EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1801

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1801 af 11. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende konvertering af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer med hensyn til securitisering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EØS-relevant tekst)

C/2016/6447

OJ L 275, 12.10.2016, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1801/oj

12.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1801

af 11. oktober 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende konvertering af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer med hensyn til securitisering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 270, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 270 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal det for alle eksterne kreditvurderingsbureauer (ECAI'er) bestemmes, hvilke af de i samme forordnings kapitel 5 omhandlede kreditkvalitetstrin de relevante kreditvurderinger foretaget af et ECAI skal associeres med (»konvertering«). ECAI'er er kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (2), eller en centralbank, som udsteder kreditratings, der er undtaget fra anvendelsen af nævnte forordning.

(2)

Visse termer og begreber i henholdsvis forordning (EF) nr. 1060/2009 og forordning (EU) nr. 575/2013 ligner hinanden og kan give anledning til forvirring. Termen »kreditvurdering« anvendes inden for rammerne af forordning (EU) nr. 575/2013 som omfattende både de »labels«, der angiver ECAI'ernes forskellige kategorier af ratings, og tildelingen af en bestemt rating til en bestemt post. I artikel 3, stk. 1, litra h) og a), i forordning (EF) nr. 1060/2009 sondres der imidlertid klart mellem disse to begreber med anvendelsen af udtrykkene »kreditvurderingskategori« (ratingkategori) og »kreditvurdering« (kreditrating). For at undgå forvirring, fordi der er behov for at henvise til disse to begreber hver for sig, og fordi de to forordninger supplerer hinanden, bør termerne i nærværende forordning anvendes efter betydningen i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(3)

I henhold til artikel 267 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan kreditratings kun benyttes til at bestemme risikovægten af en securitiseringsposition, hvis den pågældende kreditrating er udstedt eller godkendt af et ECAI i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1060/2009. Ved artikel 268, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 gøres brug af en kreditrating foretaget af et ECAI desuden betinget af, at ECAI'et har offentliggjort procedurerne, metoderne, hypoteserne og de centrale elementer, der ligger til grund for vurderingerne i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009. Ydermere følger det af artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, at de ratingkategorier, der anvendes for strukturerede finansielle instrumenter, klart skal adskilles fra de ratingkategorier, der er forbundet med andre enheder. Fastlæggelsen af, hvilke kreditvurderinger fra ECAI'er der svarer til de i kapitel 5 i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede kreditkvalitetstrin, bør derfor kun foretages for ratingkategorier til securitiseringspositioner, der opfylder alle disse betingelser.

(4)

Ved konvertering af kreditratings for securitiseringspositioner bør der tages hensyn til kvantitative faktorer såsom misligholdelses- og tabsprocenter og de hidtidige resultater for de enkelte kreditratings samt kvalitative faktorer såsom spektret af transaktioner, metoder og ratingkategoriernes betydning. Det skal dog bemærkes, at securitiseringskreditratings dækker en bred vifte af transaktioner, som historisk set er blevet gennemført på ganske uensartet vis under finanskrisen i 2007-2009. Dertil kommer, at såvel ECAI'ernes metoder som Unionens reguleringsmæssige tilgang til securitisering undergår forandringer som følge af krisen, ligesom også securitiseringsrammerne er genstand for drøftelser på internationalt plan. For at tage hensyn til denne udvikling i regelsættet og til de uensartede resultater for securitiseringskreditratings samt for at undgå forstyrrelser af securitiseringsmarkedet er det nødvendigt at fremhæve de kvalitative aspekter af analysen af tilgængelige kvantitative data.

(5)

I forbindelse med en kvalitativ analyse er det, med henblik på at sikre objektivitet og konsistens i konverteringerne og en gnidningsløs overgang for markedet, nødvendigt at basere sig på konvertering af kreditvurderinger til kreditkvalitetstrin som udstedt i 2006 på grundlag af artikel 97 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (3). Konverteringen for ECAI'er, der udstedte securitiseringsratings på det tidspunkt, blev baseret på ikke blot en kvantitativ konverteringsmetode, men også på de hidtidige resultater for de enkelte kreditratings, som var opnået inden finanskrisen. Disse konverteringer var udformet med det formål at sikre generel objektivitet og sammenhæng mellem de relative risikograder udtrykt ved de forskellige ratingklasser, som blev anvendt til at udstede kreditratings af de ECAI'er, der opererede på securitiseringsmarkedet på det tidspunkt.

(6)

Nye ECAI'er, der er kommet ind på securitiseringsmarkedet efter udarbejdelsen af konverteringerne i 2006 på grundlag af artikel 97 i direktiv 2006/48/EF, har ikke udstedt et tilstrækkeligt antal ratings til, at det er muligt at vurdere de hidtidige resultater for disse ratings med statistisk sikkerhed. Det er ikke desto mindre nødvendigt at udvide kreditkvalitetstrinskonverteringen af kreditvurderinger for veletablerede ECAI'er til også at omfatte nye ECAI'er, med det formål at sikre den rette balance mellem udvikling af en forsigtighedsbaseret konvertering for alle ECAI'er og behovet for at undgå væsentlige konkurrencemæssige ulemper.

(7)

Eftersom der gælder særskilte kreditkvalitetstrin for beregning af størrelsen af risikovægtede eksponeringer efter standardmetoden for securitiseringer i henhold til artikel 251 i forordning (EU) nr. 575/2013, som er forskellige fra dem, der anvendes for securitiseringspositioner efter den ratingbaserede metode som omhandlet i samme forordnings artikel 261, bør der foretages særskilte konverteringer for henholdsvis standardmetoden og den ratingbaserede metode.

(8)

Der henvises i både artikel 251 og artikel 261 i forordning (EU) nr. 575/2013 til kreditkvalitetstrin for gensecuritiseringspositioner. Som følge heraf omfatter securitiseringsrammen som fastlagt ved forordning (EU) nr. 575/2013 også gensecuritiseringspositioner. Konverteringerne bør derfor omfatte kreditratings af både securitiserings- og gensecuritiseringspositioner.

(9)

Efter afslutningen af de igangværende lovgivningsmæssige reformer vedrørende kapitalkrav for securitiseringer bør konverteringerne — så der kan inddrages og tages hensyn til hidtidige resultater af nyere dato med data fra en tilstrækkeligt lang efterkriseperiode — ajourføres, i det omfang tilgængelige oplysninger vil kunne bidrage til en forbedret udformning af en fuldstændig konsistent og objektiv kvantitativ konverteringsmetode, i overensstemmelse med artikel 270, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 575/2013, og med større vægt på kvantitativ dokumentation.

(10)

I lyset af den vægt, der lægges på de kvalitative aspekter af analysen af resultaterne for securitiseringsratings, er det nødvendigt løbende at overvåge de data, der indberettes, med henblik på at vurdere hensigtsmæssigheden af en revurdering af de forskellige konverteringer i tilfælde af konstateret misligholdelse af securitiseringspositioner og med henblik på at overveje at ændre ved konverteringerne, hvis det er nødvendigt, jf. artikel 270, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) har forelagt Kommissionen.

(12)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Konverteringstabeller efter standardmetoden

I bilag I til denne forordning er det angivet, hvilke kreditkvalitetstrin som fastsat i tabel 1 i artikel 251 i forordning (EU) nr. 575/2013 det enkelte ECAI's ratingkategorier for securitiseringspositioner svarer til i henhold til standardmetoden.

Artikel 2

Konverteringstabeller efter den ratingbaserede metode

I bilag II til denne forordning er det angivet, hvilke kreditkvalitetstrin som fastsat i tabel 4 i artikel 261, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 det enkelte ECAI's ratingkategorier for securitiseringspositioner svarer til i henhold til IRB-metoden.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

Konverteringstabel i henhold til standardmetoden, jf. artikel 1

Kreditkvalitetstrin

1

2

3

4

Alle andre

ARC Ratings S.A.

Mellem- og langfristede udstedelser

AAASF til AA-SF

A+SF til A-SF

BBB+SF til BBB-SF

BB+SF til BB-SF

Under BB-SF

Kortfristede udstedelser

A-1+SF, A-1SF

A-2SF

A-3SF

 

Under A-3SF

Axesor SA

Ratingskala, struktureret finansiering

AAA(sf) til AA-(sf)

A+(sf) til A-(sf)

BBB+(sf) til BBB-(sf)

BB+(sf) til BB-(sf)

Under BB-(sf)

Creditreform Ratings AG

Ratingskala, langfristet

AAA sf, AA- sf

A+ sf til A- sf

BBB+ sf til BBB- sf

BB+ sf til BB- sf

Under BB- sf

DBRS Ratings Limited

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA (sf) til AA (low) (sf)

A (high) (sf) til A (low) (sf)

BBB (high) (sf) til BBB (low) (sf)

BB (high) (sf) til BB (low) (sf)

Under BB (low) (sf)

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

R-1 (high) (sf) til R-1 (low) (sf)

R-2 (high) (sf) til R-2 (low) (sf)

R-3 (sf)

 

Under R-3 (sf)

FERI EuroRating Services AG

Ratingskala

AAAsf til AA-sf

A+sf til A-sf

BBB+sf til BBB-sf

BB+sf til BB-sf

Under BB-sf

Fitch Ratings

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAAsf til AA-sf

A+sf til A-sf

BBB+sf til BBB-sf

BB+sf til BB-sf

Under BB-sf

Ratingskala, kortfristet

F1+sf, F1sf

F2sf

F3sf

 

Under F3sf

Japan Credit Rating Agency Ltd

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA til AA-

A+ til A-

BBB+ til BBB-

BB+ til BB-

Under BB-

Ratingskala, udstedere, kortfristet

J-1+, J-1

J-2

J-3

 

Under J-3

Kroll Bond Rating Agency

Langfristede lån

AAA (sf) til AA- (sf)

A+ (sf) til A- (sf)

BBB+ (sf) til BBB- (sf)

BB+ (sf) til BB- (sf)

Under BB- (sf)

Kortfristede lån

K1+ (sf), K1 (sf)

K2 (sf)

K3 (sf)

 

Under K3 (sf)

Moody's Investors Service

Global ratingskala, langfristet

Aaa(sf) til Aa3(sf)

A1(sf) til A3(sf)

Baa1(sf) til Baa3(sf)

Ba1(sf) til Ba3(sf)

Under Ba3(sf)

Global ratingskala, kortfristet

P-1(sf)

P-2(sf)

P-3(sf)

 

NP(sf)

Standard & Poor's Ratings Services

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA (sf) til AA- (sf)

A+ (sf) til A- (sf)

BBB+ (sf) til BBB- (sf)

BB+ (sf) til BB- (sf)

Under BB- (sf)

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+ (sf), A-1 (sf)

A-2 (sf)

A-3 (sf)

 

Under A-3 (sf)

Scope Rating AG

Global ratingskala, langfristet

AAASF til AA-SF

A+SF til A-SF

BBB+SF til BBB-SF

BB+SF til BB-SF

Under BB-SF

Global ratingskala, kortfristet

S-1+SF, S-1SF

S-2SF

S-3SF

 

S-4SF


BILAG II

Konverteringstabel i henhold til den ratingbaserede metode, jf. artikel 2

Kreditkvalitetstrin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alle andre

ARC Ratings S.A.

Mellem- og langfristede udstedelser

AAASF

AA+SF til AA-SF

A+SF

ASF

A-SF

BBB+SF

BBBSF

BBB-SF

BB+SF

BBSF

BB-SF

Under BB-SF

Kortfristede udstedelser

A-1+SF, A-1SF

A-2SF

A-3SF

 

 

 

 

 

 

 

 

Under A-3SF

Axesor SA

Ratingskala, struktureret finansiering

AAA(sf)

AA+(sf) til AA-(sf)

A+(sf)

A(sf)

A-(sf)

BBB+(sf)

BBB(sf)

BBB-(sf)

BB+(sf)

BB(sf)

BB-(sf)

Under BB-(sf)

Creditreform Ratings AG

Ratingskala, langfristet

AAA sf

AA+ sf til AA- sf

A+ sf

A sf

A- sf

BBB+ sf

BBB sf

BBB- sf

BB+ sf

BB sf

BB- sf

Under BB- sf

DBRS Ratings Limited

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA (sf)

AA (high) (sf) til AA (low) (sf)

A (high) (sf)

A (sf)

A (low) (sf)

BBB (high) (sf)

BBB (sf)

BBB (low) (sf)

BB (high) (sf)

BB (sf)

BB (low) (sf)

Under BB (low) (sf)

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

R-1 (high) (sf) til R-1 (low) (sf)

R-2 (high) (sf) til R-2 (low) (sf)

R-3 (sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under R-3 (sf)

FERI EuroRating Services AG

Ratingskala

AAAsf

AA+sf til AA-sf

A+sf

Asf

A-sf

BBB+sf

BBBsf

BBB-sf

BB+sf

BBsf

BB-sf

Under BB-sf

Fitch Ratings

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAAsf

AA+sf til AA-sf

A+sf

Asf

A-sf

BBB+sf

BBBsf

BBB-sf

BB+sf

BBsf

BB-sf

Under BB-sf

Ratingskala, kortfristet

F1+sf, F1sf

F2sf

F3sf

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Bsf

Japan Credit Rating Agency Ltd

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA+ til AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

Under BB-

Ratingskala, udstedere, kortfristet

J-1+, J-1

J-2

J-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Under J-3

Kroll Bond Rating Agency

Langfristede lån

AAA (sf)

AA+ (sf) til AA- (sf)

A+ (sf)

A (sf)

A- (sf)

BBB+ (sf)

BBB (sf)

BBB- (sf)

BB+ (sf)

BB (sf)

BB- (sf)

Under BB- (sf)

Kortfristede lån

K1+ (sf), K1 (sf)

K2 (sf)

K3 (sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under K3 (sf)

Moody's Investors Service

Global ratingskala, langfristet

Aaa(sf)

Aa1(sf) til Aa3(sf)

A1(sf)

A2(sf)

A3(sf)

Baa1(sf)

Baa2(sf)

Baa3(sf)

Ba1(sf)

Ba2(sf)

Ba3(sf)

Under Ba3(sf)

Global ratingskala, kortfristet

P-1(sf)

P-2(sf)

P-3(sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

NP(sf)

Standard & Poor's Ratings Services

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA (sf)

AA+ (sf) til AA- (sf)

A+ (sf)

A (sf)

A- (sf)

BBB+ (sf)

BBB (sf)

BBB- (sf)

BB+ (sf)

BB (sf)

BB- (sf)

Under BB- (sf)

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+ (sf), A-1 (sf)

A-2 (sf)

A-3 (sf)

 

 

 

 

 

 

 

 

Under A-3 (sf)

Scope Rating AG

Global ratingskala, langfristet

AAASF

AA+SF til AA-SF

A+SF

ASF

A-SF

BBB+SF

BBBSF

BBB-SF

BB+SF

BBSF

BB-SF

Under BB-SF

Global ratingskala, kortfristet

S-1+SF, S-1SF

S-2SF

S-3SF

 

 

 

 

 

 

 

 

S-4SF


Top