EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2035

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2035 af 21. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne fipronil og maneb (EØS-relevant tekst )

C/2016/7374

OJ L 314, 22.11.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2035/oj

22.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2035

af 21. november 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesperioderne for aktivstofferne fipronil og maneb

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet maneb blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 (3) forlænget fra den 30. juni 2016 til den 31. januar 2018.

(3)

Godkendelsesperioden for aktivstoffet fipronil blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/404 (4) forlænget fra den 30. september 2017 til den 31. juli 2018.

(4)

Der er i overensstemmelse med artikel 1 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (5) indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af stofferne maneb og fipronil. Der er imidlertid ikke fremlagt supplerende dossierer til støtte for fornyelsen af de pågældende aktivstoffer i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012.

(5)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 er der ikke længere grundlag for at indrømme de forlængelser, som gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 og (EU) 2015/404 giver mulighed for. Godkendelsen af fipronil bør derfor udløbe på den dato, hvor den ville udløbe uden forlængelse, og udløbsdatoen for godkendelsesperioden for maneb bør fastsættes til den tidligst mulige dato under hensyntagen til den tid, der er nødvendig for medlemsstaterne for at opfylde de krav, som udløbet af godkendelsen af stoffet maneb medfører.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 af 7. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 af 8.8.2013, s. 14).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/404 af 11. marts 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne beflubutamid, captan, dimethoat, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl og propamocarb (EUT L 67 af 12.3.2015, s. 6).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 113 (vedrørende maneb) ændres »31. januar 2018« til »31 januar 2017«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 157 (vedrørende fipronil) ændres »31. juli 2018« til »30. september 2017«.


Top