Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2119

Kommissionens forordning (EU) 2016/2119 af 2. december 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 for så vidt angår tilpasningen af listen over toldprocedurer og definitionen af dataene (EØS-relevant tekst )

C/2016/7658

OJ L 329, 3.12.2016, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2119/oj

3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/66


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/2119

af 2. december 2016

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 og Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 for så vidt angår tilpasningen af listen over toldprocedurer og definitionen af dataene

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1), særlig artikel 3, stk. 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med forordning (EF) nr. 471/2009 opstilles der en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over varehandelen med tredjelande. Den vigtigste datakilde for disse statistikker er data fra toldangivelser. Nævnte forordning blev indført for at tage hensyn til specifikke og nye forenklinger i toldbehandlingen, som er gennemført i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 (2) (»den moderniserede toldkodeks«). Dette vedrørte navnlig »egen beregning«, som skulle omfatte en fritagelse fra at forelægge en angivelse for toldmyndighederne, og ordningen for centraliseret toldbehandling, ifølge hvilken toldformaliteter ved indførsel eller udførsel kunne gennemføres i mere end én medlemsstat.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (3) (»EU-toldkodeksen«) ophævede den moderniserede toldkodeks og erstattede fra den 1. maj 2016 toldbestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (4).

(3)

Det er nødvendigt at tilpasse udenrigshandelsstatistikkernes dækning efter toldprocedurerne i EU-toldkodeksen.

(4)

Forordning (EF) nr. 471/2009 blev gennemført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 (5) og afspejlede toldbestemmelserne i den moderniserede toldkodeks. Efter den fuldstændige anvendelse af EU-toldkodeksen fra den 1. maj 2016 bør ændringer af toldbestemmelserne afspejles i forordning (EF) nr. 471/2009 og forordning (EU) nr. 113/2010 i forbindelse med indsamlingen af statistiske data og udarbejdelsen af udenrigshandelsstatistikker.

(5)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 (6) fastlægger det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 280 i forordning (EU) nr. 952/2013, og vedrører de elektroniske systemer, der skal udvikles i henhold til EU-toldkodeksen.

(6)

Indtil disse elektroniske systemer bliver tilgængelige, er der ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 (7) (»den delegerede overgangsretsakt«) fastsat overgangsforanstaltninger for udveksling af oplysninger mellem toldmyndighederne og mellem toldmyndighederne og de økonomiske operatører og for lagring af disse oplysninger.

(7)

For så vidt angår de forenklede toldbestemmelser i forbindelse med centraliseret toldbehandling, jf. artikel 179 i EU-toldkodeksen, skal indførsel og udførsel omfattet af denne ordning af metodologiske grunde ikke nødvendigvis henregnes til bestemmelsesmedlemsstaten eller den egentlige udførselsmedlemsstat, da alle respektive varebevægelser mellem disse medlemsstater og den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren, bedre og mere konsekvent kunne dækkes af statistikker over handelen inden for EU.

(8)

De statistiske definitioner for så vidt angår de respektive medlemsstater bør imidlertid ændres, således at en økonomisk relevant bevægelse kan identificeres efter toldbehandlingen ved indførsel eller før toldbehandlingen ved udførsel.

(9)

Samtidig bør de statistiske definitioner for disse respektive medlemsstater konsekvent bringes på linje med toldbehandlingsbestemmelserne i henhold til centraliseret toldbehandling, hvor kun den medlemsstat, der i toldbehandlingsprocessen er identificeret som deltagende medlemsstat, forventes at modtage oplysninger vedrørende toldbehandling fra den medlemsstat, der fører tilsyn med toldbehandlingen.

(10)

Med henblik på harmoniseret udarbejdelse af udenrigshandelsstatistikker bør definitionerne af visse andre dataelementer tilpasses for at afspejle de ændringer, der er indført ved EU-toldkodeksen.

(11)

Forordning (EF) nr. 471/2009 og (EU) nr. 113/2010 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 471/2009 affattes artikel 3, stk. 1, således:

»1.   I udenrigshandelsstatistikken registreres indførsel og udførsel af varer.

Udførsel registreres af medlemsstaterne, hvis varer forlader Fællesskabets statistiske område

a)

i overensstemmelse med en af følgende toldprocedurer, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (*1) (»EU-toldkodeksen«):

udførsel

passiv forædling

b)

i medfør af EU-toldkodeksens artikel 258

c)

i medfør af EU-toldkodeksens artikel 269, stk. 3

d)

i medfør af EU-toldkodeksens artikel 270 for at afslutte en procedure for aktiv forædling.

Indførsel registreres af medlemsstaterne, hvis varer tilføres Fællesskabets statistiske område i overensstemmelse med en af følgende toldprocedurer som fastsat i EU-toldkodeksen:

a)

overgang til fri omsætning, herunder særligt anvendelsesformål

b)

aktiv forædling.

Artikel 2

I forordning (EU) nr. 113/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Den statistiske værdi baseres på varernes værdi på det tidspunkt og det sted, hvor de krydser den medlemsstats grænse, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren, ved at ankomme til den (indførsel) eller ved at forlade den (udførsel).«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Værdien som omhandlet i stk. 2 og 3 justeres om nødvendigt, så den statistiske værdi fuldt ud og kun indbefatter transport- og forsikringsomkostninger, der er påløbet ved leveringen af varerne fra udgangspunktet til den medlemsstats grænse, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren (cif-værdi ved indførsel, fob-værdi ved udførsel).«

2)

Artikel 6, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Følgende gælder ved indførsel:

 

Hvis varerne overgår til fri omsætning eller er henført under proceduren for særligt anvendelsesformål, er bestemmelsesmedlemsstaten den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren. Hvis det imidlertid på tidspunktet for udfærdigelsen af toldangivelsen er kendt, at varerne skal sendes til en anden medlemsstat efter indledningen af toldproceduren, er sidstnævnte medlemsstat bestemmelsesmedlemsstaten.

 

Hvis varerne henføres under proceduren for aktiv forædling, er bestemmelsesmedlemsstaten den medlemsstat, hvor den første forædlingsaktivitet finder sted.

 

Med henblik på videresendelse af data, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 471/2009, og uden at det berører første og andet afsnit i nærværende stykke, er bestemmelsesmedlemsstaten for dataudvekslingen den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren.«

»4.   Følgende gælder ved udførsel:

 

Den egentlige udførselsmedlemsstat er den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren.

 

Hvis det imidlertid er kendt, at varerne er blevet bragt fra en anden medlemsstat til den medlemsstat, hvor de befinder sig ved indledningen af toldproceduren, er denne anden medlemsstat den egentlige udførselsmedlemsstat, såfremt

i)

varerne udelukkende blev bragt fra denne anden medlemsstat med henblik på angivelse til eksport, og

ii)

eksportøren ikke er etableret i den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren, og

iii)

indpassagen i den medlemsstat, hvor varerne befinder sig ved indledningen af toldproceduren, ikke var en erhvervelse af varer inden for Unionen eller en transaktion, der behandles som sådan, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF (*2).

 

Hvis varerne udføres efter en toldprocedure for aktiv forædling, er den egentlig medlemsstat den medlemsstat, hvor den sidste forædlingsaktivitet fandt sted.

 

Med henblik på videresendelse af data, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 471/2009, og uden at det berører første, andet og tredje afsnit i nærværende stykke, er den egentlig udførselsmedlemsstat for dataudvekslingen den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldproceduren.

(*2)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).«"

3)

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Ved indførsel skal dataene om afsendelseslandet angive den medlemsstat eller det tredjeland, fra hvilken/hvilket varerne oprindeligt blev afsendt til den medlemsstat, hvor varerne befinder sig på tidspunktet for indledningen af toldbehandlingen, hvis der hverken har fundet en erhvervsmæssig transaktion (f.eks. salg eller forædling) eller et ikke-varetransportrelateret ophold sted i et transitland eller tredjeland. Hvis et sådant ophold eller en sådan erhvervsmæssig transaktion har fundet sted, skal dataene angive det sidste transitland eller tredjeland.«

4)

Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

Den erhvervsdrivendes identifikationsnummer

Dataene om den erhvervsdrivende skal være det relevante identifikationsnummer tildelt importøren ved indførsel og eksportøren ved udførsel.«

5)

Artikel 15, stk. 4, andet punktum, affattes således:

»De myndigheder, der er ansvarlige for at tildele nummeret til registrering og identifikation af erhvervsdrivende (EORI-nummeret), giver efter anmodning fra de nationale statistikmyndigheder adgang til data, der er til rådighed i det elektroniske system vedrørende EORI-nummer som omhandlet i artikel 7 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (*3).

(*3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).«"

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser (EUT L 37 af 10.2.2010, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/578 af 11. april 2016 om fastlæggelsen af arbejdsprogrammet vedrørende udviklingen og indførelsen af de elektroniske systemer, der er omhandlet i EU-toldkodeksen (EUT L 99 af 15.4.2016, s. 6).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/341 af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69 af 15.3.2016, s. 1).


Top