Help Print this page 

Document 32016R1928

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport (EØS-relevant tekst )

C/2016/6951
  • In force
OJ L 299, 5.11.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1928/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1928

af 4. november 2016

om fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 af 29. april 2015 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF (1), særlig bilag II, del A, punkt 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne for overvågning af fragtmængde og andre relevante oplysninger er fastsat i bilag II til forordning (EU) 2015/757. Navnlig skal fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe ske i overensstemmelse med de parametre, der er anført i bilagets del A, punkt 1, litra g).

(2)

For olie-, kemikalie-, og gastankskibe, massegodsskibe, køleskibe og kombinerede massegodsskibe bør det sikres, at fastsættelsen af den gennemsnitlige energieffektivitetsindikator for skibe under sejlads er i overensstemmelse med IMO's retningslinjer for frivillig brug af energieffektivitetsindikatoren for skibe under sejlads (EEOI) (2), da disse retningslinjer afspejler praksis i sektoren.

(3)

For LNG-tankskibe og container/ro-ro-skibe, bør den parameter, der skal anvendes ved beregningen af fragtmængden, afspejle praksis i sektoren og sikre, at oplysningerne er præcise og sammenlignelige over tid.

(4)

For stykgodsskibe bør fragtmængden fastlægges efter en specifikt udviklet fremgangsmåde, der tager hensyn til variationer i massefylden, som har betydning for denne skibskategori. Der bør være mulighed for på frivillig basis at supplere disse oplysninger med yderligere oplysninger i overensstemmelse med IMO's retningslinjer for frivillig brug af energieffektivitetsindikatoren for skibe under sejlads (EEOI).

(5)

For skibe til transport af køretøjer bør fragtmængden fastlægges efter en fleksibel fremgangsmåde baseret på to forskellige muligheder. For bedre at afspejle den særlige betydning, som fragtens volumen har, bør det være muligt at forelægge oplysninger om en supplerende parameter på frivillig basis.

(6)

Ro-pax skibe bør betragtes som et særligt tilfælde, hvor der gælder særlige betingelser. På grund af de forskellige tjenesteydelser, der udbydes af ro-pax skibe, og for bedre at afspejle praksis i sektoren, bør der anvendes to forskellige parametre til at angive fragtmængden.

(7)

For andre skibstyper, der hverken falder ind under nogen af ovennævnte kategorier eller under kategorierne i del A, punkt 1, litra d), e) og f), i bilag II til forordning (EU) 2015/757, bør der tillades en fleksibel fremgangsmåde med henblik på fuldt ud at afspejle den brede vifte af skibe, der transporterer meget forskellige typer last. For at sikre konsekvens og sammenlignelighed af data over tid i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) 2015/757 skal selskabets valg af den mest hensigtsmæssige parameter for fragtmængden dokumenteres i skibets overvågningsplan og følges i praksis.

(8)

Kommissionen har hørt de berørte parter angående bedste praksis i sektoren om forhold, der er omfattet af denne forordning. Høringen blev foretaget gennem undergruppen vedrørende overvågning, rapportering og verifikation inden for søtransport der er oprettet inden for rammerne af European Sustainable Shipping Forum.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer, der er nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (3) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges regler vedrørende de parametre, der skal anvendes ved fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe med henblik på overvågning af andre relevante oplysninger pr. sejlads i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2015/757.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »olietankskib«: et tankskib, som er bygget eller indrettet til primært at transportere råolie eller olieprodukter som massegods i lastrummene, undtagen kombinerede massegodsskibe, tankskibe til transport af giftige flydende stoffer eller gastankskibe

2)   »kemikalietankskib«: et tankskib, som er bygget eller indrettet til at transportere som massegods et hvilket som helst af de flydende produkter, der er opført i kapitel 17 i den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af farlige kemiske produkter som massegods (4), eller et skib, der er bygget eller indrettet til at transportere fragt af giftige flydende stoffer som massegods

3)   »LNG-tankskib«: et tankskib til transport af flydende naturgas (LNG) (hovedsagelig metan) i adskilte isolerede tanke

4)   »gastankskib«: et tankskib til transport af flydende gasser som massegods, undtagen LNG

5)   »massegodsskib«: et skib, hvis primære formål er at transportere tørlast som massegods, herunder typer såsom malmskibe, som defineret i regel nr. 1 i kapitel XII i den internationale konvention af 1998 om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen), undtagen kombinerede massegodsskibe

6)   »stykgodsskib«: et skib med flere dæk eller med et skrog med et enkelt gennemgående dæk, der primært er indrettet til transport af stykgods, undtagen specialiserede tørlastskibe, som ikke indgår i beregningen af referencelinjer for stykgodsskibe, dvs. skibe til transport af husdyr, pramme, tunge laster, lystbåde og atombrændsel

7)   »køleskib«: et skib, der udelukkende er beregnet til transport af kølede laster i lastrum

8)   »skib til transport af køretøjer«: et skib med flere dæk med roll-on/roll-off, der primært er indrettet til transport af tomme biler og lastbiler

9)   »kombineret massegodsskib«: et skib, der er indrettet til fyldning af 100 % dødvægt med både flydende og tør massegodslast

10)   »ro-pax skib«: et skib, der befordrer flere end 12 passagerer, og som har roll-on/roll-off-lastrum om bord

11)   »container/ro-ro-skib«: en blanding af et containerskib og et ro-ro-skib, opdelt i adskilte sektioner

12)   »dødvægtslast«: angivet i ton, et skibs målte volumendeplacement ved nedlastning til lastevandlinjen, multipliceret med vandets relative massefylde ved afgang og fratrukket skibets egenvægt og vægten af brændstof om bord som målt ved lastsejladsafgang

13)   »målt volumendeplacement«: for skibe med klædning af metal: den mængde vand, et skib fortrænger, målt i kubikmeter til spanternes yderside, eksklusive vedhæng; for skibe med klædning af andet materiale: den mængde vand, et skib fortrænger, målt i kubikmeter til klædningens yderside

14)   »egenvægt«: skibets faktiske vægt i ton uden brændstof, passagerer, fragt, vand og andre hjælpematerialer om bord.

Artikel 3

Parametre til fastlæggelse af fragtmængden pr. skibskategori

Med henblik på overvågning af andre relevante oplysninger pr. sejlads, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2015/757, fastlægges fragtmængden som følger:

a)

for olietankeskibe, som massen af fragt om bord

b)

for kemikalietankskibe, som massen af fragt om bord

c)

for LNG-tankskibe, som mængden af fragt ved losning, eller i tilfælde af gentagne losninger i løbet af en sejlads, som summen af de mængder fragt, der losses i løbet af en sejlads, og mængden af fragt, der losses i alle efterfølgende havne, indtil en ny fragt tages om bord

d)

for kemikalietankskibe, som massen af fragt om bord

e)

for massegodsskibe, som massen af fragt om bord

f)

for stykgodsskibe, som dødvægtslast ved sejlads med fragt, og som nul ved ballastsejlads

g)

for køleskibe, som massen af fragt om bord

h)

for skibe til transport af køretøjer, som massen af fragt om bord, beregnet som den faktiske masse eller som antallet af fragtenheder eller optagne banemetre multipliceret med standardværdier for deres vægt

i)

for kombinerede massegodsskibe, som massen af fragt om bord

j)

for ro-pax-skibe, som antallet af personer om bord og som massen af fragt om bord, beregnet som den faktiske masse eller som antallet af fragtenheder (lastbiler, personbiler osv.) eller optagne banemetre multipliceret med standardværdier for deres vægt

k)

for container/ro-ro-skibe, som mængden af fragt om bord, beregnet som summen af antallet af fragtenheder (personbiler, påhængskøretøjer, lastbiler og andre faste enheder), multipliceret med standardareal og med dækkets højde (afstanden mellem gulvet og konstruktionsbjælken), af antallet af optagne banemetre multipliceret med dækkets højde (for andre ro-ro skibe) og af antallet af TEU'er multipliceret med 38,3 m3

l)

for andre skibstyper, der hverken falder ind under nogen af de kategorier, der er nævnt i litra a)-k), eller under kategorierne i del A, punkt 1, litra d), e) og f), i bilag II til forordning (EU) 2015/757, som massen af fragt om bord eller som dødvægtslast ved sejlads med fragt og nul ved ballastsejlads.

Med hensyn til stk. 1, litra f), kan massen af fragt om bord anvendes på frivillig basis som en yderligere parameter.

Med hensyn til stk. 1, litra h), kan dødvægtslast ved sejlads med fragt og nul ved ballastsejlads anvendes på frivillig basis som en yderligere parameter.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i sin helhed og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 123 af 19.5.2015, s. 55.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

(4)  Som ændret ved MEPC.225(64) og MSC.340(91).


Top