EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1904

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1904 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår produktintervention (EØS-relevant tekst)

C/2016/4369

OJ L 295, 29.10.2016, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1904/oj

29.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1904

af 14. juli 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 for så vidt angår produktintervention

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (1), særlig artikel 16, stk. 8, og artikel 17, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der præciseres ved denne forordning visse aspekter af interventionsbeføjelserne for kompetente myndigheder og, i ekstraordinære tilfælde, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA), som er oprettet og udøver sine beføjelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (2), for så vidt angår de kriterier og faktorer, der skal tages i betragtning ved fastlæggelse af, hvornår der er tale om et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele det finansielle system i mindst én medlemsstat eller Unionen.

(2)

Der bør udarbejdes en liste over kriterier og faktorer, som skal indgå i de kompetente myndigheders og EIOPA's vurdering af, hvorvidt der eksisterer et sådant problem eller en sådan trussel, for at sikre en ensartet tilgang, samtidig med at det gøres muligt at træffe passende foranstaltninger, hvis uforudsete negative hændelser eller en uforudset negativ udvikling indtræder. Eksistensen af en »trussel«, som er en af forudsætningerne for intervention med henblik på de finansielle markeders eller råvaremarkeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i det finansielle system, kræver en højere tærskel end eksistensen af et »væsentligt problem«, som er forudsætningen for intervention med henblik på investorbeskyttelse. Nødvendigheden af at vurdere alle kriterier og faktorer, der kan forekomme i en bestemt situation, bør imidlertid ikke forhindre, at de kompetente myndigheder og EIOPA udøver deres beføjelser til midlertidig intervention i tilfælde, hvor kun en enkelt af faktorerne eller et enkelt af kriterierne forårsager et sådant problem eller en sådan trussel.

(3)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de vedrører både de nationale kompetente myndigheders og EIOPA's produktinterventionsbeføjelser. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at de berørte parter, navnlig EIOPA og kompetente myndigheder, der udøver interventionsbeføjelserne, lettere kan få et samlet overblik, er det nødvendigt, at disse bestemmelser samles i én enkelt forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kriterier og faktorer for så vidt angår EIOPA's beføjelser til midlertidig produktintervention

(artikel 16, stk. 2, i forordning(EU) nr. 1286/2014)

1.   For så vidt angår artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1286/2014 vurderer EIOPA relevansen af alle de i stk. 2 omhandlede faktorer og kriterier og tager alle relevante faktorer og kriterier i betragtning ved vurderingen af, hvornår markedsføring, distribution eller salg af bestemte forsikringsbaserede investeringsprodukter eller en bestemt form for finansiel aktivitet eller praksis udgør et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

Med henblik på første afsnit kan EIOPA, på grundlag af en/et eller flere af disse faktorer og kriterier, vurdere, at der foreligger et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen.

2.   De faktorer og kriterier, EIOPA skal vurdere for at konstatere, om der foreligger et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen, er som følger:

a)

kompleksiteten af det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den pågældende form for finansiel aktivitet eller praksis fra et forsikrings- eller genforsikringsselskabs side, under hensyntagen til især:

typen af de underliggende aktiver og den grad af gennemsigtighed, der kendetegner disse

den grad af gennemsigtighed, der kendetegner omkostninger og gebyrer i tilknytning til det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis, navnlig manglende gennemsigtighed som følge af flere lag omkostninger og gebyrer

kompleksiteten af performanceberegningen, under særlig hensyntagen til, om afkastet afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver, som igen er påvirket af andre faktorer

arten og omfanget af eventuelle risici

om det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den forsikringsbaserede tjenesteydelse er knyttet til andre produkter eller tjenesteydelser, eller

kompleksiteten af vilkår og betingelser

b)

omfanget af potentielle skadelige virkninger, under hensyntagen til især:

det forsikringsbaserede investeringsprodukts notionelle værdi

antallet af involverede kunder, investorer eller markedsdeltagere

den relative andel af produktet i investorernes porteføljer

sandsynligheden for samt omfanget og arten af eventuelle skader, herunder størrelsen af potentielle tab

den forventede varighed af de skadelige virkninger

præmiens størrelse

antallet af involverede formidlere

væksten i markedet eller salget

det beløb, der i gennemsnit er investeret i det forsikringsbaserede investeringsprodukt af hver enkelt investor

dækningsniveauet i henhold til den nationale lovgivning om forsikringsgarantiordninger, hvor en sådan ordning findes, eller

værdien af de forsikringsmæssige hensættelser i relation til de forsikringsbaserede investeringsprodukter

c)

typen af investorer, der er involveret i en finansiel aktivitet eller finansiel praksis, eller til hvilke et forsikringsbaseret investeringsprodukt markedsføres eller sælges, under hensyntagen til især:

om investoren er detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart efter betydningen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3)

egenskaber, der kendetegner investorernes kompetencer og evner, herunder uddannelse, erfaring med lignende forsikringsbaserede investeringsprodukter eller salgsmetoder

egenskaber, der kendetegner investorernes økonomiske situation, herunder deres indkomst og formue

investorernes primære finansielle mål, herunder pensionsopsparing og behov for risikodækning

om produktet eller tjenesteydelsen sælges til investorer uden for det tilsigtede målmarked, eller om målmarkedet ikke er tilstrækkeligt defineret, eller

muligheden for dækning via en forsikringsgarantiordning, hvor sådanne nationale forsikringsgarantiordninger findes

d)

den grad af gennemsigtighed, der kendetegner det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den pågældende form for aktivitet eller praksis, under hensyntagen til især:

de underliggende aktivers type og gennemsigtighed

eventuelle skjulte omkostninger og gebyrer

anvendelse af teknikker til at fange kundernes opmærksomhed, som ikke nødvendigvis afspejler det forsikringsbaserede investeringsprodukts, den finansielle aktivitets eller den finansielle praksis' egnethed eller overordnede kvalitet

risicienes art og gennemsigtighed

anvendelse af produktnavne eller terminologi eller andre oplysninger, der giver indtryk af en højere grad af sikkerhed eller afkast, end hvad der reelt er muligt eller sandsynligt, eller som giver indtryk af produktegenskaber, der ikke findes, eller

om der ikke foreligger tilstrækkelige eller tilstrækkeligt pålidelige oplysninger om et forsikringsbaseret investeringsprodukt til, at de markedsdeltagere, mod hvilke denne information er målrettet, kan danne sig en mening om det, under hensyntagen til det forsikringsbaserede investeringsprodukts art og type

e)

de særlige karakteristika ved eller de underliggende aktiver i det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis, herunder enhver indbygget gearing, under hensyntagen til især:

den indbyggede gearing i produktet

den finansieringsrelaterede gearing eller

karakteren af værdipapirfinansieringstransaktioner

f)

forskellen mellem investorernes forventede afkast eller fortjeneste og risikoen for tab i forbindelse med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis samt graden af denne forskel, under hensyntagen til især:

struktureringsomkostningerne for et sådant forsikringsbaseret investeringsprodukt, en sådan finansiel aktivitet eller en sådan finansiel praksis og andre omkostninger

forskellen i forhold til den udstederrisiko, der bæres af udsteder, eller

risiko/afkast-profilen

g)

investorers muligheder for og omkostninger ved at sælge det pågældende forsikringsbaserede investeringsprodukt eller skifte til et andet produkt, under hensyntagen til især:

hindringer for en ændring i investeringsstrategi i forhold til en forsikringskontrakt

at førtidig opsigelse ikke er tilladt eller i praksis er umulig, eller

andre exit-barrierer

h)

prissætningen for og omkostninger i forbindelse med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis, under hensyntagen til især:

anvendelse af skjulte eller sekundære gebyrer eller

gebyrer, der ikke står i forhold til omfanget af den distributionstjeneste, der leveres af forsikringsformidlerne

i)

graden af innovation hvad angår et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel aktivitet eller en finansiel praksis, under hensyntagen til især:

graden af innovation hvad angår det forsikringsbaserede investeringsprodukts, den finansielle aktivitets eller den finansielle praksis' struktur, herunder indbygning (embedding) og udløsende faktorer (triggering)

graden af innovation hvad angår distributionsmodellen eller længden af formidlingskæden

omfanget af innovationsdiffusion, herunder om det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis er innovativ(t) for bestemte investorkategorier

innovation, der involverer gearing

mangel på gennemsigtighed for så vidt angår de underliggende aktiver eller

de tidligere erfaringer på markedet med lignende forsikringsbaserede investeringsprodukter eller salgsmetoder for forsikringsbaserede investeringsprodukter

j)

de salgsmetoder, der er forbundet med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, under hensyntagen til især:

de anvendte kommunikations- og distributionskanaler

informations-, marketing- eller andet reklamemateriale, der er forbundet med investeringen, eller

om beslutningen om at købe er sekundær eller tertiær efter et tidligere køb

k)

den finansielle og forretningsmæssige situation for udstederen af et forsikringsbaseret investeringsprodukt, under hensyntagen til især:

udstederens finansielle situation eller

egnetheden af genforsikringsordninger vedrørende de forsikringsbaserede investeringsprodukter

l)

om de underliggende aktiver i det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller de finansielle aktiviteter eller den finansielle praksis udgør en stor risiko for gennemførelsen af de transaktioner, som deltagere eller investorer i det pågældende marked indgår i

m)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukts egenskaber gør det specielt egnet til anvendelse med henblik på økonomisk kriminalitet, og især hvorvidt de pågældende egenskaber potentielt kan tilskynde til anvendelse af det forsikringsbaserede investeringsprodukt til:

svig eller uærlighed

ukorrekt adfærd i, eller misbrug af oplysninger vedrørende, et finansielt marked

håndtering af udbytte fra strafbare forhold

finansiering af terrorisme eller

hjælp til hvidvaskning af penge

n)

om den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis udgør en særlig stor risiko for markedernes modstandsdygtighed eller smidige funktion

o)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel aktivitet eller en finansiel praksis ville kunne medføre en væsentlig og unaturlig forskel mellem priserne for et derivat og priserne i det underliggende marked

p)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel praksis eller en finansiel aktivitet udgør en stor risiko for markedernes eller betalingssystemernes infrastruktur, herunder handels-, clearing- og afviklingssystemer

q)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel aktivitet eller en finansiel praksis kan udgøre en trussel mod investorernes tillid til det finansielle system, eller

r)

om det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle praksis eller den finansielle aktivitet udgør en stor risiko for forstyrrelse af finansieringsinstitutter, der anses for vigtige for Unionens finansielle system.

Artikel 2

Kriterier og faktorer, som skal tages i betragtning af de kompetente myndigheder i forbindelse med produktinterventionsbeføjelser i relation til forsikringsbaserede investeringsprodukter

(artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1286/2014)

1.   For så vidt angår artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1286/2014 vurderer de kompetente myndigheder relevansen af alle de i stk. 2 omhandlede faktorer og kriterier og tager alle relevante faktorer og kriterier i betragtning ved vurderingen af, hvornår markedsføring, distribution eller salg af bestemte forsikringsbaserede investeringsprodukter eller en bestemt form for finansiel aktivitet eller praksis udgør et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i mindst én medlemsstat.

For så vidt angår første afsnit kan de kompetente myndigheder, på grundlag af en/et eller flere af disse faktorer og kriterier, vurdere, at der foreligger et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i mindst én medlemsstat.

2.   De faktorer og kriterier, de kompetente myndigheder skal vurdere for at konstatere, om der foreligger et væsentligt problem med hensyn til investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i mindst én medlemsstat, omfatter følgende:

a)

kompleksiteten af det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den pågældende form for finansiel aktivitet eller praksis fra et forsikrings- eller genforsikringsselskabs side, under hensyntagen til især:

typen af de underliggende aktiver og den grad af gennemsigtighed, der kendetegner de underliggende aktiver

den grad af gennemsigtighed, der kendetegner omkostninger og gebyrer i tilknytning til det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis, navnlig manglende gennemsigtighed som følge af flere lag omkostninger og gebyrer

kompleksiteten af performanceberegningen, under hensyntagen til, om afkastet afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver, som igen er påvirket af andre faktorer

arten og omfanget af eventuelle risici

om det forsikringsbaserede investeringsprodukt er knyttet til andre produkter eller tjenesteydelser, eller

kompleksiteten af vilkår og betingelser

b)

omfanget af potentielle skadelige virkninger, under hensyntagen til især:

det forsikringsbaserede investeringsprodukts notionelle værdi

antallet af involverede kunder, investorer eller markedsdeltagere

den relative andel af produktet i investorernes porteføljer

sandsynligheden for samt omfanget og arten af eventuelle skader, herunder størrelsen af potentielle tab

den forventede varighed af de skadelige virkninger

præmiens størrelse

antallet af involverede formidlere

væksten i markedet eller salget

det beløb, der i gennemsnit er investeret i det forsikringsbaserede investeringsprodukt af hver enkelt investor

dækningsniveauet i henhold til den nationale lovgivning om forsikringsgarantiordninger, hvor en sådan ordning findes, eller

værdien af de forsikringsmæssige hensættelser i relation til de forsikringsbaserede investeringsprodukter

c)

typen af investorer, der er involveret i en finansiel aktivitet eller finansiel praksis, eller til hvilke et forsikringsbaseret investeringsprodukt markedsføres eller sælges, under hensyntagen til især:

om investoren er detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart efter betydningen i direktiv 2014/65/EU

investorernes kompetencer og evner, herunder uddannelse, erfaring med lignende forsikringsbaserede investeringsprodukter eller salgsmetoder

investorernes økonomiske situation, herunder deres indkomst og formue

investorernes primære finansielle mål, herunder pensionsopsparing og behov for risikodækning

om produktet eller tjenesteydelsen sælges til investorer uden for det tilsigtede målmarked, eller om målmarkedet ikke er tilstrækkeligt defineret, eller

muligheden for dækning via en forsikringsgarantiordning, hvor sådanne nationale forsikringsgarantiordninger findes

d)

den grad af gennemsigtighed, der kendetegner det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller den pågældende form for aktivitet eller praksis, under hensyntagen til især:

de underliggende aktivers type og gennemsigtighed

eventuelle skjulte omkostninger og gebyrer

anvendelse af teknikker til at fange kundernes opmærksomhed, som ikke nødvendigvis afspejler det forsikringsbaserede investeringsprodukts, den finansielle aktivitets eller den finansielle praksis' egnethed eller overordnede kvalitet

risicienes art og gennemsigtighed

anvendelsen af produktnavne eller terminologi eller andre oplysninger, der giver indtryk af en højere grad af sikkerhed eller afkast, end hvad der reelt er muligt eller sandsynligt, eller som giver indtryk af produktegenskaber, der ikke findes, eller

om der ikke foreligger tilstrækkelige eller tilstrækkeligt pålidelige oplysninger om et forsikringsbaseret investeringsprodukt til, at de markedsdeltagere, mod hvilke denne information er målrettet, kan danne sig en mening om det, under hensyntagen til det forsikringsbaserede investeringsprodukts art og type

e)

de særlige karakteristika ved eller de underliggende aktiver i det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis, herunder enhver indbygget gearing, under hensyntagen til især:

den indbyggede gearing i produktet

den finansieringsrelaterede gearing eller

karakteren af værdipapirfinansieringstransaktioner

f)

forskellen mellem investorernes forventede afkast eller fortjeneste og risikoen for tab i forbindelse med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis samt graden af denne forskel, under hensyntagen til især:

struktureringsomkostningerne for et sådant forsikringsbaseret investeringsprodukt, en sådan finansiel aktivitet eller en sådan finansiel praksis og andre omkostninger

forskellen i forhold til den udstederrisiko, der bæres af udsteder, eller

risiko/afkast-profilen

g)

investorers muligheder for og omkostninger ved at sælge det pågældende forsikringsbaserede investeringsprodukt eller skifte til et andet produkt, under hensyntagen til især:

hindringer i forbindelse med en ændring i investeringsstrategi i forhold til en forsikringskontrakt

at førtidig opsigelse ikke er tilladt eller er tilladt på sådanne aftalemæssige betingelser, at det kan anses for ikke at være tilladt, eller

andre exit-barrierer

h)

prissætningen for og omkostninger i forbindelse med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis, under hensyntagen til især:

anvendelse af skjulte eller sekundære gebyrer eller

gebyrer, der ikke står i forhold til omfanget af den distributionstjeneste, der leveres af forsikringsformidlerne

i)

graden af innovation hvad angår et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel aktivitet eller en finansiel praksis, under hensyntagen til især:

graden af innovation hvad angår det forsikringsbaserede investeringsprodukts, en finansiel aktivitets eller en finansiel praksis' struktur, herunder indbygning (embedding) og udløsende faktorer (triggering)

graden af innovation hvad angår distributionsmodellen eller længden af formidlingskæden

omfanget af innovationsdiffusion, herunder om det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis er innovativ(t) for bestemte investorkategorier

innovation, der involverer gearing

mangel på gennemsigtighed for så vidt angår de underliggende aktiver eller

de tidligere erfaringer på markedet med lignende forsikringsbaserede investeringsprodukter eller salgsmetoder for forsikringsbaserede investeringsprodukter

j)

de salgsmetoder, der er forbundet med det forsikringsbaserede investeringsprodukt, under hensyntagen til især:

de anvendte kommunikations- og distributionskanaler

informations-, marketing- eller andet reklamemateriale, der er forbundet med investeringen, eller

om beslutningen om at købe er sekundær eller tertiær efter et tidligere køb

k)

den finansielle og forretningsmæssige situation for udstederen af et forsikringsbaseret investeringsprodukt, under hensyntagen til især:

udstederens finansielle situation eller

egnetheden af genforsikringsordninger vedrørende de forsikringsbaserede investeringsprodukter

l)

om de underliggende aktiver i det forsikringsbaserede investeringsprodukt eller de finansielle aktiviteter eller den finansielle praksis udgør en stor risiko for gennemførelsen af de transaktioner, som deltagere eller investorer i det pågældende marked indgår i

m)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukts egenskaber gør det specielt egnet til anvendelse med henblik på økonomisk kriminalitet, og især hvorvidt de pågældende egenskaber potentielt kan tilskynde til anvendelse af det forsikringsbaserede investeringsprodukt til:

svig eller uærlighed

ukorrekt adfærd i, eller misbrug af oplysninger vedrørende, et finansielt marked

håndtering af udbytte fra strafbare forhold

finansiering af terrorisme eller

hjælp til hvidvaskning af penge

n)

om den finansielle aktivitet eller den finansielle praksis udgør en særlig stor risiko for markedernes modstandsdygtighed eller smidige funktion

o)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel aktivitet eller en finansiel praksis ville kunne medføre en væsentlig og unaturlig forskel mellem priserne for et derivat og priserne i det underliggende marked

p)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel praksis eller en finansiel aktivitet udgør en risiko for markedernes eller betalingssystemernes infrastruktur, herunder handels-, clearing- og afviklingssystemer

q)

om et forsikringsbaseret investeringsprodukt, en finansiel aktivitet eller en finansiel praksis kan udgøre en trussel mod investorernes tillid til det finansielle system, eller

r)

om det forsikringsbaserede investeringsprodukt, den finansielle praksis eller den finansielle aktivitet udgør en stor risiko for forstyrrelse af finansieringsinstitutter, der anses for vigtige for den relevante kompetente myndigheds medlemsstats finansielle system

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 31. december 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 352 af 9.12.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


Top