanstaltninger

Eksisterende lagre af tilsætningsstofferne, som er i overensstemmelse med de bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de er udtømt.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 226/2007 af 1. marts 2007 om godkendelse af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fodertilsætningsstof (EUT L 64 af 2.3.2007, s. 26).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1293/2008 af 18. december 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som fodertilsætningsstof (EUT L 340 af 19.12.2008, s. 38).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2009 af 29. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til heste (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (EUT L 257 af 30.9.2009, s. 7).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2009 af 29. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til laksefisk og rejer (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (EUT L 257 af 30.9.2009, s. 10).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1120/2010 af 2. december 2010 om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise (indehaver af tilladelsen er Lallemand SAS) (EUT L 317 af 3.12.2010, s. 12).

(7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2011 af 3. marts 2011 om godkendelse af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af tilladelsen er Lallemand SAS) (EUT L 59 af 4.3.2011, s. 1).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 af 1. februar 2013 om godkendelse af præparatet Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til alle fisk bortset fra laksefisk (indehaver af tilladelsen er Lallemand SAS) (EUT L 33 af 2.2.2013, s. 19).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 af 6. maj 2013 om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertilsætningsstof til brug i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (EUT L 125 af 7.5.2013, s. 1).


Top