EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2107

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2107 af 1. december 2016 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol (EØS-relevant tekst )

C/2016/7710

OJ L 327, 2.12.2016, p. 50–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2107/oj

2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2107

af 1. december 2016

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige importkontrol af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen revideres regelmæssigt og mindst to gange årligt, idet der som minimum skal anvendes de i samme artikel omhandlede informationskilder.

(3)

Forekomsten og relevansen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, de resultater af revisioner af tredjelande, som er udført af direktoratet for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet (under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed), samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, peger på, at listen bør ændres.

(4)

Ifølge de relevante informationskilder er der navnlig i forbindelse med sendinger af jordnødder og produkter fremstillet heraf med oprindelse i Bolivia, sesamfrø og auberginer med oprindelse i Uganda, ananas med oprindelse i Benin, spisedruer med oprindelse i Egypten og granatæbler med oprindelse i Tyrkiet tegn på, at der opstår nye risici, der gør det nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Der bør derfor opføres oplysninger om de pågældende sendinger på listen.

(5)

Listen bør også ændres, således at hyppigheden af den offentlige kontrol øges for varer, for hvilke de tilgængelige oplysninger viser en højere grad af manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, og for hvilke det derfor er berettiget at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Oplysningerne på listen vedrørende citroner fra Tyrkiet bør derfor ændres.

(6)

Listen bør desuden ændres, således at hyppigheden af offentlige kontroller nedsættes for varer, for hvilke informationskilderne viser en generel forbedring af opfyldelsen af de relevante krav i EU-lovgivningen, og for hvilke det nuværende niveau af offentlig kontrol derfor ikke længere er berettiget. Oplysningerne på listen vedrørende pistacienødder fra USA og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam bør derfor ændres.

(7)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Ananas

(Fødevarer — friske eller kølede)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pesticidrester (2)  (3)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (4)

50

Auberginer (Solanum melongena)

ex 0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(anden spiselig Brassica, »kailankål«) (6)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester (2)

50

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (7)

10

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (8)

20

Sød peber (Capsicum annuum)

ex 0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Jordbær

(Fødevarer — friske eller kølede)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (9)

10

Sød peber (Capsicum annuum)

ex 0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (10)

10

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Spisedruer

(Fødevarer — friske eller kølede)

0806 10 10

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (3)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

 

(Fødevarer)

 

 

Palmeolie

(Fødevarer)

ex 1511 10 90 ;

ex 1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-farvestoffer (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (12)

20

Enzymer, tilberedte enzymer

(Foderstoffer og fødevarer)

3507

 

Indien (IN)

Chloramphenicol

50

Ærter med bælg

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester (2)  (13)

10

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Hindbær

ex 0811 20 31 ;

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

(Fødevarer — frosne)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

 

Jordnøddesmør

2008 11 10

 

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 11 91 ;

ex 2008 11 96 ;

ex 2008 11 98

 

(Foderstoffer og fødevarer)

 

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (14)

10

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (15)

20

Auberginer (Solanum melongena)

ex 0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (16)

10

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

ex 0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (17)

10

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11 19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (18)

50

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (19)

20

Auberginer (Solanum melongena)

ex 0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Uganda (UG)

Pesticidrester (2)

20

Etiopisk aubergine (gilonatskygge) (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

USA (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

 

(Fødevarer)

 

 

Tørrede abrikoser

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (16)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

 

(Fødevarer)

 

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

10


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(3)  Rester af ethephon.

(4)  Rester af chlorbufam.

(5)  Rester af phenthoat.

(6)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »kailankål« og »Jie Lan«.

(7)  Rester af trifluralin.

(8)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(9)  Rester af hexaflumuron, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), phenthoat og thiophanat-methyl.

(10)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(11)  I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(12)  Referencemetode EN/ISO 6579 (den senest opdaterede version af påvisningsmetoden) eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode i overensstemmelse med den seneste version af EN/ISO 16140 eller andre lignende, internationalt anerkendte protokoller.

(13)  Rester af acephat og diafenthiuron.

(14)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(15)  Rester af acephat, dicrotophos, prothiofos, quinalphos og triforin.

(16)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid og thiophanat-methyl.

(18)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(19)  Rester af prochloraz.

(20)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.«


Top