EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1804

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1804 af 10. oktober 2016 om nærmere regler for anvendelsen af artikel 34 og 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (meddelt under nummer C(2016) 6351) (EØS-relevant tekst)

C/2016/6351

OJ L 275, 12.10.2016, p. 39–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1804/oj

12.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1804

af 10. oktober 2016

om nærmere regler for anvendelsen af artikel 34 og 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester

(meddelt under nummer C(2016) 6351)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (1), særlig artikel 35, stk. 6,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Henset til de frister for afvikling af proceduren, der er fastsat i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU, er det nødvendigt at kræve, at anmodninger om afgørelse om, hvorvidt artikel 34 finder anvendelse, skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige og relevante for at behandle disse anmodninger. Der bør til dette formål udarbejdes en liste over, hvilke oplysninger der skal fremgå af anmodningerne, og andre praktiske aspekter vedrørende disse anmodninger.

(2)

Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden, bør meddelelser om modtagelse eller tilbagetrækning af anmodninger om afgørelse om, hvorvidt artikel 34 i direktiv 2014/25/EU finde anvendelse, meddelelser om forlængelse eller suspension af fristen for Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakter vedrørende disse anmodninger samt meddelelser om, hvorvidt artikel 34 finder anvendelse, hvor der ikke er vedtaget nogen gennemførelsesretsakt inden fristens udløb, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Det bør ligeledes fastsættes, hvilke oplysninger der skal indgå i disse meddelelser.

(3)

Navnlig med hensyn til de oplysninger, der skal anmodes om, og formuleringen af meddelelser, trækker nærværende afgørelse på de erfaringer, der er indhøstet ved anvendelsen af Kommissionens beslutning 2005/15/EF (2), hvorved der blev fastsat detaljerede regler for anvendelsen af den procedure, der er fastsat i artikel 30 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2004/17/EF (3), eftersom de materielle betingelser for at fritage en virksomhed fra bestemmelserne i direktiv 2004/17/EF stort set er de samme som i artikel 34 i direktiv 2014/25/EU.

(4)

Det bør erindres, at vurderingen af direkte eksponering for konkurrence, som kan gennemføres inden for rammerne af direktiv 2014/25/EU, ikke berører den fuldstændige anvendelse af konkurrencelovgivningen.

(5)

Denne afgørelse bør træde i stedet for beslutning 2005/15/EF, som blev vedtaget på grundlag af direktiv 2004/17/EF. Beslutning 2005/15/EF bør derfor ophæves. —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Anmodninger om afgørelse om, hvorvidt artikel 34 i direktiv 2014/25/EU finder anvendelse, som er indgivet i overensstemmelse med artikel 35 i det nævnte direktiv, (i det følgende benævnt »anmodninger vedrørende anvendelsen af artikel 34«) skal som et minimum indeholde de oplysninger, der er anført i bilag I til nærværende afgørelse. De skal følge samme opbygning som i bilag I til nærværende afgørelse.

2.   Hvis en uafhængig national myndighed, der er kompetent for så vidt angår den pågældende aktivitet, har truffet en begrundet og dokumenteret afgørelse som omhandlet i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU, skal myndighedens afgørelse vedlægges anmodningen.

3.   Undtagen under de særlige omstændigheder, der er omhandlet i artikel 40, stk. 1, fjerde afsnit, og såfremt en generel anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler er blevet udsat i henhold til artikel 106, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, skal de i stk. 1 omhandlede anmodninger og de i stk. 2 omhandlede afgørelser indsendes elektronisk til den elektroniske postkasse, der er angivet til dette formål på Kommissionens websted, og som er blevet meddelt medlemsstaterne.

4.   Hvis en anmodning, som omhandlet i stk. 1, eller en afgørelse, som omhandlet i stk. 2, indsendes ad anden vej end via elektroniske kommunikationsmidler, jf. artikel 40, stk. 1, eller artikel 106, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU, skal disse indsendes i tre eksemplarer pr. post eller anden egnet forsendelsesmåde til den adresse, der er angivet på Kommissionens websted og som er blevet meddelt medlemsstaterne.

Artikel 2

1.   Hvis Kommissionen modtager en anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34, og adgang til markedet ikke anses for at være begrænset, jf. artikel 34, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2014/25/EU, offentliggør den en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i del A i bilag II til nærværende afgørelse.

Hvis Kommissionen modtager en anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34, og der ikke kan formodes at være fri adgang til markedet, jf. artikel 34, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2014/25/EU, offentliggør den en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i del B i bilag II til nærværende afgørelse.

2.   Hvis fristen for vedtagelse af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 35 direktiv 2014/25/EU er blevet forlænget i overensstemmelse med punkt 1, fjerde afsnit, i bilag IV til nævnte direktiv, offentliggør Kommissionen en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i del A i bilag III til nærværende afgørelse.

3.   Hvis fristen for vedtagelse af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 35 direktiv 2014/25/EU er blevet suspenderet i overensstemmelse med punkt 2 i bilag IV til nævnte direktiv, offentliggør Kommissionen en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i del B i bilag III til nærværende afgørelse. Når suspensionen ophører, offentliggør Kommissionen en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i del C i bilag III til nærværende afgørelse.

4.   Hvis en anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34 i direktiv 2014/25/EU trækkes tilbage af ansøgeren, offentliggør Kommissionen en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i del D i bilag III til nærværende afgørelse.

5.   Hvis kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en bestemt aktivitet, og projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelsen af en sådan aktivitet, ophører med at være omfattet af direktiv 2014/25/EU, fordi Kommissionen ikke har vedtaget nogen gennemførelsesretsakt inden udløbet af den frist, der er fastsat i bilag IV til nævnte direktiv, offentliggør Kommissionen en meddelelse indeholdende de oplysninger, der er anført i bilag IV til nærværende afgørelse.

6.   Der kan efter behov ske ændringer i og tilføjelser til de oplysninger, som meddelelserne skal indeholde i henhold til bilag II, III og IV, f.eks. hvis en tidligere indgivet anmodning ændres væsentligt i overensstemmelse med artikel 35, stk. 4, i direktiv 2014/25/EU.

7.   De i stk. 1-5 omhandlede meddelelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Beslutning 2005/15/EF ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den10. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(2)  Kommissionens beslutning 2005/15/EF af 7. januar 2005 om retningslinjer for anvendelse af proceduren i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 7 af 11.1.2005, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«) (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1).


BILAG I

OPLYSNINGER, DER SKAL INDEHOLDES I ANMODNINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 34 I DIREKTIV 2014/25/EU

1.   Afsnit 1 — Ansøgerens identitet og status

Det er fastsat i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU, at anmodninger vedrørende anvendelsen af artikel 34, enten skal indgives af medlemsstaterne eller, såfremt den berørte medlemsstats lovgivning tillader det, af ordregiverne. Begrebet »ansøger« kan derfor efter omstændighederne betyde enten medlemsstaten eller ordregiveren. Det anvendes udelukkende til forenkling af teksten.

1.1.   Ansøgerens navn og fuldstændige adresse

Hvis virksomheder, der er tilknyttet (1) ansøgeren, udøver den aktivitet, der er genstand for denne anmodning, forstås der ved »ansøger« både den i dette punkt 1.1 anførte virksomhed og de berørte tilknyttede virksomheder. Der skal således, særlig for afsnit 5 og 6 nedenfor, gives de for »ansøgeren« nødvendige oplysninger, således som defineret.

1.2.   Ansøgerens status: en ordregivende myndighed (2), en offentlig virksomhed (3) eller en privat virksomhed?

1.3.   For en ordregivende myndighed: Angiv venligst, om anmodningen indgives på vegne af deres medlemsstat.

I bekræftende fald bedes De give de oplysninger, der er fastsat for hvert punkt i afsnit 2 til 6. De bedes for hvert punkt i disse afsnit, og særlig for afsnit 5 og 6, give de oplysninger, der er nødvendige for hver ordregiver, der udøver den aktivitet, der er omfattet af denne anmodning. Når der er tale om et stort antal virksomheder, kan disse oplysninger dog begrænses til de ordregivere, der besidder mindst 10 % af det pågældende geografiske marked (4). Hvis oplysningerne er de samme for mere end én ordregiver, kan de samles med en angivelse derom.

1.4.   For ordregivere (ordregivende myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder, der udøver én af de aktiviteter, der er nævnt i direktiv 2014/25/EU (5)): Angiv venligst den bestemmelse i den nationale lovgivning, hvori det fremgår, at ordregivere kan indgive en anmodning i henhold til artikel 35.

2.   Afsnit 2 — Beskrivelse af den aktivitet, der er genstand for anmodningen

2.1.   De bedes beskrive den aktivitet, som De mener, opfylder betingelserne i artikel 34, stk. 1 (6). Den pågældende aktivitet kan være et led i en større sektor (7) eller kun udøves i visse dele af den berørte medlemsstat.

2.2.   De bedes angive, i hvilket område den aktivitet, der er genstand for denne anmodning, udøves, hvis det ikke svarer til det samlede nationale område. Angiv udelukkende det område, hvor De mener, at betingelserne i artikel 34, stk. 1, er opfyldt.

3.   Afsnit 3 — Det relevante marked

Ved et relevant produktmarked forstås markedet for alle de varer og/eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål (8).

Følgende faktorer anses normalt for at være relevante for fastlæggelsen af det relevante produktmarked og bør indgå i analysen (9):

egen- og krydspriselasticiteten i efterspørgslen efter de relevante varer og/eller tjenesteydelser,

enhver forskel i produkternes endelige anvendelsesformål

prisforskelle mellem to produkter

omkostninger i forbindelse med et skift mellem to potentielt konkurrerende produkter

etablerede eller indgroede forbrugerpræferencer for en produkttype eller -kategori frem for en anden

produkternes klassificering (f.eks. ifølge en brancheorganisations klassificering).

Det relevante geografiske marked, ud fra hvilket eksponeringen for konkurrence vurderes, er det område, på hvilket virksomhederne deltager i udbud af og efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, hvor konkurrencevilkårene er tilstrækkelig ensartede, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, især fordi konkurrencevilkårene er mærkbart forskellige fra dem, der gælder på disse områder (10).

De faktorer, der har betydning for fastlæggelsen af det relevante geografiske marked, omfatter blandt andet (11):

de pågældende varers og tjenesteydelsers art og egenskaber

eventuelle hindringer for adgangen til markedet

forbrugerpræferencer

væsentlige forskelle i virksomhedernes markedsandele eller store prisforskelle mellem tilgrænsende områder

transportomkostninger.

3.1.   De bedes i lyset af det ovenstående angive, hvorledes De ville definere de(t) relevante produktmarked(er), som Kommissionen bør lægge til grund for sin analyse.

De bedes begrunde Deres skøn eller konklusioner, der bygger på relevant empirisk dokumentation (12), og forklare, hvorledes der er taget hensyn til de ovennævnte faktorer. De bedes især nævne de specifikke varer og tjenester, der direkte eller indirekte er berørt af denne anmodning, samt nævne de produktkategorier, der i Deres markedsdefinition betragtes som substituerbare.

I spørgsmålene nedenfor vil de(t) således definerede marked(er) blive betegnet som »de(t) relevante produktmarked(er)«.

3.2.   De bedes forklare definitionen af relevante geografiske marked(er), som Kommissionen bør lægge til grund for sin analyse. De bedes begrunde Deres skøn eller konklusioner, der bygger på relevant empirisk dokumentation (13), og forklare, hvorledes der er taget hensyn til de ovennævnte faktorer. De bedes især angive det geografiske område, i hvilket den eller de af anmodningen berørte virksomhed(er) er aktive på de(t) relevante produktmarked(er), og hvis De mener, at det relevante geografiske marked er større end en enkelt medlemsstat, bedes De begrunde dette.

I spørgsmålene nedenfor vil de(t) således definerede marked(er) blive betegnet som »de(t) relevante geografiske marked(er)«.

4.   Afsnit 4 — Anvendelse af de i bilag III til direktiv 2014/25/EU anførte retsforskrifter

4.1.   Er den aktivitet, der er genstand for denne anmodning, omfattet af en af de retsforskrifter, der er anført i bilag III til direktiv 2014/25/EU (14)? I bekræftende fald bedes De angive den eller de nationale retsforskrifter til gennemførelse af den pågældende EU-lovgivning.

5.   Afsnit 5 — Oplysninger vedrørende det relevante marked og adgangen til markedet

Dette afsnit skal udfyldes uanset svaret på punkt 4.1 ovenfor.

Eventuelt er visse punkter ikke relevante for nogle aktiviteter eller de faktiske omstændigheder for en given ansøger — i så fald bedes De anføre dette punkt for punkt.

Ansøgeren kan nøjes med at give en præcis angivelse af de(n) relevante del(e) af en begrundet og dokumenteret afgørelse som omhandlet i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU, der er truffet af en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, hvori det pågældende punkt er analyseret.

5.1.   De bedes forklare, hvorfor De mener, at adgangen til det relevante marked ikke er begrænset.

5.2.   For hvert relevant marked, for hvert af de seneste tre regnskabsår (15) og for hvert af følgende områder:

a)

EØS-området,

b)

EU som helhed,

c)

EFTA-landenes område som helhed,

d)

hver medlemsstat og hvert EFTA-land, hvor ansøgeren udøver en aktivitet, og

e)

det relevante geografiske marked (16), hvis ansøgeren mener, at der er tale om et andet marked.

gives de oplysninger, der er omhandlet i punkt 5.2.1. til 5.2.9:

5.2.1.

et skøn over den samlede omsætning på markedet målt i værdi (euro) og volumen (antal enheder) (17), med oplysning om, hvorpå disse beregninger er baseret, og hvorfra de stammer, så vidt muligt vedlagt dokumentation

5.2.2.

ansøgerens omsætning i værdi og volumen samt et skøn over dennes markedsandele

5.2.3.

et skøn over markedsandelen i værdi (og, hvor det er relevant, i volumen) for alle konkurrenter (også importører), som tegner sig for mindst 10 % af det pågældende geografiske marked. Såfremt de er disponible, bedes De vedlægge de dokumenter, der er nødvendige til beregning af disse markedsandele, og angive navn, adresse, telefonnummer og faxnummer på disse konkurrenter, samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse

5.2.4.

et skøn over den samlede import i værdi og volumen på EØS-området samt importens oprindelse med oplysning om:

a)

hvor stor en andel af denne import der kan henføres til ansøgeren

b)

i hvilket omfang denne import skønnes påvirket af kvoter, told eller ikke-toldmæssige barrierer, og

c)

i hvilket omfang denne import skønnes påvirket af transportomkostninger og andre omkostninger.

5.2.5.

i hvilket omfang samhandelen mellem lande inden for EØS-området påvirkes af:

a)

transportomkostninger og andre omkostninger og

b)

andre ikke-toldmæssige handelsbarrierer.

5.2.6.

hvordan ansøgeren producerer og sælger sine varer eller tjenesteydelser; angiv f.eks., om produktionen foregår lokalt, eller om markedsføringen foregår gennem lokale distributionsnet

5.2.7.

en sammenligning mellem de prisniveauer, som ansøgeren og dennes konkurrenter anvender i de enkelte medlemsstater og EFTA-lande, og en tilsvarende sammenligning af prisniveauerne mellem EU, EFTA-lande og andre områder, hvor de pågældende produkter produceres (f.eks. Østeuropa, USA, Japan eller andre relevante områder)

5.2.8.

den vertikale integrations art og omfang for ansøgeren sammenholdt med hans største konkurrenter

5.2.9.

oplysninger om ansøgerens omkostningsstruktur (18). Udspecificér også eventuelle aktiver eller infrastrukturer, der anvendes i fællesskab med andre virksomheder eller til udøvelse af mere end en af de aktiviteter, der er omfattet af direktiv 2014/25/EU. Hvis anvendelsen af sådanne aktiver eller infrastrukturer er underlagt særlige betingelser, f.eks. levering af forsyningspligtydelser eller særlige rettigheder, bedes dette oplyst.

5.3.   Angiv følgende oplysninger:

5.3.1.   Er det i de sidste fem år lykkedes de relevante produkter at vinde betydeligt indpas på de(t) geografiske marked(er) (19)? I bekræftende fald bedes De angive de pågældende virksomheders navn, adresse, telefonnummer og faxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson i hver virksomhed samt evaluere virksomhedernes nuværende markedsandele.

5.3.2.   Er der efter ansøgerens opfattelse andre virksomheder (herunder også virksomheder, som for øjeblikket udelukkende opererer på markeder uden for EU eller EØS), som kan tænkes at ville trænge ind på markedet? I bekræftende fald bedes De angive de forhold, der lægges til grund for denne antagelse, oplyse disse virksomheders navn, adresse, telefonnummer og faxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson og give et skøn over, hvornår det vil kunne ske.

5.3.3.   Angiv de forskellige faktorer, der i dette tilfælde har betydning for adgangen til de relevante markeder ud fra både et geografisk og et produktmæssigt synspunkt. Der skal i den forbindelse tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

de samlede omkostninger (forskning og udvikling, etablering af de nødvendige distributionssystemer, salgsfremstød, reklame, servicefaciliteter osv.) ved at komme ind på markedet og opnå en afsætning svarende til en betydelig, rentabel konkurrent, med angivelse af en sådan konkurrents markedsandel

b)

eventuelle lovbestemte eller regulerede adgangsbarrierer, såsom offentlig godkendelse eller standarder af enhver art

c)

enhver begrænsning som følge af patenter, knowhow og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på disse markeder og enhver begrænsning som følge af udstedelsen af licenser i denne forbindelse

d)

det omfang, hvori ansøgeren har meddelt eller fået meddelt licenser på patenter, knowhow og andre rettigheder på de relevante markeder

e)

stordriftsfordelenes betydning for produktionen af produkterne på de relevante markeder, og

f)

adgangen til forsyningskilder, såsom råmaterialer.

FORSKNING OG UDVIKLING

5.3.4.   Hvilken rolle spiller forskning og udvikling for, at en virksomhed, der opererer på de relevante markeder, vil kunne tage konkurrencen op på lang sigt? Beskriv, hvilken forskning og udvikling ansøgeren gennemfører på de relevante markeder.

Der skal i den forbindelse tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

forsknings- og udviklingstendensen og -intensiteten (20) på disse markeder og for ansøgeren

b)

den teknologiske udvikling, der har fundet sted på disse markeder over et relevant tidsrum (herunder udviklingen af varer og/eller tjenesteydelser, produktionsprocesser, distributionssystemer osv.)

c)

de største innovationer, der er skabt på disse markeder, og de virksomheder, der har skabt dem, og

d)

innovationscyklussen på disse markeder, og på hvilket stade i denne cyklus ansøgeren befinder sig.

SAMARBEJDSAFTALER

5.3.5.   I hvilket omfang findes der (horisontale eller vertikale) samarbejdsaftaler på de relevante markeder?

5.3.6.   Giv nærmere oplysninger om de vigtigste samarbejdsaftaler, som ansøgeren har indgået på de relevante markeder, f.eks. aftaler om forskning og udvikling, licens, fælles produktion, specialisering, distribution, langsigtede forsyninger og informationsudveksling.

6.   Afsnit 6 — Aktiviteter undergivet almindelige konkurrencevilkår

Eventuelt er visse punkter ikke relevante for nogle aktiviteter eller de faktiske omstændigheder for en given ansøger — i så fald bedes De anføre dette punkt for punkt.

Ansøgeren kan nøjes med at give en præcis angivelse af de(n) relevante del(e) af en begrundet og dokumenteret afgørelse som omhandlet i artikel 35 i direktiv 2014/25/EU, der er truffet af en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, hvori det pågældende punkt er analyseret.

For at afgøre, om en aktivitet er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår, skal der i henhold til artikel 34, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU anvendes betingelser, som er i overensstemmelse med konkurrencereglerne i TEUF, såsom de pågældende varers eller tjenesteydelsers særlige kendetegn, eventuelle alternative varer eller tjenesteydelser, prisvilkårene, og om der findes eller vil kunne findes mere end en leverandør af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

6.1.   De bedes forklare, hvorfor De mener, at den aktivitet, der er omfattet af denne anmodning, er fuldt ud undergivet almindelige konkurrencevilkår på de(t) relevante produktmarked(er) og de(t) relevante geografiske marked(er). De bedes bl.a. angive følgende:

GENERELLE BETINGELSER PÅ DET RELEVANTE MARKED

6.1.1.   Angiv ansøgerens fem største uafhængige leverandører (21) og størrelsen af deres andel af ansøgerens indkøb (af råmaterialer og varer til brug for produktionen af de relevante produkter). Desuden bedes De oplyse disse leverandørers navn, adresse, telefon- og telefaxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse leverandører.

De bedes ligeledes angive de virksomheder, der er tilknyttet ansøgeren, og størrelsen af deres andel af ansøgerens indkøb (af råmaterialer og varer til brug for deres produktion af de relevante produkter). De bedes oplyse disse virksomheders navn, adresse, telefon- og telefaxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse virksomheder.

UDBUDSSTRUKTUREN PÅ DE RELEVANTE MARKEDER

6.1.2.   Beskriv de distributionskanaler og servicenet, der findes på de relevante markeder. Der skal i den forbindelse tages hensyn til følgende, hvor det er relevant:

a)

de distributionssystemer, der findes på markedet, og deres betydning. I hvilket omfang varetages distributionen af tredjemand eller virksomheder, der er tilknyttet ansøgeren?

b)

de servicenet (f.eks. vedligeholdelse og reparation), der findes på markedet, og deres betydning på disse markeder. I hvilket omfang varetages denne service af tredjemand eller virksomheder, der er tilknyttet ansøgeren?

6.1.3.   Angiv i givet fald et skøn over den samlede kapacitet i hele EU og i hele EFTA i de seneste tre år. Hvilken kapacitet har ansøgeren haft i denne periode, og hvordan har udnyttelsesgraden været?

6.1.4.   Hvis De mener, at andre faktorer på udbudssiden er relevante, bedes De anføre disse.

EFTERSPØRGSELSSTRUKTUREN PÅ DE RELEVANTE MARKEDER

6.1.5.   Angiv ansøgerens fem største uafhængige kunder på det relevante marked, og størrelsen af deres andel af ansøgerens samlede afsætning af sådanne produkter. Desuden bedes De oplyse disse kunders navn, adresse, telefon- og telefaxnummer samt navn eller stilling på den kompetente kontaktperson hos disse kunder.

6.1.6.   Beskriv efterspørgselsstrukturen med angivelse af:

a)

De forskellige faser, som markederne gennemgår: Er markedet under opstart eller i ekspansion, er det et fuldt udviklet marked eller i tilbagegang, og hvilken vækst forventes der i efterspørgslen?

b)

Hvor stor betydning har kundepræferencer med hensyn til f.eks. mærkeloyalitet, produktdifferentiering og levering af et komplet produktsortiment?

c)

Er efterspørgselssiden præget af koncentration, eller er aftagerne spredte?

d)

Hvilke kategorier af kunder optræder der? Beskriv den »typiske kunde« i hver gruppe.

e)

Hvor stor betydning har eneforhandlingskontrakter og andre langsigtede kontrakter?

f)

I hvilket omfang optræder de ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder — eller lignende instanser og virksomheder — som aftagere?

6.1.7.   Giv et skøn over forbrugernes aktivitetsniveau med hensyn til ændring af leverandør eller genforhandling af kontrakt i løbet af de seneste fem år. Angiv ligeledes de kilder, der ligger til grund for dette skøn, og, såfremt de er tilgængelige, de dokumenter, der kan bekræfte dette skøn.


(1)  I artikel 29, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU forstås ved »tilknyttet virksomhed« en virksomhed, hvis årsregnskaber er konsolideret med den ordregivende enheds årsregnskaber i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19). I artikel 29, stk. 2, tilføjes det, at »når det drejer sig om enheder, der ikke er underlagt direktiv 2013/34/EU, forstås ved »tilknyttet virksomhed« en virksomhed, som:

a)

den ordregivende enhed eventuelt direkte eller indirekte udøver bestemmende indflydelse på, eller

b)

kan udøve bestemmende indflydelse på ordregiveren eller

c)

sammen med den ordregivende enhed er underkastet en anden virksomheds bestemmende indflydelse som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

(2)  I artikel 3 i direktiv 2014/25/EU forstås ved »ordregivende myndigheder« staten, regionale og lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger bestående af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af sådanne offentligretlige organer.

Ved »offentligretligt organer« forstås organer, der har alle de følgende egenskaber:

a)

de er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter

b)

de har status som juridisk person og

c)

de finansieres for størstedelens vedkommende af staten, regionale eller lokale myndigheder eller af andre offentligretlige organer, eller de er underlagt ledelsesmæssig kontrol af disse myndigheder eller organer, eller de har et administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, hvor mere end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer.

(3)  I artikel 4, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU forstås ved »offentlige virksomheder« enhver virksomhed, som de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte kan have bestemmende indflydelse på som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

Bestemmende indflydelse antages at foreligge, når de ordregivende myndigheder direkte eller indirekte i relation til en virksomhed:

a)

besidder majoriteten af virksomhedens tegnede kapital

b)

råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de kapitalandele, som virksomheden har udstedt

c)

kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i virksomhedens administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan.

(4)  Se afsnit 3.

(5)  De relevante aktiviteter eller sektorer kan sammenfattes som følger:

Elektricitet (produktion, transport, distribution), gas (produktion, transport, distribution), varme (produktion, transport, distribution), kulbrinter (udvinding), kul og andet fast brændsel (efterforskning og udvinding), drikkevand (produktion, transport, distribution), nærtransport (bus, metro og lignende), jernbane (person- og godsbefordring, levering af infrastrukturer og forvaltning/drift af selve transporttjenesterne), havne (søhavne eller havne ved indre vandveje, levering af infrastrukturer og forvaltning/drift), lufthavne (levering af infrastrukturer og forvaltning/drift) og posttjenester. For en mere præcis definition af, hvilke aktiviteter der er omfattet, henvises til artikel 7-14 i direktiv 2014/25/EU.

(6)  Kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14, er ikke underlagt dette direktiv, hvis medlemsstaten eller ordregiverne, der har indgivet anmodningen i henhold til artikel 35, kan påvise, at den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri. Projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelsen af en sådan aktivitet i det pågældende geografiske område, er heller ikke underlagt dette direktiv. …«

(7)  Et eksempel kunne være elproduktion udelukkende på traditionel vis, hvilket indgår som en del af den bredere elsektor.

(8)  Det skal i givet fald præciseres, om det drejer sig om let substituerbare produkter, mest substituerbare produkter, svært substituerbare produkter eller delvis substituerbare produkter.

For et hvilket som helst produkt (i denne definition forstås ved ordet »produkt« både varer og tjenesteydelser) findes der en række substituerbare produkter. Denne produktrække udgøres af alle de substituerbare produkter, der kan komme i betragtning for det pågældende produkt, dvs. alle produkter, der i større eller mindre grad opfylder forbrugerens behov. Rækken af substituerbare produkter strækker sig fra let (eller perfekt) substituerbare produkter (dvs. produkter, som forbrugeren straks ville vende sig mod, f.eks. i tilfælde af en meget beskeden prisstigning på det pågældende produkt) til svært (eller ufuldkomment) substituerbare produkter (dvs. produkter, som forbrugeren kun vil vende sig mod i tilfælde af en meget betydelig prisstigning på det relevante produkt).

I definitionen af det relevante marked tager Kommissionen kun de produkter i betragtning, der er let substituerbare med de pågældende produkter. Let substituerbare produkter er de produkter, som forbrugeren vil vende sig mod i tilfælde af en beskeden, men væsentlig prisforhøjelse på det relevante produkt (f.eks. 5 %). Dette giver Kommissionen mulighed for at vurdere konkurrenceforholdene inden for rammerne af et relevant marked, der udgøres af alle de produkter, som forbrugerne med lethed ville vende sig mod.

Dette betyder dog ikke, at Kommissionen undlader at tage hensyn til de begrænsninger i parternes konkurrencemæssige adfærd, der følger af tilstedeværelsen af svært substituerbare produkter (dvs. produkter, som forbrugeren ikke vil vende sig mod ved en beskeden, men væsentlig prisforhøjelse på det relevante produkt (f.eks. 5 %)). Denne effekt tages i betragtning, når markedet er defineret og markedsandelene fastslået.

Det er derfor vigtigt for Kommissionen at have oplysninger både om let substituerbare produkter og svært substituerbare produkter (eksempel på perfekt substitution: elektricitet produceret ved anvendelse af kul og elektricitet produceret ved anvendelse af vedvarende energikilder).

Ved delvist substituerbare produkter forstås varer og tjenesteydelser, der kun kan erstatte hinanden inden for et bestemt geografisk område, kun en del af året eller kun for visse anvendelsesformål (eksempel: Til personbefordring er transport med tog, metro, sporvogn eller bus delvist substituerbare transportmetoder på nationalt plan, eftersom det kun er inden for et bestemt geografisk område, de udbydes som alternativer til hinanden. De kan til gengæld betragtes som fuldkomment substituerbare inden for dette område).

(9)  Denne liste er ikke udtømmende — ansøgeren kan henvise til andre faktorer.

(10)  Se artikel 34, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2014/25/EU.

(11)  Denne liste er ikke udtømmende — ansøgeren kan henvise til andre faktorer.

(12)  Dvs. de faktiske omstændigheder og beviser, som kan kontrolleres uafhængigt. Alle de foretagne analyser skal være uafhængigt reproducerbare. Navnlig hvor der er tale om at indgive dokumentation, der stammer fra en empirisk analyse, skal ansøgeren fremlægge de kilder, de rå data og alle oplysninger om de tekniske foranstaltninger, der er truffet for at nå frem til de endelige konklusioner.

(13)  Dvs. de faktiske omstændigheder og beviser, som kan kontrolleres uafhængigt. Alle de foretagne analyser skal være uafhængigt reproducerbare. Navnlig hvor der er tale om at indgive dokumentation, der stammer fra en empirisk analyse, skal ansøgeren fremlægge de kilder, de rå data og alle oplysninger om de tekniske foranstaltninger, der er truffet for at nå frem til de endelige konklusioner.

(14)  Bilag III affattes således:

A.

Produktion, transport eller distribution af gas eller varme

Direktiv 2009/73/EF

B.

Produktion, transport eller distribution af elektricitet

Direktiv 2009/72/EF

C.

Produktion, transport eller distribution af drikkevand

[Ingen]

D.

Ordregivende enheder inden for jernbanetransport

Godstransport med jernbane

Direktiv 2012/34/EU

International personbefordring med jernbane

Direktiv 2012/34/EU

National personbefordring med jernbane

[Ingen]

E.

Ordregivende enheder inden for bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus

[Ingen]

F.

Ordregivende enheder i postsektoren

Direktiv 97/67/EF

G.

Udvinding af olie eller gas

Direktiv 94/22/EF

H.

Efterforskning efter og udvinding af kul eller andet fast brændsel

[Ingen]

I.

Ordregivende enheder inden for området søhavne eller havne ved indre vandveje eller andre terminalfaciliteter

[Ingen]

J.

Ordregivere inden for området lufthavnsfaciliteter

[Ingen]

(15)  De oplysninger, der anmodes om i punkt 5.2.1 og 5.2.2 nedenfor, skal angives for de områder, der er anført i litra a), b), c), d) og e).

(16)  Se afsnit 3.

(17)  Et markeds værdi og volumen bør angives således, at det afspejler produktionen minus eksport plus import på de pågældende geografiske områder.

(18)  Hvis det er relevant, skal der i denne forbindelse tages hensyn til synergier, der kan opstå (f.eks. i forbindelse med fælles produktion af forskellige varer eller genanvendelse af biprodukter), med en opgørelse af deres omfang. Derudover skal oplysningerne såvidt muligt omfatte en vurdering af sagsøgerens stilling på markedet med hensyn til omkostningseffektivitet (f.eks. ved at sammenligne omkostningsstrukturen hos ansøgeren med omkostningsstrukturen hos én af de nærmeste konkurrenter og/eller hos virksomheder, der er aktive i samme branche eller sektor)

(19)  Se afsnit 3.

(20)  Forsknings- og udviklingsintensiteten defineres som forsknings- og udviklingsudgifter i forhold til omsætningen.

(21)  Selvstændige leverandører er leverandører, der ikke er virksomheder, som er knyttet til ansøgeren. For en definition af tilknyttet virksomhed henvises til fodnote 1 til punkt 1.1.


BILAG II

OPLYSNINGER, DER SKAL INDEHOLDES I MEDDELELSER VEDRØRENDE ANMODNINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 34 I DIREKTIV 2014/25/EU

A.   Adgang til markedet anses ikke for at være begrænset, jf. artikel 34, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2014/25/EU

Anmodning [fra en medlemsstat/indgivet af en ordregivende enhed (1)]

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (2). Den første hverdag efter modtagelse af anmodningen var den […].

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (3), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. I henhold til artikel 34 i direktiv 2014/25/EU er »kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14, […] ikke underlagt dette direktiv, hvis den medlemsstat eller de ordregivende enheder, der har indgivet anmodningen i henhold til artikel 35, kan påvise, at den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri; projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelse af en sådan aktivitet i det pågældende geografiske område, er heller ikke underlagt dette direktiv«. Vurderingen af direkte eksponering for konkurrence, som kan gennemføres inden for rammerne af direktiv 2014/25/EU, ikke berører den fuldstændige anvendelse af konkurrencelovgivningen.

Kommissionen har en frist på [90 (4)/105 (5)] (6) arbejdsdage, regnet fra ovenstående hverdag, til at træffe afgørelse vedrørende denne anmodning. Fristen udløber således den […].

I henhold til artikel 35, stk. 5, i direktiv 2014/25/EU betragtes efterfølgende anmodninger vedrørende [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat], der indgives inden udløbet af fristen for behandling af nærværende anmodning, ikke som nye procedurer, og de vil blive behandlet som led i nærværende anmodning.

B.   Der kan ikke formodes at være fri adgang til markedet, jf. artikel 34, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2014/25/EU

Anmodning [fra en medlemsstat/indgivet af en ordregivende enhed (7)]

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (8). Den første hverdag efter modtagelse af anmodningen var den […].

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (9), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. I henhold til artikel 34 i direktiv 2014/25/EU er »kontrakter, der indgås med henblik på at muliggøre udførelse af en af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 8-14, […] ikke underlagt dette direktiv, hvis den medlemsstat eller de ordregivende enheder, der har indgivet anmodningen i henhold til artikel 35, kan påvise, at den pågældende aktivitet i den medlemsstat, hvor den udøves, er direkte undergivet almindelige konkurrencevilkår på markeder, hvortil adgangen er fri; projektkonkurrencer, der afholdes med henblik på udøvelse af en sådan aktivitet i det pågældende geografiske område, er heller ikke underlagt dette direktiv.« Vurderingen af direkte eksponering for konkurrence, som kan gennemføres inden for rammerne af direktiv 2014/25/EU, ikke berører den fuldstændige anvendelse af konkurrencelovgivningen.

Kommissionen har en frist på [130 (10)/145 (11)] (12) arbejdsdage, regnet fra ovenstående hverdag, til at træffe afgørelse vedrørende denne anmodning. Fristen udløber således den […].

I henhold til artikel 35, stk. 5, i direktiv 2014/25/EU betragtes efterfølgende anmodninger vedrørende [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat], der indgives inden udløbet af fristen for behandling af nærværende anmodning, ikke som nye procedurer, og de vil blive behandlet som led i nærværende anmodning.


(1)  Det ikke relevante overstreges.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(3)  Det ikke relevante overstreges.

(4)  I henhold til punkt 1, litra a), i bilag IV til direktiv 2014/25/EU.

(5)  I henhold til punkt 1, litra a), i bilag IV til direktiv 2014/25/EU sammenholdt med andet afsnit i nævnte punkt 1.

(6)  Det ikke relevante overstreges: De 105 arbejdsdage gælder, hvis anmodningen ikke ledsages af en begrundet og dokumenteret afgørelse, der er truffet af en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, hvori betingelserne for at anvende artikel 34, stk. 1, på den pågældende aktivitet analyseres grundigt.

(7)  Det ikke relevante overstreges.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(9)  Det ikke relevante overstreges.

(10)  I henhold til punkt 1, litra b), i bilag IV til direktiv 2014/25/EU.

(11)  I henhold til punkt 1, litra b), i bilag IV til direktiv 2014/25/EU sammenholdt med andet afsnit i nævnte punkt 1.

(12)  Det ikke relevante overstreges: De 145 arbejdsdage gælder, hvis anmodningen ikke ledsages af en begrundet og dokumenteret afgørelse, der er truffet af en uafhængig national myndighed, som er kompetent med hensyn til den pågældende aktivitet, hvori betingelserne for at anvende artikel 34, stk. 1, på den pågældende aktivitet analyseres grundigt.


BILAG III

OPLYSNINGER, DER SKAL INDEHOLDES I MEDDELELSER VEDRØRENDE ANMODNINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 34 I DIREKTIV 2014/25/EU — FORLÆNGELSE ELLER SUSPENSION AF FRISTER FOR VEDTAGELSE AF GENNEMFØRELSESRETSAKTER ELLER TILBAGETRÆKNING AF EN ANMODNING

A.   Forlængelse af fristen for vedtagelse af gennemførelsesretsakter

Anmodning [fra en medlemsstat/indgivet af en ordregivende enhed (1)] — forlængelse af fristen

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (2).

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (3), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Den relevante bekendtgørelse blev offentliggjort på side […] i EUT C […] af […]. Den [oprindelige/forlængede] (4) frist var […].

I henhold til punkt 1, fjerde afsnit, i bilag IV til direktiv 2014/25/EU kan Kommissionen forlænge fristen efter aftale med dem, der har fremsat anmodningen om undtagelse. Eftersom [giv en kortfattet begrundelse for forlængelsen] og med samtykke fra [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (5), forlænges Kommissionens frist til at træffe afgørelse om denne anmodning hermed med […] arbejdsdage.

Den endelige frist udløber således den […].

B.   Suspension af fristen for vedtagelse af gennemførelsesretsakter

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (6). Den første hverdag efter modtagelse af anmodningen var den […], og Kommissionens oprindelige frist til at træffe afgørelse om denne anmodning var på [90/105/130/145] (7) arbejdsdage.

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (8), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Den relevante bekendtgørelse blev offentliggjort på side […] i EUT C […] af […]. Den [oprindelige/forlængede] (9) frist var […].

I henhold til punkt 2 i bilag IV til direktiv 2014/25/EU kan Kommissionen kræve, at den pågældende medlemsstat eller ordregiver eller den uafhængige nationale myndighed eller en anden kompetent national myndighed fremlægger alle nødvendige oplysninger eller supplerer eller præciserer de indgivne oplysninger inden for en passende tidsfrist. Den […] anmodede Kommissionen […] om at fremlægge supplerende oplysninger senest den […].

I tilfælde af forsinkede eller ufuldstændige svar (10) suspenderes den oprindelige frist i tidsrummet mellem udløbet af den tidsfrist, der er anført i anmodningen om oplysninger, og modtagelsen af de fuldstændige og korrekte oplysninger.

Den endelige frist udløber således [… (11)] arbejdsdage efter modtagelsen af de fuldstændige og korrekte oplysninger.

C.   Ophør af suspension af fristen for vedtagelse af gennemførelsesretsakter

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (12).

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (13), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Den relevante bekendtgørelse blev offentliggjort på side […] i EUT C […] af […].

Den […] anmodede Kommissionen […] om at fremlægge supplerende oplysninger senest den […]. Som bebudet i den meddelelse, der blev offentliggjort på side […] i EUT C […] af […], blev den endelige frist forlænget med […] arbejdsdage regnet fra modtagelsen af de fuldstændige og korrekte oplysninger. De fuldstændige og korrekte oplysninger blev modtaget den […].

Den endelige frist udløber således den […].

D.   Tilbagetrækning af en anmodning vedrørende anvendelsen af artikel 34 i direktiv 2014/25/EU

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (14).

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (15), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Den relevante meddelelse blev offentliggjort på side […] i EUT C […] af […]. Den [oprindelige/forlængede] (16) frist var […].

Den […] trak ansøgeren anmodningen tilbage, og den betragtes derfor som annulleret. Der er derfor ingen grund til at afgøre, hvorvidt artikel 34 i direktiv 2014/25/EU finder anvendelse for så vidt angår [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af det pågældende land/angivelse af den pågældende medlemsstat]. Direktiv 2014/25/EU finder derfor fortsat anvendelse i overensstemmelse med dets egne bestemmelser, når ordregivende enheder tildeler kontrakter vedrørende [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat], og når de afholder projektkonkurrencer med henblik på udøvelsen af denne aktivitet inden for dette geografiske område.


(1)  Det ikke relevante overstreges.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(3)  Det ikke relevante overstreges.

(4)  Det ikke relevante overstreges.

(5)  Det ikke relevante overstreges.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(7)  Det ikke relevante overstreges.

(8)  Det ikke relevante overstreges.

(9)  Det ikke relevante overstreges.

(10)  Jf. punkt 2, andet punktum, i nævnte bilag IV.

(11)  Oprindeligt antal arbejdsdage minus antallet af arbejdsdage mellem den første arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen om undtagelse og udløbet af fristen for fremlæggelse af supplerende oplysninger.

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(13)  Det ikke relevante overstreges.

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(15)  Det ikke relevante overstreges.

(16)  Det ikke relevante overstreges.


BILAG IV

OPLYSNINGER, DER SKAL INDEHOLDES I MEDDELELSER VEDRØRENDE ANMODNINGER VEDRØRENDE ANVENDELSEN AF ARTIKEL 34 I DIREKTIV 2014/25/EU — ANVENDELSE AF ARTIKEL 34, STK. 1, HVOR DER IKKE ER VEDTAGET NOGEN GENNEMFØRELSESRETSAKT INDEN FRISTENS UDLØB.

Anmodning [fra en medlemsstat/indgivet af en ordregivende enhed (1)]

Kommissionen modtog den […] en anmodning i henhold til artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU (2).

Anmodningen, der er indgivet af [angivelse af den pågældende medlemsstat/angivelse af den pågældende ordregiver] (3), vedrører [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat]. Den relevante bekendtgørelse blev offentliggjort på side […] i EUT C […] af […]. Den [oprindelige/forlængede] (4) frist var […].

Da fristen for at træffe en afgørelse udløb den […], uden at der var blevet truffet nogen afgørelse, anses artikel 34, stk. 1, i nævnte direktiv for at finde anvendelse. Bestemmelserne i direktiv 2014/25/EU finder derfor ikke anvendelse, når ordregivende enheder tildeler kontrakter vedrørende [kort angivelse af den relevante sektor eller aktivitet] i [angivelse af den pågældende medlemsstat], og når de afholder projektkonkurrencer med henblik på udøvelsen af denne aktivitet inden for dette geografiske område.


(1)  Det ikke relevante overstreges.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

(3)  Det ikke relevante overstreges.

(4)  Det ikke relevante overstreges.


Top