Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1934

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1934 af 4. november 2016 om godkendelse af kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 (EØS-relevant tekst )

C/2016/6939

OJ L 299, 5.11.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1934/oj

5.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1934

af 4. november 2016

om godkendelse af kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC).

(2)

Kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) er i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3) blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 8, træbeskyttelsesmidler, som beskrevet i bilag V til nævnte direktiv, hvilket svarer til produkttype 8, som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Italien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 20. november 2007 og den 10. juni 2010.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 14. april 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af udtalelsen, at biocidholdige produkter af produkttype 8, som indeholder kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC), kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6)

Derfor bør kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7)

Der bør gå en rimelig tid, inden et aktivstof godkendes, således at de berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) godkendes som aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8, med forbehold af specifikationerne og betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

Identifikationsnr.

Aktivstoffets minimumsrenhedsgrad (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for godkendelsen

Produkttype

Særlige betingelser

Kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC)

IUPAC-navn:

Kokosalkyltrimethylammoniumchlorid

EF-nr.: 263-038-9

CAS-nr.: 61789-18-2

96,6 % w/w

1. maj 2018

30. april 2028

8

Godkendelserne af biocidholdige produkter meddeles på følgende betingelser:

1)

Ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på den eksponering, de risici og den effektivitet, der er forbundet med enhver anvendelse, som er omfattet af ansøgningen om godkendelse, men som ikke har været behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan.

2)

I betragtning af de risici, der er konstateret for de anvendelser, der er vurderet ved vurderingen af produktet skal der lægges særlig vægt på:

a)

industrielle og erhvervsmæssige brugere

b)

jord og grundvand i forbindelse med behandlet træ, der hyppigt vil blive udsat for vejrlig.

3)

I betragtning af de risici, der er konstateret for jord og overflade- og grundvand, skal det af etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade til de godkendte produkter fremgå, at industriel eller erhvervsmæssig anvendelse skal foregå inden for et begrænset område eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag med inddæmning, og at nyligt behandlet træ efter behandlingen skal lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag — eller begge dele — for at forebygge direkte spild ned i jord eller vand, og at eventuelt spild fra produkter, der anvendes, skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse.


(1)  Renheden som angivet i denne kolonne er det minimum af renheden af aktivstoffet, der er blevet vurderet efter artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Aktivstoffet i det produkt, der markedsføres, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede aktivstof.


Top