EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1964

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1964 af 9. november 2016 om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin og godkendelse af et præparat af montmorillonitillit til alle dyrearter som fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst )

C/2016/7076

OJ L 303, 10.11.2016, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1964/oj

10.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 303/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1964

af 9. november 2016

om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin og godkendelse af et præparat af montmorillonitillit til alle dyrearter som fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet flere ansøgninger om godkendelse af et præparat af dolomitmagnesit og et præparat af montmorillonitillit. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Disse ansøgninger vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »Teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af dolomitmagnesit til malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion, fravænnede smågrise og slagtesvin og et præparat af montmorillonitillit til alle dyrearter som fodertilsætningsstoffer.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 1. december 2015 (2), at præparatet af montmorillonitillit ikke har en skadelig virkning på dyrs sundhed, på miljøet eller menneskers sundhed. Autoriteten har også konkluderet, at det er effektivt som antiklumpningsmiddel. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Da malkekøer og alle drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion fysiologisk ligner hinanden, er det hensigtsmæssigt at udvide anvendelsen af dette tilsætningsstof til andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion.

(6)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 30. oktober 2014 og 10. september 2015 (3), at præparatet af montmorillonitillit ikke har en skadelig virkning på dyrs sundhed, på miljøet eller menneskers sundhed. Autoriteten har også konkluderet, at det er effektivt som antiklumpningsmiddel og som bindemiddel. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Vurderingen af præparatet af dolomitmagnesit og præparatet af montmorillonitillit viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse fremstillinger godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilag I opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »antiklumpningsmidler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 2

Det i bilag II opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og de funktionelle grupper »antiklumpningsmidler« og »bindemidler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2016;14(1):4341.

(3)  EFSA Journal 2014;12(11):3904 og EFSA Journal 2015;13(9):4237


BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetoder

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Teknologiske tilsætningsstoffer: antiklumpningsmidler

1g598

Dolomitmagnesit

Tilsætningsstoffets sammensætning

Fremstilling af en naturlig blanding af:

dolomit og magnesit ≥ 40 % (som indeholder et mindsteindhold af: carbonater 24 %).

Aktivstoffets karakteristika

Dolomit:

 

CAS nr. 16389-88-1

 

(CaMg)(CO3)2

Magnesit:

 

CAS nr. 546-93-0

 

MgCO3

Talkum (hydreret magnesiumsilikat):

 

CAS nr. 14807-96-6

 

Mg3Si4O10(OH)2

 

Talkum ≥ 35 %

Chlorit (aluminium–magnesium):

 

CAS nr. 1318-59-8

 

(Mg,Fe,Al)6(Si, Al)4O10(OH)8

 

Jern (struktur) 6 % (gennemsnit)

 

Chlorit ≥ 16 %

 

Fri for kvarts og asbest

Analysemetode  (1)

Fodertilsætningsstoffets karakteristika:

Røntgendiffraktion (XRD) sammen med

Atomabsorptionsspektrofotometri (AAS)

Malkekøer og andre drøvtyggere bestemt til mælkeproduktion

Fravænnede smågrise

Slagtesvin

5 000

20 000

1

Til fravænnede smågrise på op til 35 kg.

2

På etiketten til tilsætningsstoffet og forblandinger, som indeholder stoffet, skal følgende angives: »Tilsætningsstoffet dolomitmagnesit er rigt på (inert) jern«.

3

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

30. november 2026


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


BILAG II

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetoder

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Teknologiske tilsætningsstoffer: bindemidler

1g557

Montmorillonitillite

Tilsætningsstoffets sammensætning

Fremstilling af montmorillonitillit blandet lag lermineral: phyllosilikater ≥ 75 %.

Aktivstoffets karakteristika

Phyllosilikater ≥ 75 %:

 

≥ 35 % montmorillonitillite (kan kvældes)

 

≥ 30 % illit/muskovit

 

≤ 15 % kaolinit (kan ikke kvældes)

kvarts ≤ 20 %

Jern (struktur) 3,6 % (gennemsnit)

Fri for asbest

Analysemetode  (1)

Til identifikation i fodertilsætningsstoffet:

Røntgendiffraktion (XRD)

Induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES)

Alle dyrearter

10 000

20 000

1

I brugsanvisningen angives følgende:

»Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«

»Desuden bør samtidig brug af robenidin undgås for fjerkræ«

2

For fjerkræ: samtidig oral brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres ved indhold af montmorillonitillit på over 10 000 mg/kg fuldfoder.

3

På etiketten til tilsætningsstoffet og forblandinger, som indeholder stoffet, skal følgende angives: »Tilsætningsstoffet montmorillonitillit er rigt på (inert) jern«.

4

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

5

Den samlede mængde af forskellige kilder af montmorillonitillit i fuldfoder må ikke overstige det tilladte maksimumsindhold på 20 000 mg/kg fuldfoder.

30. november 2026

Teknologiske tilsætningsstoffer: antiklumpningsmidler

1g557

Montmorillonitillite

Tilsætningsstoffets sammensætning

Fremstilling af montmorillonitillit blandet lag lermineral: phyllosilikater ≥ 75 %.

Aktivstoffets karakteristika

Phyllosilikater ≥ 75 %.

 

≥ 35 % montmorillonit/illit (kan kvældes)

 

≥ 30 % illit/muskovit

 

≤ 15 % kaolinit (kan ikke kvældes)

kvarts ≤ 20 %

Jern (struktur) 3,6 % (gennemsnit)

Fri for asbest

Analysemetode  (1)

Til identifikation i fodertilsætningsstoffet:

Røntgendiffraktion (XRD).

Induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-AES)

Alle dyrearter

20 000

20 000

1

I brugsvejledningen angives:

»Samtidig oral brug af makrolider bør undgås«

i fjerkræ: »Samtidig anvendelse med robenidin bør undgås«.

2

For fjerkræ: samtidig oral brug af coccidiostatika bortset fra robenidin kontraindiceres.

3

På etiketten til tilsætningsstoffet og forblandinger, som indeholder stoffet, skal følgende angives: »Tilsætningsstoffet montmorillonitillit er rigt på (inert) jern«.

4

Til brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved anvendelse. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan reduceres til et acceptabelt niveau ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

5

Den samlede mængde af forskellige kilder af montmorillonitillit i fuldfoder må ikke overstige det tilladte maksimumsindhold på 20 000 mg/kg fuldfoder.

30. november 2026


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top