Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H2125

Kommissionens henstilling (EU) 2016/2125 af 30. november 2016 om retningslinjer for selvregulerende foranstaltninger, der er vedtaget af industrien i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (EØS-relevant tekst )

C/2016/7770

OJ L 329, 3.12.2016, p. 109–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/2125/oj

3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/109


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/2125

af 30. november 2016

om retningslinjer for selvregulerende foranstaltninger, der er vedtaget af industrien i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 (1) fastsættes det, at når et produkt opfylder de kriterier, der er angivet i artiklens stk. 2, omfattes det af en gennemførelsesforanstaltning eller en selvreguleringsforanstaltning.

(2)

I artikel 15, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF anføres kriterierne for produkter, der skal omfattes af en gennemførelses- eller selvreguleringsforanstaltning, herunder at salget af produktet er af en væsentlig størrelse i Unionen (normalt over 200 000 enheder årligt), at det har en væsentlig miljøpåvirkning, og at der eksisterer et betydeligt potentiale med hensyn til at mindske dets miljøpåvirkning, uden at det medfører urimelige omkostninger, navnlig hvor der ikke findes anden relevant EU-lovgivning, eller markedskræfterne svigter, og hvor der er stor forskel på de miljømæssige egenskaber for produkter med tilsvarende funktion, som allerede er på markedet.

(3)

Ifølge artikel 17 i direktiv 2009/125/EF kan frivillige aftaler og andre selvreguleringsforanstaltninger fremlægges som alternativer til gennemførelsesforanstaltninger for en produktgruppe, og de skal som et minimum vurderes på grundlag af bilag VIII.

(4)

Produkter bør undergives alternative fremgangsmåder som f.eks. industriens selvregulerende frivillige aftaler som omhandlet i direktiv 2009/125/EF, artikel 17, frem for obligatoriske gennemførelsesforanstaltninger, hvis de med en vis sandsynlighed vil kunne opfylde de politiske målsætninger hurtigere eller billigere end sidstnævnte.

(5)

Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for selvregulerende foranstaltninger, der vedtages af industrien, med henblik på at fremme etableringen og gennemførelsen af de pågældende foranstaltninger og sikre sammenhæng i de selvregulerende foranstaltninger.

(6)

Retningslinjerne vedrører navnlig listen over vejledende kriterier i bilag VIII til direktiv 2009/125/EF, som Kommissionen kan anvende med henblik på at vurdere, om et selvregulerende initiativ kan accepteres som alternativ til gennemførelsesforanstaltninger, og som henviser til fri deltagelse, merværdi, repræsentativitet, kvantitetsbestemte mål og indfasningsmål, inddragelse af civilsamfundet, kontrol og rapportering, omkostningseffektiviteten ved forvaltningen af et selvregulerende initiativ, bæredygtighed og forenelighed mellem incitamenter.

(7)

I bilag VIII til direktiv 2009/125/EF fastsættes det, at listen over de kriterier, det indeholder, ikke er udtømmende, og ifølge direktivets artikel 17 skal en selvreguleringsforanstaltning som et minimum vurderes på grundlag af bilag VIII. Retningslinjerne bør navnlig fokusere på, hvorledes selvreguleringsforanstaltningens funktion bør forvaltes, hvem der kan deltage, samt på information og kontrol, rapportering og overholdelse.

(8)

Retningslinjerne er blevet drøftet med medlemsstater og interessenter i det konsultationsforum, der er nedsat i medfør af artikel 18 i direktiv 2009/125/EF.

(9)

Som det kræves i bilag VIII til direktiv 2009/125/EF, punkt 6, bør selvregulerende foranstaltninger indeholde et velstruktureret rapporterings- og kontrolsystem. Kommissionen, der bistås af konsultationsforummet og af det udvalg, der er henvist til i artikel 19, stk. 1, i direktiv 2009/125/EF, bør kontrollere anvendelsen af de selvregulerende foranstaltninger og bør overveje at indføre obligatoriske gennemførelsesforanstaltninger, hvis målene for de selvregulerende foranstaltninger ikke bliver opfyldt —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Industrien bør følge de retningslinjer, der er anført i bilaget. Overholdelse af disse retningslinjer vil bidrage til at sikre, at Kommissionen vil behandle en selvreguleringsforanstaltning vedrørende miljøvenligt design som et acceptabelt alternativ til en gennemførelsesforanstaltning.

2.

Henstillingen bør offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2016.

På Kommissionens vegne

Miguel ARIAS CAÑETE

Medlem af Kommissionen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).


BILAG

1.   FORMÅL

Selvregulering foreligger, hvor forretnings- eller industrisektorer på eget initiativ formulerer adfærdskodekser eller driftsmæssige begrænsninger, som de er ansvarlige for at håndhæve. Ren selvregulering er usædvanlig, og på EU-plan deltager Kommissionen almindeligvis ved at anspore til eller facilitere udarbejdelsen af selvreguleringsforanstaltningen. I relation til Bedre regulering (1) anser Kommissionen velstrukturerede ikke-lovgivningsmæssige metoder for alternative politikløsninger.

I direktiv 2009/125/EF (»direktivet«) fastsættes det, at frivillige aftaler eller andre selvreguleringsforanstaltninger kan være et alternativ til at gennemføre regler inden for direktivets rammer, og at de bør foretrækkes, hvis de med en vis sandsynlighed vil kunne opfylde de politiske målsætninger hurtigere eller billigere end obligatoriske krav (2). Direktivet indeholder vejledende kriterier for vurdering af selvregulerende foranstaltninger (3), men på grundlag af erfaringer med de tre frivillige aftaler, som Kommissionen indtil videre har anerkendt (4), har medlemmerne af det konsultationsforum, der er nedsat i medfør af direktivets artikel 18, påpeget behovet for retningslinjer i forhold til disse kriterier, navnlig med hensyn til kontrol og rapportering.

Disse retningslinjer har til formål at gøre det lettere at etablere og gennemføre selvregulerende foranstaltninger i henhold til direktivet. De er udformet med henblik på at bistå industrien og at lette en konsekvent gennemførelse af selvreguleringsforanstaltninger. De tager hensyn til principperne for bedre selv- og samregulering (5).

Overholdelse af retningslinjerne vil bidrage til at sikre, at Kommissionen vil behandle en selvreguleringsforanstaltning vedrørende miljøvenligt design som et acceptabelt alternativ til en gennemførelsesforanstaltning. For så vidt angår eksisterende selvregulerende foranstaltninger vedrørende miljøvenligt design bør Kommissionen senest i 2018 modtage et forslag til revision af foranstaltningen, der i videst muligt omfang er bragt på linje med retningslinjerne.

2.   ANERKENDELSE AF SELVREGULERENDE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE MILJØVENLIGT DESIGN

Kommissionen vil foretrække selvregulerende foranstaltninger for produktgrupper, der er omfattet af en arbejdsplan for miljøvenligt design som fastsat ved direktivets artikel 16. Industrien bør forelægge Kommissionen alle forslag om en selvreguleringsforanstaltning for disse produktgrupper før eller under den tekniske, miljømæssige og økonomiske analyse (»forberedende undersøgelse«) for den pågældende produktgruppe.

Industrien kan blive anmodet om at ændre forslaget for at tage hensyn til eventuelle bemærkninger fra Kommissionen og konsultationsforummet.

Hvis Kommissionen beslutter at anerkende en selvreguleringsforanstaltning, vil den afstå fra at vedtage en gennemførelsesforordning vedrørende miljøvenligt design. Hvis imidlertid kontrollen af selvreguleringsforanstaltningen eller tilbagemeldingen fra interessenterne viser mangler ved gennemførelsen af selvreguleringsforanstaltningen, vil Kommissionen revurdere situationen.

Anerkendelsen af en selvreguleringsforanstaltning forhindrer ikke Kommissionen i at vedtage lovgivning i medfør af andre politikinstrumenter (f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (7)) for den pågældende produktgruppe.

3.   RETNINGSLINJER FOR SELVREGULERENDE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE MILJØVENLIGT DESIGN

Enhver selvreguleringsforanstaltning vedrørende miljøvenligt design, der vedtages af industrien, bør indeholde regler om foranstaltningens funktion. For at sikre ensartethed blandt de selvregulerende foranstaltninger, der anerkendes i medfør af direktivet, og lette etableringen og gennemførelsen af dem, bør de selvregulerende foranstaltninger følge de retningslinjer, der er anført nedenfor. En selvreguleringsforanstaltning kan angive yderligere regler ud over reglerne i retningslinjerne og kan udvide de regler, som er indeholdt i retningslinjerne.

3.1.   Fri deltagelse

Virksomheder, der er interesseret i at etablere en selvreguleringsforanstaltning, bør udsende en offentlig meddelelse om deres hensigt om at gøre det, før processen med at udvikle foranstaltningen påbegyndes. De bør etablere et kontaktpunkt, således at andre virksomheder får mulighed for at deltage.

Selvreguleringsforanstaltningen bør indeholde en liste over de virksomheder, der har undertegnet foranstaltningen. Virksomheder inden for samme produktmarked bør til enhver tid kunne tilslutte sig selvreguleringsforanstaltningen, på betingelse af at de deltager i omkostningerne vedrørende dens funktion. Den medlemsblanket, der skal udfyldes og underskrives af en virksomhed, som ønsker at blive medunderskriver, bør vedlægges selvreguleringsforanstaltningen. Underskriverne bør uden unødigt ophold tilsende Kommissionen de originale, udfyldte og underskrevne medlemsblanketter.

En underskriver, der udtræder af selvreguleringsforanstaltningen, bør give mindst en måneds skriftligt varsel til formanden for styringsudvalget (se afsnit 3.5). Formanden bør inden for en uge efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse underrette styringsudvalget om en underskrivers udtræden.

3.2.   Merværdi

Forslag til selvregulerende foranstaltninger eller til reviderede udgaver af eksisterende selvregulerende foranstaltninger bør ledsages af en forklarende note, der forklarer, hvordan forslaget vil opfylde målene om miljøvenligt design hurtigere eller til lavere omkostninger end obligatoriske krav, samt dokumentation herfor.

Hvis nogle af eller alle underskriverne har indgået en særskilt aftale eller dannet en sammenslutning af en hvilken som helst art med hensyn til målene for selvreguleringsforanstaltningen, bør alle relevante dokumenter vedrørende aftalen eller sammenslutningen nævnes og gøres offentligt tilgængelige.

Selvreguleringsforanstaltningen bør indeholde bestemmelser om en revision af alle de væsentlige elementer med angivelse af en dato eller særlige omstændigheder, der udløser revisionen. Tidspunktet for revisionen bør være begrundet i behovet for, at foranstaltningen under hensyn til stadierne af de krav, der indgår i foranstaltningen, og den teknologiske udvikling for den pågældende produktgruppe, (fortsat) skaber merværdi.

Revisionen bør fastslå, om der er behov for en ny version af foranstaltningen. Revisions- og ændringsproceduren bør være åben for, at observatører kan deltage i styringsudvalget. Resultaterne af revisionen og i givet fald forslaget til den reviderede selvreguleringsforanstaltning bør forelægges Kommissionen.

3.3.   Repræsentativitet

Selvreguleringsforanstaltningen bør angive sine underskriveres markedsdækning, der bør være mindst 80 % af de enheder, der er bragt i omsætning og/eller taget i brug (8) på EU-markedet af den type, der er omfattet af foranstaltningen. Underskriverne bør tilvejebringe dokumentation, der er udarbejdet eller revideret af en uafhængig juridisk eller fysisk person, og som viser, at selvreguleringsforanstaltningen har en markedsdækning på mindst 80 %. Dette bør sendes til Kommissionen:

når en selvreguleringsforanstaltning eller en revideret udgave af en eksisterende selvreguleringsforanstaltning indsendes med de resultater, der er blevet genereret eller opdateret inden for de seneste seks måneder

senest tre måneder efter enhver ændring blandt underskriverne (f.eks. efter en underskrivers udtræden eller efter, at en relevant afdeling af en underskriver er blevet frasolgt til en ikke-underskriver), medmindre den seneste rapport viser, at markedsdækningen fortsat vil være mindst 80 % efter ændringen, og

to år efter indsendelsen af den seneste rapport for at opdatere dækningen som følge af ændringer i markedet.

Selvreguleringsforanstaltningen bør definere den eller de præcise indikator(er), der anvendes til at vurdere den hævdede markedsdækning. Indikatorerne bør være objektive, målelige og kunne kontrolleres af et uafhængigt organ. Indikatorerne bør omfatte alle energirelaterede produktkategorier, der er omfattet af foranstaltningen.

3.4.   Kvantitetsbestemte mål og indfasningsmål

Selvreguleringsforanstaltningen bør opregne alle typer produkter inden for dens anvendelsesområde, give definitioner af disse produkter og opregne produkttyper, som hører til den produktgruppe, som er omfattet af selvreguleringsforanstaltningen, men er fritaget for dens krav. Der bør gives begrundelser for alle gjorte fritagelser.

I selvreguleringsforanstaltningen bør fastlægges krav til design og i givet fald oplysningskrav til produkter, der er omfattet af dens anvendelsesområde. Kravene bør vedrøre væsentlige miljøpåvirkninger over produktets levetid og tage sigte på at forbedre produkternes miljømæssige egenskaber.

Det bør være muligt at måle overholdelsen af kravene ved hjælp af klare og pålidelige indikatorer. Der bør gives nærmere oplysninger om, hvordan overholdelse skal måles og verificeres. Selvreguleringsforanstaltningen bør være ledsaget af dokumentation, hvorpå de foreslåede krav er baseret. Alle større forskelle mellem de foreslåede krav og dokumentationen bør fremhæves.

Kravene bør vises med en dato for anvendelsen af dem, og hvis selvreguleringsforanstaltningen dækker et langt tidsrum, bør den omfatte successive niveauer af krav. Kravene bør gælde for mindst 90 % af alle enheder (der er omfattet af selvreguleringsforanstaltningen), der er bragt i omsætning og/eller taget i brug af hver underskriver.

3.5.   Inddragelse af civilsamfundet

Konsultationsforummet, som omfatter repræsentanter for medlemsstaterne, industrien, fagforeningerne, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer, bør høres om alle forslag til en selvreguleringsforanstaltning.

Styringsudvalg

I forbindelse med selvreguleringsforanstaltning bør der etableres et styringsudvalg, som skal forvalte foranstaltningens funktion.

Styringsudvalget bør bestå af alle underskrivere af selvreguleringsforanstaltningen og Kommissionen. Hver af disse bør være repræsenteret af et medlem, som alle har samme stemmerettigheder.

Medlemmer af konsultationsforummet og den uafhængige kontrollør bør have status som observatører i styringsudvalget uden stemmeret.

Styringsudvalget bør mødes mindst én gang om året i Bruxelles. Møderne i styringsudvalget bør være åbne for interesserede parter, herunder virksomheder fra den sektor, der er omfattet af selvreguleringsforanstaltningen, som ikke har undertegnet den.

Styringsudvalget bør vælge en formand blandt sine medlemmer. Formanden bør i udkastet til dagsorden for et styringsudvalgsmøde optage alle punkter, som medlemmer og observatører har anmodet om. Indkaldelser til styringsudvalgsmødet bør sendes til alle medlemmer og observatører. En meddelelse om styringsudvalgsmødet, herunder et udkast til dagsorden, bør offentliggøres på webstedet for selvreguleringsforanstaltningen senest en måned før mødet.

Dokumenter, der skal fremlægges og drøftes på styringsudvalgsmødet, bør sendes til alle medlemmer og observatører af styringsudvalget og bør offentliggøres på webstedet for selvreguleringsforanstaltningen senest en uge før mødet.

Alle deltagere bør have ret til at tage ordet på styringsudvalgsmøderne og anmode om, at formanden tager deres synspunkter til referat.

Udkastet til referat bør sendes til alle medlemmer og observatører af styringsudvalget, og de bør have mindst to uger til at fremsætte bemærkninger til referatet. Det endelige referat bør offentliggøres på webstedet for selvreguleringsforanstaltningen inden for en måned efter mødet.

Websted

Der bør etableres et websted for selvreguleringsforanstaltningen. Webstedet bør mindst indeholde:

den seneste og de tidligere versioner af selvreguleringsforanstaltningen

en ajourført liste over underskrivere og oplysninger om nylig udtræden og udelukkelse af underskrivere

sammendrag af rapporter om markedsdækningen (uden offentliggørelse af individuelle underskrivernes forretningsmæssige eller fortrolige data)

ajourførte lister over produkter, der af underskriverne er erklæret overensstemmende (produkter, som den uafhængige kontrollør har fundet ikke-overensstemmende, bør ikke medtages)

de rapporter om overholdelse, der er udarbejdet af den uafhængige kontrollør

en ajourført liste over underskrivere, der ikke overholder kravene

for hvert styringsudvalgsmøde: indkaldelser, udkast til dagsorden, mødedokumenter og mødereferater, og

oplysninger om den uafhængige kontrollør, herunder kontaktoplysninger.

Webstedet bør give besøgende mulighed for at stille spørgsmål om selvreguleringsforanstaltningen til underskriverne og til den uafhængige kontrollør. Disse bør besvares inden for en måned.

Klager

I forbindelse med selvreguleringsforanstaltningen bør det sikres, at enhver part gratis kan indgive underbyggede klager over mulig manglende overholdelse til den uafhængige kontrollør. Den uafhængige kontrollør bør vurdere disse klager og bør i påkommende tilfælde følge op ved at anmode om oplysninger fra den berørte underskriver, ved at afprøve og/eller ved en inspektion. Den uafhængige kontrollør bør på hvert styringsudvalgsmøde forelægge en oversigt over alle klager, der er indgivet siden sidste møde, samt en begrundelse, hvis nogen af dem ikke er undersøgt af kontrolløren.

Dataadgang

Selvreguleringsforanstaltningen bør omfatte et krav om, at underskriverne efter anmodning giver Kommissionen og observatørerne i styringsudvalget adgang til tekniske data vedrørende miljømæssige egenskaber for produkter og modeller, der er omfattet af foranstaltningen, herunder alle egenskaber i relation til særlige vilkår, således at Kommissionen og observatørerne i styringsudvalget kan vurdere ambitionsniveauet og virkningerne af foreslåede og eksisterende selvregulerende foranstaltninger. Reglerne om adgang til sådanne data behøver ikke gælde for forretningsmæssigt følsomme data.

Selvreguleringsforanstaltningen bør omfatte et krav om, at underskriverne efter anmodning giver markedsovervågningsmyndigheder i medlemsstaterne med ansvar for miljøvenligt design præcis dokumentation og oplysninger, i det omfang dette ikke indgår i den dokumentation, der følger med produkterne, med henblik på at gøre det muligt for dem at kontrollere overholdelsen af kravene i selvreguleringsforanstaltningen, herunder gennem afprøvning.

3.6.   Kontrol og rapportering

Den uafhængige kontrollør

En uafhængig kontrollør bør kontrollere underskrivernes overholdelse af selvreguleringsforanstaltningen. I selvreguleringsforanstaltningen bør angives de regler, der skal gælde for den uafhængige kontrollør, som kan være en fysisk eller en juridisk person.

Den uafhængige kontrollør bør have de nødvendige færdigheder til kontrol af overholdelse af kravene og være fri for interessekonflikter. Den uafhængige kontrollørs kontraktlige forpligtelser bør ikke begrænse kontrollørens rolle i forbindelse med gennemførelsen af overholdelseskontrollen.

Den uafhængige kontrollør bør:

udføre sine opgaver med omhu og på passende måde overvåge alle forhold, som kontrolløren har ansvaret for

være upartisk i alle sine aktiviteter og udelukkende basere sine udtalelser og rapporter på de faktiske forhold, og

når det er nødvendigt, respektere fortrolighedskrav for at beskytte underskrivernes forretningsmæssige interesser eller følsomme data og med henblik herpå underskrive en »fortrolighedsaftale« med underskriverne af selvreguleringsforanstaltningen, hvis der anmodes herom.

I selvreguleringsforanstaltningen bør proceduren for udvælgelsen af en uafhængig kontrollør fastsættes, og det bør bestemmes, hvordan det sikres, at kontrolløren ikke berøres af interessekonflikter og har de nødvendige færdigheder til at kontrollere overholdelsen af kravene. Udpegelsen af den valgte uafhængige kontrollør skal ske efter aftale med Kommissionens tjenestegrene. Styringsudvalget bør inddrages i fastlæggelsen af betingelserne for kontrakten med den uafhængige kontrollør.

Underskrivernes rapportering vedrørende overholdelse

I selvreguleringsforanstaltningen bør der fastsættes regler om mindst følgende aspekter af den dokumentation, som hver underskriver skal forelægge den uafhængige kontrollør:

typen af markedsdata og tekniske data, der skal indberettes

det format, i hvilket dataene skal indsendes

de midler, med hvilke dokumentation skal sendes, og

hyppigheden af og tidspunkterne for indsendelsen af dokumentation.

Hver underskriver bør indberette alle de oplysninger og data (herunder markedsdata og data om produkters miljømæssige egenskaber), der er nødvendige for, at den uafhængige kontrollør på pålidelig måde kan kontrollere underskriverens overholdelse af alle forpligtelser, der er indgået i forbindelse med foranstaltningen.

Underskriverne skal opgive markedsdata, der gør det muligt for den uafhængige kontrollør at fastslå, om mindst 90 % af deres produkter er i overensstemmelse med forpligtelserne. Hvis underskrivere forpligter sig til at sikre, at 100 % af deres produkter er i overensstemmelse med forpligtelserne, er de ikke forpligtet til at opgive præcise markedsdata til den uafhængige kontrollør.

Det bør ske indberetning for hver model omfattet af selvreguleringsforanstaltningen, der er bragt i omsætning på EU-markedet og/eller taget i brug. Hvis forskellen mellem visse modeller ikke er relevant for selvreguleringsforanstaltningen (dvs. den vedrører ikke nogen aspekter af kravene), kan rapporterne kombinere modeller, der ligner hinanden, forudsat at dette angives. De oplysninger og data, som indberettes af underskriverne, må kun være forskellige i det omfang, deres respektive forpligtelser er forskellige.

Det format, hvori data skal indsendes til den uafhængige kontrollør, bør være det samme for alle underskrivere.

Midlerne bør så vidt muligt udnytte elektroniske kommunikationsmidler og samtidig tage hensyn til relevante fortrolighedskrav og den administrative byrde, der hviler på alle berørte parter.

Rapporteringsperioden bør være ét år. Hver underskriver bør hvert år tilvejebringe dokumentation inden for to måneder efter udløbet af rapporteringsperioden. Supplerende anmodninger fra den uafhængige kontrollør om, at underskriverne skal tilvejebringe manglende oplysninger efter fristen, bør imødekommes inden for en kort frist, som skal angives i selvreguleringsforanstaltningen.

Kontrol med overholdelsen

I selvreguleringsforanstaltningen bør den uafhængige kontrollør gives beføjelse til at kontrollere overholdelsen af kravene ifølge selvreguleringsforanstaltningen ved:

at kontrollere den dokumentation, som underskriverne har tilvejebragt

at afprøve produkter, og

at inspicere underskrivernes lokaliteter.

Den uafhængige kontrollør bør træffe beslutning om en passende kombination af disse metoder.

Afprøvning

Ved afprøvning kontrolleres egenskaberne ved de produkter, der er omfattet af selvreguleringsforanstaltningen, gennem anvendelse af fysiske afprøvninger udført i et laboratorium. Som hovedregel bør dette ske i et uafhængigt laboratorium, helst et akkrediteret laboratorium. Som et alternativ hertil kan afprøvningsaktiviteter udføres hos en af underskriverne, forudsat at fuld objektivitet kan garanteres.

Den uafhængige kontrollør bør på tilfældigt grundlag udvælge et passende antal produkter fra forskellige underskrivere til afprøvning og skal helst erhverve dem fra forhandlere i forskellige medlemsstater (fysiske eller online-butikker). Hvis underskriverne stiller produkterne til rådighed direkte, bør de ikke deltage i udvælgelsen af prøverne.

Den uafhængige kontrollør kan vælge bestemte modeller eller udvalgte modeller fra en bestemt underskriver, hvis oplysninger fra en kilde peger i retning af, at disse modeller eller underskriveren ikke overholder reglerne.

Underskriverne bør efter anmodning fra den uafhængige kontrollør tilvejebringe den konkrete dokumentation og de oplysninger, der kræves med henblik på afprøvning, hvis dette ikke er omfattet af den dokumentation, der følger med produkterne.

De detaljerede afprøvningsrapporter for hvert enkelt afprøvet produkt bør stilles til rådighed for Kommissionen og den pågældende underskriver.

Inspektioner

Den uafhængige kontrollør kan foretage inspektion hos en underskriver på grundlag af konkrete oplysninger, der gør inspektionen berettiget. De konkrete oplysninger bør oplyses over for den pågældende underskriver.

En inspektion bør kun anvendes som middel til at kontrollere overholdelsen af de forpligtelser, der er indgået i medfør af selvreguleringsforanstaltningen, hvis der ikke er andre, mere omkostningseffektive midler til rådighed. Under en inspektion bør den uafhængige kontrollør kun udføre det, der er strengt nødvendigt for at kontrollere underskriverens overholdelse af de forpligtelser, der er indgået i forbindelse med selvreguleringsforanstaltningen.

Den uafhængige kontrollør bør ikke give underskriveren forvarsel om inspektionen, eller kun et kort varsel. Underskriveren bør yde al påkrævet bistand.

Den uafhængige kontrollør bør inden en måned efter inspektionen sende et udkast af inspektionsrapporten til den pågældende underskriver til udtalelse. Underskriveren bør afgive sine bemærkninger senest to uger efter modtagelsen af rapportudkastet. Den uafhængige kontrollør bør om nødvendigt inden for to uger berigtige rapportudkastet under hensyn til bemærkningerne fra underskriveren. Rapporten, inklusive grundene til inspektionen, bør stilles til rådighed for Kommissionen og den pågældende underskriver. Et resumé bør forelægges på det første møde i styringsudvalget, der afholdes efter færdiggørelsen af rapporten. Resuméet bør ikke afsløre forretningsmæssigt følsomme oplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at bevise manglende overholdelse.

Den uafhængige kontrollørs rapportering

Den uafhængige kontrollør bør udarbejde udkastet til overholdelsesrapport og sende den til medlemmerne af styringsudvalget senest tre måneder efter udløbet af rapporteringsperioden. Medlemmerne af styringsudvalget bør gives to uger til at fremsætte deres bemærkninger til rapporten. Den uafhængige kontrollør bør afgive den endelige version af overholdelsesrapporten til styringsudvalget senest fire måneder efter udløbet af rapporteringsperioden. Overholdelsesrapporten bør indeholde:

oplysninger om dataindsamlingen og de anvendte behandlingsmetoder samt eventuelle vanskeligheder, kontrolløren er stødt på i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten*

resultaterne af dokumentkontrollen*

den metode, der er benyttet ved udvælgelsen af produkter til afprøvning, og, hvis kontrollen var rettet mod bestemte modeller eller underskrivere, årsagerne hertil*

en liste over afprøvede produkter og et resumé af de enkelte resultater

resumeer af eventuelle inspektioner udført i rapporteringsperioden

en liste over underskrivere, der ikke overholder kravene

oplysninger om årsagerne til manglende overholdelse*, og

anbefalinger til fremtidige rapporteringsperioder.

Selvreguleringsforanstaltning kan angive, at de punkter, der er markeret med en stjerne (*), bør præsenteres i samlet form med en sammenfatning af resultaterne for alle underskrivere under ét og ikke omfatte individuelle underskrivernes forretningsmæssige eller fortrolige data. I sådanne tilfælde bør individuelle rapporter, der indeholder de konkrete oplysninger om hver underskriver for sig vedrørende disse elementer, afgives til Kommissionen og den pågældende underskriver.

Manglende overholdelse

Manglende overholdelse bør være genstand for en gradueret skala af sanktioner.

En underskriver, der ikke indgiver sin overholdelsesrapport til den uafhængige kontrollør, bør være genstand for en inspektion fra den uafhængige kontrollørs side i året efter den pågældende rapporteringsperiode. Gentagen manglende indberetning af dokumentation for overholdelse bør føre til øjeblikkelig udelukkelse af underskriveren fra selvreguleringsforanstaltningen.

En underskriver, der ifølge den uafhængige kontrollørs inspektion eller overholdelsesrapport ikke har overholdt kravene i selvreguleringsforanstaltningen, bør pålægges at træffe korrigerende foranstaltninger. Manglende overholdelse, der fortsætter i mere end seks måneder efter den uafhængige kontrollørs rapport, bør føre til øjeblikkelig udelukkelse af underskriveren fra selvreguleringsforanstaltningen.

Formanden bør underrette styringsudvalget skriftligt om udelukkelsen af en underskriver, der ikke overholder kravene, inden en uge fra modtagelsen af oplysninger fra den uafhængige kontrollør om, at en betingelse for øjeblikkelig udelukkelse er opfyldt.

3.7.   Omkostningseffektivitet ved forvaltning af et selvregulerende initiativ

Underskriverne bør bære alle omkostninger vedrørende den uafhængige kontrollør og dennes aktiviteter, webstedet og styringsudvalgets arbejde med undtagelse af omkostningerne i forbindelse med deltagelse af en repræsentant for Kommissionen og andre observatører end den uafhængige kontrollør.

Selvreguleringsforanstaltningen bør tilskynde parterne til at udveksle ekspertise, erfaring, information og bedste praksis med underskriverne af andre selvreguleringsforanstaltninger vedrørende miljøvenligt design.

3.8.   Bæredygtighed

Selvreguleringsforanstaltningen bør angive sine politiske mål. Disse bør være i overensstemmelse med direktivets politiske målsætninger.

3.9.   Forenelighed mellem incitamenter

Den foreslåede selvreguleringsforanstaltning bør være i overensstemmelse med andre faktorer og incitamenter på nationalt plan.


(1)  »Bedre regulering for bedre resultater — En EU-dagsorden«, COM(2015) 215.

(2)  Jf. direktivets betragtning 18-21 samt artikel 15, stk. 3, litra b), og artikel 17.

(3)  Bilag VIII til direktivet:

(4)  COM(2012) 684, COM(2013) 23 og COM(2015) 178.

(5)  https://ec.europa.eu/digital-agenda/best-practice-principles-better-self-and-co-regulation.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1).

(8)  Den blå vejledning om gennemførelsen af EU's produktregler forklarer, hvad »gøre tilgængelig« på markedet og »ibrugtagning« betyder (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942/).


Top