EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1872

Kommissionens forordning (EU) 2016/1872 af 6. oktober 2016 om fastsættelse for 2016 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (EØS-relevant tekst)

C/2016/6331

OJ L 290, 25.10.2016, p. 1–410 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1872/oj

25.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 290/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1872

af 6. oktober 2016

om fastsættelse for 2016 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen (1), særlig artikel 2, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 skal medlemsstaterne gennemføre en fællesskabsundersøgelse af industriproduktionen.

(2)

Undersøgelsen af industriproduktionen baseres på en produktliste til afgrænsning af den industriproduktion, som undersøgelsen skal omfatte.

(3)

En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med EU's produktnomenklatur CPA.

(4)

Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91, og som benævnes »Prodcom-listen«, er gældende for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5)

Da der er behov for at ajourføre Prodcom-listen, er det nødvendigt at fastsætte den for 2016.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Prodcom-listen for 2016 fastsættes som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1.


BILAG

PRODCOM

Varebeskrivelse

Reference til udenrigshandels-nomenklatur for 2016 (HS/KN)

Fysisk enh.

P

Reference til Noter

NACE: 07.10

Brydning af jernmalm

CPA: 07.10.10

Jernmalm

07.10.10.00

Jernmalme og koncentrater deraf, undtagen brændte naturlige jernsulfider

2601[.11 + .12]

kg

S

 

NACE: 07.29

Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme

CPA: 07.29.11

Kobbermalm og koncentrater deraf

07.29.11.00

Kobbermalm og koncentrater deraf

2603

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikkelmalm og koncentrater deraf

07.29.12.00

Nikkelmalm og koncentrater deraf

2604

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aluminiummalm og koncentrater deraf

07.29.13.00

Aluminiummalm og koncentrater deraf

2606

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

07.29.14.00

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

2616[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

07.29.15.00

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

2607 + 2608 + 2609

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

07.29.19.00

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90]

kg

S

 

NACE: 08.11

Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

CPA: 08.11.11

Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

08.11.11.33

Marmor og travertin, rå eller groft tildannet

2515 11

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor og travertin, kun tilskåret, til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader

2515 12

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussine og andre monument- eller bygningskalksten, med en tilsyneladende densitet på ≥ 2 500 kg/m3

2515 20

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

08.11.12.33

Granit, rå eller groft tildannet

2516 11

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, kun tilskåret, til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader

2516 12

kg

T

 

08.11.12.50

Sandsten

2516 20

kg

T

 

08.11.12.90

Porfyr, basalt, kvartsit og andre. monument- eller bygningssten, rå, groft tildannet eller kun tilskåret (undtagen monument- eller bygningskalksten, med en tilsyneladende densitet på ≥ 2 500 kg/m3, granit og sandsten)

2506 20 + 2516 90

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Kalksten og gipssten

08.11.20.30

Gipssten og anhydrit

2520 10

kg

T

 

08.11.20.50

Kalksten, af den art der anvendes til fremstilling af kalk eller cement eller i metallurgien som flusmiddel (undtagen knust kalkstensmateriale og kalkholdige tilhuggede sten)

2521

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kridt og rå dolomit

08.11.30.10

Kridt

2509

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, rå, groft tildannet eller kun tilskåret til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader (undtagen brændt eller sintret dolomit, agglomereret dolomit og knust dolomit, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.l.)

2518 10

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Skifer

08.11.40.00

Skifer, rå, groft tildannet eller kun tilskåret til rektangulære eller kvadratiske blokke eller plader

2514

kg

T

 

NACE: 08.12

Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin

CPA: 08.12.11

Naturligt sand

08.12.11.50

Kvartssand (herunder til industriel anvendelse)

2505 10

kg

S

 

08.12.11.90

Sand til bygningsbrug (undtagen kvartssand og metalholdigt sand)

2505 90

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

08.12.12.10

Småsten og grus, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.l.; singels og flint

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Knuste sten, af den art der almindeligvis anvendes i beton, til vej- og jernbanebygning o.l. (undtagen småsten, grus, singels og flint)

2517[.10(.20 + .80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Granulater, splinter og pulver, af marmor

2517 41

kg

S

 

08.12.12.90

Granulater, splinter og pulver, af travertin, ecaussine, granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument- eller bygningssten

2517 49

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint til byggeformål

08.12.13.00

Blandinger af slagger o.l. industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint, til bygningsbrug

2517 20

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

08.12.21.40

Kaolin

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinholdige lerarter (plastisk ler)

2507 00 80

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

08.12.22.10

Bentonit

2508 10

kg

T

 

08.12.22.30

Ildfast ler

2508 30

kg

T

 

08.12.22.50

Ler, ikke ildfast, og gråsten til bygningsbrug (undtagen bentonit, ildfast ler, ekspanderet ler, kaolin og kaolinholdigt ler); andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

2508[.40 + .50 + .60 + .70]

kg

T

 

NACE: 08.91

Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer

CPA: 08.91.11

Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

08.91.11.00

Naturlige calciumfosfater eller calciumaluminiumfosfater og calciumfosfatholdigt kridt

2510[.10 + .20]

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Ikke-brændte jernsylfider; rå eller uraffineret svovl

08.91.12.00

Naturlige jernsulfider, ikke brændte; rå eller uraffineret svovl (herunder regenereret svovl)

2502 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Andre kemiske mineraler og mineralsk gødning

08.91.19.00

Andre kemiske mineraler og gødningsmineraler

2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90]

kg

T

 

NACE: 08.93

Saltindvinding

CPA: 08.93.10

Salt og ren natriumchlorid; havvand

08.93.10.00

Salt (herunder denatureret salt, undtagen salt egnet til menneskeføde) og ren natriumklorid, også opløst i vand eller tilsat stoffer, der modvirker sammenklumpning eller letter fordelingen

2501[.00(.31 + .51 + .99)]

kg

T

 

NACE: 08.99

Anden råstofindvinding i.a.n.

CPA: 08.99.10

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

08.99.10.00

Bitumen og asfalt, naturlig, asfaltit og asfaltsten

2714 90

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

08.99.21.00

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

7102[.10 + .31] + 7103 10

c/k @

T

 

CPA: 08.99.22

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

08.99.22.00

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

2513[.10 + .20] + 7102 21

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Andre mineraler

08.99.29.00

Andre mineraler

2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90

kg

T

 

NACE: 10.11

Forarbejdning og konservering af kød

CPA: 10.11.11

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

10.11.11.40

Hele og halve kroppe, »quartiers compenses«, for- og bagfjerdinger, ikke udbenet, af hornkvæg, fersk eller kølet

0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet (undtagen hele og halve kroppe, »quartiers compenses« og for- og bagfjerdinger)

0201[.20(.90) + .30]

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Svinekød, fersk eller kølet

10.11.12.30

Hele og halve kroppe af svin, fersk eller kølet

0203[.11(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet, af svin,, fersk eller kølet

0203[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Svinekød, fersk eller kølet, (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet)

0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Kød af får, fersk eller kølet

10.11.13.00

Kød af lam eller får, fersk eller kølet

0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23]

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Gedekød, fersk eller kølet

10.11.14.00

Gedekød, fersk, kølet

0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)]

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.15.00

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk, kølet

0205 00 20

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

10.11.20.00

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Kød af hornkvæg, frosset

10.11.31.00

Kød af hornkvæg, frosset

0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Svinekød, frosset

10.11.32.30

Hele og halve kroppe af svin, frosset

0203[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Skinke og bov samt stykker deraf, af svin, ikke udbenet, frosset

0203[.22(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Svinekød, frosset, (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet)

0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Kød af får, frosset

10.11.33.00

Kød af lam eller får, frosset

0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Gedekød, frosset

10.11.34.00

Gedekød, frosset

0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)]

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

10.11.35.00

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

0205 00 80

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

10.11.39.10

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Kød og spiseligt slagteaffald, fersk eller kølet eller frosset (herunder kød og spiseligt slagteaffald af kaniner, harer og vildt; undtagen frølår og undtagen kød og spiseligt slagteaffald af fjerkræ, hornkvæg, heste og andre dyr af hestefamilien, svin, får og geder)

0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

10.11.41.00

Uld, ikke kartet eller kæmmet, uvasket (herunder skindvasket uld) (undtagen klippet uld)

5101 19

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.42.00

Rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, hele (undtagen varer henhørende under HS 4101 90 )

4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

10.11.43.00

Andre rå huder og skind af hornkvæg og dyr af hestefamilien

4101 90

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Rå huder og skind af får og lam

10.11.44.00

Skind af får eller lam

4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29]

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Rå huder og skind af geder eller kid

10.11.45.00

Rå huder og skind af geder eller gedekid (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte)

4103 90

p/st @

S

 

CPA: 10.11.50

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

10.11.50.40

Svinespæk uden kødindhold, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage eller røget (undtagen udsmeltet)

0209[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.60

Fedt af svin, udsmeltet

1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

S

 

10.11.50.70

Talg af hornkvæg, får eller geder, råt eller udsmeltet

1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

10.11.60.30

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk

0504

kg

S

 

10.11.60.90

Animalsk affald, uegnet til menneskeføde (undtagen fisk, tarme, blærer og maver)

0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)]

kg

S

 

NACE: 10.12

Forarbejdning og konservering af fjerkrækød

CPA: 10.12.10

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

10.12.10.10

Høns og kyllinger, ikke udskåret, fersk eller kølet

0207[.11(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Kalkuner, ikke udskåret, fersk eller kølet

0207[.24(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.10.30 z

Ænder, gæs og perlehøns, ikke udskåret, fersk eller kølet

0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)]

kg

S

 

10.12.10.40

Lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«), fersk eller kølet

0207[.43 + .53]

kg

S

 

10.12.10.50

Udskårne stykker af høns og kyllinger, fersk eller kølet

0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Udskårne stykker af kalkuner, fersk eller kølet

0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.10.70 z

Udskårne stykker af ænder, gæs og perlehøns, fersk eller kølet

0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Kød af fjerkræ, frosset

10.12.20.13

Frosne hele kyllinger

0207[.12(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Frosne hele kalkuner

0207[.25(.10 + .90)]

kg

S

 

10.12.20.17 z

Frosne hele ænder, gæs og perlehøns

0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)]

kg

S

 

10.12.20.53

Udskårne stykker af kyllinger, frosset

0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Udskårne stykker af kalkuner, frosset

0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)]

kg

S

 

10.12.20.57 z

Udskårne stykker af gæs, ænder og perlehøns, frosset

0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)]

kg

S

 

10.12.20.80 z

Lever af fjerkræ, frosset

0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)]

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Fedt af fjerkræ

10.12.30.00

Fedt af fjerkræ

0209 90 + 1501 90

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

10.12.40.20 z

Spiselige slagtebiprodukter og lever af fjerkræ, fersk eller kølet (undtagen lever af overfedede gæs og ænder (»foies gras«))

0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)]

kg

S

 

10.12.40.50 z

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ, frosset (undtagen lever)

0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)]

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Fjer og skind af fugle med fjer

10.12.50.00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun; fjer osv.

6701

kg

S

 

NACE: 10.13

Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter

CPA: 10.13.11

Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

10.13.11.20

Skinke og bov samt stykker deraf af svin, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Brystflæsk og stykker deraf af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0210[.12(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget (herunder bacon,

Formula

-sider eller midterstykker, forender, kam og stykker deraf; undtagen skinke, bov og brystflæsk og stykker deraf, ikke udbenet)

0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

10.13.12.00

Kød af hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0210[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

10.13.13.00

Kød, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter (undtagen af svin og hornkvæg, saltet, i saltlage, tørret eller røget)

0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

10.13.14.30 z

Leverpølser o.l. varer baseret på lever (undtagen færdigretter)

1601 00 10a

kg

S

 

10.13.14.60 z

Pølser o.l. varer baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod (undtagen leverpølser og færdigretter)

1601[.00(.91a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

10.13.15.05 z

Gåse- eller andelever, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og færdigretter)

1602 20 10a

kg

S

 

10.13.15.15 z

Lever af andre dyr, tilberedt eller konserveret (undtagen pølser og færdigretter)

1602 20 90a

kg

S

 

10.13.15.25 z

Varer af kød eller slagtebiprodukter af kalkuner, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser, tilberedte varer af lever samt færdigretter)

1602[.31(.11a + .19a + .80a)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Andre varer af fjerkrækød, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser, tilberedte varer af lever samt færdigretter)

1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede: skinke og stykker deraf (undtagen færdigretter)

1602[.41(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Varer af svinekød, tilberedte eller konserverede: bov og stykker deraf (undtagen færdigretter)

1602[.42(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Varer af kød, slagtebiprodukter eller blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede, med indhold på < 40 vægtprocent kød eller slagtebiprodukter og fedt af enhver art (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602 49 50a

kg

S

 

10.13.15.75 z

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blandinger, af tamsvin, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Varer af kød eller slagtebiprodukter, af hornkvæg, tilberedte eller konserverede (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602[.50(.10a + .31a + .95a)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, herunder blod (undtagen pølser o.l. varer, homogeniserede tilberedninger, tilberedninger af lever samt færdigretter)

1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)]

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

10.13.16.00

Pellets, mel og pulver af kød og slagteaffald (uegnet til menneskeføde) samt fedtegrever

2301 10

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

10.13.91.00

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

 

 

I

 

NACE: 10.20

Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

CPA: 10.20.11

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

10.20.11.00

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

10.20.12.00

Lever, rogn og mælke af fisk, fersk eller kølet

0302 90

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Fisk, frosset

10.20.13.30

Saltvandsfisk, hele, frosset

0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.20.13.60

Ferskvandsfisk, hele frosset

0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)]

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Fiskefilet, frosset

10.20.14.00

Filet af fisk, frosset

0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Fiskekød (også hakket), frosset

10.20.15.00

Fiskekød (også hakket), frosset, undtagen filet

0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Lever og rogn af fisk, frosset

10.20.16.00

Lever, rogn og mælke af fisk, frosset

0303[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

10.20.21.00

Filet af fisk, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Lever, rogn, finner, hoveder, haler og maver af fisk og andre spiselige slagtebiprodukter af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

10.20.22.50 *

Lever, rogn, finner, hoveder, haler og maver af fisk og andre spiselige slagtebiprodukter af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

0305[.10 + .20 + .71(.10 + .90) + .72 + .79]

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

10.20.23.50

Tørret fisk, også saltet; fisk, saltet, men ikke tørret; fisk i saltlage (undtagen filet, røget, hoveder, haler og maver)

0305[.51(.10 + .90) + .59(.10 + .30 + .50 + .70 + .80) + .61 + .62 + .63 + .64 + .69(.10 + .30 + .50 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Fisk, herunder filet, røget

10.20.24.25

Røget stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks (herunder filet, undtagen hoveder, haler og maver)

0305 41

kg

S

 

10.20.24.55

Røget sild (herunder filet, undtagen hoveder, haler og maver)

0305 42

kg

S

 

10.20.24.85

Røget fisk, herunder filet (undtagen sild, stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks og undtagen hoveder, haler og maver)

0305[.43 + .44(.10 + .90) + .49(.10 + .20 + .30 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

10.20.25.10 z

Laks, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 11 00a

kg

S

 

10.20.25.20 z

Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604[.12(.10a + .91a + .99a)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Sardin, sardinel og brisling, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604[.13(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Tunfisk, bugstribet bonit og bonit (Sarda-arter), tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604[.14(.21a + .26a + .28a + .31a + .36a + .38a + .41a + .46a + .48a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Makrel, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604[.15(.11a + .19a + .90a)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Ansjos, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604 16 00a

kg

S

 

10.20.25.70 z

Fiskefilet, belagt med dej, mel eller rasp (paneret), herunder fiskestave (undtagen færdigretter)

1604 19 91a

kg

S

 

10.20.25.80 z

Anden fisk, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen færdigretter)

1604[.17(.00a) + .19(.10a + .31a + .39a + .50a + .92a + .93a + .94a + .95a + .97a)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Fisk, tilberedt eller konserveret (undtagen hel eller i stykker og undtagen færdigretter)

1604[.20(.05a + .10a + .30a + .40a + .50a + .70a + .90a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviar og kaviarerstatning

10.20.26.30

Kaviar, (rogn af stør)

1604 31

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviarerstatning

1604 32

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Krebsdyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.31.00

Krebsdyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

0306[.11(.10 + .90) + .12(.10 + .90) + .14(.10 + .30 + .90) + .15(.90) + .16(.91 + .99) + .17(.91 + .92 + .93 + .94 + .99) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.32.50 *

Bløddyr (kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten, muslinger af arterne Mytilus og Perna, tiarmede og ottearmede blæksprutter), frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

0307[.29(.10 + .90) + .39(.10 + .90) + .49(.09 + .11 + .18 + .31 + .33 + .35 + .38 + .59 + .71 + .92 + .99) + .59(.10 + .90) + .99(.11 + .14 + .17 + .20 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Andre hvirvelløse vanddyr og tang, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

10.20.33.50 *

Andre hvirvelløse vanddyr (toppimuslinger, gopler mv.), frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage

0307[.79(.30 + .90) + .89(.90)] + 0308[.19(.30 + .90) + .29(.30 + .90) + .30(.50 + .90) + .90(.50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, på anden måde tilberedte eller konserverede

10.20.34.00 z

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, på anden måde tilberedte eller konserverede

0306[.11(.05) + .12(.05) + .14(.05) + .15(.10) + .16(.10) + .17(.10) + .19(.05) + .21(.10) + .22(.30) + .24(.10) + .25(.10) + .26(.10) + .27(.10) + .29(.05)] + 0307[.19(.10) + .29(.05) + .39(.05) + .49(.05) + .59(.05) + .60(.10) + .79(.10) + .89(.10) + .99(.10)] + 0308[.19(.10) + .29(.10) + .30(.30) + .90(.30)] + 1605[.10(.00a) + .21(.10a + .90a) + .29(.00a) + .30(.10a + .90a) + .40(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .53(.10a + .90a) + .54(.00a) + .55(.00a) + .56(.00a) + .57(.00a) + .58(.00a) + .59(.00a) + .61(.00a) + .62(.00a) + .63(.00a) + .69(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, uegnet til menneskeføde

10.20.41.00

Mel, pulver og pellets af fisk eller af krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

2301 20

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang

10.20.42.00

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr samt tang, herunder fiskeaffald (undtagen hvalbarder og hvalbardehår, koraller o.l. varer, skaller og skalblade, rå eller simpelt bearbejdede, og undtagen naturlige vaskesvampe)

0511[.91(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.31

Forarbejdning og konservering af kartofler

CPA: 10.31.11

Kartofler, frosne

10.31.11.10

Kartofler, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0710 10

kg

S

 

10.31.11.30

Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne (herunder kartofler, helt eller delvis kogt i olie og derefter frosset)

2004[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

10.31.12.00

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedt

0712 90 05

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager, granulater og pellets

10.31.13.00

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets

1105[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Kartofler, tilberedte eller konserverede

10.31.14.30

Kartofler i form af mel eller flager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne eller tørrede, (undtagen chips)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Kartofler, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, herunder chips, ikke frosne, (undtagen tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets)

2005[.20(.20 + .80)]

kg

S

 

NACE: 10.32

Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft

CPA: 10.32.11

Tomatsaft

10.32.11.00

Tomatsaft

2009[.50(.10 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.12

Appelsinsaft

10.32.12.10

Appelsinsaft, frosset, ikke koncentreret

2009[.11(.91 + .99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Appelsinsaft, ikke frosset, ikke koncentreret

2009[.12 + .19(.91 + .98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Appelsinsaft i.a.n.

2009[.11(.11 + .19) + .19(.11 + .19)]

l @

S

 

CPA: 10.32.13

Grapefrugtsaft

10.32.13.00

Grapefrugtsaft

2009[.21 + .29(.11 + .19 + .91 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.14

Ananassaft

10.32.14.00

Ananassaft

2009[.41(.92 + .99) + .49(.11 + .19 + .30 + .91 + .93 + .99)]

l @

S

 

CPA: 10.32.15

Druesaft

10.32.15.00

Druesaft (herunder druemost)

2009[.61(.10 + .90) + .69(.11 + .19 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90)]

l @

S

 

CPA: 10.32.16

Æblesaft

10.32.16.00

Æblesaft

2009[.71(.20 + .99) + .79(.11 + .19 + .30 + .91 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.17

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

10.32.17.00

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

2009[.90(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .73 + .79 + .92 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l @

S

 

CPA: 10.32.19

Andre frugt- og grøntsagssafter

10.32.19.10

Saft af citrusfrugter, ikke koncentreret (undtagen appelsin- eller grapefrugtsaft)

2009[.31(.11 + .19 + .51 + .59 + .91 + .99) + .39(.31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .91 + .95 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Frugt- og grøntsagssafter, ugæret, ikke tilsat alkohol, ikke koncentreret (undtagen appelsin-, grapefrugt-, ananas-, tomat-, drue- eller æblesaft)

2009[.81(.31 + .51 + .59 + .95 + .99) + .89(.50 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79 + .85 + .86 + .88 + .89 + .96 + .97 + .99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Andre frugt- og grøntsagssafter i.a.n.

2009[.39(.11 + .19) + .81(.11 + .19) + .89(.11 + .19 + .34 + .35 + .36 + .38)]

l @

S

 

NACE: 10.39

Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager

CPA: 10.39.11

Grøntsager, frosne

10.39.11.00

Grøntsager og blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne (undtagen kartofler)

0710[.21 + .22 + .29 + .30 + .40 + .80(.10 + .51 + .59 + .61 + .69 + .70 + .80 + .85 + .95) + .90]

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Foreløbigt konserverede grøntsager

10.39.12.00

Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

0711[.20(.10 + .90) + .40 + .51 + .59 + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Tørrede grøntsager

10.39.13.30

Spiseløg, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedt (undtagen skalotteløg og hvidløg)

0712 20

kg

S

 

10.39.13.50

Svampe og trøfler, tørrede, også snittede, pulveriserede eller knuste, men ikke yderligere tilberedt

0712[.31 + .32 + .33 + .39]

kg

S

 

10.39.13.90

Tørrede grøntsager (undtagen kartofler, løg, svampe og trøfler) og blandinger af grøntsager, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedt

0712[.90(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.15.00 z

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen færdige grøntsagsretter)

2005[.51(.00a) + .59(.00a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.16.00 z

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre (undtagen færdige grøntsagsretter)

2005 40 00a

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

10.39.17.10 z

Tomater, konserverede, hele eller i stykker (undtagen færdige grøntsagsretter og tomater konserveret med eddike eller eddikesyre)

2002[.10(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.21

Tomatpuré med tørstofindhold på < 12 vægtprocent

2002[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Tomatpuré med tørstofindhold på ≥ 12 vægtprocent

2002[.90(.31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Svampe og trøfler, tilberedte eller konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og svampe og trøfler, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Grøntsager og blandinger af grøntsager, frosne (undtagen færdige grøntsagsretter samt frosne grøntsager og blandinger af grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Surkål, konserveret (undtagen færdige grøntsagsretter og surkål tørret, frosset eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

2005 99 60a

kg

S

 

10.39.17.60 z

Asparges, konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og asparges, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

2005 60 00a

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliven, tilberedte eller konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og oliven, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

2005 70 00a

kg

S

 

10.39.17.80 z

Sukkermajs, tilberedte eller konserverede (undtagen færdige grøntsagsretter og sukkermajs, tørrede, frosne eller konserveret med eddike eller eddikesyre)

2005 80 00a

kg

S

 

10.39.17.90 z

Grøntsager og blandinger af grøntsager i.a.n. (undtagen færdige grøntsagsretter samt frosne grøntsager og blandinger af grøntsager)

2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)]

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

10.39.18.00

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Frugter og nødder, også kogte, frosne

10.39.21.00

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne

0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos

10.39.22.30

Syltetøj, marmelade, gelé, puré eller mos, af citrusfrugter, fremstillet ved kogning (undtagen homogeniserede tilberedninger)

2007[.91(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Syltetøj, marmelade, frugtgelé, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning (undtagen af citrusfrugter og undtagen homogeniserede tilberedninger)

2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)]

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

10.39.23.30

Jordnødder, tilberedt eller konserveret, herunder jordnøddesmør (undtagen konserveret med eddike eller eddikesyre, undtagen frosne og undtagen puré og mos)(

2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Nødder, undtagen jordnødder, samt andre kerner og frø, også blandede, tilberedt eller konserveret (undtagen konserveret med eddike eller eddikesyre, undtagen frosne, undtagen puré og mos og undtagen tilberedt med sukker)

2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99) + .97(.03 + .05)]

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

10.39.24.10

Skaller af citrusfrugter eller meloner, friske, frosne, tørrede eller foreløbigt konserverede, for eksempel i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger

0814

kg

S

 

10.39.24.30

Andre frugter og nødder, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedt til umiddelbar fortæring

0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Jordnødder og nødder, afskallede

10.39.25.00 *

Jordnødder og nødder, afskallede

0801[.22 + .32] + 0802[.12(.10 + .90) + .22 + .32 + .42 + .52 + .62] + 1202 42

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Andre tilberedte, tørrede eller konserverede frugter og nødder

10.39.29.10 *

Druer, tørrede

0806[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.39.29.20 *

Frugter, tørrede (undtagen dadler, ananas, avocado, guava, mango, mangostaner, citrusfrugter og druer); blandinger af tørrede nødder og/eller tørrede frugter

0803[.10(.90) + .90(.90)] + 0804 20 90 + 0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.39.29.50 *

Tilberedte og konserverede frugter, i.a.n. (undtagen mysli)

2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

10.39.30.00

Vegetabilske produkter og restprodukter anvendelige som dyrefoder, i.a.n.

2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

10.39.91.00

Kogning og anden tilberedning (koncentrering osv.) til konservering af frugt og grøntsager

 

 

I

 

NACE: 10.41

Fremstilling af olier og fedtstoffer

CPA: 10.41.11

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

10.41.11.00

Lardstearin, lardoile, oleostearin, oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller på anden måde tilberedt

1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

10.41.12.00

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.19.00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1506

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Jordnøddeolie, rå

10.41.21.10 *

Rå jordnøddeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1508[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Olivenolie, rå

10.41.22.10 *

Jomfruolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1509[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.22.20 *

Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, rå, herunder blandinger heraf med jomfruolie, raffineret (undtagen jomfruolie og kemisk modificerede olier)

1510 00 10

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Solsikkeolie, rå

10.41.23.00 *

Rå solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1512[.11(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

10.41.24.10 *

Rå rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmeolie, rå

10.41.25.10 *

Rå palmeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1511[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Andre vegetabilske olier, rå

10.41.29.10 *

Andre vegetabilske olier, rå, ikke kemisk modificerede

1507[.10(.10 + .90)] + 1512[.21(.10 + .90)] + 1513[.11(.10 + .91 + .99) + .21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)]

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Bomuldslinters

10.41.30.00

Bomuldslinters

1404 20

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

10.41.41.30

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie

2304

kg

S

 

10.41.41.50

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af fedtstoffer eller olier af solsikkefrø

2306 30

kg

S

 

10.41.41.70

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding fedtstoffer eller olier af rybs eller raps

2306[.41 + .49]

kg

S

 

10.41.41.90

Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske fedtstoffer eller olier, herunder af bomuldsfrø, hørfrø, kokosnødder, kopra, palmenødder eller –kerner (undtagen af sojabønner, solsikkefrø, rybsfrø eller rapsfrø)

2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

10.41.42.00

Mel af olieholdige frø og frugter, (undtagen sennepsmel)

1208[.10 + .90]

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.51.00

Raffineret sojabønneolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1507[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.52.00

Raffineret jordnøddeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1508[.90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.53.10

Raffineret olivenolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1509 90

kg

S

 

10.41.53.30

Olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, herunder blandinger heraf med jomfruolie, raffineret (undtagen rå olier, jomfruolie og kemisk modificerede olier)

1510 00 90

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.54.00

Raffineret solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1512[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.55.00

Raffineret bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1512[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.56.00

Raffineret rybsolie, rapsolie eller sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.57.00

Raffineret palmeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.58.00

Raffineret kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

10.41.59.00

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) samt fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

10.41.60.30

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

1516[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede

1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

10.41.71.00

Vegetabilsk voks, også raffineret (undtagen triglycerider)

1521 10

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

10.41.72.00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

1522[.00(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.42

Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer

CPA: 10.42.10

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

10.42.10.30

Margarine, undtagen flydende margarine

1517[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Spiselige tilberedninger af fedtstoffer og olier, herunder flydende margarine, i.a.n.

1517[.90(.10 + .91 + .93 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.51

Mejerier samt ostefremstilling

CPA: 10.51.11

Behandlet mælk, flydende

10.51.11.33

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på ≤ 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på ≤ 1 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men ≤ 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401[.20(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 1 vægtprocent, men ≤ 6 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401[.20(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mælk og fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat sukker

10.51.12.10

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent, men ≤ 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kg

S

 

10.51.12.20

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 6 vægtprocent, men ≤ 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kg

S

 

10.51.12.30

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2 l

0401[.50(.31 + .91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold på > 21 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2 l

0401[.50(.39 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Skummetmælks- og flødepulver

10.51.21.30

Skummetmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på ≤ 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2,5 kg

0402[.10(.11 + .91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Skummetmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på ≤ 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2,5 kg

0402[.10(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Sødmælks- og flødepulver

10.51.22.30

Sødmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af ≤ 2,5 kg

0402[.21(.11 + .91) + .29(.11 + .15 + .91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Sødmælkspulver, dvs. mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 1,5 vægtprocent, i pakninger med indhold af > 2,5 kg

0402[.21(.18 + .99) + .29(.19 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

10.51.30.30

Smør, med fedtindhold på ≤ 85 vægtprocent

0405[.10(.11 + .19 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Smør, med fedtindhold på > 85 vægtprocent, og andre fedtstoffer og olier udvundet af mælk (undtagen smørbare mælkefedtprodukter med fedtindhold på < 80 vægtprocent)

0405[.10(.90) + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Smørbare mælkefedtprodukter, med fedtindhold på < 80 vægtprocent

0405[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Ost og ostemasse

10.51.40.30

Frisk ost (ikke modnet eller lagret), herunder valleost, og ostemasse

0406[.10(.30 + .50 + .80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Ost, revet eller i pulverform, blåskimmelost og anden ost (undtagen smelteost, frisk ost, valleost og ostemasse)

0406[.20 + .40(.10 + .50 + .90) + .90(.01 + .13 + .15 + .17 + .18 + .21 + .23 + .25 + .29 + .32 + .35 + .37 + .39 + .50 + .61 + .63 + .69 + .73 + .74 + .75 + .76 + .78 + .79 + .81 + .82 + .84 + .85 + .86 + .89 + .92 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Smelteost, ikke revet eller i pulverform

0406[.30(.10 + .31 + .39 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast form

10.51.51.04

Koncentreret mælk, ikke sødet

0402[.91(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Koncentreret mælk, sødet

0402[.99(.10 + .31 + .39 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Yoghurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

10.51.52.41

Koaguleret mælk og fløde, yoghurt og andre fermenterede varer

0403[.10(.11 + .13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59) + .90(.13 + .19 + .31 + .33 + .39 + .53 + .59 + .61 + .63 + .69 + .71 + .73 + .79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatiseret yoghurt eller syrnet mælk (koaguleret mælk og fløde, yoghurt og andre fermenterede varer, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao)

0403[.10(.91 + .93 + .99) + .90(.91 + .93 + .99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Kærnemælkspulver

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Kærnemælk

0403 90 51

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kasein

10.51.53.00

Kasein og kaseinater

3501[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Lactose og lactosesirup

10.51.54.00

Laktose og laktosesirup, herunder kemisk ren laktose

1702[.11 + .19]

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Valle

10.51.55.30

Valle og modificeret valle, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

0404[.10(.02 + .04 + .06 + .12 + .14 + .16 + .26 + .28 + .32 + .34 + .36 + .38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Valle og modificeret valle, i flydende form eller i form af pasta, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

0404[.10(.48 + .52 + .54 + .56 + .58 + .62 + .72 + .74 + .76 + .78 + .82 + .84)]

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mejeriprodukter i.a.n.

10.51.56.00

Varer bestående af naturlige mælkebestanddele, i.a.n.

0404[.90(.21 + .23 + .29 + .81 + .83 + .89)]

kg

S

 

NACE: 10.52

Fremstilling af konsumis

CPA: 10.52.10

Konsumis og anden spiselig is

10.52.10.00

Konsumis, herunder sorbet og sodavandsis (undtagen blandinger o.l. til fremstilling af konsumis),

2105[.00(.10 + .91 + .99)]

l @

S

 

NACE: 10.61

Fremstilling af mølleriprodukter

CPA: 10.61.11

Afskallet ris (hinderis)

10.61.11.00

Afskallet ris (hinderis)

1006[.20(.11 + .13 + .15 + .17 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

10.61.12.30

Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret

1006[.30(.21 + .23 + .25 + .27 + .42 + .44 + .46 + .48 + .61 + .63 + .65 + .67 + .92 + .94 + .96 + .98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Brudris

1006 40

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

10.61.21.00

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

1101[.00(.11 + .15 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Andet mel af korn

10.61.22.00

Mel af korn (undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug)

1102[.20(.10 + .90) + .90(.10 + .30 + .50 + .70 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Andet vegetabilsk mel

10.61.23.00

Mel af tørrede ærter, kikærter, bønner, linser, sagopalmer, maniok, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartofler) o.l. rødder og rodknolde; mel og pulver af spiselige frugter og nødder

1106[.10 + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Blandinger til fremstilling af bagværk

10.61.24.00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk

1901 20

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Gryn og groft mel af hvede

10.61.31.33

Gryn og groft mel, af hård hvede

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Gryn og groft mel, af blød hvede og spelt

1103 11 90

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

10.61.32.30

Gryn og groft mel, af havre, majs, ris, rug, byg og andre kornsorter (undtagen hvede)

1103[.13(.10 + .90) + .19(.20 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Pellets, af hvede

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Pellets af havre, majs, ris, rug, byg og andre kornsorter (undtagen hvede)

1103[.20(.25 + .30 + .40 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

10.61.33.33

Korn, afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret eller knust (undtagen ris)

1104[.12(.10 + .90) + .19(.10 + .30 + .50 + .61 + .69 + .91 + .99) + .22(.40 + .50 + .95) + .23(.40 + .98) + .29(.04 + .05 + .08 + .17 + .30 + .51 + .55 + .59 + .81 + .85 + .89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet (undtagen ris)

1104[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Blandinger af mysli-typen baseret på ikke-ristede kornflager

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Andre tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter

1904[.10(.10 + .30 + .90) + .20(.91 + .95 + .99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Korn (kerner), forkogt eller på anden måde tilberedt (undtagen majs)

1904[.30 + .90(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

10.61.40.10

Klid, fodermel og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af majs

2302[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Klid, fodermel og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af ris

2302[.40(.02 + .08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Klid, fodermel og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af hvede

2302[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Klid og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn (undtagen majs, ris og hvede)

2302[.40(.10 + .90) + .50]

kg

S

 

NACE: 10.62

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter

CPA: 10.62.11

Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

10.62.11.11

Hvedestivelse

1108 11

kg

S

 

10.62.11.13

Majsstivelse

1108 12

kg

S

 

10.62.11.15

Kartoffelstivelse

1108 13

kg

S

 

10.62.11.19

Stivelse, herunder af ris, maniok, arrowroot og sagopalmemarv (undtagen hvede-, majs- og kartoffelstivelse)

1108[.14 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

1108 20

kg

S

 

10.62.11.50

Hvedegluten (undtagen hvedegluten forarbejdet til anvendelse som lim eller til glitning eller appretur i tekstilindustrien)

1109

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrin og anden modificeret stivelse, herunder forklistret og esterificeret stivelse, dialdehydstivelse og stivelse behandlet med formaldehyd eller epiklorhydrin

3505[.10(.10 + .50 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

10.62.12.00

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel o.l.

1903

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

10.62.13.10

Glukose og glukosesirup (undtagen med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer)

1702[.30(.10 + .50 + .90) + .40(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Kemisk ren fruktose, i fast form; fruktose og fruktosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på > 50 vægtprocent; isoglukose (undtagen med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer)

1702[.50 + .60(.10 + .80 + .95) + .90(.30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrin og maltodekstrinsirup (undtagen med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Sukker, herunder invertsukker, i.a.n.

1702[.90(.10 + .80 + .95)]

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Majsolie

10.62.14.30

Rå majskimolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1515[.21(.10 + .90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Raffineret majskimolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

1515[.29(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

10.62.20.00

Restprodukter fra stivelsesfremstilling o.l. restprodukter

2303[.10(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.71

Fremstilling af brød, fremstilling af friske kager, tærter mv.

CPA: 10.71.11

Frisk brød

10.71.11.00

Brød, uden tilsætning af honning, æg, ost eller frugt, og med et indhold i tør tilstand på ≤ 5 vægtprocent sukker og ≤ 5 vægtprocent fedt

1905 90 30

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Friske kager, tærter mv.

10.71.12.00

Kager og konditorvarer; andet bagværk med tilsætning af sødemidler

1905 90 60

kg

S

 

NACE: 10.72

Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

CPA: 10.72.11

Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

10.72.11.30

Knækbrød

1905 10

kg

S

 

10.72.11.50

Tvebakker og kryddere, ristet brød o.l. ristede varer

1905[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

10.72.12.30

Honningkager o.l.

1905[.20(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Småkager samt søde kiks og vafler, helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao

1905[.31(.11 + .19) + .32(.11 + .19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Småkager og søde kiks, herunder dobbeltkiks og -biskuitter med mellemlag (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao)

1905[.31(.30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vafler, med et vandindhold på > 10 vægtprocent (undtagen kræmmerhuse til is, dobbeltvafler med mellemlag o.l. varer)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vafler, også saltede (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao)

1905[.32(.91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Andre tørre eller konserverede bagervarer

10.72.19.10

Matze (usyret brød)

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Kirkeoblater, oblatkapsler til lægemidler, segloblater o.l. varer af mel eller stivelse

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Kiks og biskuitter (undtagen helt eller delvis overtrukket med chokolade eller andre tilberedninger med indhold af kakao og undtagen søde)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Bagværk o.l., uden tilsætning af sødemidler, herunder pandekager, quiche og pizza (undtagen knækbrød, vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød, ekstruderede eller ekspanderede varer, krydrede eller saltede).

1905 90 90

kg

S

 

NACE: 10.73

Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

CPA: 10.73.11

Makaroni, nudler og lignende dejvarer

10.73.11.30

Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte, med indhold af æg

1902 11

kg

S

 

10.73.11.50

Pastaprodukter, ikke kogte eller fyldte, uden indhold af æg

1902[.19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Couscous

10.73.12.00

Couscous

1902[.40(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.81

Fremstilling af sukker

CPA: 10.81.11

Råt rør- eller roesukker, i fast form

10.81.11.00

Råt rør- og roesukker, i fast form, uden indhold af tilsatte smags- eller farvestoffer

1701[.12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .14(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

10.81.12.30

Raffineret hvidt rør- og roesukker, i fast form

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Raffineret rør- og roesukker, i fast form (undtagen hvidt sukker)

1701 99 90

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup

10.81.13.00

Raffineret rør- og roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker og ahornsirup

1701 91 + 1702[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasse

10.81.14.30

Melasse, af rørsukker

1703 10

kg

S

 

10.81.14.50

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker (undtagen af rørsukker)

1703 90

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

10.81.20.00

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling (herunder klaringskum og filterpresserester)

2303[.20(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 10.82

Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer

CPA: 10.82.11

Kakaomasse, også affedtet

10.82.11.00

Kakaomasse (ikke tilsat sukker eller andre sødemidler)

1803[.10 + .20]

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

10.82.12.00

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1804

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.13.00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1805

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

10.82.14.00

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

1806[.10(.15 + .20 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

10.82.21.30

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao, i blokke, plader eller stænger af vægt > 2 kg, eller flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, med indhold af kakaosmør på ≥ 18 vægtprocent

1806[.20(.10 + .30 + .50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Chocolate milk crumb, med indhold af kakaosmør på ≥ 18 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Chokoladeglasur, med indhold af kakaosmør på ≥ 18 vægtprocent, i pakninger af nettovægt > 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Tilberedte fødevarer med indhold af kakaosmør på < 18 %, i pakninger af vægt > 2 kg (undtagen chokoladeglasur og chocolate milk crumb)

1806 20 95

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

10.82.22.33

Chokolade, i blokke, plader eller stænger, med fyld af f.eks. creme, likør eller frugtpasta (undtagen chokoladekiks eller -småkager)

1806 31

kg

S

 

10.82.22.35

Chokolade, i blokke, plader eller stænger, med tilsætning af korn, frugt eller nødder (undtagen med fyld og undtagen chokoladekiks og -småkager)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Chokolade, i blokke, plader eller stænger (undtagen med fyld eller tilsætning af korn, frugt eller nødder og undtagen chokoladekiks og -småkager)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Chokolader med indhold af alkohol, også med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Chokolader (undtagen med indhold af alkohol og undtagen i blokke, plader eller stænger)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Chokoladevarer med fyld (undtagen i blokke, plader eller stænger og undtagen chokolader)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Chokoladevarer (undtagen med fyld og i blokke, plader eller stænger og undtagen chokoladekiks og -småkager og chokolader)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Sukkervarer og erstatninger herfor, med indhold af kakao, fremstillet på basis af andre sødemidler end sukker

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Smørepålæg, med indhold af kakao

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Pulvere med indhold af kakao, til fremstilling af drikkevarer

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Fødevarer med indhold af kakao, (undtagen kakaomasse, kakaosmør, kakaopulver, blokke, plader eller stænger, flydende, i pastaform, i pulverform, som granulater eller lignende, i pakninger af nettovægt > 2 kg, pulvere til fremstilling af drikkevarer, smørepålæg)

1806 90 90

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

10.82.23.10

Tyggegummi

1704[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lakrids form af blokke, stænger og pastiller, med indhold af sakkarose på > 10 vægtprocent uden tilsætning af andre stoffer

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Hvid chokolade

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Råmasser, herunder marcipan, fondant, nougat og mandelmasse, i pakninger af nettovægt ≥ 1 kg

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Halspastiller og hostebolsjer, bestående hovedsagelig af sukker og smagsstoffer (undtagen pastiller og bolsjer med smagsstoffer, der har medicinske egenskaber)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Dragévarer, herunder kandiserede mandler

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Vin og frugtgummi, gelévarer samt frugtpasta i form af sukkervarer (undtagen tyggegummi)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Bolsjer o.l.

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Karameller

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Sukkervarer, fremstillet ved presning eller støbning, herunder cachous

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Sukkervarer, i.a.n.

1704 90 99

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

10.82.24.00

Afløbne, glaserede eller kandiserede frugter, nødder, frugtskaller eller andre plantedele

2006[.00(.10 + .31 + .35 + .38 + .91 + .99)]

kg

S

 

NACE: 10.83

Forarbejdning af te og kaffe

CPA: 10.83.11

Kaffe, brændt eller koffeinfri

10.83.11.30

Kaffe, rå, koffeinfri

0901 12

kg

S

 

10.83.11.50

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

0901 21

kg

S

 

10.83.11.70

Kaffe, brændt, koffeinfri

0901 22

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kaffeerstatning; ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe eller kaffeerstatning; skaller og hinder af kaffe

10.83.12.10

Kaffeerstatning med indhold af kaffe

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe

2101[.11 + .12(.92 + .98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger, herunder ekstrakter og essenser og koncentrater deraf

2101[.30(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

10.83.13.00

Te i pakninger af nettovægt ≤ 3 kg

0902[.10 + .30]

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

10.83.14.00

Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté

2101[.20(.20 + .92 + .98)]

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Urtete

10.83.15.00 * z

Urteudtræk

1211 90 86a + 2106 90 92a

kg

S

 

NACE: 10.84

Fremstilling af smagspræparater og krydderier

CPA: 10.84.11

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

10.84.11.30

Vineddike

2209[.00(.11 + .19)]

l

S

 

10.84.11.90

Eddike og eddikeerstatninger ikke fremstillet af vin

2209[.00(.91 + .99)]

l

S

 

CPA: 10.84.12

Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

10.84.12.10

Sojasauce

2103 10

kg

S

 

10.84.12.30

Tomatketchup og andre tomatsaucer

2103 20

kg

S

 

10.84.12.53

Sennepsmel

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Tilberedt sennep

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Saucer og tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater (undtagen sojasauce, tomatketchup, tomatsaucer, sennepsmel og tilberedt sennep)

2103[.90(.10 + .30 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Konsumsalt

10.84.30.00

Salt egnet til menneskeføde

2501 00 91

kg

T

 

NACE: 10.85

Fremstilling af færdigretter

CPA: 10.85.11

Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod

10.85.11.00 z

Færdigretter på basis af kød, slagtebiprodukter eller blod

1601[.00(.10b + .91b + .99b)] + 1602[.20(.10b + .90b) + .31(.11b + .19b + .80b) + .32(.11b + .19b + .30b + .90b) + .39(.21b + .29b + .85b) + .41(.10b + .90b) + .42(.10b + .90b) + .49(.11b + .13b + .15b + .19b + .30b + .50b + .90b) + .50(.10b + .31b + .95b) + .90(.10b + .31b + .51b + .61b + .69b + .91b + .95b + .99b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

10.85.12.00 z

Færdigretter på basis af fisk, krebsdyr og bløddyr

1604[.11(.00b) + .12(.10b + .91b + .99b) + .13(.11b + .19b + .90b) + .14(.21b + .26b + .28b + .31b + .36b + .38b + .41b + .46b + .48b + .90b) + .15(.11b + .19b + .90b) + .16(.00b) + .17(.00b) + .19(.10b + .31b + .39b + .50b + .91b + .92b + .93b + .94b + .95b + .97b) + .20(.05b + .10b + .30b + .40b + .50b + .70b + .90b)] + 1605[.10(.00b) + .21(.10b + .90b) + .29(.00b) + .30(.10b + .90b) + .40(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .53(.10b + .90b) + .54(.00b) + .55(.00b) + .56(.00b) + .57(.00b) + .58(.00b) + .59(.00b) + .61(.00b) + .62(.00b) + .63(.00b) + .69(.00b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Færdigretter baseret på grøntsager

10.85.13.00 z

Færdigretter på basis af grøntsager

2002[.10(.10b + .90b)] + 2003[.10(.20b + .30b) + .90(.10b + .90b)] + 2004[.90(.10b + .30b + .50b + .91b + .98b)] + 2005[.40(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b) + .60(.00b) + .70(.00b) + .80(.00b) + .91(.00b) + .99(.10b + .20b + .30b + .50b + .60b + .80b)]

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Færdigretter baseret på pastaprodukter

10.85.14.10

Pastaprodukter, fyldte med kød, fisk, ost eller andre produkter, uanset blandingsforholdet, også kogte

1902[.20(.10 + .30 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Pasta og pastaprodukter, tørrede, ikke-tørrede og frosne, herunder færdigretter (undtagen kogt pasta og fyldt pasta)

1902[.30(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Andre færdigretter

10.85.19.10 * z

Andre færdigretter, herunder frossen, men ikke frisk pizza

2106 90 98b

kg

S

 

NACE: 10.86

Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad

CPA: 10.86.10

Homogeniserede produkter og diætmad

10.86.10.10

Homogeniserede tilberedninger af kød, spiselige slagtebiprodukter eller blod (undtagen pølser o.l. produkter af kød; tilberedte fødevarer på basis af disse produkter)

1602 10

kg

S

 

10.86.10.30

Grøntsager, homogeniserede, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne

2005 10

kg

S

 

10.86.10.50

Homogeniserede tilberedninger i form af syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré eller frugt- eller nøddemos

2007[.10(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogeniserede sammensatte fødevarer af den art, der anvendes til børn eller til diætetisk brug, i pakninger til detailsalg af nettovægt ≤ 250 g

2104 20

kg

S

 

10.86.10.70

Tilberedte fødevarer til børn, i pakninger til detailsalg (undtagen homogeniserede sammensatte fødevarer)

1901 10

kg

S

 

NACE: 10.89

Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.

CPA: 10.89.11

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

10.89.11.00

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

2104 10

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede eller kogte; ægalbumin

10.89.12.30

Ægprodukter, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede (undtagen ægalbumin og undtagen med skal)

0408[.11(.20 + .80) + .19(.20 + .81 + .89) + .91(.20 + .80) + .99(.20 + .80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Ægalbumin

3502[.11(.10 + .90) + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

10.89.13.34

Bagegær

2102[.10(.31 + .39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Levende gærtyper (undtagen bagegær)

2102[.10(.10 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Inaktiv gær; andre inaktive, encellede mikroorganismer

2102[.20(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Bagepulver, tilberedte

2102 30

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

10.89.14.00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

1603[.00(.10 + .80)]

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Tilberedte fordærvelige fødevarer som f.eks. sandwich og frisk pizza

10.89.16.00 z

Fordærvelige fødevarer, herunder frisk pizza og sandwich

 

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Kosttilskud til menneskeføde

10.89.17.00 * z

Kosttilskud (næringsstofpræparater til menneskeføde)

2106[.90(.92c + .98a)]

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Diverse fødevarer i.a.n.

10.89.19.10

Karamel

1702[.90(.71 + .75 + .79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Maltekstrakt

1901[.90(.11 + .19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Tilberedte fødevarer af mel, stivelse m.v.

1901[.90(.91 + .99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Proteinkoncentrater samt sukkersirupper tilsat smags- eller farvestoffer

2106[.10(.20 + .80) + .90(.30 + .51 + .55 + .59)]

kg

S

 

10.89.19.50 * z

Andre tilberedte fødevarer i.a.n.

2106[.90(.20 + .92d)]

kg

S

 

NACE: 10.91

Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr

CPA: 10.91.10

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

10.91.10.10 z

Forblandinger til foder til landbrugshusdyr

2309[.90(.31a + .33a + .35a + .39a + .41a + .43a + .49a + .51a + .53a + .59a + .70a + .96a)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen tilsætningsfoder), til svin

2309[.90(.10a + .20a + .31b + .33b + .35b + .39b + .41b + .43b + .49b + .51b + .53b + .59b + .70b + .91a + .96b)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen tilsætningsfoder), til kvæg

2309[.90(.10b + .20b + .31c + .33c + .35c + .39c + .41c + .43c + .49c + .51c + .53c + .59c + .70c + .91b + .96c)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen tilsætningsfoder), til fjerkræ

2309[.90(.10c + .20c + .31d + .33d + .35d + .39d + .41d + .43d + .49d + .51d + .53d + .59d + .70d + .91c + .96d)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Tilberedt dyrefoder (undtagen tilsætningsfoder), i.a.n.

2309[.90(.10d + .20d + .31e + .33e + .35e + .39e + .41e + .43e + .49e + .51e + .53e + .59e + .70e + .91d + .96e)]

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Mel og pellets af lucerne

10.91.20.00

Mel og pellets af lucerne

1214 10

kg

S

 

NACE: 10.92

Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr

CPA: 10.92.10

Færdige foderblandinger til kæledyr

10.92.10.30

Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg

2309[.10(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .33 + .39 + .51 + .53 + .59 + .70 + .90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Foder til kæledyr (undtagen hunde- og kattefoder i pakninger til detailsalg)

2309[.90(.31f + .33f + .35f + .39f + .41f + .43f + .49f + .51f + .53f + .59f + .70f + .96f)]

kg

S

 

NACE: 11.01

Destillation, rektifikation og blanding af alkohol

CPA: 11.01.10

Destillerede alkoholiske drikkevarer

11.01.10.20

Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.20(.12 + .14 + .26 + .27 + .29 + .40 + .62 + .64 + .86 + .87 + .89)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.30(.11 + .19 + .30 + .41 + .49 + .61 + .69 + .71 + .79 + .82 + .88)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rom og anden spiritus fremstillet ved destillation af gærede sukkerrørsprodukter (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.40(.11 + .31 + .39 + .51 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin og genever (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.50(.11 + .19 + .91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka, med et alkoholindhold på ≤ 45,4 % vol. (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.60(.11 + .19)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Spiritus fremstillet af frugt (undtagen likør, gin og genever og undtagen fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas) (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.90(.33 + .38 + .45 + .48 + .71)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Ikke denatureret ethanol med et alkoholindhold < 80 % vol. (NB: eksklusive alkoholafgift)

2208[.90(.91 + .99)]

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Spiritus, likør og andre alkoholholdige drikkevarer (undtagen fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas eller af frugt og undtagen whisky, rom, tafia, gin og genever samt vodka med et alkoholindhold på ≤ 45,4 % vol. og spiritus fremstillet af frugt) (NB: eksklusive alkoholafgift))

2208[.60(.91 + .99) + .70(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .41 + .54 + .56 + .69 + .75 + .77 + .78)]

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Fremstilling af vin af druer

CPA: 11.02.11

Mousserende vin af friske druer

11.02.11.30

Champagne (NB: eksklusive alkoholafgift)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Mousserende vin af friske druer (undtagen champagne) (NB: eksklusive alkoholafgift)

2204[.10(.91 + .93 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

11.02.12.11

Hvidvin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

2204[.21(.11 + .12 + .13 + .17 + .18 + .19 + .22 + .23 + .24 + .26 + .27 + .28 + .32 + .34 + .36 + .37 + .38) + .29(.11 + .12 + .13 + .17 + .18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vin og druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, i beholdere, der ved 20 °C har et overtryk på ≥ 1 bar, men < 3 bar, hidrørende fra kuldioxid i opløsning (undtagen mousserende vin)

2204[.21(.06 + .07 + .08 + .09) + .29(.10)]

l

S

 

11.02.12.17

Kvalitetsvin og -druemost med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, med et alkoholindhold på ≤ 15 % vol. (undtagen hvidvin og mousserende vin)

2204[.21(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .62 + .66 + .67 + .68 + .69 + .71 + .74 + .76 + .77 + .78) + .29(.42 + .43 + .44 + .46 + .47 + .48 + .58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vin og druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af alkohol, med et alkoholindhold på ≤ 15 % ol. (undtagen mousserende vin og vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB))

2204[.21(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98) + .29(.79 + .80 + .81 + .82 + .83 + .84 + .93 + .94 + .95 + .96 + .97 + .98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portvin, madeira, sherry og andre vine med et alkoholindhold på > 15 % vol.

2204[.21(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92) + .29(.85 + .86 + .87 + .88 + .89 + .90 + .91 + .92)]

l

S

 

11.02.12.50

Druemost (eksklusive alkoholafgift)

2204[.30(.10 + .92 + .94 + .96 + .98)]

l

S

 

NACE: 11.03

Fremstilling af cider og anden frugtvin

CPA: 11.03.10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

11.03.10.00

Gærede drikkevarer samt blandinger heraf, herunder med ikke-alkoholholdige drikkevarer, æblecider, pærecider og mjød (undtagen maltøl samt vin af druer tilsat aromatiske planter eller aromatiske stoffer)

2206[.00(.10 + .31 + .39 + .51 + .59 + .81 + .89)]

l

S

 

NACE: 11.04

Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

CPA: 11.04.10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

11.04.10.00

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromatiske stoffer (eksklusive alkoholafgift)

2205[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

l

S

 

NACE: 11.05

Fremstilling af øl

CPA: 11.05.10

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

11.05.10.00

Øl (undtagen alkoholfri øl og øl med et alkoholindhold på ≤ 0,5 % vol.) (eksklusive alkoholafgift)

2203[.00(.01 + .09 + .10)]

l

S

 

11.05.10.10 * z

Alkoholfri øl og øl med et alkoholindhold på ≤ 0,5 % vol.

2202 90 19a

l

S

 

CPA: 11.05.20

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

11.05.20.00

Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling (eksklusive alkoholafgift)

2303 30

kg

S

 

NACE: 11.06

Fremstilling af malt

CPA: 11.06.10

Malt

11.06.10.30

Malt, ikke brændt (eksklusive alkoholafgift)

1107[.10(.11 + .19 + .91 + .99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Malt, brændt (undtagen produkter, der er yderligere forarbejdet, og undtagen brændt malt, der fremtræder som kaffeerstatning) (eksklusive alkoholafgift)

1107 20

kg

S

 

NACE: 11.07

Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske

CPA: 11.07.11

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

11.07.11.30

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

2201[.10(.11 + .19 + .90)]

l

S

 

11.07.11.50

Vand, is og sne, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret (undtagen mineralvand og vand tilsat kulsyre)

2201 90

l @

S

 

CPA: 11.07.19

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

11.07.19.30

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler, dvs. læskedrikke

2202 10

l

S

 

11.07.19.50 * z

Ikke-alkoholholdige drikkevarer uden indhold af mælkefedt (undtagen mineralvand med eller uden tilsat sukker eller andre sødemidler og undtagen vand tilsat kulsyre eller smagsstoffer)

2202[.90(.11 + .15 + .19b)]

l

S

 

11.07.19.70

Ikke-alkoholholdige drikkevarer med indhold af mælkefedt

2202[.90(.91 + .95 + .99)]

l

S

 

NACE: 12.00

Fremstilling af tobaksprodukter

CPA: 12.00.11

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

12.00.11.30

Cigarer, cerutter og cigarillos, af tobak eller blandinger af tobak og tobakserstatning (eksklusive tobaksafgift)

2402 10

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigaretter, af tobak eller blandinger af tobak og tobakserstatning (eksklusive tobaksafgift)

2402[.20(.10 + .90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobakserstatning (eksklusive tobaksafgift)

2402 90

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Tørrede strippede tobaksblade

12.00.12.00 *

Tørrede strippede tobaksblade

2401[.20(.35 + .60 + .70 + .85 + .95)]

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

12.00.19.30

Røgtobak (eksklusive tobaksafgift)

2403[.11 + .19(.10 + .90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Tobaksvarer; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak. i.a.n.

2403[.91 + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

NACE: 13.10

Forbehandling og spinding af tekstilfibre

CPA: 13.10.10

Uldfedt (herunder lanolin)

13.10.10.00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf, herunder lanolin

1505[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

13.10.21.00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Uld, affedtet eller karboniseret, ikke kartet eller kæmmet

13.10.22.00

Uld, affedtet eller karboniseret, ikke kartet eller kæmmet

5101[.21 + .29 + .30]

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Kæmlinge (noils) af uld eller af fine dyrehår

13.10.23.00

Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår

5103[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

13.10.24.00

Uld samt fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet, herunder kæmmet uld i småstykker

5105[.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .40]

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bomuld, kartet eller kæmmet

13.10.25.00

Bomuld, kartet eller kæmmet

5203

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet

13.10.26.00

Jute og andre tekstilfibre, beredte men ikke spundne (undtagen hør, hamp og ramie)

5303 90

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet

13.10.29.00

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredte men ikke spundne

5301[.21 + .29 + .30] + 5302 90 + 5305

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.31.00

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5506[.10 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

13.10.32.00

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

5507

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Garn af natursilke eller affald af natursilke

13.10.40.10

Garn af natursilke, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen garn af affald af natursilke).

5004[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Garn af affald af natursilke, ikke i pakninger til detailsalg

5005[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Garn af natursilke eller affald af natursilke, i pakninger til detailsalg; fishgut

5006[.00(.10 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

13.10.50.10

Garn af kartet uld eller af fine dyrehår, ikke i pakninger til detailsalg

5106[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .91 + .99)] + 5108[.10(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Garn af kæmmet uld eller af fine dyrehår, ikke i pakninger til detailsalg

5107[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .30 + .51 + .59 + .91 + .99)] + 5108[.20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Garn af uld eller fine dyrehår, i pakninger til detailsalg

5109[.10(.10 + .90) + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

13.10.61.32 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til vævede varer (undtagen til gulvtæpper)

5205[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.10a + .90a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)] + 5206[.11(.00a) + .12(.00a) + .13(.00a) + .14(.00a) + .15(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .33(.00a) + .34(.00a) + .35(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til strik- og strømpevarer

5205[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.10b + .90b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)] + 5206[.11(.00b) + .12(.00b) + .13(.00b) + .14(.00b) + .15(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .33(.00b) + .34(.00b) + .35(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Bomuldsgarn af ikke-kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til anden brug, herunder gulvtæpper

5205[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.10c + .90c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)] + 5206[.11(.00c) + .12(.00c) + .13(.00c) + .14(.00c) + .15(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .33(.00c) + .34(.00c) + .35(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til vævede varer (undtagen gulvtæpper)

5205[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .26(.00a) + .27(.00a) + .28(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .46(.00a) + .47(.00a) + .48(.00a)] + 5206[.21(.00a) + .22(.00a) + .23(.00a) + .24(.00a) + .25(.00a) + .41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .44(.00a) + .45(.00a)]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til strik- og strømpevarer

5205[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .26(.00b) + .27(.00b) + .28(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .46(.00b) + .47(.00b) + .48(.00b)] + 5206[.21(.00b) + .22(.00b) + .23(.00b) + .24(.00b) + .25(.00b) + .41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .44(.00b) + .45(.00b)]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Bomuldsgarn af kæmmede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, til anden brug herunder gulvtæpper

5205[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .26(.00c) + .27(.00c) + .28(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .46(.00c) + .47(.00c) + .48(.00c)] + 5206[.21(.00c) + .22(.00c) + .23(.00c) + .24(.00c) + .25(.00c) + .41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .44(.00c) + .45(.00c)]

kg

T

 

13.10.61.60

Bomuldsgarn i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd),

5207[.10 + .90]

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Sytråd af bomuld

13.10.62.00

Sytråd af bomuld

5204[.11 + .19 + .20]

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Hørgarn

13.10.71.10

Hørgarn, ikke i pakninger til detailsalg

5306[.10(.10 + .30 + .50) + .20(.10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Hørgarn, i pakninger til detailsalg

5306[.10(.90) + .20(.90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

13.10.72.00

Garn af vegetabilske fibre eller bastfibre (undtagen af hør); papirgarn

5307[.10 + .20] + 5308[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.12 + .19 + .50 + .90)]

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

13.10.81.10

Flertrådet eller kabelslået garn af endeløse, syntetiske fibre, ikke i pakninger til detailsalg

5402[.61 + .62 + .69(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Flertrådet eller kabelslået garn af endeløse regenererede fibre, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5403[.41 + .42 + .49]

kg

T

 

13.10.81.50

Garn af endeløse kemofibre, i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5406

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.82.10

Garn, med indhold på ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5509[.11 + .12 + .21 + .22 + .31 + .32 + .41 + .42]

kg

T

 

13.10.82.50

Garn, med indhold på ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5511 10

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre

13.10.83.20

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte polyesterfibre, blandet med regenererede fibre, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5509 51

kg

T

 

13.10.83.33 z

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre blandet med uld eller fine dyrehår, kartet, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5509[.52(.00a) + .61(.00a) + .91(.00a)]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre blandet med uld eller fine dyrehår, kæmmet, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5509[.52(.00b) + .61(.00b) + .91(.00b)]

kg

T

 

13.10.83.40

Garn, med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre blandet med bomuld, ikke i pakninger til detailsalg (undtagen sytråd)

5509[.53 + .62 + .92]

kg

T

 

13.10.83.80

Andet garn med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, ikke i pakninger til detailsalg, i.a.n. (undtagen sytråd)

5509[.59 + .69 + .99]

kg

T

 

13.10.83.90

Garn med indhold på < 85 vægtprocent korte syntetiske fibre, i pakninger til detailsalg, i.a.n. (undtagen sytråd)

5511 20

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

13.10.84.10

Garn af korte regenererede fibre, ikke i pakninger til detailsalg, (undtagen sytråd)

5510[.11 + .12 + .20 + .30 + .90]

kg

T

 

13.10.84.30

Garn af korte regenererede fibre, undtagen sytråd, i pakninger til detailsalg

5511 30

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

13.10.85.10

Sytråd af endeløse kemofibre

5401[.10(.12 + .14 + .16 + .18 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Sytråd af korte kemofibre

5508[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)]

kg

T

 

NACE: 13.20

Vævning af tekstiler

CPA: 13.20.11

Vævet stof af silke eller silkeaffald

13.20.11.00

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke

5007[.10 + .20(.11 + .19 + .21 + .31 + .39 + .41 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71) + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.12.30

Vævet stof af kartet uld eller kartede fine dyrehår

5111[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)]

m2

T

 

13.20.12.60

Vævet stof af kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår, samt vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

5112[.11 + .19 + .20 + .30(.10 + .80) + .90(.10 + .91 + .98)] + 5113

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Vævet stof af hør

13.20.13.30

Vævet stof af hør, med indhold af hør på ≥ 85 vægtprocent

5309[.11(.10 + .90) + .19]

m2

T

 

13.20.13.60

Vævet stof af hør, med indhold af hør på < 85 vægtprocent

5309[.21 + .29]

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

13.20.14.00

Vævet stof af jute eller andre bastfibre (undtagen hør, hamp eller ramie)

5310[.10(.10 + .90) + .90]

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

13.20.19.00

Vævet stof af hamp, ramie eller andre vegetabilske tekstilfibre (undtagen hør, jute og andre bastfibre); papirgarn

5311[.00(.10 + .90)]

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Vævet stof af bomuld

13.20.20.14 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til beklædningsgenstande

5208[.11(.90a) + .12(.16a + .19a + .96a + .99a) + .13(.00a) + .19(.00a) + .21(.90a) + .22(.16a + .19a + .96a + .99a) + .23(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.16a + .19a + .96a + .99a) + .33(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.10a + .90a)] + 5210[.11(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.11(.10a + .90a) + .12(.10a + .90a) + .13(.10a + .90a) + .15(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.17 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2 til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

5208[.11(.90b) + .12(.16b + .19b + .96b + .99b) + .13(.00b) + .19(.00b) + .21(.90b) + .22(.16b + .19b + .96b + .99b) + .23(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.16b + .19b + .96b + .99b) + .33(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.10b + .90b)] + 5210[.11(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.11(.10b + .90b) + .12(.10b + .90b) + .13(.10b + .90b) + .15(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.19 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til teknisk og industriel brug (undtagen gaze, herunder forbindsgaze)

5208[.11(.90c) + .12(.16c + .19c + .96c + .99c) + .13(.00c) + .19(.00c) + .21(.90c) + .22(.16c + .19c + .96c + .99c) + .23(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.16c + .19c + .96c + .99c) + .33(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.10c + .90c)] + 5210[.11(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.11(.10c + .90c) + .12(.10c + .90c) + .13(.10c + .90c) + .15(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.20

Vævet stof af bomuld, af vægt ≤ 100 g/m2, til forbindsgaze

5208[.11(.10) + .21(.10)]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Vævet stof af bomuld, af garn af forskellige farver, af vægt ≤ 200 g/m2, til skjorter og bluser

5208[.41(.00a) + .42(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00a) + .49(.00a)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til beklædningsgenstande

5209[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .21(.00a) + .22(.00a) + .29(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5211[.11(.00a) + .12(.00a) + .19(.00a) + .20(.00a) + .31(.00a) + .32(.00a) + .39(.00a) + .51(.00a) + .52(.00a) + .59(.00a)] + 5212[.21(.10a + .90a) + .22(.10a + .90a) + .23(.10a + .90a) + .25(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

5209[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .21(.00b) + .22(.00b) + .29(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5211[.11(.00b) + .12(.00b) + .19(.00b) + .20(.00b) + .31(.00b) + .32(.00b) + .39(.00b) + .51(.00b) + .52(.00b) + .59(.00b)] + 5212[.21(.10b + .90b) + .22(.10b + .90b) + .23(.10b + .90b) + .25(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Vævet stof af bomuld, ikke af garn af forskellige farver, af vægt > 200 g/m2, til teknisk og industriel brug

5209[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .21(.00c) + .22(.00c) + .29(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5211[.11(.00c) + .12(.00c) + .19(.00c) + .20(.00c) + .31(.00c) + .32(.00c) + .39(.00c) + .51(.00c) + .52(.00c) + .59(.00c)] + 5212[.21(.10c + .90c) + .22(.10c + .90c) + .23(.10c + .90c) + .25(.10c + .90c)]

m2

T

 

13.20.20.60

Vævet stof af bomuld, denim, af vægt > 200 g/m2, herunder ikke-blå denim

5209 42 + 5211 42

m2

S

 

13.20.20.72 z

Vævet stof af bomuld af garn af forskellige farver, til andre beklædningsgenstande

5208[.41(.00b) + .42(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5209[.41(.00a) + .43(.00a) + .49(.00a)] + 5210[.41(.00b) + .49(.00b)] + 5211[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.10b + .90b)] + 5212[.14(.10a + .90a) + .24(.10a + .90a)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Vævet stof af bomuld af garn af forskellige farver, til husholdningstekstiler eller boligtekstiler

5208[.41(.00c) + .42(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5209[.41(.00b) + .43(.00b) + .49(.00b)] + 5210[.41(.00c) + .49(.00c)] + 5211[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.10c + .90c)] + 5212[.14(.10b + .90b) + .24(.10b + .90b)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Vævet stof af bomuld af garn af forskellige farver, til teknisk og industriel brug

5208[.41(.00d) + .42(.00d) + .43(.00d) + .49(.00d)] + 5209[.41(.00c) + .43(.00c) + .49(.00c)] + 5210[.41(.00d) + .49(.00d)] + 5211[.41(.00d) + .43(.00d) + .49(.10d + .90d)] + 5212[.14(.10c + .90c) + .24(.10c + .90c)]

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

13.20.31.30

Vævet stof af endeløse kemofibre, fremstillet af garn, strimler eller lignende med høj styrke, herunder nylon, andre polyamider, polyester, viskoserayon

5407[.10 + .20(.11 + .19 + .90) + .30] + 5408 10

m2

S

 

13.20.31.50

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre (undtagen fremstillet af garn, strimler eller lignende med høj styrke)

5407[.41 + .42 + .43 + .44 + .51 + .52 + .53 + .54 + .61(.10 + .30 + .50 + .90) + .69(.10 + .90) + .71 + .72 + .73 + .74 + .81 + .82 + .83 + .84 + .91 + .92 + .93 + .94]

m2

T

 

13.20.31.70

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre (undtagen af garn med høj styrke)

5408[.21 + .22(.10 + .90) + .23 + .24 + .31 + .32 + .33 + .34]

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Vævet stof af korte syntetiske fibre

13.20.32.10

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på ≥ 85 vægtprocent korte syntetiske fibre

5512[.11 + .19(.10 + .90) + .21 + .29(.10 + .90) + .91 + .99(.10 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på < 85 vægtprocent sådanne fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med bomuld (undtagen stof af garn af forskellige farver)

5513[.11(.20 + .90) + .12 + .13 + .19 + .21 + .23(.10 + .90) + .29 + .41 + .49] + 5514[.11 + .12 + .19(.10 + .90) + .21 + .22 + .23 + .29 + .41 + .42 + .43 + .49]

m2

T

 

13.20.32.30

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på < 85 vægtprocent sådanne fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med bomuld, af garn af forskellige farver

5513[.31 + .39] + 5514[.30(.10 + .30 + .50 + .90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på < 85 vægtprocent sådanne fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med kartet uld eller kartede fine dyrehår

5515[.13(.11 + .19) + .22(.11 + .19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Vævet stof af korte syntetiske fibre, blandet udelukkende eller hovedsagelig med kæmmet uld eller kæmmede fine dyrehår

5515[.13(.91 + .99) + .22(.91 + .99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Vævet stof af korte syntetiske fibre, blandet med andet end uld eller fine dyrehår eller bomuld

5515[.11(.10 + .30 + .90) + .12(.10 + .30 + .90) + .19(.10 + .30 + .90) + .21(.10 + .30 + .90) + .29 + .91(.10 + .30 + .90) + .99(.20 + .40 + .80)]

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Vævet stof af korte regenererede fibre

13.20.33.30

Stof af korte regenererede fibre, ikke af garn af forskellige farver

5516[.11 + .12 + .14 + .21 + .22 + .24 + .31 + .32 + .34 + .41 + .42 + .44 + .91 + .92 + .94]

m2

T

 

13.20.33.50

Vævet stof af korte regenererede fibre, af garn af forskellige farver

5516[.13 + .23(.10 + .90) + .33 + .43 + .93]

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

13.20.41.00

Kæde- og skudfløjl og plys; chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. vævet frottéstof af bomuld, tuftet tekstilstof, vævede bånd)

5801[.10 + .21 + .22 + .23 + .26 + .27 + .31 + .32 + .33 + .36 + .37 + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

13.20.42.00

Håndklædefrottéstof o.l. vævet frottéstof, af bomuld

5802[.11 + .19]

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

13.20.43.00

Håndklædefrottéstof o.l. vævet frottéstof (undtagen af bomuld)

5802 20

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Drejervævet stof, undtagen bånd

13.20.44.00

Drejervævet stof (undtagen forbindsgaze og bånd)

5803[.00(.10 + .30 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

13.20.45.00

Tuftet tekstilstof (undtagen tuftede gulvtæpper og anden gulvbelægning)

5802 30

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

13.20.46.00

Vævet stof af glasfibre, herunder vævede bånd og glasuld

7019[.40 + .51 + .52 + .59]

kg

S

 

NACE: 13.30

Efterbehandling af tekstiler

CPA: 13.30.11

Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

13.30.11.10

Farvning af fibre

 

 

I

 

13.30.11.21

Farvning af silkegarn

 

 

I

 

13.30.11.22

Farvning af uldgarn, fine eller grove dyrehår og hestehår

 

 

I

 

13.30.11.23

Farvning af bomuldsgarn (undtagen sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.24

Farvning af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

 

 

I

 

13.30.11.25

Farvning af tråd af endeløse syntetiske fibre (undtagen sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.26

Farvning af tråd af endeløse regenererede fibre (undtagen sytråd)

 

 

I

 

13.30.11.27

Farvning af garn af korte syntetiske fibre

 

 

I

 

13.30.11.28

Farvning af garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd)

 

 

I

 

CPA: 13.30.12

Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.12.10

Blegning af vævet stof af natursilke

 

 

I

 

13.30.12.20

Blegning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

 

 

I

 

13.30.12.30

Blegning af vævet stof af bomuld

 

 

I

 

13.30.12.40

Blegning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

 

 

I

 

13.30.12.50

Blegning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre eller af syntetiske fibre

 

 

I

 

13.30.12.60

Blegning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre eller af regenererede fibre

 

 

I

 

13.30.12.70

Blegning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. frottéstof, af bomuld, og undtagen vævede bånd)

 

 

I

 

13.30.12.80

Blegning af håndklædefrottéstof o.l. frottéstof (undtagen tuftet tekstilstof)

 

 

I

 

13.30.12.90

Blegning af trikotagestof

 

 

I

 

CPA: 13.30.13

Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.13.10

Stykfarvning af vævet stof af natursilke

 

 

I

 

13.30.13.20

Stykfarvning af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår

 

 

I

 

13.30.13.30

Stykfarvning af vævet stof af bomuld

 

 

I

 

13.30.13.40

Stykfarvning af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn

 

 

I

 

13.30.13.50

Stykfarvning af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre eller af syntetiske fibre

 

 

I

 

13.30.13.60

Stykfarvning af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre eller regenererede fibre

 

 

I

 

13.30.13.70

Stykfarvning af vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. frottéstof, af bomuld, og undtagen vævede bånd)

 

 

I

 

13.30.13.80

Stykfarvning af håndklædefrottéstof o.l. frottéstof (undtagen tuftede tekstilstoffer)

 

 

I

 

13.30.13.90

Stykfarvning af trikotagestof og fiberdug

 

 

I

 

CPA: 13.30.19

Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

13.30.19.10

Færdigbehandling af vævet stof af natursilke (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

 

I

 

13.30.19.20

Færdigbehandling af vævet stof af uld, fine eller grove dyrehår eller hestehår (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

 

I

 

13.30.19.30

Færdigbehandling af vævet stof af bomuld (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

 

I

 

13.30.19.40

Færdigbehandling, af vævet stof af hør, jute, andre bastfibre, vegetabilske tekstilfibre og papirgarn (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

 

I

 

13.30.19.50

Færdigbehandling af vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre eller af syntetiske fibre (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

 

I

 

13.30.19.60

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre eller regenererede fibre (undtagen blegning, farvning eller trykning)

 

 

I

 

13.30.19.70

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof o.l. frottéstof, af bomuld, og undtagen vævede bånd)

 

 

I

 

13.30.19.80

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af håndklædefrottéstof o.l. frottéstof (undtage tuftet tekstilstof)

 

 

I

 

13.30.19.90

Færdigbehandling (undtagen blegning, farvning eller trykning) af trikotagestof og fiberdug

 

 

I

 

13.30.19.95

Færdigbehandling af beklædning

 

 

I

 

NACE: 13.91

Fremstilling af trikotagestoffer

CPA: 13.91.11

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

13.91.11.00

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

6001[.10 + .21 + .22 + .29 + .91 + .92 + .99]

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

13.91.19.10

Trikotagestof (undtagen fløjs- og plysstof)

6002[.40 + .90] + 6003[.10 + .20 + .30(.10 + .90) + .40 + .90] + 6004[.10 + .90] + 6005[.21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .50 + .90) + .32(.10 + .50 + .90) + .33(.10 + .50 + .90) + .34(.10 + .50 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90(.10 + .90)] + 6006[.10 + .21 + .22 + .23 + .24 + .31(.10 + .90) + .32(.10 + .90) + .33(.10 + .90) + .34(.10 + .90) + .41 + .42 + .43 + .44 + .90]

kg

T

 

13.91.19.20

Kunstigt pelsskind og varer deraf

4304

 

S

 

NACE: 13.92

Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler

CPA: 13.92.11

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

13.92.11.30

Plaider o.l. tæpper, af uld eller fine dyrehår (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

6301[.20(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Plaider o.l. tæpper, af syntetiske fibre (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

6301[.40(.10 + .90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Plaider o.l. tæpper af tekstilmaterialer (undtagen af uld, fine dyrehår eller syntetiske fibre og undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

6301[.30(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Sengelinned

13.92.12.30

Sengelinned af trikotage

6302 10

kg

S

 

13.92.12.53

Sengelinned af bomuld (undtagen af trikotage)

6302[.21 + .31]

kg

S

 

13.92.12.55

Sengelinned af hør eller ramie (undtagen af trikotage)

6302[.29(.10) + .39(.20)]

kg

S

 

13.92.12.59

Sengelinned, vævet, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, hør eller ramie)

6302[.22(.90) + .29(.90) + .32(.90) + .39(.90)]

kg

S

 

13.92.12.70

Sengelinned, af fiberdug af kemofibre

6302[.22(.10) + .32(.10)]

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Dækketøj

13.92.13.30

Dækketøj, af trikotage

6302 40

kg

S

 

13.92.13.53

Dækketøj, af bomuld (undtagen af trikotage)

6302 51

kg

S

 

13.92.13.55

Dækketøj, af hør (undtagen af trikotage)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Dækketøj, af vævede kemofibre og af andre vævede tekstilmaterialer eller fiberdug (undtagen af bomuld eller hør)

6302[.53(.90) + .59(.90)]

kg

S

 

13.92.13.70

Dækketøj, af fiberdug af kemofibre

6302 53 10

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

13.92.14.30

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af bomuldsfrotté

6302 60

kg

S

 

13.92.14.50

Vævede håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af tekstilmaterialer (undtagen af håndklædefrotté o.l. bomuldsfrottéstoffer)

6302[.91 + .93(.90) + .99(.10 + .90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l. varer, af fiberdug af kemofibre

6302 93 10

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

13.92.15.30

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af trikotage

6303[.12 + .19]

m2

S

 

13.92.15.50

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af vævet stof

6303[.91 + .92(.90) + .99(.90)]

m2

S

 

13.92.15.70

Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af fiberdug

6303[.92(.10) + .99(.10)]

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper, tapisserier o.l.

13.92.16.20

Håndvævede tapisserier af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson og Beauvais o.l. og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o.l.), også konfektionerede

5805

 

S

 

13.92.16.40

Sengetæpper

6304[.11 + .19(.10 + .30 + .90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Boligtekstilvarer, herunder møbel- og pudebetræk samt pudebetræk o.l. til bilsæder (undtagen tæpper, plaider, sengetøj, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker, gardiner, rullegardiner, kapper og sengetæpper)

6304[.91 + .92 + .93 + .99]

 

S

 

13.92.16.80

Håndarbejdssæt bestående af vævet stof og garn, med tilbehør til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge, servietter o.l., i pakninger til detailsalg

6308

 

S

 

CPA: 13.92.21

Sække og poser til emballage

13.92.21.30

Sække og poser, af bomuld, til emballage

6305 20

kg

S

 

13.92.21.50

Sække og poser, af trikotage, af strimler o.l. af polyethylen eller polypropylen, til emballage

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kg

S

 

13.92.21.70

Sække og poser, af strimler o.l. af polyethylen og polypropylen, til emballage (undtagen af trikotage)

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kg

S

 

13.92.21.90

Sække og poser, til emballage (undtagen af bomuld og undtagen af strimler o.l. af polyethylen eller polypropylen)

6305[.10(.10 + .90) + .32(.90) + .39 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr (herunder luftmadrasser)

13.92.22.10

Presenninger, solsejl og markiser (undtagen solsejl til campingvogne)

6306[.12 + .19]

kg

S

 

13.92.22.30

Telte (undtagen solsejl til campingvogne)

6306[.22 + .29]

kg

S

 

13.92.22.50

Sejl

6306 30

kg

S

 

13.92.22.70

Luftmadrasser og andet campingudstyr (undtagen solsejl til campingvogne, telte og soveposer)

6306[.40 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

13.92.23.00

Faldskærme og rotochutes samt dele og tilbehør dertil, herunder styrbare faldskærme

8804

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller celleplast

13.92.24.30

Soveposer

9404 30

p/st

S

 

13.92.24.93

Sengeudstyr, med fyld af fjer eller dun (undtagen madrasser og soveposer)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Sengeudstyr (undtagen madrasser og soveposer og, undtagen med fyld af fjer eller dun)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA: 13.92.29

Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

13.92.29.53

Gulv-, kar-, støveklude o.l. rengøringsklude, af fiberdug

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Gulvklude, karklude, støveklude o.l. rengøringsklude (undtagen af trikotage og fiberdug)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.93

Hygiejnebind og –tamponer o.l. varer af tekstilmaterialer (undtagen vat)

9619 00 40

kg

S

 

13.92.29.97

Bleer og bleindlæg til spædbørn o.l. varer af tekstilmaterialer (undtagen vat)

9619 00 50

kg

S

 

13.92.29.99

Gulvklude, karklude, støveklude o.l. rengøringsklude, af trikotage; redningsveste, redningsbælter og andre konfektionerede varer (undtagen hygiejnebind og bleer o.l. varer)

6307[.10(.10) + .20 + .90(.10 + .91 + .92 + .98)]

kg

S

 

NACE: 13.93

Fremstilling af tæpper

CPA: 13.93.11

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

13.93.11.00

Knyttede gulvtæpper og anden knyttet gulvbelægning af tekstilmaterialer

5701[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«

13.93.12.00

Vævede gulvtæpper og anden vævet gulvbelægning af tekstilmaterialer (undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«)

5702[.10 + .20 + .31(.10 + .80) + .32(.10 + .90) + .39 + .41(.10 + .90) + .42(.10 + .90) + .49 + .50(.10 + .31 + .39 + .90) + .91 + .92(.10 + .90) + .99]

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

13.93.13.00

Tuftede gulvtæpper og anden tuftet gulvbelægning af tekstilmaterialer

5703[.10 + .20(.12 + .18 + .92 + .98) + .30(.12 + .18 + .82 + .88) + .90(.20 + .80)]

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

13.93.19.30

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt (undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«)

5704[.10 + .90]

m2

S

 

13.93.19.90

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer (undtagen knyttede, vævede eller tuftede eller af filt)

5705[.00(.30 + .80)]

m2

S

 

NACE: 13.94

Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

CPA: 13.94.11

Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

13.94.11.30

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller agavefibre, af jute eller andre bastfibre og hårde bladfibre (undtagen binde- eller pressegarn)

5607[.29 + .90(.20)]

kg

S

 

13.94.11.53

Binde- og pressegarn, af den type der bruges i landbruget

5607 21

kg

S

 

13.94.11.55

Binde- og pressegarn af polyethylen eller polypropylen, af den type der bruges i landbruget

5607 41

kg

S

 

13.94.11.60

Sejlgarn, reb og tovværk, af polyethylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider og polyestere, af finhed > 50 000 decitex, eller af andre syntetiske fibre (undtagen binde- eller pressegarn)

5607[.49(.11 + .19) + .50(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Sejlgarn af polyethylen, polypropylen, nylon eller andre polyamider og polyestere, af finhed ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (undtagen binde- eller pressegarn)

5607[.49(.90) + .50(.30)]

kg

S

 

13.94.11.90

Sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer (undtagen af jute og andre bastfibre, sisal, manilahamp, hårde bladfibre og syntetiske fibre)

5607 90 90

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer; varer fremstillet af garn, strimler i.a.n.

13.94.12.33

Konfektionerede fiskenet af sejlgarn, reb og tovværk, af kemofibre (undtagen fiskeketsjere)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Konfektionerede fiskenet af kemofibre (undtagen af sejlgarn, reb og tovværk og undtagen fiskeketsjere)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Konfektionerede net, af sejlgarn, reb og tovværk, af nylon eller andre polyamider (undtagen knyttet net i længder, hårnet, sports- og fiskenet)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Konfektionerede net, fremstillet af nylon eller andre polyamider (undtagen knyttet net i længder, hårnet, sports- og fiskenet og net af sejlgarn, reb og tovværk)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Knyttede netstoffer, (undtagen konfektionerede fiskenet af kemofibre og andre konfektionerede net af nylon eller andre polyamider)

5608[.19(.30 + .90) + .90]

kg

S

 

13.94.12.80

Varer fremstillet af sejlgarn, reb eller tovværk, i.a.n.

5609

kg

S

 

NACE: 13.95

Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler

CPA: 13.95.10

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

13.95.10.10

Fiberdug, overtrukket, af vægt ≤ 25 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

5603[.11(.90) + .91(.90)]

kg

S

 

13.95.10.20

Fiberdug, overtrukket, af vægt > 25 g/m2, men ≤ 70 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

5603[.12(.90) + .92(.90)]

kg

S

 

13.95.10.30

Fiberdug, overtrukket, af vægt > 70 g/m2, men ≤ 150 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

5603[.13(.90) + .93(.90)]

kg

S

 

13.95.10.50

Fiberdug, overtrukket, af vægt > 150 g/m2, herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

5603[.14(.90) + .94(.90)]

kg

S

 

13.95.10.70

Fiberdug, overtrukket eller belagt herunder varer af fiberdug (undtagen beklædningsartikler)

5603[.11(.10) + .12(.10) + .13(.10) + .14(.10) + .91(.10) + .92(.10) + .93(.10) + .94(.10)]

kg

S

 

NACE: 13.96

Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler

CPA: 13.96.11

Metalliseret garn, også overspundet

13.96.11.00

Metalliseret garn, også overspundet

5605

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

13.96.12.00

Vævet stof af metaltråd eller metalliseret garn, til beklædning, boligtekstiler o.l.

5809

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret eller belagt med gummi eller plast

13.96.13.00

Gummitråd og -snor, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler o.l., imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast

5604[.10 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt, i.a.n.

13.96.14.00

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt, i.a.n.

5901[.10 + .90] + 5903[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .91 + .99)] + 5907

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose

13.96.15.00

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon, andre polyamider, polyestere eller viskoserayon

5902[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger, driv- og transportremme, sigteflor og filterdug)

13.96.16.20

Brandslanger og lignende slanger, af tekstil, også med foring, armering og armaturer af andre materialer

5909[.00(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Væger, glødenet og glødestrømper, driv- og transportremme o.l. varer af tekstilstof til teknisk brug (også forstærket med metal eller andet materiale)

5908 + 5910 + 5911[.10 + .20 + .40 + .90(.10 + .90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilstof og filt, af den art der anvendes i papirmaskiner o.l. maskiner, herunder til papirmasse og asbestcement

5911[.31(.11 + .19 + .90) + .32(.11 + .19 + .90)]

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre; possement o.l.

13.96.17.30

Vævede bånd (undtagen etiketter, emblemer o.l.)

5806[.10 + .20 + .31 + .32(.10 + .90) + .39 + .40]

 

S

 

13.96.17.50

Etiketter, emblemer o.l. varer af tekstilmaterialer (undtagen broderede)

5807[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

 

S

 

13.96.17.70

Flettede bånd i løbende længder; kvaster og pomponer, pyntebånd (undtagen af trikotage)

5808[.10 + .90]

 

S

 

NACE: 13.99

Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.

CPA: 13.99.11

Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.11.30

Tyl og andre netstoffer (undtagen af trikotage)

5804[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.50

Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, maskinfremstillede

5804[.21(.10 + .90) + .29(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.11.70

Blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver, håndfremstillede

5804 30

 

S

 

CPA: 13.99.12

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

13.99.12.30

Broderier (uden synlig bund) i løbende længder, strimler eller motiver

5810[.10(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.50

Broderier af bomuld, i løbende længder, strimler eller motiver (undtagen uden synlig bund)

5810[.91(.10 + .90)]

 

S

 

13.99.12.70

Broderier af tekstilmaterialer, i løbende længder, strimler eller motiver, (undtagen af bomuld og undtagen uden synlig bund)

5810[.92(.10 + .90) + .99(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 13.99.13

Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

13.99.13.00

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret, i.a.n.

5602[.10(.11 + .19 + .31 + .38 + .90) + .21 + .29 + .90]

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

13.99.14.00

Flok, støv og nopper af tekstilmaterialer

5601 30

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

13.99.15.00

Overspundet garn samt overspundne strimler o.l., af kemofibre med tværmål ≤ 5 mm; chenillegarn og krimmergarn

5606[.00(.10 + .91 + .99)]

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

13.99.16.00

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder (undtagen broderede).

5811

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Andre tekstilvarer i.a.n.

13.99.19.00

Pudderkvaster og -puder

9616 20

p/st @

S

 

NACE: 14.11

Fremstilling af beklædningsartikler af læder

CPA: 14.11.10

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

14.11.10.00

Beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder, herunder frakker (undtagen tilbehør til beklædningsgenstande samt hovedbeklædning og fodtøj)

4203 10

p/st @

S

 

NACE: 14.12

Fremstilling af arbejdsbeklædning

CPA: 14.12.11

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.11.20

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af kombinerede sæt, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

6203[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.11.30

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af jakker og blazere, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

6203[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.12.40

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

6203[.42(.11) + .43(.11) + .49(.11)]

p/st

S

 

14.12.12.50

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af overalls, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

6203[.42(.51) + .43(.31) + .49(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

14.12.21.20

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af kombinerede sæt, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

6204[.22(.10) + .23(.10) + .29(.11)]

p/st

S

 

14.12.21.30

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af jakker og blazere, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

6204[.32(.10) + .33(.10) + .39(.11)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

14.12.22.40

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

6204[.62(.11) + .63(.11) + .69(.11)]

p/st

S

 

14.12.22.50

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af overalls, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

6204[.62(.51) + .63(.31) + .69(.31)]

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Anden arbejdsbeklædning

14.12.30.13

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre

6211[.32(.10) + .33(.10)]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Arbejds- og erhvervsbeklædning i form af andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af bomuld eller kemofibre

6211[.42(.10) + .43(.10)]

p/st @

S

 

NACE: 14.13

Fremstilling af anden yderbeklædning

CPA: 14.13.11

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.11.10

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til mænd eller drenge, af trikotage (undtagen jakker og blazere, anorakker, vindjakker og blousonjakker)

6101[.20(.10) + .30(.10) + .90(.20)]

p/st

S

 

14.13.11.20

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til mænd eller drenge, af trikotage (undtagen jakker og blazere)

6101[.20(.90) + .30(.90) + .90(.80)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.12.30

Jakker og blazere, til mænd eller drenge, af trikotage

6103[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.12.60

Jakkesæt og habitter og kombinerede sæt, til mænd eller drenge, af trikotage

6103[.10(.10 + .90) + .22 + .23 + .29]

p/st

S

 

14.13.12.70

Benklæder, knickers, shorts, overalls, til mænd eller drenge, af trikotage

6103[.41 + .42 + .43 + .49]

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.13.10

Frakker, pjækkerter, kapper, slag o.l., til kvinder eller piger, af trikotage (undtagen jakker og blazere)

6102[.10(.10) + .20(.10) + .30(.10) + .90(.10)]

p/st

S

 

14.13.13.20

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til kvinder eller piger, af trikotage (undtagen jakker og blazere)

6102[.10(.90) + .20(.90) + .30(.90) + .90(.90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.14.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger, af trikotage

6104[.31 + .32 + .33 + .39]

p/st

S

 

14.13.14.60

Dragter og kombinerede sæt, til kvinder eller piger, af trikotage

6104[.13 + .19(.20 + .90) + .22 + .23 + .29(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Kjoler, til kvinder eller piger, af trikotage

6104[.41 + .42 + .43 + .44 + .49]

p/st

S

 

14.13.14.80

Nederdele og buksenederdele, til kvinder eller piger, af trikotage

6104[.51 + .52 + .53 + .59]

p/st

S

 

14.13.14.90

Benklæder, knickers, shorts og overalls, til kvinder eller piger, af trikotage

6104[.61 + .62 + .63 + .69]

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.21.15

Frakker, herunder regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag o.l. varer, til mænd eller drenge

6201[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.21.30

Anorakker, skijakker, vindjakker o.l. varer, til mænd eller drenge (undtagen jakker og blazere, undtagen af trikotage og undtagen imprægnerede, overtrukket eller belagt med plast eller gummi)

6201[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.22.00

Jakkesæt og habitter, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

6203[.11 + .12 + .19(.10 + .30 + .90) + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .30 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.23.00

Jakker og blazere, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

6203[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.13.24.42

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af denim (undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Benklæder, knickers og shorts, til mænd eller drenge, af uld eller fine dyrehår (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6203[.41(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Benklæder og knickers, til mænd eller drenge, af kemofibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6203[.43(.19) + .49(.19)]

p/st

S

 

14.13.24.48

Benklæder, knickers, til mænd eller drenge, af bomuld (undtagen at denim eller trikotage)

6203[.42(.33 + .35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Benklæder, knickers, overalls og shorts, til mænd eller drenge (undtagen af uld, bomuld eller kemofibre og undtagen af trikotage)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Overalls, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6203[.41(.30) + .42(.59) + .43(.39) + .49(.39)]

p/st

S

 

14.13.24.60

Shorts, til mænd eller drenge, af bomuld eller kemofibre (undtagen af trikotage)

6203[.42(.90) + .43(.90) + .49(.50)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.31.15

Frakker, herunder regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag o.l. varer, til kvinder eller piger

6202[.11 + .12(.10 + .90) + .13(.10 + .90) + .19]

p/st

S

 

14.13.31.30

Anorakker, skijakker, vindjakker, blousonjakker o.l., til kvinder eller piger (undtagen jakker og blazere, undtagen af trikotage og undtagen imprægnerede, overtrukket eller belagt med plast eller gummi)

6202[.91 + .92 + .93 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.32.00

Dragter og kombinerede sæt, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6204[.11 + .12 + .13 + .19(.10 + .90) + .21 + .22(.80) + .23(.80) + .29(.18 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.33.30

Jakker og blazere, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6204[.31 + .32(.90) + .33(.90) + .39(.19 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.34.70

Kjoler, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6204[.41 + .42 + .43 + .44 + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Nederdele og buksenederdele, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6204[.51 + .52 + .53 + .59(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.13.35.42

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af denim (undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af bomuld (undtagen denim og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6204[.62(.33 + .39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Benklæder og knickers, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår eller af kemofibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6204[.61(.10) + .63(.18) + .69(.18)]

p/st

S

 

14.13.35.51

Overalls, til kvinder eller piger, af bomuld (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Shorts, til kvinder eller piger, af bomuld (undtagen af trikotage)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Overalls, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår eller kemofibre (undtagen af trikotage og undtagen arbejds- og erhvervsbeklædning), samt shorts, til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår (undtagen af trikotage)

6204[.61(.85) + .63(.39) + .69(.39)]

p/st

S

 

14.13.35.65

Shorts, til kvinder eller piger, af kemofibre (undtagen af trikotage)

6204[.63(.90) + .69(.50)]

p/st

S

 

14.13.35.69

Benklæder, knickers, overalls, til kvinder eller piger, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld, uld eller fine dyrehår eller kemofibre og undtagen af trikotage)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE: 14.14

Fremstilling af underbeklædning

CPA: 14.14.11

Skjorter af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.11.00

Skjorter, til mænd eller drenge, af trikotage

6105[.10 + .20(.10 + .90) + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.12.20

Underbenklæder og trusser, til mænd eller drenge, af trikotage, herunder boksershorts

6107[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.14.12.30

Natskjorter og pyjamasser, til mænd eller drenge, af trikotage

6107[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.12.40

Badekåber, slåbrokker o.l., til mænd eller drenge, af trikotage

6107[.91 + .99]

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.13.10

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger, af trikotage

6106[.10 + .20 + .90(.10 + .30 + .50 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.14.20

Trusser og underbenklæder, til kvinder eller piger, af trikotage, herunder boksershorts

6108[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.14.30

Natkjoler og pyjamasser, til kvinder eller piger, af trikotage

6108[.31 + .32 + .39]

p/st

S

 

14.14.14.40

Badekåber, negligéer, housecoats o.l., til kvinder eller piger, af trikotage

6108[.91 + .92 + .99]

p/st

S

 

14.14.14.50

Underkjoler og underskørter, til kvinder eller piger, af trikotage

6108[.11 + .19]

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.21.00

Skjorter, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

6205[.20 + .30 + .90(.10 + .80)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

14.14.22.20

Trusser og underbenklæder, til mænd eller drenge, herunder boksershorts, (undtagen af trikotage)

6207[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.22.30

Natskjorter og pyjamasser, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

6207[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.22.40

Undertrøjer, badekåber, slåbrokker o.l., til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

6207[.91 + .99(.10 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.14.23

Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.23.00

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6206[.10 + .20 + .30 + .40 + .90(.10 + .90)]

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

14.14.24.30

Natkjoler og pyjamasser, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6208[.21 + .22 + .29]

p/st

S

 

14.14.24.50

Underkjoler og underskørter, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6208[.11 + .19]

p/st

S

 

14.14.24.60

Chemiser, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats o.l. varer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6208 91

p/st @

S

 

14.14.24.80

Negligéer, badekåber, housecoats, chemiser, undertrøjer, trusser og underbenklæder, herunder boksershorts, til kvinder eller piger, af kemofibre (undtagen af trikotage)

6208 92

p/st @

S

 

14.14.24.89

Chemiser, undertrøjer, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats o.l., til kvinder eller piger, af tekstilmaterialer (undtagen af bomuld eller kemofibre og undtagen af trikotage)

6208 99

p/st @

S

 

CPA: 14.14.25

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

14.14.25.30

Brystholdere

6212[.10(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Hofteholdere, »panties« og korseletter, herunder bodystockinger med indstillelige stropper

6212[.20 + .30]

p/st

S

 

14.14.25.70

Seler, sokkeholdere, strømpebånd o.l. og dele dertil

6212 90

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirts og undertrøjer af trikotage

14.14.30.00

T-shirts, chemiser og undertrøjer, af trikotage

6109[.10 + .90(.20 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 14.19

Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør

CPA: 14.19.11

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

14.19.11.00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, herunder undertrøjer, sparkedragter, underbukser, stretchdragter, handsker, vanter og luffer og overtøj, til børn af højde ≤ 86 cm

6111[.20(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .90(.11 + .19 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.12

Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.12.10

Træningsdragter, af trikotage

6112[.11 + .12 + .19]

p/st

S

 

14.19.12.30

Skidragter, af trikotage

6112 20

p/st @

S

 

14.19.12.40

Badebeklædning, til mænd eller drenge, af trikotage

6112[.31(.10 + .90) + .39(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Badebeklædning, til kvinder eller piger, af trikotage

6112[.41(.10 + .90) + .49(.10 + .90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Andre beklædningsgenstande, af trikotage, herunder bodystockinger med rigtigt ærme

6114[.20 + .30 + .90]

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

14.19.13.00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

6116[.10(.20 + .80) + .91 + .92 + .93 + .99]

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

14.19.19.30

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l., af trikotage

6117 10

p/st @

S

 

14.19.19.60

Tilbehør eller dele til beklædningsgenstande, af trikotage (undtagen handsker, vanter, luffer, sjaler, tørklæder og halstørklæder, mantiller og slør)

6117[.80(.10 + .80) + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.21

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.21.50

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilmaterialer, ikke af trikotage, herunder undertrøjer, sparkedragter, underbukser, stretchdragter, handsker, vanter og luffer og overtøj, til børn af højde ≤ 86 cm, (undtagen hygiejnebind og bleer o.l. varer)

6209[.20 + .30 + .90(.10 + .90)]

 

S

 

CPA: 14.19.22

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

14.19.22.10

Veste, træningsdragter, joggingdragter og andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge (undtagen skidragter og undtagen af trikotage)

6211[.32(.31 + .41 + .42 + .90) + .33(.31 + .41 + .42 + .90) + .39]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Veste, træningsdragter, joggingdragter og andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger (undtagen skidragter og undtagen af trikotage)

6211[.42(.31 + .41 + .42 + .90) + .43(.31 + .41 + .42 + .90) + .49]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Skidragter (undtagen af trikotage)

6211 20

p/st

S

 

14.19.22.40

Badebeklædning, til mænd eller drenge (undtagen af trikotage)

6211 11

p/st

S

 

14.19.22.50

Badebeklædning, til kvinder eller piger (undtagen af trikotage)

6211 12

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

14.19.23.10

Lommetørklæder

6213[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.33

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l. (undtagen af natursilke eller affald af natursilke og undtagen af trikotage)

6214[.20 + .30 + .40 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.38

Sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller, slør o.l., af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage)

6214 10

p/st

S

 

14.19.23.53

Slips, butterfly og halsbind (undtagen af natursilke eller affald af natursilke og undtagen af trikotage)

6215[.20 + .90]

p/st

S

 

14.19.23.58

Slips, butterfly og halsbind, af natursilke eller affald af natursilke (undtagen af trikotage)

6215 10

p/st

S

 

14.19.23.70

Handsker, vanter og luffer (undtagen af trikotage)

6216

pa

S

 

14.19.23.96

Tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilmaterialer, i.a.n. og dele dertil (undtagen sjaler, tørklæder, halstørklæder, mantiller og slør, slips, butterfly og halsbind, handsker, vanter og luffer samt dele dertil; brystholdere, hofteholdere og korsetter, seler, sokkeholdere og strømpebånd og undtagen af trikotage)

6217[.10 + .90]

 

S

 

CPA: 14.19.31

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

14.19.31.75

Handsker, vanter og luffer, af læder eller kunstlæder (undtagen arbejds- og sportshandsker)

4203 29 90

pa

S

 

14.19.31.80

Bælter og skulderremme, af læder eller kunstlæder

4203 30

p/st @

S

 

14.19.31.90

Tilbehør til beklædningsgenstande, af læder eller kunstlæder (undtagen handsker, vanter og luffer, bælter og skulderremme)

4203 40

 

S

 

CPA: 14.19.32

Beklædningsgenstande fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

14.19.32.00

Beklædningsartikler fremstillet af filt eller fiberdug, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

6113[.00(.10 + .90)] + 6210[.10(.10 + .92 + .98) + .20 + .30 + .40 + .50]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.41

Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

14.19.41.30

Hattestumper og plane og cylindriske hatteemner, af filt (undtagen formpressede eller med udformede skygger)t

6501

p/st

S

 

14.19.41.50

Hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materiale (undtagen formpressede eller med udformede skygger, forede eller garnerede)

6502

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

14.19.42.30

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, fremstillet af hattestumper eller plane og cylindriske hatteemner

6505 00 10 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

6504

p/st

S

 

14.19.42.70

Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blondestof eller andet tekstilstof i løbende længder (men ikke i strimler); hårnet af hvilket som helst materiale

6505[.00(.30 + .90)]

p/st @

S

 

CPA: 14.19.43

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

14.19.43.00

Anden hovedbeklædning (undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest); svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

6506 99 90 + 6507

 

S

 

NACE: 14.20

Fremstilling af varer af pelsskind

CPA: 14.20.10

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

14.20.10.30

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af pelsskind (undtagen hatte og hovedbeklædning)

4303[.10(.10 + .90)]

 

S

 

14.20.10.90

Pelsskindsvarer (undtagen beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt hatte og hovedbeklædning)

4303 90

 

S

 

NACE: 14.31

Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer

CPA: 14.31.10

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

14.31.10.33

Strømpebenklæder, af trikotage, af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn < 67 decitex

6115 21

p/st

S

 

14.31.10.35

Strømpebenklæder, af trikotage, af syntetiske fibre, af finhed pr. enkeltgarn ≥ 67 decitex

6115 22

p/st

S

 

14.31.10.37

Strømpebenklæder, af tekstilmaterialer, af trikotage (undtagen graduerede kompressionsstrømper og undtagen af syntetiske fibre og undtagen til småbørn)

6115 29

p/st

S

 

14.31.10.50

Lange strømper og knæstrømper til kvinder, af trikotage, af finhed pr. enkeltgarn < 67 decitex

6115[.30(.11 + .19 + .90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Strømpevarer og fodtøj af trikotage, herunder sokker (undtagen lange strømper og knæstrømper til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn < 67 decitex, strømpebenklæder og, fodtøj med påsat sål)

6115[.10(.10 + .90) + .94 + .95 + .96(.10 + .91 + .99) + .99]

pa @

S

 

NACE: 14.39

Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler

CPA: 14.39.10

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

14.39.10.31

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer til mænd eller drenge, af uld eller fine dyrehår (undtagen sweatere og pullovere med uldindhold på ≥ 50 % og af vægt ≥ 600 g)

6110[.11(.30) + .12(.10) + .19(.10)]

p/st

S

 

14.39.10.32

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer til kvinder eller piger, af uld eller fine dyrehår (undtagen sweatere og pullovere med uldindhold på ≥ 50 % og af vægt ≥ 600 g)

6110[.11(.90) + .12(.90) + .19(.90)]

p/st

S

 

14.39.10.33

Sweatere og pullovere, med uldindhold på ≥ 50 vægtprocent og af vægt ≥ 600 g/stk.

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck, af bomuld

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck, af kemofibre

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af kemofibre, til mænd eller drenge (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af kemofibre, til kvinder eller piger (undtagen lette, finstrikkede jumpere og pullovere med rullekrave, polokrave eller turtleneck)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Sweatere, pullovere, sweatshirts, veste og cardiganer, af tekstilmaterialer, (undtagen af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre)

6110[.90(.10 + .90)]

p/st

S

 

NACE: 15.11

Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind

CPA: 15.11.10

Garvede eller beredte pelsskind

15.11.10.30

Garvede eller beredte pelsskind, hele, af kanin, hare eller lam, ikke sammensatte

4302[.19(.35 + .75 + .80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Garvede eller beredte pelsskind eller skind (undtagen af kanin, hare eller lam)

4302[.11 + .19(.15 + .41 + .49 + .99) + .20 + .30(.10 + .25 + .51 + .55 + .99)]

 

S

 

CPA: 15.11.21

Semsgarvet læder (vaskeskind)

15.11.21.00

Semsgarvet læder (vaskeskind)

4114[.10(.10 + .90)]

m2 @

S

 

CPA: 15.11.22

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

15.11.22.00

Laklæder og lamineret laklæder samt metalliseret læder

4114 20

m2

T