EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1851

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1851 af 14. juni 2016 om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2019, 2020 og 2021 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (EØS-relevant tekst)

C/2016/3515

EUT L 284 af 20.10.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1851/oj

20.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1851

af 14. juni 2016

om vedtagelse af programmet med ad hoc-moduler for årene 2019, 2020 og 2021 til brug for den stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 7a, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 577/98 er det nødvendigt at specificere enkelthederne i programmet med ad hoc-modulerne for årene 2019, 2020 og 2021.

(2)

Der er behov for omfattende og sammenlignelige data om arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger og for mere detaljerede data om deltagelse på arbejdsmarkedet for at kunne overvåge opfyldelsen af de fælles målsætninger i Europa 2020-strategien.

(3)

Set i lyset af den løbende debat om flexicurity (2) og det udtrykte behov for tilpasningsevne blandt såvel arbejdstagerne som virksomhederne i Europa — et centralt spørgsmål, der fremhæves i den europæiske beskæftigelsesstrategi og retningslinjerne for beskæftigelsen (3) — er det nødvendigt at indhente data fra en omfattende europæisk undersøgelse af omfanget af anvendelsen af diverse former for arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger og af arbejdstagernes erfaringer med disse.

(4)

I sin meddelelse om en EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2014-2020) (4) understregede Kommissionen betydningen af at forbedre indsamlingen af statistiske data om arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme, erhvervsmæssig eksponering og arbejdsrelateret dårligt helbred. Et nyt ad hoc-modul om arbejdsulykker og erhvervsrelaterede sundhedsproblemer skal gøre det muligt at sammenligne oplysninger fra medlemsstaterne under projektet om europæiske arbejdsulykkesstatistikker med arbejdstagernes vilkår på arbejdsmarkedet og indsamle data om arbejdsrelaterede sundhedsproblemer. Det bør endvidere give oplysninger om erhvervsmæssig eksponering for risikofaktorer for fysisk sundhed og psykisk velvære.

(5)

I sin meddelelse om en europæisk dagsorden for migration (5) erkendte Kommissionen behovet for at udvikle strukturelle foranstaltninger vedrørende migration. Foranstaltninger til integration af migranter bør fremmes, herunder initiativer for at styrke sprogkundskaber og faglige kvalifikationer, og tiltag for at fremme anerkendelse af kvalifikationer og adgang til arbejdsmarkedet. Desuden fokuserer et af de vigtige områder i Rådets henstilling (EU) 2015/1184 (6) på at fjerne hindringer for deltagelse på arbejdsmarkedet og nedbringe beskæftigelsesgabet mellem dårligt stillede, herunder mellem EU-borgere og andre borgere. I denne forbindelse er der behov for detaljerede data om migranternes situation på arbejdsmarkedet for at give et pålideligt grundlag for beslutningstagningen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Programmet med ad hoc-moduler for årene 2019, 2020 og 2021, som skal anvendes i forbindelse med stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken, og som er indeholdt i bilaget, vedtages.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3.

(2)  Flexicurity er en integreret strategi, der skal skabe øget fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet. Målet er at forene arbejdsgivernes behov for fleksibel arbejdskraft og arbejdstagernes behov for sikkerhed, dvs. tillid til, at de ikke udsættes for lange perioder med arbejdsløshed.

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2015/1848 af 5. oktober 2015 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker for 2015 (EUT L 268 af 15.10.2015, s. 28).

(4)  COM(2014) 332 final af 6.6.2014.

(5)  COM(2015) 240 final af 13.5.2015.

(6)  Rådets henstilling (EU) 2015/1184 af 14. juli 2015 om overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Den Europæiske Unions økonomiske politikker (EUT L 192 af 18.7.2015, s. 27).


BILAG

ARBEJDSSTYRKEUNDERSØGELSEN

Det flerårige program med ad hoc-moduler 2019-2021

Arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidsordninger

Referenceperiode: 2019

Delmoduler (områder, hvor der ønskes mere detaljerede oplysninger):

 

Delmodul 1: Arbejdstidsfleksibilitet

Mål: at indhente detaljerede oplysninger om, hvordan arbejdstagere kan træffe beslutning om deres arbejdstid og fravær, men også om, hvor ofte arbejdstagerne er nødt til at ændre deres arbejdstid.

 

Delmodul 2: Arbejdsmetoder

Mål: at indhente oplysninger om tidspres, direkte ledelse og selvstændighed i arbejdsmiljøet.

 

Delmodul 3: Arbejdsstedet

Mål: at indhente detaljerede oplysninger om arbejdsstedet og om transporttid, udtrykt som den tid, det tager at komme fra bopæl til arbejde.

Arbejdsulykker og andre erhvervsrelaterede sundhedsproblemer

Referenceperiode: 2020

Delmoduler (områder, hvor der ønskes mere detaljerede oplysninger):

 

Delmodul 1: Arbejdsulykker

Mål: at identificere arbejdsulykker, der medførte skader, deres art og deres konsekvenser i form af tabte arbejdsdage eller invalidering.

 

Delmodul 2: arbejdsrelaterede sundhedsproblemer

Mål: at identificere fysiske eller psykiske sundhedsproblemer, der er forårsaget eller forværret af arbejdet, deres art og deres konsekvenser i form af tabte arbejdsdage eller invalidering.

 

Delmodul 3: Risikofaktorer for fysisk sundhed og/eller psykiske velvære

Mål: at analysere, om arbejdstagerne er udsat for risikofaktorer, der kan skade deres fysiske og/eller mentale sundhed.

Arbejdsmarkedssituationen for migranter og deres nærmeste efterkommere

Referenceperiode: 2021

Delmoduler (områder, hvor der ønskes mere detaljerede oplysninger):

 

Delmodul 1: Baggrundsoplysninger

Mål: at tilvejebringe yderligere oplysninger om migranter og deres nærmeste efterkommere (1), dvs. oplysninger om forældrenes uddannelsesmæssige baggrund og den væsentligste årsag til at migrere.

 

Delmodul 2: Sprogkundskaber

Mål: at indsamle oplysninger om migranters sprogfærdigheder efter egen opfattelse.

 

Delmodul 3: Hindringer for og støtte til deltagelse på arbejdsmarkedet

Mål: at indhente oplysninger om hindringer for adgang til arbejdsmarkedet (f.eks. anerkendelse af kvalifikationer, der er opnået i udlandet eller hindringer i forbindelse med udenlandsk oprindelse) og om individuelle tilgange til at finde arbejde.


(1)  Migranter er her defineret som udenlandsk fødte personer, som også kan være tredjelandsstatsborgere. De umiddelbare efterkommere af migranter bør forstås som andengenerationsindvandrere, dvs. indenlandsk fødte personer, hvor mindst én af forældrene er født i udlandet.


Top