EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1917

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1917 af 27. oktober 2016 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2016) 6835) (EØS-relevant tekst)

C/2016/6835

OJ L 296, 1.11.2016, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1917/oj

1.11.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1917

af 27. oktober 2016

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2016) 6835)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter (3), der føres ind i Fællesskabet, særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) er der fastlagt en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Som følge af en meddelelse fra Belgien, Frankrig, Italien og Nederlandene bør oplysningerne om grænsekontrolstedet i Brussels South Charleroi lufthavn i Belgien, Marseille havn i Frankrig, Milano-Malpensa lufthavn i Italien og Amsterdam lufthavn i Nederlandene ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(3)

Som følge af en meddelelse fra Grækenland er godkendelsen af grænsekontrolstedet ved jernbanen i Idomeni blevet ophævet. Oplysningerne vedrørende dette grænsekontrolsted i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres for så vidt angår Grækenland.

(4)

Spanien har meddelt, at der er sket ændringer af inspektionscentrene på grænsekontrolstederne i Barcelona lufthavn. Oplysningerne vedrørende dette grænsekontrolsted i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres for så vidt angår Spanien.

(5)

Som følge af en meddelelse fra Italien er der blevet tilføjet et nyt inspektionscenter til grænsekontrolstedet i Napoli havn. Oplysningerne vedrørende dette grænsekontrolsted i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres for så vidt angår Italien.

(6)

Som følge af en meddelelse fra Italien og Ungarn er godkendelsen for grænsekontrolstedet i Genova lufthavn og for grænsekontrolstedet ved jernbanen i Kelebia blevet ophævet. Oplysningerne vedrørende disse grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres for så vidt angår Italien og Ungarn.

(7)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er der fastlagt en liste over centrale, regionale og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (i det følgende benævnt »Traces«).

(8)

Som følge af meddelelser fra Tyskland og Italien bør der foretages ændringer af flere lokale enheder i listen over regionale og lokale enheder i Traces for så vidt angår Tyskland og Italien i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(9)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres —

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Belgien, affattes oplysningerne vedrørende Brussels South Charleroi lufthavn således:

»Charleroi lufthavn

BE CRL 4

A

 

 

O(14)«

b)

I den del, der vedrører Grækenland, affattes oplysningerne vedrørende jernbanen i Idomeni således:

»Idomeni (*)

GR EID 2

F

 

HC(2) (*)«

 

c)

I den del, der vedrører Spanien, affattes oplysningerne vedrørende Barcelona lufthavn således:

»Barcelona

ES BCN 4

A

WFS

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

d)

I den del, der vedrører Frankrig, affattes oplysningerne vedrørende Marseille havn således:

»Marseille Port

FR MRS 1

P

Hangar 14

 

U(14), E

Hangar 23

HC-T(1)(2), HC-NT(2)«

 

e)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne vedrørende Genova lufthavn udgår.

ii)

Oplysningerne vedrørende Milano-Malpensa lufthavn affattes således:

»Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

ALHA Airport MXP SpA

 

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

iii)

Oplysningerne vedrørende Napoli havn affattes således:

»Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT

 

Terminal Flavio Gioia SPA

HC(2), NHC(2)«

 

f)

I den del, der vedrører Ungarn, udgår oplysningerne vedrørende jernbanen ved Kelebia.

g)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes oplysningerne vedrørende Amsterdam lufthavn således:

»Amsterdam

NL AMS 4

A

dnata B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U, E, O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Fresh port

HC(2), NHC(2)

O(14)

Kuehne + Nagel N.V.

HC-T(CH)(2)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Tyskland, foretages følgende ændringer:

i)

Oplysningerne vedrørende den lokale enhed »DE00011 BERLIN« affattes således:

»DE05111

BERLIN«

ii)

Oplysningerne vedrørende de lokale enheder »DE08512 COTTBUS« og »DE11803 EMDEN, STADT« udgår.

b)

I den del, der vedrører Italien, erstattes den regionale enhed »IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE« med følgende to regionale og lokale enheder:

»IT00041   PROVINVIA AUTONOMA DI BOLZANO

IT00141

A.S. della P.A. di Bolzano

IT00042   PROVINVIA AUTONOMA DI TRENTO

IT00542

Trento«


Top