Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2106

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2106 af 1. december 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien (EØS-relevant tekst )

C/2016/7696

OJ L 327, 2.12.2016, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2106/oj

2.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2106

af 1. december 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 med henblik på at indføre særlige betingelser for import af krydderier fra Etiopien, jordnødder fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan og om ændring af de særlige betingelser for import af tørrede figner og hasselnødder fra Tyrkiet og jordnødder fra Indien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 (2) er der indført særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening.

(2)

Der har siden 2015 været flere indberetninger via systemet til hurtig varsling om fødevarer og foder (i det følgende benævnt »RASFF«) om høje niveauer af aflatoksiner og ochratoksin A i (blandinger af) krydderier fra Etiopien. For at beskytte menneskers og dyrs sundhed i Unionen bør der indføres yderligere garantier for så vidt angår krydderier fra Etiopien.

(3)

Via RASFF er der for nylig blevet indberettet et øget antal tilfælde af jordnødder (peanuts) fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan, der ikke opfylder EU-lovgivningen for så vidt angår aflatoksiner. Inden for rammerne af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) er begge varer tidligere blevet listeopført med henblik på en mere intensiv offentlig kontrol med import, og de blev slettet fra listen efter tilfredsstillende resultater af de offentlige kontroller. I betragtning af det øgede antal tilfælde, hvor EU-lovgivningen ikke overholdes, er det nødvendigt at indføre yderligere garantier og sikre, at den kompetente myndighed i oprindelseslandet udfører de nødvendige kontroller før eksport til Unionen. For at beskytte menneskers og dyrs sundhed i Unionen, bør det derfor kræves, at hver sending af jordnødder (peanuts) fra Argentina og hasselnødder fra Aserbajdsjan til import til Unionen ledsages af et sundhedscertifikat.

(4)

Det bør bemærkes, at foderblandinger og sammensatte fødevarer, der indeholder mere end 20 % af de foderstoffer eller fødevarer, der er omfattet af de særlige betingelser i denne forordning, også er omfattet af de særlige betingelser i denne forordning. Det bør også bemærkes, at de 20 % henviser til det samlede indhold af de produkter, der er omfattet af de særlige betingelser i denne forordning.

(5)

I betragtning af at sendinger i visse situationer er ankommet til det udpegede importsted (DPI), uden at de relevante punkter i det fælles importdokument (i det følgende benævnt »CED«) til dokumentkontrol var udfyldt, bør det udtrykkeligt fastsættes, at overførsel af sendinger til DPI kun kan tillades efter forelæggelse af et udfyldt CED til dokumentkontrol.

(6)

På baggrund af resultaterne af de test, der foretages som led i de offentlige kontroller, bør der foretages følgende ændringer vedrørende produkter, der er omfattet af særlige betingelser og/eller en særlig hyppighed af kontroller: nedsættelse af hyppigheden for prøveudtagning for tørrede figner fra Tyrkiet på grund af tilfredsstillende resultater af testene, nedsættelse af hyppigheden for prøveudtagning for jordnødder (peanuts) fra Indien på grund af tilfredsstillende resultater af testene, øgning af hyppigheden for prøveudtagning for hasselnødder fra Tyrkiet på grund af det øgede antal tilfælde, hvor EU-lovgivningen ikke overholdes, der er indberettet via RASFF.

(7)

Desuden bør KN-koden for tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum), opdateres, således at anvendelsesområdet stemmer overens med rækken for Capsicum annuum, knust eller formalet, dvs. ikke inklusive slægten Pimenta.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes som litra l), m) og n):

»l)

krydderier med oprindelse i eller afsendt fra Etiopien

m)

jordnødder (peanuts), med skal og afskallede, jordnøddesmør, jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde (foderstoffer og fødevarer) med oprindelse i eller afsendt fra Argentina

n)

hasselnødder, med skal og afskallede, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder, hasselnøddemasse, hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, mel og pulver af hasselnødder, hakkede, skivede og knuste hasselnødder og hasselnøddeolie med oprindelse i eller afsendt fra Aserbajdsjan.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Denne forordning finder også anvendelse for foderstoffer og fødevarer fremstillet af de foderstoffer og fødevarer, der er omhandlet i stk. 1, og for foderblandinger og sammensatte fødevarer, der, i form af enten et enkelt eller flere af de produkter, der er omhandlet i stk. 1, i alt indeholder mere end 20 % af nogen af de foderstoffer eller fødevarer, der er omhandlet i stk. 1.«

2)

I artikel 5, stk. 2, tilføjes som litra j), k) og l):

»j)

ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter vedrørende fødevarer i Etiopien

k)

National Agri-Food Health and Quality Service (SENASA) for feed and food i Argentina

l)

Consumer Commodity Expertise Centre (CCEC) of the State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights (SSAPPCR), der hører under ministeriet for økonomisk udvikling vedrørende fødevarer i Aserbajdsjan.«

3)

Artikel 9, stk. 4, første punktum, affattes således:

»4.   Toldmyndighederne tillader overførsel af sendingen til et udpeget importsted efter at have udført de i stk. 2 omhandlede kontroller med tilfredsstillende resultat, og når de relevante punkter i del II af det fælles importdokument (II.3, II.5, II.8 og II.9) er udfyldt og foder- eller fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant fysisk eller elektronisk har forelagt et udfyldt CED for toldmyndighederne.«

4)

Bilag I ændres som angivet bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Sendinger af de i artikel 1, stk. 1, litra l), m) og n), nævnte foderstoffer og fødevarer, som har forladt oprindelseslandet inden nærværende forordnings ikrafttræden, kan importeres til Unionen uden at være ledsaget af et sundhedscertifikat og resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 af 13. august 2014 om indførelse af særlige betingelser for import af visse foderstoffer og fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1152/2009 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 4).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende rækker tilføjes:

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland eller afsendelsesland

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

»—

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

0904

 

Etiopien (ET)

50

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

0910

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

5

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Aserbajdsjan (AZ)

20«

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

ex 0802 22 00

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19

Hasselnøddeolie

ex 1515 90 99

(Fødevarer)

 

2)

Femte række vedrørende tørrede figner, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner, figenmasse samt figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, fra Tyrkiet affattes således:

»—

Tørrede figner

0804 20 90

 

Tyrkiet (TR)

10«

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende figner

ex 0813 50

Figenmasse

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Figner, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 99 eller ex 2008 97

(Fødevarer)

 

3)

Sjette række vedrørende hasselnødder, blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder, hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger, mel og pulver af hasselnødder, hakkede, skivede og knuste hasselnødder samt hasselnøddeolie fra Tyrkiet affattes således:

»—

Hasselnødder (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Tyrkiet (TR)

Hasselnødder (Corylus sp.), afskallede

0802 22 00

Blandinger af nødder eller tørrede frugter indeholdende hasselnødder

ex 0813 50

Hasselnøddemasse

ex 2007 10 eller ex 2007 99

Hasselnødder, tilberedt eller konserveret, herunder blandinger

ex 2008 19

Mel og pulver af hasselnødder

ex 1106 30 90

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder

ex 0802 22 00

Hakkede, skivede og knuste hasselnødder, tilberedt eller konserveret på anden måde

ex 2008 19

Hasselnøddeolie

ex 1515 90 99

(Fødevarer)

 

4)

Niende række vedrørende jordnødder (peanuts), med skal og afskallede, jordnøddesmør og jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde, fra Indien affattes således:

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

10«

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

5)

Tolvte række vedrørende Capsicum annuum, hel, knust eller formalet, tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum) samt muskatnød (Myristica fragrans) fra Indien affattes således:

»—

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

 

Indien (IN)

20«

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

10

Tørrede frugter af slægten Capsicum, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Muskatnød (Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

 


Top