EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1952

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (EØS-relevant tekst)

OJ L 311, 17.11.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1952/oj

17.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 311/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1952

af 26. oktober 2016

om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konkurrenceevne, bæredygtighed og energisikkerhed er de overordnede mål for en stærk energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer.

(2)

Der er behov for sammenlignelige, opdaterede, pålidelige og harmoniserede data af høj kvalitet om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, for at kunne udvikle Unionens energipolitik og overvåge medlemsstaternes energimarkeder.

(3)

Denne forordning har til formål at fastlægge en fælles ramme for europæiske statistikker, der kan danne grundlag for energipolitikker, der navnlig er rettet mod at skabe et fuldt integreret indre energimarked for kunderne. Der bør skabes større gennemsigtighed i forbindelse med energiomkostninger og -priser samt niveauet af den offentlige støtte for at forbedre markedsintegrationen. Denne forordning medfører ikke nogen harmonisering af pris- eller gebyrstrukturen på tværs af medlemsstaterne.

(4)

Til dato har Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF (2) udgjort en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning og formidling af sammenlignelige statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til kunder i industrien i Unionen.

(5)

Indsamlingen af data om priserne på naturgas og elektricitet til endelige kunder i husholdningssektoren er indtil videre blevet udført på et frivilligt grundlag.

(6)

Den øgede kompleksitet af det indre energimarked gør det stadig mere vanskeligt at skaffe pålidelige og opdaterede data om priserne på naturgas og elektricitet i mangel af retligt bindende forpligtelser til at levere sådanne data, navnlig for husholdningssektoren.

(7)

For at sikre indberetning af høj kvalitet for både husholdningssektoren og erhvervssektoren bør indsamlingen af begge typer data være omfattet af en retsakt.

(8)

I de fleste medlemsstater er data om transmissionssystemerne tilgængelige hos energireguleringsmyndighederne. Hvad angår distributionsomkostningerne er et meget større antal dataindsamlere dog involveret, og indberetningen af data anses for vanskeligere i nogle medlemsstater. I lyset af distributionsomkostningernes betydning og behovet for gennemsigtighed på området bør indsamlingen af data om priserne på naturgas og elektricitet foretages i henhold til etableret praksis inden for det europæiske statistiske system.

(9)

Det system for forbrugsintervaller, som Kommissionen (Eurostat) anvender i sine publikationer om priser, bør sikre gennemsigtighed på markedet samt en bred formidling af ikke-fortrolige prisdata og bør muliggøre beregningen af europæiske aggregater.

(10)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (3) udgør referencerammen for europæiske statistikker. Ifølge nævnte forordning skal statistikker indsamles i overensstemmelse med principperne om upartiskhed, gennemsigtighed, pålidelighed, objektivitet, faglig uafhængighed og omkostningseffektivitet, samtidig med at den statistiske fortrolighed beskyttes.

(11)

Medlemsstaterne bør indsamle dataene om priserne på naturgas og elektricitet ved anvendelse af de mest hensigtsmæssige kilder og metoder til at indhente de nødvendige oplysninger.

(12)

Data om de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, bør muliggøre en sammenligning med priserne på andre energiprodukter.

(13)

Information om indsamling af data om priser og kvalitet bør være en del af den standardiserede indberetningsprocedure.

(14)

Detaljerede data om opdelingen af forbrugsintervaller og deres respektive markedsandele er en væsentlig del af statistikkerne over priserne på naturgas og elektricitet.

(15)

Der kan kun foretages en prisanalyse, hvis der er adgang til officielle statistikker af høj kvalitet fra medlemsstaterne, hvad angår de forskellige komponenter og delkomponenter af priserne på naturgas og elektricitet. En revideret metode til at foretage en detaljeret opdeling af de forskellige komponenter og delkomponenter af de priser på naturgas og elektricitet, som de endelige kunder betaler, vil gøre det muligt at analysere virkningen af forskellige aspekter på de endelige priser.

(16)

De data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat) om priser og betingelser for salg til de endelige kunder og om opdelingen af antallet af endelige kunder efter forbrug inden for hvert forbrugsinterval, bør indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige, for at Kommissionen kan træffe afgørelse om passende foranstaltninger eller forslag vedrørende energipolitik.

(17)

En god forståelse af skatter, gebyrer og afgifter i hver medlemsstat er afgørende for at sikre prisgennemsigtigheden. Vigtigheden af en opdeling af dataene om netomkostninger, skatter, gebyrer og afgifter er blevet tydeliggjort.

(18)

Medlemsstater, hvor der er et lavt forbrug af naturgas i forhold til det samlede, endelige energiforbrug i husholdningerne, bør undtages fra pligten til at indberette data om naturgaspriser for de endelige privatkunder.

(19)

For at forbedre dataenes pålidelighed bør Kommissionen (Eurostat) sammen med medlemsstaterne vurdere og om nødvendigt forbedre metoderne for præcis indsamling og bearbejdning af data på en måde, der er i overensstemmelse med styringsrammen for statistikker. Derfor bør der udarbejdes regelmæssige kvalitetsrapporter, og der bør regelmæssigt gennemføres vurderinger af kvaliteten af prisdataene.

(20)

Baseret på en begrundet anmodning fra en medlemsstat bør Kommissionen kunne indrømme den pågældende medlemsstat undtagelser vedrørende de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af forordningen vil kræve omfattende tilpasninger af den pågældende medlemsstats nationale statistiske systemer eller kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne.

(21)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår formatet af og de nærmere bestemmelser for fremsendelsen af data, tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af standardkvalitetsrapporter samt indrømmelsen af undtagelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4).

(22)

Målet for denne forordning, nemlig at etablere fælles retlige rammer for en systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker om priser på naturgas og elektricitet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(23)

Direktiv 2008/92/EF bør derfor ophæves.

(24)

Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastlægges en fælles ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder følgende definitioner:

(1)   »egenproducenter«, »endeligt energiforbrug« og »husholdning«: samme betydning som den, der er tillagt disse termer i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 (5)

(2)   »transmission«, »distribution«, »kunde«, »endelig kunde«, »privatkunde«, »erhvervskunde« og »forsyning«: samme betydning som den, der er tillagt disse termer i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF (6), når udtrykkene anvendes i forbindelse med elektricitet

(3)   »transmission«, »distribution«, »forsyning«, »kunde«, »privatkunde«, »erhvervskunde« og »endelig kunde«: samme betydning som den, der er tillagt disse termer i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (7), når udtrykkene anvendes i forbindelse med naturgas

(4)   »netkomponent«: kombinationen af netomkostninger ved transmission og ved distribution som fastsat i punkt 6 i bilag I og punkt 5 i bilag II.

Artikel 3

Datakilder

Medlemsstaterne indsamler data om priser på naturgas og elektricitet og om deres komponenter og delkomponenter vedrørende netomkostninger, skatter, gebyrer og afgifter samt om forbrugsmængder i overensstemmelse med bilag I og II. En eller flere af følgende kilder anvendes under hensyntagen til princippet om mindskelse af byrden for respondenterne og om administrativ forenkling:

a)

statistiske undersøgelser

b)

administrative kilder

c)

andre kilder, der anvender statistiske estimationsmetoder.

Artikel 4

Dækning

1.   Medlemsstaterne sikrer, at systemet for indsamling og sammenstilling af data i overensstemmelse med bilag I og II giver forståelige og sammenlignelige data af høj kvalitet, der er repræsentative for deres respektive naturgas- og elektricitetspriser og -forbrug.

2.   Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at fremsende data om priser på naturgas til privatkunder, hvis forbruget af naturgas i husholdningssektoren udgør mindre end 1,5 % af landets endelige energiforbrug i husholdningssektoren.

3.   Kommissionen (Eurostat) vurderer mindst hvert tredje år, hvilke medlemsstater der ikke er forpligtet til at fremsende sådanne data i henhold til stk. 2.

Artikel 5

Dataindberetning

1.   Medlemsstater indberetter de data, der er anført i bilag I og II, til Kommissionen (Eurostat).

2.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af data som angivet i bilag I og II. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den procedure, der omhandles i artikel 10, stk. 2.

3.   Medlemsstaterne forelægger statistikkerne for Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af den relevante referenceperiode.

Artikel 6

Referenceperiode og indberetningsfrekvens

1.   Referenceperioderne for data, der er anført i bilag I og II, er et år (januar til december) eller et halvt år (januar til juni og juli til december). Den første referenceperiode begynder i 2017.

2.   Indberetningsfrekvensen er:

a)

årligt (for perioden fra januar til december) for data, der er omhandlet i bilag I, punkt 6, litra a), og punkt 7, og bilag II, punkt 5, litra a), og punkt 6

b)

halvårligt (for perioden fra januar til juni og fra juli til december) for data, der er omhandlet i bilag I punkt 6, litra b), og bilag II, punkt 5, litra b).

Artikel 7

Kvalitetssikring

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de i overensstemmelse med denne forordning fremsendte data. Med henblik herpå finder standardkriterierne for kvalitet fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse.

2.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen (Eurostat) om eventuelle metodologiske eller andre ændringer, som kan have en betydelig indvirkning på prisstatistikkerne over naturgas og elektricitet, og under alle omstændigheder senest en måned efter at denne ændring finder sted.

3.   Medlemsstaterne forelægger hvert tredje år Kommissionen (Eurostat) en standardkvalitetsrapport om dataene i overensstemmelse med kvalitetskriterierne fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009. Disse rapporter skal indeholde oplysninger om omfanget og indsamlingen af de anvendte data, beregningskriterier, metodologi og datakilder, samt om eventuelle ændringer heraf.

4.   Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de fremsendte data og bruger denne vurdering og en analyse af de i stk. 3 omhandlede kvalitetsrapporter til at udarbejde og offentliggøre en rapport om kvaliteten af de europæiske statistikker, der er omfattet af denne forordning.

5.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastsætter tekniske kvalitetssikringskrav vedrørende indholdet af kvalitetsrapporterne omhandlet i nærværende artikels stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

Artikel 8

Formidling

Kommissionen (Eurostat) formidler prisstatistikkerne for naturgas og elektricitet senest fem måneder efter hver referenceperiodes udløb.

Artikel 9

Undtagelser

1.   Der kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter fra Kommissionens side indrømmes undtagelser, hvad angår de specifikke forpligtelser, hvor anvendelsen af denne forordning kræver omfattende tilpasninger af de nationale statistiske systemer eller kan forventes at føre til en betydelig ekstra byrde for respondenterne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 indgiver den berørte medlemsstat en behørigt begrundet anmodning til Kommissionen senest den 8. august 2017.

3.   Undtagelser indrømmet i medfør af stk. 1 forbliver i kraft i det kortest mulige tidsrum og må under alle omstændigheder ikke vare mere end tre år.

4.   En medlemsstat, der er blevet indrømmet en undtagelse i medfør af stk. 1, fortsætter med at anvende de relevante bestemmelser i direktiv 2008/92/EF i undtagelsesperioden.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 11

Ophævelse af direktiv 2008/92/EF

1.   Direktiv 2008/92/EF ophæves med virkning fra den 1. marts 2017.

2.   Uanset nærværende artikels stk. 1 finder direktiv 2008/92/EF fortsat anvendelse på de betingelser, der er fastsat i nærværende forordnings artikel 9.

3.   Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til denne forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. oktober 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. LESAY

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2016 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.10.2016.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF af 22. oktober 2008 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EUT L 298 af 7.11.2008, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304 af 14.11.2008, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).


BILAG I

NATURGASPRISER

I dette bilag beskrives den metode, der anvendes til indsamling og udarbejdelse af statistiske data vedrørende priserne på naturgas for privatkunder og endelige erhvervskunder.

1.   Priser

Priser skal være de priser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber naturgas til eget brug, og som distribueres gennem rørledninger.

2.   Naturgas

Naturgas skal omfatte naturgas og andre gasformige brændstoffer, der er blandet med naturgas i transmissions- og distributionsnet, såsom biogas. Andre gasformige brændstoffer, som distribueres via dedikerede net, og som ikke bliver blandet med naturgas (f.eks. gasværksgas, koksværksgas, højovnsgas og biogas), skal udelukkes.

3.   Indberettende enheder

Dataene skal omfatte alle privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber naturgas, men skal udelukke de kunder, som kun bruger naturgas til:

elproduktion i elektricitetsværker eller kraftvarmeværker, eller

ikke-energimæssige formål (f.eks. til brug i den kemiske industri).

4.   Måleenheder

Priser skal være de nationale gennemsnitspriser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder.

Priser skal udtrykkes i national valuta pr. gigajoule (GJ). Den anvendte energienhed skal måles på grundlag af den kalorimetriske brændværdi.

Priserne skal være vægtet i forhold til naturgasforsyningsselskabernes markedsandel inden for hvert forbrugsinterval. Hvis det ikke er muligt at beregne vægtede gennemsnitspriser, kan aritmetiske gennemsnitspriser angives. I begge tilfælde skal dataene omfatte en repræsentativ andel af det nationale marked.

5.   Forbrugsintervaller

Priser skal baseres på et system bestående af standardiserede årlige forbrugsintervaller for naturgasforbruget.

a)

For privatkunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt naturgasforbrug (GJ)

 

Minimum

Maksimum

Interval D1

 

< 20

Interval D2

≥ 20

< 200

Interval D3

≥ 200

 

b)

For endelige erhvervskunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt naturgasforbrug (GJ)

 

Minimum

Maksimum

Interval I1

 

< 1 000

Interval I2

≥ 1 000

< 10 000

Interval I3

≥ 10 000

< 100 000

Interval I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Interval I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Interval I6

≥ 4 000 000

 

6.   Detaljeringsgrad

Priser skal indeholde alle betalinger til: netafgifter plus energiforbruget, minus eventuelle fradrag eller nedslag i prisen, plus alle andre afgifter (f.eks. målerafgifter, faste takster). Udgifter i forbindelse med den oprindelige tilslutning skal udelukkes.

Detaljerede data skal fremsendes som anført nedenfor.

a)   Detaljeringsgrad for komponenter og delkomponenter

Priser skal deles op i tre hovedkomponenter og i separate delkomponenter.

Den endelige kundepris på naturgas fordelt efter forbrugsintervaller er summen af de tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

Komponent og Delkomponent

Beskrivelse

Energi og forsyning

Denne komponent skal indeholde enten den råvarepris på naturgas, der betales af leverandøren, eller prisen på naturgas ved indførselsstedet til transmissionssystemet, herunder, hvis det er relevant, følgende omkostninger for den endelige forbruger: lageromkostninger plus omkostninger vedrørende salget af naturgas til endelige kunder.

Net

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Delkomponent

Netkomponenten skal være opdelt i netomkostninger ved transmission og ved distribution for den endelige forbruger som følger:

1.

Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

2.

Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Skatter, gebyrer og afgifter

Denne komponent er summen af alle de delkomponenter (skatter, gebyrer og afgifter), der er anført nedenfor.

Delkomponent

Følgende delkomponenter skal fremsendes som individuelle poster for hvert forbrugsinterval, der er defineret i punkt 5.

1.

Moms som defineret i Rådets direktiv 2006/112/EF (1).

2.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

 

3.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med strategiske lagre, kapacitetsbetalinger og energisikkerhed, beskatning af naturgasdistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører.

4.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

5.

Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fire kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

b)   Detaljeringsgrad baseret på beskatning

Priserne skal opdeles i følgende tre kategorier:

Kategori

Beskrivelse

Priser ekskl. alle skatter, gebyrer og afgifter

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikke-refunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, men ekskl. moms.

Priser inkl. alle skatter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikke-refunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms.

7.   Forbrugsmængder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger om den relative andel af naturgas i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til.

De årlige forbrugsmængder for hvert forbrugsinterval skal fremsendes én gang om året sammen med prisdataene for det andet halvår.

Dataene må ikke være mere end to år gamle.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).


BILAG II

PRISER PÅ ELEKTRICITET

I dette bilag beskrives den metode, der anvendes til indsamling og udarbejdelse af statistiske data vedrørende priserne på elektricitet for privatkunder og endelige erhvervskunder.

1.   Priser

Priser skal være de priser, der betales af privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber elektricitet til eget brug.

2.   Indberettende enheder

Dataene skal omfatte alle privatkunder og endelige erhvervskunder, der køber elektricitet, men egen elektricitet, der produceres og efterfølgende forbruges af egenproducenter, skal undtages fra indberetningspligten.

3.   Måleenheder

Priser skal være de nationale gennemsnitspriser, der betales af privatkunder og erhvervskunder.

Priser skal udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time (kWh).

Priser skal være vægtet i forhold til elforsyningsselskabernes markedsandel inden for hvert forbrugsinterval. Hvis det ikke er muligt at beregne vægtede gennemsnitspriser, kan aritmetiske gennemsnitspriser angives. I begge tilfælde skal dataene omfatte en repræsentativ andel af det nationale marked.

4.   Forbrugsintervaller

Priser skal baseres på et system med standardiserede årlige forbrugsintervaller for elforbruget.

a)

For privatkunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt elforbrug (kWh)

Minimum

Maksimum

Interval DA

 

< 1 000

Interval DB

≥ 1 000

< 2 500

Interval DC

≥ 2 500

< 5 000

Interval DD

≥ 5 000

< 15 000

Interval DE

≥ 15 000

 

b)

For endelige erhvervskunder skal følgende intervaller anvendes:

Forbrugsinterval

Årligt elforbrug (MWh)

Minimum

Maksimum

Interval IA

 

< 20

Interval IB

≥ 20

< 500

Interval IC

≥ 500

< 2 000

Interval ID

≥ 2 000

< 20 000

Interval IE

≥ 20 000

< 70 000

Interval IF

≥ 70 000

< 150 000

Interval IG

≥ 150 000

 

5.   Detaljeringsgrad

Priser skal indeholde alle betalinger til: netafgifter plus energiforbruget, minus eventuelle fradrag eller nedslag i prisen, plus alle andre afgifter (f.eks. målerafgift, faste takster). Udgifter i forbindelse med den oprindelige tilslutning skal udelukkes.

Detaljerede data skal indberettes som anført nedenfor.

a)   Detaljeringsgrad for komponenter og delkomponenter

Priser skal deles op i tre hovedkomponenter og i separate delkomponenter.

Den endelige kundepris på elektricitet fordelt efter forbrugsintervaller er summen af de tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

Komponent og

Delkomponent

Beskrivelse

Energi og forsyning

Denne komponent skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: produktion, lagring, balanceringsenergi, omkostninger ved energileverancer, kundeservice, eftersalgsstyring og andre forsyningsomkostninger.

Net

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Delkomponent

Netkomponenten skal være opdelt i netomkostninger ved transmission og ved distribution for den endelige forbruger som følger:

 

1.

Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

2.

Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Skatter, gebyrer og afgifter

Denne komponent er summen af alle de delkomponenter (skatter, gebyrer og afgifter), der er anført nedenfor.

Delkomponent

Følgende delkomponenter skal indberettes som individuelle poster for hvert forbrugsinterval, der er defineret i punkt 4.

 

1.

Moms som beskrevet i direktiv 2006/112/EF.

2.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

3.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed og produktionens tilstrækkelighed, beskatning af omstrukturering af kulindustrien, beskatning af eldistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører.

4.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

5.

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med den nukleare sektor, herunder nedlukning af nukleare anlæg, inspektioner og afgifter for nukleare anlæg.

6.

Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fem kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

b)   Detaljeringsgrad baseret på beskatning

Priser skal opdeles i følgende tre kategorier:

Kategori

Beskrivelse

Priser ekskl. alle skatter, gebyrer og afgifter

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikke-refunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, men ekskl. moms.

Priser inkl. alle skatter

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikke-refunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms.

6.   Forbrugsmængder

Medlemsstaterne skal indsende oplysninger om den relative andel af elektricitet i hvert forbrugsinterval baseret på den samlede mængde, som priserne refererer til.

De årlige forbrugsmængder for hvert forbrugsinterval skal fremsendes én gang om året sammen med prisdataene for det andet halvår.

Dataene må ikke være mere end to år gamle.


Top