EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1825

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1825 af 6. september 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (EØS-relevant tekst)

C/2016/5561

OJ L 279, 15.10.2016, p. 47–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1825/oj

15.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1825

af 6. september 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (1), særlig artikel 27, stk. 4, artikel 29, stk. 4, artikel 30, stk. 2 og 3, artikel 32, stk. 1, artikel 38, stk. 2, artikel 39, stk. 3, artikel 40, stk. 4, og artikel 72, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at muliggøre typegodkendelse af brændstoftanke som separat teknisk enhed bør et særligt oplysningsskema med de relevante oplysninger indsættes som et nyt tillæg til bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 (2),

(2)

For at mindske den administrative byrde for fabrikanter, navnlig i forbindelse med køretøjer i klasse L6e og L7e, bør der tillades yderligere systemtypegodkendelser.

(3)

For at sikre, at alle relevante oplysninger vedrørende køretøjer udstyret med trinløs variabel transmission (CVT) gøres tilgængelige, bør tabellen med oplysninger om gearudvekslingsforhold, som skal angives på oplysningsskemaet, ændres

(4)

For at etablere en klar forbindelse mellem de to køretøjskonfigurationer, hvis ydeevne kan konverteres fra underklasse L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og modsat, og for at lette ejernes adgang til disse oplysninger bør der tilføjes et punkt med EU-typegodkendelsesnummeret for den oprindelige konfiguration til den model, der er angivet i tillæg 24 til bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014, og til modellen for typeattester i bilag IV til nævnte gennemførelsesforordning.

(5)

Med henblik på yderligere oplysninger i tilfælde af nye teknologier og nye begreber bør der indsættes yderligere punkter i modellen for typegodkendelsesattesterne for nye systemer, komponenter eller separate tekniske enheder.

(6)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen bør visse forklarende noter ændres eller udgå.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 bør derfor ændres.

(8)

For at give fabrikanter og nationale myndigheder mulighed for rettidig anvendelse af ændringerne i denne forordning, bør forordningen træde i kraft snarest muligt, navnlig i lyset af, at forordning (EU) nr. 168/2013 trådte i kraft 1. januar 2016, og at de dermed forbundne administrative krav vil blive obligatoriske for alle nye køretøjer, der registreres eller markedsføres fra 1. januar 2018.

(9)

Anvendelsesdatoen for ændringerne af typeattestmodellerne bør udsættes indtil 1. september 2017 for at sikre fabrikanterne og nationale myndigheder yderligere tid til at tilpasse deres administrative ordninger for køretøjsregistrering og især deres IT-systemer til disse ændringer.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nævnt i artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) nr. 168/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og IV-VIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilagets punkt 2 anvendes fra den 1. september 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. september 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 af 18. juli 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår de administrative bestemmelser for godkendelse og markedsovervågning af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 249 af 22.8.2014, s. 1).


BILAG

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I listen over tillæg indsættes følgende rækker i nummerorden:

»5a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment og maksimale nettoeffekt

 

8a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for lydsignalapparater

 

9a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et rudesystem, et vinduesviskersystem samt et system af afrimnings- og afdugningsanordninger

 

9b

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

 

11a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et forankringssystem til sikkerhedsseler

 

11b

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

 

13a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre

 

20a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en brændstofbeholder som separat teknisk enhed«

 

b)

I afsnit B, punkt 2.2, tabel 1, liste I, indsættes følgende række i nummerorden:

»5a

System: fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment nettoeffekt

X

Tillæg 2«

 

c)

I afsnit B, punkt 2.2, tabel 1, liste II, indsættes følgende rækker i nummerorden:

»8a

System: montering af lydsignalanordninger

II

 

9a

System: montering af ruder, vinduesviskere og afrimnings- og afdugningsanordninger

VII

 

9b

System: identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

VIII

 

11a

System: sikkerhedsseleforankringer

XII

 

11b

System: styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

XIV

 

13a

System: beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre

XVII«

 

d)

I afsnit B, punkt 2.2, tabel 1, liste III, indsættes følgende rækker i nummerorden:

»20a

Separat teknisk enhed: brændstoftank

IX«

 

e)

i afsnit B, punkt 2.8, foretages følgende ændringer i punkterne i tabellen vedrørende oplysningsskemaet:

i)

følgende indsættes som punkt 3.3.3.4 i oplysningsskemaet:

»3.3.3.4.

L1e — L7e

15/30(4)-minutters effekt(27): …kW«

ii)

oplysningsskemaets punkt 3.5.4 affattes således:

»3.5.4.   Gearudvekslingsforhold

L1e — L7e

Overblik over gearudvekslingsforhold

Gear(24):

Udvekslingsforhold i gearkasse (forhold mellem motorens og udgangsakslens omdrejningshastighed)

Endeligt udvekslingsforhold (forhold mellem udgangsakslens og de trækkende hjuls omdrejningshastighed)

Totalt udvekslingsforhold

Udvekslingsforhold (motorhastighed/køretøjets hastighed) udelukkende for manuel transmission

1

2

3

 

 

 

 

Bakgear«

 

 

 

 

iii)

oplysningsskemaets punkt 4.0.1 affattes således:

»4.0.1.

L1e — L7e

Miljøklasse: Euro …(3/4/5) (4)«

iv)

følgende indsættes som punkt 4.0.2-4.0.5 i oplysningsskemaet:

»4.0.2.

L1e — L7e

Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) …l/kg(4)/100 km

4.0.3.

L1e — L7e

CO2-emission(25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Energiforbrug(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Elektrisk rækkevidde(25): …km«.

f)

I tillæg 3 foretages følgende ændringer:

i)

oplysningsskemaets punkt 4.0.1 affattes således:

»4.0.1.

L1e — L7e

Miljøklasse: Euro …(3/4/5) (4)«

ii)

følgende indsættes som punkt 4.0.2-4.0.5 i oplysningsskemaet:

»4.0.2.

L1e — L7e

Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) …l/kg(4)/100 km

4.0.3.

L1e — L7e

CO2-emission(25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Energiforbrug(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Elektrisk rækkevidde(25): …km«.

g)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer:

i)

følgende indsættes som punkt 4.0.2, 4.0.2.1 og 4.0.2.2 i oplysningsskemaet:

ii)

følgende indsættes som punkt 4.0.6 og 4.0.6.1 i oplysningsskemaet:

»4.0.6.

Støjniveau

4.0.6.1.

L3e

Grænseværdi for Lurban (16): …dB(A)«.

h)

Følgende indsættes som tillæg 5a:

»Tillæg 5a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment og maksimale nettoeffekt

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.8.

 

Fremdriftsydelse

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Angivet maksimalhastighed: …km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed(22): …km/h og gear, hvor denne hastighed opnås:…

1.8.3.

L1e — L7e

Maksimal nettoeffekt for forbrændingsmotor: …kW ved …min– 1 ved A/F-forhold: …

1.8.4.

L1e — L7e

Maksimalt nettodrejningsmoment for forbrændingsmotor: …Nm ved …min-1 ved A/F-forhold: …

1.8.5.

L1e — L7e

Maksimal kontinuerlig nominel effekt for elmotor (15/30(4)-minutters effekt(27)): …kW ved …min– 1

1.8.6.

L1e — L7e

Maksimalt kontinuerligt nominelt drejningsmoment for elmotor: …Nm ved …min– 1

1.8.7.

L1e — L7e

Maksimal kontinuerlig samlet effekt for fremdriftssystemet: …kW ved …min– 1 ved A/F-forhold: …

1.8.8.

L1e — L7e

Maksimalt kontinuerligt samlet drejningsmoment for fremdriftssystemet: …Nm ved …min– 1 ved A/F-forhold:…

1.8.9.

L1e — L7e

Maksimal spidseffekt for fremdriftssystemet: …kW ved …min– 1 ved A/F-forhold: …

3.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

3.2.

 

Forbrændingsmotor

3.2.1.

 

Specifikke motoroplysninger

3.2.1.1.

L1e — L7e

Antal forbrændingsmotorer: …

3.2.1.2.

L1e — L7e

Arbejdsprincip: intern forbrændingsmotor/styret tænding/kompressionstænding/ydre forbrænding/turbine/komprimeret luft(4): …

3.2.1.3.

L1e — L7e

Funktionsprincip: firetakts/totakts/rotation/andet(4):

3.2.1.4.

L1e — L7e

Cylindere

3.2.1.4.1.

L1e — L7e

Antal: …

3.2.1.4.2.

L1e — L7e

Cylinderarrangement(26): …

3.2.1.4.3.

L1e — L7e

Boring(12): …mm

3.2.1.4.4.

L1e — L7e

Slaglængde(12): …mm

3.2.1.4.5.

L1e — L7e

Antal og udformning af motorstatorer (for motorer med roterende stempler): …

3.2.1.4.6.

L1e — L7e

Forbrændingskamrenes volumen (for motorer med roterende stempler): …cm3

3.2.1.4.7.

L1e — L7e

Tændingsrækkefølge: …

3.2.1.5.

L1e — L7e

Slagvolumen(6): …cm3

3.2.1.6.

L1e — L7e

Volumetrisk kompressionsforhold(7): …

3.3.

 

Rent elektrisk og hybridelektrisk fremdrift og kontrol

3.3.3.4.

L1e — L7e

15/30(4)-minutters effekt(27): …kW«.

i)

I tillæg 6 foretages følgende ændringer:

i)

oplysningsskemaets punkt 4.0.1 affattes således:

»4.0.1.

L1e — L7e

Miljøklasse: Euro …(3/4/5) (4)«

ii)

følgende indsættes som punkt 4.0.2-4.0.5 i oplysningsskemaet:

»4.0.2.

L1e — L7e

Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) …l/kg(4)/100 km

4.0.3.

L1e — L7e

CO2-emission(25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Energiforbrug(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Elektrisk rækkevidde(25): …km«.

j)

I tillæg 7 foretages følgende ændringer:

i)

oplysningsskemaets punkt 4.0.1 og 4.0.2 affattes således:

»4.0.1.

L1e — L7e

Miljøklasse: Euro …(3/4/5) (4)

4.0.2.

L1e — L7e

Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) …l/kg(4)/100 km«

ii)

oplysningsskemaets punkt 4.0.2.1 og 4.0.2.2 udgår

iii)

følgende indsættes som punkt 4.0.3-4.0.6.1 i oplysningsskemaet:

»4.0.3.

L1e — L7e

CO2-emission(25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Energiforbrug(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Elektrisk rækkevidde(25): …km.

4.0.6.

 

Støjniveau

4.0.6.1.

L3e

Grænseværdi for Lurban (16): …dB(A)«.

k)

I tillæg 8 foretages følgende ændringer:

i)

oplysningsskemaets punkt 4.0.1 og 4.0.2 affattes således:

»4.0.1.

L1e — L7e

Miljøklasse: Euro …(3/4/5) (4)

4.0.2.

L1e — L7e

Brændstofforbrug (angiv nærmere oplysninger om hvert prøvet referencebrændstof) …l/kg(4)/100 km«

ii)

oplysningsskemaets punkt 4.0.2.1 og 4.0.2.2 udgår

iii)

følgende indsættes som punkt 4.0.3-4.0.6.1 i oplysningsskemaet:

»4.0.3.

L1e — L7e

CO2-emission(25): …g/km

4.0.4.

L1e — L7e

Energiforbrug(25): …Wh/km

4.0.5.

L1e — L7e

Elektrisk rækkevidde(25): …km.

4.0.6.

 

Støjniveau

4.0.6.1.

L3e

Grænseværdi for Lurban (16): …dB(A)«.

l)

Følgende indsættes som tillæg 8a:

»Tillæg 8a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for lydsignalapparater

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

6.

 

OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

6.1.

 

Lydsignalanordninger

6.1.1.

L1e — L7e

Kortfattet beskrivelse af den/de anvendte anordning(er) og deres formål: …

6.1.2.

L1e — L7e

Tegning(er) af lydsignalapparatets (-apparaternes) placering på køretøjet: …

6.1.3.

L1e — L7e

Nærmere oplysninger om fastgørelsesmåde, herunder om den del af køretøjet, hvorpå lydsignalapparatet (-apparaterne) er fastgjort: …

6.1.4.

L1e — L7e

Elektrisk/pneumatisk kredsløbsdiagram: …

6.1.4.1.

L1e — L7e

Spænding:(4) Vekselstrøm/jævnstrøm

6.1.4.2.

L1e — L7e

Nominel spænding eller tryk: …

6.1.5.

L1e — L7e

Tegning af monteringsanordning: …«

m)

Følgende indsættes som tillæg 9a:

»Tillæg 9a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et rudesystem, et vinduesviskersystem samt et system af afrimnings- og afdugningsanordninger

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke):…

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker:…

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:…

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Styring: venstre-/højre-/centerstyring(4): …

1.7.1.

L1e — L7e

Køretøjet er udstyret til højre-/venstrekørsel og til brug i lande, som benytter metriske enheder/måleenhederne i det britiske imperium(4): …

3.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

3.1

 

Fabrikant af fremdriftssystemet

3.1.1.

 

Forbrændingsmotor

3.1.1.1.

L1e — L7e

Fabrikant: …

3.1.1.2.

L1e — L7e

Motorens kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.2.

 

Elmotor

3.1.2.1.

L1e — L7e

Fabrikant: …

3.1.2.2.

L1e — L7e

Elmotorens kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.1.3.

 

Hybridsystem

3.1.3.1.

L1e — L7e

Fabrikant: …

3.1.3.2.

L1e — L7e

Systemets kode (som markeret på motoren, eller andre identifikationsformer): …

3.2.

 

Forbrændingsmotor

3.2.1.

 

Specifikke motoroplysninger

3.2.1.2.

L1e — L7e

Arbejdsprincip: intern forbrændingsmotor/styret tænding/kompressionstænding/ydre forbrænding/turbine/komprimeret luft(4): …

3.2.1.3.

L1e — L7e

Funktionsprincip: firetakts/totakts/rotation/andet(4):…

3.2.1.4.

L1e — L7e

Cylindere

3.2.1.4.1.

L1e — L7e

Antal: …

3.2.1.4.2.

L1e — L7e

Cylinderarrangement(26): …

3.2.1.5.

L1e — L7e

Slagvolumen(6): …cm3

3.2.1.9.

L1e — L7e

Normal varm tomgangshastighed: …min– 1

3.2.3.

 

Brændstof

3.2.3.1.

L1e — L7e

Brændstoftype: (9)

3.2.3.2.

L1e — L7e

Brændstofkonfiguration: enkeltbrændstof/dobbeltbrændstof/blandingsbrændstof(4)

3.2.10.

 

Drivaggregatets kølesystem og -kontrol

3.2.10.2.

L1e — L7e

Kølesystem: væske: ja/nej(4)

3.2.10.2.2.

L1e — L7e

Nominel indstilling af motortemperaturstyringsmekanisme: …

3.2.10.2.3.

L1e — L7e

Væskens art: …

3.2.10.2.4.

L1e — L7e

Cirkulationspumpe(r): ja/nej(4)

3.2.10.2.4.1.

L1e — L7e

Karakteristik: …

3.2.10.2.5.

L1e — L7e

Udvekslingsforhold: …

3.2.10.2.6.

L1e — L7e

Beskrivelse af ventilator og dennes drivmekanisme: …

3.2.10.3.

L1e — L7e

Luftkøling: ja/nej(4)

3.2.10.3.3.

L1e — L7e)

Blæser: ja/nej(4)

3.2.10.3.3.1.

L1e — L7e

Karakteristik: …

3.2.13.

 

Andre elektriske systemer og kontrolenheder end dem, der er beregnet til elektrisk fremdrift

3.2.13.1.

L1e — L7e

Nominel spænding: …V, positiv/negativ tilslutning til stel(4)

3.2.13.2.

L1e — L7e

Generator: ja/nej(4)

3.2.13.2.1.

L1e — L7e

Nominel effekt: …VA

3.3.

 

Rent elektrisk og hybridelektrisk fremdrift og kontrol

3.3.3.

 

Elektrisk fremdriftsmotor)

3.3.3.2.

L1e — L7e

Type (vinding, magnetisering): …

3.3.3.3.

L1e — L7e

Driftsspænding: …V

3.3.4.

 

Fremdrivningsbatterier

3.3.4.1.

L1e — L7e

Primært fremdrivningsbatteri

3.3.4.1.1.

L1e — L7e

Antal celler: …

3.3.4.1.2.

L1e — L7e

Masse: …kg

3.3.4.1.3.

L1e — L7e

Kapacitet: …Ah (amperetimer) / …V

3.3.4.1.5.

L1e — L7e

Placering på køretøjet: …

3.3.4.2.

L1e — L7e

Sekundært fremdrivningsbatteri

3.3.4.2.1.

L1e — L7e

Antal celler: …

3.3.4.2.2.

L1e — L7e

Masse: …kg

3.3.4.2.3.

L1e — L7e

Kapacitet: …Ah (amperetimer) / …V

3.3.4.2.5.

L1e — L7e

Placering på køretøjet: …

3.3.5.

 

Hybridt elkøretøj:

3.3.5.1.

L1e — L7e

Motorkombination (antal elmotorer og/eller forbrændingsmotorer/andre)(4): …

3.3.5.2.

L1e — L7e

Kategori af hybridt elkøretøj: ekstern opladning/ikke ekstern opladning:

3.3.5.3.

L1e — L7e

Omskifter for funktionsmåde: med/uden(4)

3.3.5.4.

L1e — L7e

Valgbare indstillinger: ja/nej(4)

3.3.5.5.

L1e — L7e

Rent brændstofforbrugende: ja/nej(4)

3.3.5.6.

L1e — L7e

Køretøj drevet af brændselscelle: ja/nej(4)

3.3.5.7.

L1e — L7e

Hybrid funktionsmåde: ja/nej(4) (i givet fald gives en kort beskrivelse): …

3.3.6.

 

Energilagringsenhed

3.3.6.1.

L1e — L7e

Beskrivelse: (batteri, kondensator, svinghjul/generator)(4)

3.3.6.2.

L1e — L7e

Identifikationsnummer: …

* 3.3.6.3.

L1e — L7e

Type elektrokemisk element: …

3.3.6.4.

L1e — L7e

Energi (ved batteri: spænding og kapacitet Ah i 2 h, ved kondensator: J,…, ved svinghjul/generator: J,…,): …

3.3.6.5.

L1e — L7e

Oplader: indbygget/ekstern/ingen(4)

3.4.

 

Andre motorer, elmotorer eller kombinationer (specifikke oplysninger om disse motorers dele)

3.4.1.

 

Kølesystem (de af fabrikanten tilladte temperaturer)

3.4.1.1.

L1e — L7e

Væskekøling: …

3.4.1.1.1.

L1e — L7e

Maksimal temperatur ved fraløb: …K

3.4.1.2.

L1e — L7e

Luftkøling: …

3.4.1.2.1.

L1e — L7e

Referencepunkt: …

3.4.1.2.2.

L1e — L7e

Maksimal temperatur ved referencepunkt: …K

6.

 

OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

6.5.

 

Ruder, forrudeviskere og forrudevaskere samt afrimnings- og afdugningsanordninger

6.5.1.

 

Forrude

6.5.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.5.1.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Monteringsmåde: …

6.5.1.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Hældning: …

6.5.1.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Forrudeudstyr og dets placering samt en kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter: …

6.5.1.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Tegning af forruden med angivelse af dimensioner: …

6.5.2.

 

Andre ruder

6.5.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Kort beskrivelse af eventuelle elektriske/elektroniske komponenter i op- og nedrulningsmekanismen for sideruder: …

6.5.3.

 

Glas i oplukkeligt tag

6.5.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.5.4.

 

Andre glasarealer

6.5.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Anvendte materialer: …

6.6.

 

Forrudevisker(e)

6.6.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.7.

 

Forrudevasker

6.7.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.7.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Beholderens kapacitet: …l

6.8.

 

Afrimning og afdugning

6.8.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier eller tegninger): …

6.16.

 

Siddepladser (sadler og sæder)

6.16.1.

L1e — L7e

Antal siddepladser: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Placering og arrangement(8): …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Koordinater eller tegning af R-punktet (-punkterne) for alle siddepladser: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Førersæde: …

6.16.5.

L1e — L7e

Konstruktivt bestemt torsovinkel …

6.16.5.1.

L1e — L7e

Førersæde: …

6.20.

 

Beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr og døre

6.20.1.

 

Karosseri

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Materialer og konstruktion: …

6.20.2.

 

Døre, låse og hængsler

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Antal døre og deres konfiguration, dimensioner og største åbningsvinkel(5): …

6.20.3.

 

Beskyttelse af fører og passagerer)

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle, betjeningsanordningernes udformning, sæder og sædebagsider), tag og skydetag, ryglæn:…«

n)

Følgende indsættes som tillæg 9b:

»Tillæg 9b

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Styring: venstre-/højre-/centerstyring(4): …

6.9.

 

Førerbetjente betjeningsanordninger, herunder identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

6.9.1.

L1e — L7e

Betjeningsanordningernes, kontrollampernes og indikatorernes placering og identificering: …

6.9.2.

L1e — L7e

Fotografier og/eller tegninger af placeringen af symboler og betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer: …

6.9.3.

L1e — L7e

Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, herunder identifikation af anvendte symboler:

6.9.4.

L1e — L7e

Oversigtstabel: Køretøjet er udstyret med følgende førerbetjente betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer(4)

Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, skal være identificeret, og hertil anvendte symboler

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsanordning/indikator forefindes (1)

Er identificeret ved symbol (1)

Hvor (2)

Kontrollampe forefindes (1)

Er identificeret ved symbol (1)

Hvor (2)

1

Hovedlysafbryder

 

 

 

 

 

 

2

Nærlyslygte

 

 

 

 

 

 

3

Fjernlyslygte

 

 

 

 

 

 

4

Positionssidelygter

 

 

 

 

 

 

5

Tågeforlygter

 

 

 

 

 

 

6

Tågebaglygte

 

 

 

 

 

 

7

Anordning til indstilling af forlygteniveau

 

 

 

 

 

 

8

Parkeringslyslygter

 

 

 

 

 

 

9

Retningsviserblinklygter

 

 

 

 

 

 

10

Havariblink

 

 

 

 

 

 

11

Vinduesvisker

 

 

 

 

 

 

12

Forrudevasker

 

 

 

 

 

 

13

Kombineret forrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

14

Forlygtevasker

 

 

 

 

 

 

15

Forrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

16

Bagrudeafrimning og -afdugning

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator

 

 

 

 

 

 

18

Dieselforvarmer

 

 

 

 

 

 

19

Choker

 

 

 

 

 

 

20

Bremsesvigt

 

 

 

 

 

 

21

Brændstofniveau

 

 

 

 

 

 

22

Ladeindikator

 

 

 

 

 

 

23

Kølevæsketemperatur

 

 

 

 

 

 

24

Fejlindikator (MI)

 

 

 

 

 

 

6.9.5.

L1e — L7e

Betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer, som, hvis de forefindes, kan være identificeret, og symboler, der skal anvendes, hvis de er identificeret

Symbol nr.

Anordning

Betjeningsanordning/indikator forefindes (3)

Er identificeret ved symbol (3)

Hvor (4)

Kontrollampe forefindes (3)

Er identificeret ved symbol (3)

Hvor (4)

1

Parkeringsbremse

 

 

 

 

 

 

2

Bagrudevisker

 

 

 

 

 

 

3

Bagrudevasker

 

 

 

 

 

 

4

Kombineret bagrudevisker og -vasker

 

 

 

 

 

 

5

Intermitterende forrudevisker

 

 

 

 

 

 

6

Lydsignalapparat (horn)

 

 

 

 

 

 

7

Motorhjelm (fortil)

 

 

 

 

 

 

8

Bagagerumsklap (bagtil)

 

 

 

 

 

 

9

Sikkerhedssele

 

 

 

 

 

 

10

Olietryk

 

 

 

 

 

 

11

Blyfri benzin

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

….

 

 

 

 

 

 

o)

Følgende indsættes som tillæg 11a:

»Tillæg 11a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et forankringssystem til sikkerhedsseler

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.4.

L1e — L7e

Chassis (hvis et sådant forefindes) (tegning): …

1.5.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Materiale, der benyttes til karrosseriet: …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Styring: venstre-/højre-/centerstyring(4): …

6.

 

OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

6.14.

 

Sikkerhedsseler og/eller andre fastholdelsesanordninger

6.14.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Antal og placering af sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger og sæder, på hvilke de kan bruges, udfyld tabellen nedenfor:

(L = venstre side, R = højre side, C = i midten)

 

 

Konfiguration af sikkerhedsseler og tilhørende oplysninger

 

 

 

Fuldstændigt EU-typegodkendelsesmærke

Variant (hvis relevant)

Anordning til højdeindstilling af sele (anfør ja/nej/ekstraudstyr)

Første sæderække

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Anden sæderække

 

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

L = venstre, C= i midten, R= højre

6.14.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Beskrivelse af den særlige type sikkerhedsseler, hvor den ene ende er forankret i sædets ryglæn, eller som er udstyret med en energidissiperende anordning: …

6.14.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Forankringernes antal og placering.

6.14.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter:…

6.15.

 

Sikkerhedsseleforankringer

6.15.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, herunder R-punktet: …

6.15.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Tegninger af seleforankringerne og de dele af køretøjets konstruktion, hvortil de er fastgjort (med angivelse af de anvendte materialer): …

6.15.3.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Betegnelse for de typer sikkerhedsseler(14), der er godkendt til forankring til køretøjets seleforankringer: …

 

 

Konfiguration af seleforankringer og tilhørende oplysninger

 

Forankringens placering

Køretøjets konstruktion

Sædets konstruktion

Første sæderække

Højre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

Midtersæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

højre venstre

 

 

Venstre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

Anden sæderække

Højre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

Midtersæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

højre venstre

 

 

Venstre sæde

 

Nederste forankring

Øverste forankring

 

ydre indre

 

 

6.15.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Typegodkendelsesmærke for hver siddeplads: …

6.15.5.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Særlige anordninger (eksempel: indstilling af sædehøjde, selestrammer osv.): …

6.15.6.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografier og/eller tegninger af karrosseriet, der viser placering og dimensioner for de faktiske og fungerende forankringer, herunder R-punktet: …

6.15.7.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Bemærkning: …«

p)

Følgende indsættes som tillæg 11b:

»Tillæg 11b

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1.

L1e — L7e

Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

1.3.

L1e — L7e

Antal aksler og hjul: …

1.3.1.

L1e — L7e

Aksler med tvillingehjul(23): …

1.3.2.

L1e — L7e

Drivaksler(23): …

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Styring: venstre-/højre-/centerstyring(4): …

1.8.

 

Fremdriftsydelse

1.8.1.

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Angivet maksimalhastighed: …km/h

1.8.2.

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed(22): …km/h og gear, hvor denne hastighed opnås: …

2.

 

MASSE OG DIMENSIONER

(i kg og mm) henvis i givet fald til tegninger

2.1

 

Interval af køretøjsmasser (samlet)

2.1.3.

L1e — L7e

Teknisk tilladt totalmasse: …kg

2.1.3.1.

L1e — L7e

Teknisk tilladt akseltryk på forakslen: …kg

2.1.3.2.

L1e — L7e

Teknisk tilladt akseltryk på bagakslen: …kg

2.1.3.3.

L4e

Teknisk tilladt akseltryk på sidevognens aksel: …kg

2.2.

 

Interval af køretøjets dimensioner (udvendige mål)

2.2.1.

L1e — L7e

Længde: …mm

2.2.2.

L1e — L7e

Bredde: …mm

2.2.3.

L1e — L7e

Højde: …mm

2.2.4.

L1e — L7e

Akselafstand: …mm

2.2.4.1.

L4e

Akselafstand på sidevogn(28): …mm

2.2.5.

 

Sporvidde

2.2.5.1.

L1e — L7e, udstyret med tvillingehjul L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Sporvidden for forakslen: …mm.

2.2.5.2.

L1e — L7e, udstyret med tvillingehjul

Sporvidden for bagakslen: …mm.

2.2.5.3.

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Sporvidden for sidevognen: …mm.

2.2.6.

L7e-B

Overhæng fortil: …mm.

2.2.7.

L7e-B

Overhæng bagtil: …mm.

3.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER FOR DRIVAGGREGATET

3.5.

 

Fremdriftssystem og styresystem(13)

3.5.1.

L1e — L7e

Kort beskrivelse og skitse af køretøjets fremdriftssystem og dets styresystem (gearskift, kobling eller andre elementer i fremdriftssystemet): …

3.6.

 

Anordning til sikker kurvekørsel

3.6.1.

L1e — L7e udstyret med tvillingehjul, L2e, L5e, L6e, L7e

Anordning til sikker kurvekørsel (bilag VIII til forordning (EU) nr. 168/2013): ja/nej(4) differentiale/andet(4)

3.6.2.

L1e — L7e udstyret med tvillingehjul, L2e, L5e, L6e, L7e

Differentialelås: ja/nej/ekstraudstyr(4)

3.6.3.

L1e — L7e

Kort beskrivelse og skitse af anordningen til sikker kurvekørsel, differentialelås og deres styresystemer: …

3.7.

 

Hjulophæng og indstilling

3.7.1.

L1e — L7e

Kort beskrivelse og skitse af hjulophængssystemet og dets betjening: …

6.

 

OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

6.17.

 

Styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

6.17.1.

L1e — L7e

Skematisk diagram over den (de) styrende aksel (aksler), som viser styreapparatets geometri: …

6.17.2.

 

Transmission og styreapparatets betjening

6.17.2.1.

L1e — L7e

Konfiguration af styretransmissionen (specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

6.17.2.2.

L1e — L7e

Forbindelse til hjulene (også ikke-mekanisk; specificeres for henholdsvis for- og baghjul): …

6.17.2.2.1.

L1e — L7e

Kortfattet beskrivelse af elektriske/elektroniske komponenter: …

6.17.2.3.

L1e — L7e

Diagram over styretransmissionen: …

6.17.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Skematisk(e) diagram(mer), der viser styreapparatets betjeningsanordning(er): …

6.17.2.5.

L2e, L5e, L6e, L7e

Eventuel indstillingsmåde for styreapparatets betjeningsanordning: …

6.17.2.6.

L2e, L5e, L6e, L7e

Servoforstærkning: …

6.17.3.

 

Hjulenes største drejningsvinkel

6.17.3.1.

L1e — L7e

Til højre: …grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): …

6.17.3.2.

L1e — L7e

Til venstre: …grader; antal ratomdrejninger (eller tilsvarende data): …

6.18.

 

Dæk-/hjulkombination

6.18.1.

 

Dæk

6.18.1.1.

 

Dimensionsbetegnelse:

6.18.1.1.1.

L1e — L7e

Aksel 1: …

6.18.1.1.2.

L1e — L7e

Aksel 2: …

6.18.1.1.3.

L4e

Sidevognens hjul: …

6.18.1.4.

L1e — L7e

Dæktryk som anbefalet af køretøjsfabrikanten: …kPa«.

q)

Følgende indsættes som tillæg 13a:

»Tillæg 13a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en type/køretøjstype for så vidt angår et system for beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

1.

 

ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.7.

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Styring: venstre-/højre-/centerstyring(4): …

6.

 

OPLYSNINGER OM DEN FUNKTIONELLE SIKKERHED

6.16.

 

Siddepladser (sadler og sæder)

6.16.1.

L1e — L7e

Antal siddepladser: …

6.16.1.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Placering og arrangement(8): …

6.16.2.

L1e — L7e

Konfiguration af siddeplads: sæde/saddel(4)

6.16.3.

L1e — L7e

Beskrivelse og tegninger af

6.16.3.1.

L1e — L7e

Sæderne og deres forankring: …

6.16.3.2.

L1e — L7e

Indstillingssystem: …

6.16.3.3.

L1e — L7e

System til indstilling og blokering: …

6.16.3.4.

L1e — L7e

Sikkerhedsselernes forankringer, hvis de er indbygget i sædets ramme: …

6.16.3.5.

L1e — L7e

Dele af køretøjet, der benyttes som forankring: …

6.16.4.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Koordinater eller tegning af R-punktet (-punkterne) for alle siddepladser: …

6.16.4.1.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Førersæde: …

6.16.4.2.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Alle andre siddepladser: …

6.16.5.

L1e — L7e

Konstruktivt bestemt torsovinkel …

6.16.5.1.

L1e — L7e

Førersæde: …

6.16.5.2.

L1e — L7e

Alle andre siddepladser: …

6.20.

 

Beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr og døre

6.20.1.

 

Karosseri

6.20.1.1.

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Materialer og konstruktion:

6.20.2.

 

Døre, låse og hængsler

6.20.2.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Antal døre og deres konfiguration, dimensioner og største åbningsvinkel(5): …

6.20.2.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Tegning af låse og hængsler og deres placering på dørene: …

6.20.2.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

Teknisk beskrivelse af låse og hængsler: …

6.20.2.4.

L2e, L5e, L6e, L7e

Eventuelle nærmere oplysninger (herunder dimensioner) om indgange, trin og nødvendige håndtag: …

6.20.3.

 

Beskyttelse af fører og passagerer)

6.20.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Fotografier, tegninger og/eller eksploderet afbildning af indvendigt udstyr, som viser kabinens dele og de anvendte materialer (med undtagelse af indvendige førerspejle, betjeningsanordningernes udformning, sæder og sædebagsider), tag og skydetag, ryglæn: …

6.20.4.

 

Hovedstøtter

6.20.4.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Hovedstøtter: indbyggede/aftagelige/separate(4)

6.20.4.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret beskrivelse af hovedstøtten, navnlig med en beskrivelse af de anvendte polstringsmaterialer og i de relevante tilfælde angivelse af placering og specifikationer af bøjler og monteringsbeslag for den sædetype, der søges godkendelse til: …

6.20.4.3.

L2e, L5e, L6e, L7e

For ”separat” hovedstøtte

6.20.4.3.1.

L2e, L5e, L6e, L7e

Detaljeret beskrivelse af den del af køretøjets opbygning, som hovedstøtten agtes fastgjort til: …

6.20.4.3.2.

L2e, L5e, L6e, L7e

Målskitser af de karakteristiske dele af opbygningen og hovedstøtten…«.

r)

Følgende indsættes som tillæg 20a:

»Tillæg 20a

Model for oplysningsskemaet vedrørende EU-typegodkendelse af en brændstofbeholder som separat teknisk enhed

Punkt nr.

(Under)klasse

Detaljerede oplysninger

B.

 

Generelle oplysninger vedrørende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.7.

L1e — L7e

Mærke (fabrikantens varemærke): …

0.8.

L1e — L7e

Type: …

0.8.1.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.8.2.

L1e — L7e

Eventuelle godkendelsesnumre: …

0.8.3.

L1e — L7e

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

0.9.

 

Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.9.1.

L1e — L7e

Navn(e) og adresse(r) på samlefabrikker: …

0.9.2.

L1e — L7e

Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant, hvis relevant: …

0.10.

 

Køretøj(er), som den separate tekniske enhed er beregnet til(21):

0.10.1.

L1e — L7e

Type(17): …

0.10.2.

L1e — L7e

Variant(17): …

0.10.3.

L1e — L7e

Version(17): …

0.10.4.

L1e — L7e

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.10.5.

L1e — L7e

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(2): …

C.

 

Generelle oplysninger vedrørende køretøjet, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

0.12.

 

Produktionens overensstemmelse

0.12.1.

L1e — L7e

Beskrivelse af det overordnede kvalitetsstyringssystem.

4.

 

GENERELLE OPLYSNINGER OM MILJØPRÆSTATIONER OG FREMDRIFTSYDELSE

4.3.

 

System til begrænsning af emission ved fordampning

4.3.7.

L1e — L7e

Skematisk tegning af brændstoftanken med angivelse af kapacitet og materiale:

7.

 

OPLYSNINGER OM KØRETØJSKONSTRUKTION

7.5.

 

Lagring af brændstof

7.5.1.1.

 

Brændstoftank

7.5.1.1.1.

L1e — L7e

Maksimumkapacitet: …

7.5.1.1.2.

L1e — L7e

Anvendte materialer: …

7.5.1.1.3.

L1e — L7e

Brændstofbeholderens påfyldningsstuds: snæver åbning/mærkat(4)

7.5.1.3.

L1e — L7e

Tegning og teknisk beskrivelse af reservebrændstofbeholder med alle tilslutninger og rør til udluftning, låse, ventiler, fastgørelsesanordninger: …

7.5.2.

 

Beholder til komprimeret naturgas (CNG)

7.5.2.1.

L1e — L7e

Det relevante oplysningsskema i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 110 (*) som foreskrevet for køretøjer i klasse M1 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår CNG-beholdere og tilhørende udstyr.

7.5.3.

L1e — L7e

Beholder(e) til flydende gas (LPG)

7.5.3.1.

L1e — L7e

Det relevante oplysningsskema i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 67 (**) som foreskrevet for køretøjer i klasse M1 vedlægges dette oplysningsskema for så vidt angår LPG-beholdere og tilhørende udstyr.

s)

Tillæg 24 affattes således:

»Tillæg 24

Fabrikantens erklæring om muligheden for at konvertere køretøjets ydeevne fra underklasse (L3e/L4e)-A2 til (L3e/L4e)-A3 og den anden vej

Fabrikantens erklæring om konvertering af en motorcykel i underklasse (L3e/L4e)-A2 til en motorcykel i underklasse (L3e/L4e)-A3 og den anden vej

En behørigt udfyldt version af denne udtalelse skal findes i informationsmappen.

Undertegnede: […(fulde navn og stilling)]

0.4.   Fabrikantens virksomhedsnavn og adresse: …

0.4.2.   Navn og adresse på fabrikantens bemyndigede repræsentant (i givet fald)(0): …

erklærer, at

motorcyklen i underklasse (L3e/L4e)-A2 eller underklasse (L3e/L4e)-A3(1):

0.2.

Type(4): …

0.2.1.

Variant(er)(4): …

0.2.2.

Version(er)(4): …

0.2.3.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(5): …

1.

Typegodkendelsesnummer (når det foreligger): …

1.1.

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato): …

3.2.2.1.

PCU/ECU-ernes(1) softwareidentifikationsnummer(-numre): …og kalibreringskontrolnummer(-numre): …

er teknisk egnet til at blive konverteret til det nedenfor beskrevne køretøj i underklasse (L3e/L4e)-A2 eller (L3e/L4e)-A3(1):

0.2.

Type(4):…

0.2.1.

Variant(er)(4):…

0.2.2.

Version(er)(4):…

0.2.3.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):…

0.3.

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(5):…

1.

Typegodkendelsesnummer (når det foreligger):…

1.1.

Eventuel(le) typegodkendelse(r) udstedt den (dato):…

3.2.2.1.

PCU/ECU-ernes(1) softwareidentifikationsnummer(-numre): …og kalibreringskontrolnummer(-numre): …

Med følgende karakteristika:

Almindelige specifikationer(3)

1.8.   Konstruktivt bestemt maksimalhastighed: …km/h

1.9.   Maksimal nettoeffekt …kW, ved: …kW (ved …min– 1)(1)

1.10.   Køretøjets nominelle maksimale nettoeffekt/masse i køreklar stand: …kW/kg

Miljøpræstationer(3)

4.0.6.   Støjniveau målt ved(2): …

4.0.6.1.   Standmåling: …dB(A) ved motorhastighed: …min-1

4.0.6.2.   Forbikørsel: …dB(A)

4.0.6.3.   Grænseværdi for Lurban (0)(7): …dB(A)

3.2.15.   Udstødningsemissioner målt ved (2): …

3.2.15.1.   Type I-prøvning: udstødningsemissioner efter koldstart, inkl. forringelsesfaktoren:

 

CO: …mg/km

 

THC: …mg/km

 

NMHC(0): …mg/km

 

NOx: …mg/km

 

THC+NOx(0): …mg/km

 

PM(0): …mg/km

8.7.3.2.   Type II-prøvning: udstødningsemissioner ved (forhøjet) tomgang og fri acceleration:

 

HC: …ppm ved normal tomgangshastighed og: …ppm ved høj tomgangshastighed

 

CO: …volumenprocent ved normal tomgangshastighed og: …volumenprocent ved høj tomgangshastighed

8.7.3.2.1.   Røg (korrigeret absorptionskoefficient): …m– 1

Energieffektivitet målt efter (2)(3):

4.0.2.   Brændstofforbrug(0)(6): …(l/100km) eller (kg/100 km)

4.0.3.   CO2-emission(0)(6): …g/km

4.0.4.   Energiforbrug(0)(6): …Wh/km

4.0.5.   Elektrisk rækkevidde(0): …km

ved ændring af følgende komponenter, dele, software, osv.: …

Sted:…

Dato: …

Underskrift: …

Navn og stilling i virksomheden: …

Forklarende noter til tillæg 24

(Der skal ikke angives fodnoter og forklaringer i fabrikantens erklæring)

(0)

Se bort fra de muligheder, som ikke er gældende.

(1)

Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, f.eks. hvis flere muligheder finder anvendelse).

(2)

Nr. på de af Kommissionens delegerede forordninger og de seneste ændringer af Kommissionens delegerede forordninger, som er relevante for typegodkendelsen. I tilfælde hvor Kommissionens delegerede forordning har to eller flere gennemførelser, angives desuden den relevante gennemførelsesfase og/eller kode. Alternativt, angives nummeret på det gældende FN/ECE-regulativ.

(3)

Måleenhederne afrundes til nærmeste hele tal for dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm og km, til nærmeste tiendedel for kW, l/100km, kg/100km, m3/100km og volumenprocent, og til nærmeste hundrededel for kW/kg og for m-1

(4)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller ”TVV-kode”, som er tildelt hver type, variant og version i henhold til i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I.

(5)

Klassificeret i henhold til artikel 4 i og bilag I til forordning (EU) nr. 168/2013, kodningen skal angives, f.eks. ”L3e-A2” for en motorcykel med mellemstor ydeevne.

(6)

For hybride elkøretøjer med ekstern opladning angives de ”vægtede, blandede” værdier for CO2, brændstofforbrug og elektrisk energiforbrug.

(7)

gælder udelukkende for køretøjer i klasse L3e«.

t)

I de forklarende noter til bilag I foretages følgende ændringer:

i)

Forklarende note (16) affattes således:

»(16)

Afrundes til det nærmeste hele tal for dB(A).«

ii)

forklarende note (24) affattes således:

»(24)

For køretøjer udstyret med CVT angives følgende: 1 ”gearudvekslingsforhold ved køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed”; 2 ”gearudvekslingsforhold ved maksimal effekt”; 3 ”gearudvekslingsforhold ved maksimalt drejningsmoment”. Gearudvekslingsforhold skal omfatte det primære transmissionsudvekslingsforhold (hvor det er relevant), og der skal angives en tolerance, der kan godtages af den godkendende myndighed. For motorer med hjulnav uden gear anføres ”n/a” eller ”1”.«

(2)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

i)

I MODEL A — Afdeling 1 ændres ordene »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (… typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer) udstedt den ( …udstedelsesdato) og« til: »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (… typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer)(3i) (CV* … typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer udstedt den ( …udstedelsesdato) (CV* …udstedelsesdato)(3i) og«

ii)

I MODEL B — Afdeling 1 ændres ordene »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (… typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer) udstedt den ( …udstedelsesdato) og« til: »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (… typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer)(3i) (CV* … typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer udstedt den ( …udstedelsesdato) (CV* …udstedelsesdato)(3i) og«

iii)

I MODEL C — Afdeling 1 ændres ordene »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (… typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer) udstedt den ( …udstedelsesdato) og« til: »på alle områder stemmer overens med den type, som er beskrevet i EU-typegodkendelsen (… typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer)(3i) (CV* … typegodkendelsesnummer inkl. udvidelsesnummer udstedt den ( …udstedelsesdato) (CV* …udstedelsesdato)(3i) og«

iv)

I Afdeling 2 affattes titlen »Afdeling 2« således:

»AFDELING 2(O)«

v)

Afdeling 2, punkt 4.0.1, affattes således:

»4.0.1.

Miljøklasse: Euro …(3/4/5) (1)«

vi)

Afdeling 2, punkt 4.0.2, 4.0.2.1 og 4.0.2.2 udgår

vii)

I Afdeling 2 indsættes følgende som punkt 4.0.6-4.0.6.3 efter punkt 4.0.1:

»4.0.6.

Støjniveau målt ved(m):

4.0.6.1.

Standmåling: …dB(A) (CV*: …dB(A))(3i) ved motorhastighed: …min– 1 (CV*: …min– 1)(3i)

4.0.6.2.

Forbikørsel: …dB(A) (CV*: …dB(A))(3i)

4.0.6.3.

Grænseværdi for Lurban (3r): …dB(A) (CV*: …dB(A))(3i)«

viii)

Afdeling 2, punkt 3.2.15.1, affattes således:

»3.2.15.1.

Type I-prøvning: udstødningsemissioner efter koldstart, inkl. forringelsesfaktoren, eventuelt:

CO:

mg/km

(CV*:… mg/km)(3i)

THC:

mg/km

(CV*:… mg/km)(3i)

NMHC:

mg/km (3)

(CV*:… mg/km)(3i)

NOx:

mg/km

(CV*:… mg/km)(3i)

THC+NOx:

mg/km(3)

(CV*:… mg/km)(3i)

PM:

mg/km(3)

(CV*:… mg/km)(3i)«

ix)

I Afdeling 2 affattes overskriften »Energieffektivitet« samt alle punkterne derunder således:

»Energieffektivitet(m)(o):

4.0.2.

Brændstofforbrug(3)(q):

(l/100km) eller (kg/100 km)

(CV*:… (l/100km) eller (kg/100 km)(3)(q)(3i)

4.0.3.

CO2-emission(3)(q)(n):

g/km

(CV*:… g/km)(3)(q)(3i)

4.0.4.

Energiforbrug(3)(q):

Wh/km

(CV*:… Wh/km)(3)(q)(3i)

4.0.5.

Elektrisk rækkevidde(3):

km

(CV*:… km)(3)(3i)«

b)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

i)

punkt 0.3 affattes således:

»0.3.

Køretøjets klasse, underklasse og under-underklasse(6)(u): …«

ii)

Overskriften »Energieffektivitet« samt alle punkterne derunder affattes således:

»Energieffektivitet:

4.0.2.

Brændstofforbrug(3)(q):

(l/100km) eller (kg/100 km)

(CV*:… (l/100km) eller (kg/100 km)(3)(q)(3i)

4.0.3.

CO2-emission(3)(q)(n):

g/km

(CV*:… g/km)(3)(q)(3i)

4.0.4.

Energiforbrug(3)(q):

Wh/km

(CV*:… Wh/km)(3)(q)(3i)

4.0.5.

Elektrisk rækkevidde(3):

km

(CV*:… km)(3)(3i)«

c)

I de forklarende noter til bilag IV foretages følgende ændringer:

i)

Forklarende note (9) affattes således:

»(9)

Angiv følgende værdi efter køretøjets klasse:

for (under)klasse: L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C: køretøjets målte maksimalhastighed

for (under)klasse L3e, L4e, L5e, L7e-A og L7e-B2: køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed.

for cykler udstyret med pedaler (L1e): Se bort fra dette punkt i typeattesten«

ii)

Forklarende note (n) udgår.

iii)

Forklarende note (o) affattes således:

»(o)

Der afrundes til nærmeste hele tal for dB(A), Wh/ km, mg/ km, g/km, ppm, mm, kg, km og km/ h, til nærmeste tiendedel for kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km og for volumenprocent og til nærmeste hundrededel for kW/kg og for m– 1

iv)

Forklarende note (p) udgår.

v)

Den anden forklarende note (s) under den forklarende note (t) udgår.

vi)

Følgende indsættes som forklarende note (u):

»(u)

Oplysningerne under dette punkt skal anføres under punkt nr. 04. ”Køretøjsklasse” i typeattester udstedt i henhold til modellen i bilag IV til direktiv 2002/24/EF.«

vii)

Følgende indsættes som forklarende note (3r):

»(3r)

Gælder udelukkende for køretøjer i klasse L3e.«.

3)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.1.6 affattes således:

»3.1.6.

Ved typegodkendelse er det ikke nødvendigt at kontrollere, om fabrikanten har truffet foranstaltninger til sikring af den sporbarhed af køretøjet, som er omhandlet i punkt 3.1.5.«

b)

Punkt 3.2.8 affattes således:

»3.2.8.

Køretøjets identifikationsnummer skal så vidt muligt angives på én linje. Hvis VIN-koden angives på to linjer, skal kodens begyndelse og afslutning begrænses til ét symbol, som vælges af fabrikanten, og som hverken må være et stort latinsk bogstav eller et arabertal.«

c)

I tillæg 1 affattes punkt 5 således:

»5.

Eksempel for en motorcykel i underklasse L3e-A3 med yderligere oplysninger om det konverterede køretøj (CV), en motorcykel i underklasse L3e-A2, uden for det markerede rektangel. I dette tilfælde med henblik på en midlertidig og reversibel fabrikantgodkendt ændring til den først registrerede motorcykel i underklasse L3e-A3 for at foretage en national registrering efter konverteringen til en konfiguration med lavere ydeevne i underklasse L3e-A2 (f.eks. for førere med kørekort i kategori A2):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) — 4 250 min– 1

maks. 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) — 3 750 min– 1

35 kW«.

4)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

I tillæg 1, afdeling III, affattes punkt 2.1 således:

»2.1.

Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå(6)

b)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

i)

Afdeling III, punkt 4.1, affattes således:

»4.1.

Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå(6)

ii)

I Afdeling III affattes første led under »NB:« således:

»—

Hvis denne model anvendes til typegodkendelse af et køretøj med en undtagelse for nye teknologier eller nye principper i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013, skal overskriften på attesten være ”FORELØBIG EU-TYPEGODKENDELSESATTEST FOR HELE KØRETØJER, SOM UDELUKKENDE ER GYLDIG PÅ …(5) OMRÅDE”. Den foreløbige typegodkendelsesattest skal desuden indeholde oplysninger om begrænsninger med hensyn til gyldigheden og fritagelser for visse bestemmelser, som er givet i henhold til artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 168/2013.«

iii)

De forklarende noter til tillæg 2 affattes således:

»Forklarende noter til tillæg 2

(Der skal ikke angives fodnoter og forklaringer i typegodkendelsesattesten)

(1)

Det ikke relevante overstreges.

(2)

Angiv den alfanumeriske kode for type-variant-version eller ”TVV-kode”, som er tildelt hver type, variant og version som angivet i punkt 2.3 i afsnit B i bilag I.

(3)

Klassificeret i henhold til artikel 4 i og bilag I til forordning (EU) nr. 168/2013, kodningen skal angives, f.eks. ”L3e-A1E” for en enduromotorcykel med lav ydeevne.

(4)

Jf. afdeling 2.

(5)

Angiv den relevante medlemsstat.

(6)

Gælder udelukkende typegodkendelse af et køretøj som en undtagelse for nye teknologier eller nye principper, jf. artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013.

(7)

Gælder udelukkende for national typegodkendelse af små serier, jf. artikel 42 i forordning (EU) nr. 168/2013.

(8)

I tilfælde af en ændring af en eller flere artikler i forordning (EU) nr. 168/2013, angives udelukkende den seneste ændring, der finder anvendelse på EU-typegodkendelsen.«

c)

I tillæg 4, Afdeling II, indsættes følgende som punkt 4a og 4.a.1 før punkt 5:

»4a.

Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget(1)

4a.1.

Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå(5)

d)

Tillæg 5, Afdeling II, affattes således:

i)

Følgende indsættes som punkt 4a og 4.a.1 før punkt 5:

»4a.

Typegodkendelse meddelt/udvidet/nægtet/inddraget(1)

4a.1.

Typegodkendelse er meddelt i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 168/2013 og er gyldig indtil dd/mm/åååå(5)

ii)

Punkt 5 affattes således:

»5.

Begrænsninger med hensyn til gyldighed(1)(5): …«

iii)

Punkt 6 affattes således:

»6.

Gældende fritagelser(1)(5):…«.

5)

I bilag VII foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 4 udgår tabel 1.

b)

Punkt 5 affattes således:

»5.   Kodificering af nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester for systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Tabel 1

Kodificering af nummereringssystemet for EU-typegodkendelsesattester for systemer, komponenter og separate tekniske enheder

LISTE I — Krav til miljøpræstationer og fremdriftsydelse

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/…

alfanumerisk kode

System: udstødningsemissioner (Euro 4)

134/2014

A1

System: udstødningsemissioner (Euro 5)

134/2014

A2

System: krumtaphus (punkt 1.3.1 og 1.3.2) og fordampningsemissioner (punkt 1.4.1-1.4.3 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

134/2014

B1

System: krumtaphus- (punkt 1.3.1 og 1.3.2) og fordampningsemissioner (punkt 1.4.4-1.4.6 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

134/2014

B2

System: krumtaphus- (punkt 1.3.1 og 1.3.2) og fordampningsemissioner (punkt 1.4.7-1.4.8 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

134/2014

B3

System: miljømæssige aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape I: punkt 1.8.1-1.8.2 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

134/2014

C1

System: miljømæssige aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape II: punkt 1.8.3 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

134/2014

C2

System: støjniveau

134/2014

D

System: fremdriftsydelse

134/2014

E

System: fremdriftssystemets maksimale drejningsmoment nettoeffekt

134/2014

E1

Separat teknisk enhed: forureningsbegrænsende anordning

134/2014

F

Separat teknisk enhed: lyddæmper

134/2014

G

Separat teknisk enhed: Separat teknisk enhed: udstødningssystem (forureningsbegrænsende anordning og lyddæmper)

134/2014

H


LISTE II — Krav til køretøjets funktionelle sikkerhed

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/..

alfanumerisk kode

System: bremsesystem

3/2014

J

System: montering af lygter og lyssignaler

3/2014

K

System: styrtsikre førerværn (ROPS)

3/2014

L

System: montering af dæk

3/2014

M

System: montering af lydsignalanordninger

3/2014

AA

System: montering af ruder, vinduesviskere og afrimnings- og afdugningsanordninger

3/2014

AB

System: identificering af betjeningsanordninger, kontrollamper og indikatorer

3/2014

AC

System: sikkerhedsseleforankringer

3/2014

AD

System: styreegenskaber, kurveegenskaber og drejeegenskaber

3/2014

AE

System: beskyttelse af fører og passagerer, herunder indvendigt udstyr, hovedstøtter og døre

3/2014

AF

Komponent/separat teknisk enhed: lydsignalapparat

3/2014

n

Komponent/separat teknisk enhed: forrude uden sikkerhedsrudematerialer

3/2014

O

Komponent/separat teknisk enhed: forrudevaskersystem

3/2014

P

Komponent/separat teknisk enhed: anordning til bagudrettet udsyn

3/2014

Q

Komponent/separat teknisk enhed: sikkerhedsseler

3/2014

R

Komponent/separat teknisk enhed: siddeplads (sadel/sæde)

3/2014

S


LISTE III — Krav til køretøjskonstruktion og generelle typegodkendelseskrav

System eller komponent/separat teknisk enhed

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/…

alfanumerisk kode

System: funktionelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape I: punkt 1.8.1 til 1.8.2 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

44/2014

T1

System: funktionelle aspekter ved egendiagnosesystemer (OBD) (etape II: punkt 1.8.3 i bilag IV til forordning (EU) nr. 168/2013)

44/2014

T2

Separat teknisk enhed: tilkoblingsanordning

44/2014

U

Separat teknisk enhed: tyverisikringsanordninger

44/2014

V

Separat teknisk enhed: håndgreb til passagerer

44/2014

W

Separat teknisk enhed: fodstøtter

44/2014

X

Separat teknisk enhed: sidevogn

44/2014

Y

Separat teknisk enhed: brændstoftank

44/2014

6)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2.2.1.3.3 affattes således:

2.2.1.3.3.   Type II-prøvningsresultater(3):

Tabel 5-2:

Resultater af type II-prøvningen

Prøvning

HC (ppm)

CO

(volumenprocent)

Lambda

Motorhastighed (min-)

Motorolietemperatur (K)

Målt og korrigeret værdi for absorptionskoefficient

(m– 1)

ST: Prøvning ved lav tomgang

 

 

 

 

 

ST: Prøvning ved forhøjet tomgang

 

 

 

 

 

KT — Prøvning med fri acceleration / Måling af røgindeks

«

b)

Punkt 2.2.1.8.6 og 2.2.1.8.7 affattes således:

»2.2.1.8.6.   CO2-emissioner og brændstofforbrug(3)

Tabel 5-8:

Tabel over resultater af type VII-prøvning af fremdriftssystem udelukkende med en forbrændingsmotor eller med et hybridelektrisk fremdriftssystem med ikke-ekstern opladning (NOVC)

Type VII-prøvning: prøvningsresultater (TRTTVII)

Prøvning nr.

CO2

(g/km)

Brændstofforbrug

(l/100km) eller (kg/100 km)

TRTTI Målt x  (1)  (2)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

TRTTI Målt gennemsnit  (1)  (2)

 

 

 

Ki  (1)  (3)  (5)

(ingen enhed)

 

 

 

TRTTVIIx  (1)  (4) =

Ki · TRTTI Målt x gennemsnit

 

 

 

CO2 og brændstofforbrug som oplyst af fabrikanten:

 

 

2.2.1.8.7.   CO2-emissioner/brændstofforbrug (som oplyst af fabrikanten)(3)

Elektrisk energiforbrug og elektrisk rækkevidde(3):

Tabel 5-9:

Tabel over resultater af type VII-prøvning af rent elektrisk fremdriftssystem eller fremdriftssystem med ikke-ekstern opladning (NOVC) med en elmotor til fremdrift

 

Målt elektrisk energiforbrug

(Wh/km)

Oplyst elektrisk energiforbrug

(Wh/km)

Målt elektrisk rækkevidde

(km)

Oplyst elektrisk rækkevidde

(km)

Udelukkende elektrisk drivaggregat

 

 

 

 

Hybridelektrisk drivaggregat med ikke-ekstern opladning

 

 

 

«

c)

I punkt 2.2.1.10.9 affattes tabel 5-13 således:

»Tabel 5-13

Krav til prøvningens resultat med hensyn til støjniveau

Støjemissionsniveau

Euro 4

Euro 5

Tærskelværdi for støjniveau

Bilag VI(D) til forord