EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1800

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 af 11. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst)

C/2016/6436

OJ L 275, 12.10.2016, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1800/oj

12.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1800

af 11. oktober 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 109a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 111, stk. 1, litra n), i direktiv 2009/138/EF skal indplaceringen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer (ECAI'er) på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin ved beregning af solvenskapitalkravet (»fordelingen«) være i overensstemmelse med anvendelsen af eksterne kreditvurderinger fra ECAI'er ved beregning af kapitalkrav for kreditinstitutter og finansieringsinstitutter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2).

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 (3) fastlægges konverteringsmetoden til anvendelse af eksterne kreditvurderinger fra ECAI'er ved beregning af kapitalkrav for kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, herunder først og fremmest regler for, hvordan de relevante kreditvurderinger udarbejdes i overensstemmelse med de seks kreditkvalitetstrin, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3)

Med henblik på beregning af solvenskapitalkravet er det ved artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (4) fastsat, at fordelingen skal ske efter et system med syv kreditkvalitetstrin frem for de seks kreditkvalitetstrin, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013, og som anvendes i konverteringsmetoden for kreditinstitutter og finansieringsinstitutter.

(4)

Med det formål at sikre den overensstemmelse, der foreskrives ved artikel 111, stk. 1, litra n), i direktiv 2009/138/EF, baseres fordelingen på konverteringsmetoden for kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, med de tilpasninger, der måtte være hensigtsmæssige, under hensyntagen til det ekstra trin, der er fastsat i kreditkvalitetssystemet, som er relevant for beregningen af solvenskapitalkravet.

(5)

Der fastlægges ved denne forordning en fordelingsordning under hensyntagen til kvantitative og kvalitative faktorer. Det er nødvendigt at undgå unødige væsentlige ulemper for ECAI'er, som — fordi de er kommet ind på markedet senere — kun kan fremlægge begrænsede kvantitative oplysninger, med henblik på at skabe balance mellem henholdsvis forsigtigheds- og markedshensyn. I tilfælde, hvor der kun er en begrænset mængde kvantitative oplysninger til rådighed, bør de kvantitative faktorer til brug ved konverteringen derfor tillægges mindre vægt. Konverteringerne bør ajourføres som fornødent for at afspejle kvantitative oplysninger indhentet efter denne forordnings ikrafttræden.

(6)

Fordelingsordningerne finder anvendelse på kreditvurderinger fra ECAI'er, som er kreditvurderingsbureauer, der er registreret eller godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (5), eller centralbanker, som udsteder kreditratings, der er undtaget fra anvendelsen af nævnte forordning, samt på kreditvurderinger, der er valideret af et ECAI i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1060/2009.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) har forelagt Kommissionen.

(8)

Den 29. marts 2016 meddelte Kommissionen Det Fælles Udvalg for ESA'erne om, at den agtede at godkende udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med ændringer med henblik på at sikre balance mellem en solid forsigtighedsbaseret tilgang og behovet for at undgå yderligere koncentration i et kreditvurderingsmarked, der allerede er præget af en meget høj koncentration og domineres af tre store ECAI'er med en samlet markedsandel på omkring 90 %. Kommissionen fremhævede i sin meddelelse især behovet for at undgå, at der efter tre år for alle ECAI'er, der ikke har udstedt et tilstrækkeligt antal ratings, automatisk og uafhængigt af kvaliteten af deres ratings anvendes en mere konservativ konvertering, idet der er en risiko for, at en sådan tilgang ville resultere i reguleringsmæssige hindringer for adgang til markedet og ville underminere mindre/nyere ECAI'ers konkurrenceevne, blot fordi disse ikke udsteder så mange ratings som store, etablerede virksomheder. I sin formelle udtalelse af 12. maj 2016 bekræftede Det Fælles Udvalg for ESA'erne sin oprindelige holdning uden at forelægge nye gennemførelsesmæssige tekniske standarder ændret i overensstemmelse med de af Kommissionen foreslåede ændringer.

(9)

Med henblik på at sikre balance mellem en solid forsigtighedsbaseret tilgang og konkurrence på kreditvurderingsmarkedet bør udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder ændres for så vidt angår bestemmelser, der kan medføre unødige væsentlige ulemper for mindre/nyere ECAI'er, fordi de er kommet ind på markedet senere, især bestemmelserne vedrørende en mere konservativ behandling i tilfælde af begrænsede datamængder, automatisk ikrafttræden af en ny konvertering fra og med 2019, bestemmelsen om revision af konverteringsordningen og konverteringstabellerne, som finder anvendelse fra og med 2019.

(10)

De europæiske tilsynsmyndigheder har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (6), interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (7), og interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (8), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Eksterne kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger fordeles på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 af 7. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende konvertering af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer med hensyn til kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 136, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (se side 3 i denne EUT).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Fordeling af eksterne kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin

Kreditkvalitetstrin

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Ratingskala, langfristet gæld

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Ratingskala, finansiel styrke

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingskala, kortfristet

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB-4

 

 

ARC Ratings S.A.

Ratingskala, udstedere, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Global ratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

BCRA — Credit Rating Agency AD

Ratingskala, banker, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ratingskala, forsikringsselskaber, langfristet

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kommunale instrumenter, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, banker, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, kommunale instrumenter, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Banque de France

Global kreditratingskala, udstedere, langfristet

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Capital Intelligence

International ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

International ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

International ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingskala, evne til erstatningsbetaling

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

European Rating Agency

Ratingskala, langfristet

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kortfristet

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Euler Hermes Rating

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

FERI EuroRating Services AG

FERI EuroRating-ratingskala

AAA

AA

A

 

BBB, BB

B

CCC, CC, D

Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Erhvervsfinansieringsforpligtelser — ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

International ratingskala, IFS, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingskala, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ratingskala, IFS, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

ICAP Group S.A

Global ratingskala, langfristet

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

Japan Credit Rating Agency Ltd

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd

Global ratingskala, langfristet

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Ratingskala, obligationsfonde

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Global ratingskala, kortfristet

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Kreditratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingskala, fondskreditkvalitet

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Ratingskala, midtmarkedsevalueringer

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Scope Rating

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

International ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

The Economist Intelligence Unit Ltd

Ratingskala (bånd), statslige låntagere

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D


Top