Help Print this page 

Document 32016R2032

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2032 af 26. oktober 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker
  • No longer in force, Date of end of validity: 21/05/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0643
OJ L 317, 23.11.2016, p. 105–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2032/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

23.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/105


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/2032

af 26. oktober 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 (2) er der fastsat en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelige jernbanetransportstatistikker i Unionen.

(2)

Statistikker over transport af gods og passagerer med jernbane er nødvendige for, at Kommissionen kan overvåge og udvikle den fælles transportpolitik samt de transportrelaterede dele af politikkerne vedrørende regionerne og de transeuropæiske net.

(3)

Det er også nødvendigt med statistikker over jernbanesikkerhed for, at Kommissionen kan udarbejde og overvåge Unionens aktiviteter med hensyn til transportsikkerhed. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur indsamler data om ulykker i henhold til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (3), for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkostningerne ved ulykker.

(4)

Det er vigtigt at undgå dobbeltarbejde og optimere brugen af eksisterende oplysninger, der kan anvendes til statistiske formål. Med henblik herpå og for at give EU-borgerne og andre interessenter lettilgængelige og brugbare oplysninger om sikkerhed ved jernbanetransport og interoperabilitet i jernbanesystemet, herunder jernbaneinfrastrukturen, bør der fastlægges passende samarbejdsaftaler om statistiske aktiviteter mellem Kommissionens tjenestegrene og relevante enheder, også på internationalt plan.

(5)

De fleste medlemsstater, der indberetter passagerdata til Kommissionen (Eurostat) i henhold til forordning (EF) nr. 91/2003, har jævnligt leveret de samme data for både de foreløbige og endelige datasæt.

(6)

Der bør ved udarbejdelsen af europæiske statistikker være en balance mellem brugernes behov og den byrde, som pålægges respondenterne.

(7)

Eurostat har i sin arbejdsgruppe og taskforce vedrørende jernbanetransportstatistik foretaget en teknisk analyse af de eksisterende jernbanetransportstatistikdata, der indsamles i medfør af de relevante bindende EU-retsakter, og af formidlingspolitikken med henblik på i videst muligt omfang at forenkle de forskellige aktiviteter, der er nødvendige for at udarbejde statistikker, samtidig med at det sikres, at slutresultatet opfylder de nuværende og fremtidige brugerbehov.

(8)

I sin rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de erfaringer, den har indhøstet i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 91/2003, henviser Kommissionen til, at udviklingen på længere sigt sandsynligvis vil føre til, at de data, der allerede indsamles i henhold til den nævnte forordning, bortfalder eller forenkles, og til, at det er hensigten at afkorte dataindberetningsperioden for årlige data om jernbanepassagerer. Kommissionen bør fortsat med regelmæssige mellemrum fremlægge rapporter om gennemførelsen af den nævnte forordning.

(9)

Forordning (EF) nr. 91/2003 tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af nævnte forordnings bestemmelser. Som følge af, at traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (»traktaten«) er trådt i kraft, bør de beføjelser, Kommissionen er tillagt i henhold til nævnte forordning, bringes i overensstemmelse med traktatens artikel 290 og 291.

(10)

For at afspejle nye udviklingstendenser i medlemsstaterne og samtidig bibeholde en harmoniseret indsamling af jernbanetransportdata i hele Unionen og for at fastholde den høje kvalitet af de data, der indberettes af medlemsstaterne, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 290, for så vidt angår ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 for at tilpasse de tekniske definitioner og indføre yderligere tekniske definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer udføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (4). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(11)

Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde.

(12)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 91/2003 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af, hvilke nærmere oplysninger der skal leveres til brug for rapporterne om resultaternes kvalitet og sammenlignelighed og ordningerne for Kommissionens (Eurostats) formidling af disse resultater. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (5).

(13)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt.

(14)

Forordning (EF) nr. 91/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 91/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 ændres således:

a)

Stk. 1, nr. 24)-30), udgår.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10 vedrørende ændring af nærværende artikel for at tilpasse de i stk. 1, nr. 8)-10) og 21)-23), fastsatte tekniske definitioner og at indføre yderligere tekniske definitioner, når det er nødvendigt for at tage højde for nye udviklinger, som kræver, at der fastlægges en vis teknisk detaljeringsgrad for at sikre harmoniseringen af statistikker.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af disse beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller respondenterne en væsentlig yderligere byrde. Kommissionen skal desuden behørigt begrunde de statistiske aktioner, som disse delegerede retsakter fastsætter, baseret, i det omfang det er relevant, på en analyse af omkostningseffektiviteten, herunder en vurdering af byrden for respondenterne og af produktionsomkostningerne som omhandlet i artikel 14, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (*).

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).«"

2)

Artikel 4 ændres således:

a)

Stk. 1, litra b), d) og h), udgår.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne indberetter i henhold til bilag A og C data for virksomheder, der har:

a)

en samlet godstransport på mindst 200 000 000 ton-km eller mindst 500 000 ton

b)

en samlet passagertransport på mindst 100 000 000 passager-km.

Indberetning i henhold til bilag A og C er fakultativ for så vidt angår virksomheder, der ligger under de tærskler, der er omhandlet i litra a) og b).«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Medlemsstaterne indberetter i henhold til bilag L de samlede data for virksomheder, der ligger under de i stk. 2 omhandlede tærskler, hvis disse data ikke indberettes i henhold til bilag A og C, således som anført i bilag L.«

3)

Artikel 5, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

administrative data, herunder data indsamlet af tilsynsmyndighederne, navnlig jernbanefragtbrevet, hvis et sådant foreligger«.

4)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Formidling af data

Statistikker baseret på de data, der er angivet i bilag A, C, E, F, G og L, formidles af Kommissionen (Eurostat).

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af de nærmere ordninger for formidlingen af resultater. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.«

5)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede data.«

b)

Følgende stykker tilføjes:

»3.   Med henblik på denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal indberettes.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger de(n) nærmere ordninger, struktur, hyppighed og sammenlignelighed vedrørende standardkvalitetsrapporterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2.«

6)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Rapport om gennemførelse

Senest den 31. december 2020 og hvert fjerde år derefter forelægger Kommissionen efter høring af Udvalget for det Europæiske Statistiske System Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning og om fremtidige udviklinger.

I denne rapport tager Kommissionen hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne om kvaliteten af de indberettede data, de anvendte dataindsamlingsmetoder og oplysninger om mulige forbedringer og om brugernes behov.

Rapporten skal navnlig:

a)

vurdere de udarbejdede statistikkers nytteværdi for Unionen, medlemsstaterne, leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger i forhold til omkostningerne ved at udarbejde dem

b)

vurdere kvaliteten af de indberettede data, de anvendte dataindsamlingsmetoder og de udarbejdede statistikkers kvalitet.«

7)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 13. december 2016. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 3, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (**).

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

(**)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.«"

8)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (***).

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

(***)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).«"

9)

Artikel 12 udgår.

10)

Bilag B, D, H og I udgår.

11)

Bilag C erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

12)

Bilag L som angivet i bilag II til nærværende forordning tilføjes.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. oktober 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. LESAY

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 11.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 18.7.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 26.10.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 91/2003 af 16. december 2002 om statistik over jernbanetransport (EFT L 14 af 21.1.2003, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (»jernbanesikkerhedsdirektivet«) (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

(4)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).


BILAG I

»BILAG C

ÅRLIGE STATISTIKKER OVER PASSAGERTRANSPORT — DETALJERET INDBERETNING

Liste over variabler og måleenheder

Transporterede passagerer i:

antal passagerer

passager-km

Passagertogsbevægelser i:

tog-km

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Liste over tabeller med opdeling for hver enkelt tabel

Tabel C3: transporterede passagerer, efter transporttype

Tabel C4: internationale transporterede passagerer, efter indstigningsland og efter udstigningsland

Tabel C5: passagertogsbevægelser

Frist for indberetning af data

Otte måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2016

Anmærkninger

1.

Transporttype opdeles således:

national

international

2.

For så vidt angår tabel C3 og C4 skal medlemsstaterne indberette data, der også omfatter oplysninger fra billetsalget uden for det indberettende land. Disse oplysninger kan fås enten direkte hos de nationale myndigheder i andre lande eller via internationale billetudligningsordninger«


BILAG II

»BILAG L

Tabel L.1

TRANSPORTAKTIVITETSNIVEAU FOR GODSTRANSPORT

Liste over variabler og måleenheder

Transporteret gods i:

ton i alt

ton-km i alt

Godstogsbevægelser i:

tog-km i alt

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Frist for indberetning af data

Fem måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2017

Anmærkninger

Kun for virksomheder med en samlet godstransportmængde på under 200 mio. ton-km og under 500 000 ton, der ikke indberetter i henhold til bilag A (detaljeret indberetning)


Tabel L.2

TRANSPORTAKTIVITETSNIVEAU FOR PASSAGERTRANSPORT

Liste over variabler og måleenheder

Transporterede passagerer i:

passagerer i alt

passager-km i alt

Passagertogsbevægelser i:

tog-km i alt

Referenceperiode

Et år

Hyppighed

Hvert år

Frist for indberetning af data

Otte måneder efter referenceperiodens afslutning

Første referenceperiode

2017

Anmærkninger

Kun for virksomheder med en samlet passagertransportmængde på under 100 mio. passager-km, der ikke indberetter i henhold til bilag C (detaljeret indberetning)«


Top