Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1785

Kommissionens forordning (EU) 2016/1785 af 7. oktober 2016 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cymoxanil, phosphan og phosphidsalte samt natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2016/6353

OJ L 273, 8.10.2016, p. 10–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1785/oj

8.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 273/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1785

af 7. oktober 2016

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for cymoxanil, phosphan og phosphidsalte samt natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er fastsat maksimalgrænseværdier for cymoxanil, phosphiner og phosphider i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005. Der er fastsat maksimalgrænseværdier for hydrogenphosphid i bilag II og i del B i bilag III til samme forordning. Der er ikke fastsat maksimalgrænseværdier for natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat i forordning (EF) nr. 396/2005, og da disse aktivstoffer ikke er opført i bilag IV til samme forordning, finder standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. forordningens artikel 18, stk. 1, litra b), anvendelse.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for cymoxanil (2). Den anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for kartofler, hvidløg, løg, agurker, drueagurker, courgetter, broccoli, blomkål, ærter (friske, med bælg), artiskokker og porre. For andre produkter anbefalede den at forhøje eller bevare de eksisterende maksimalgrænseværdier. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for spisedruer, druer til vinfremstilling, salat, spinat, bønner (tørrede), linser (tørrede), ærter (tørrede), lupiner (tørrede), urtete (tørret, blomster) og humle, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til enten den gældende værdi eller til den værdi, som autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for solsikkefrø og sojabønne, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Maksimalgrænseværdierne for disse produkter bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien.

(3)

Autoriteten har i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for phosphan- og phosphidsalte (3). Den foreslog, at definitionen for restkoncentration ændres, og anbefalede at sænke maksimalgrænseværdierne for urter, bønner (tørrede), ærter (tørrede), lupiner (tørrede), te, urtete, kakao og krydderier. For kaffebønner anbefalede den at forhøje den gældende maksimalgrænseværdi. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for mandler, paranødder, cashewnødder, kastanjer, kokosnødder, hasselnødder, macadamia, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder, hørfrø, jordnødder, valmuefrø, sesamfrø, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønne, sennepsfrø, bomuldsfrø, græskarfrø, saflor, almindelig hjulkrone, sæddodder, hampfrø, kristpalmefrø, korn af byg, boghvede, majs, hirse, havre, ris, rug, durra og hvede samt varer af animalsk oprindelse, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til enten den gældende værdi eller til den værdi, som autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende maksimalgrænseværdier for natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat (4). Den foreslog en definition for restkoncentration og anbefalede, at der blev fastsat maksimalgrænseværdier for tomater, auberginer, meloner og vandmeloner. Den konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for spisedruer, druer til vinfremstilling, jordbær, hindbær, solbær og ribs, korn af majs, ris og hvede samt humle, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør maksimalgrænseværdierne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til enten den gældende værdi eller til den værdi, som autoriteten har peget på. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende maksimalgrænseværdierne for spiseoliven og oliven til oliefremstilling, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Maksimalgrænseværdierne for disse produkter bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien.

(5)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier, bør maksimalgrænseværdierne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien eller til standardmaksimalgrænseværdien som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(7)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye maksimalgrænseværdier, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10)

For at gøre det muligt, at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af maksimalgrænseværdierne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11)

Før de ændrede maksimalgrænseværdier træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af maksimalgrænseværdierne medfører.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret senest den 28. april 2017.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. April 2017

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cymoxanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(12):4355.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phosphane and phosphide salts according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2015) 13(12):4325.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2015) 13(12):4356.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Der tilføjes følgende kolonner vedrørende cymoxanil, phosphaner og phosphidsalte samt natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Cymoxanil

Phosphan og phosphidsalte (summen af phosphan og phosphangeneratorer (relevante phosphidsalte) bestemt og udtrykt som phosphan)

Summen af natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat udtrykt som natrium-5-nitroguaiacolat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0,03  (*)

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

0120000

Trænødder

0,01  (*)

 

 

0120010

Mandler

 

0,09 (+)

 

0120020

Paranødder

 

0,09 (+)

 

0120030

Cashewnødder

 

0,09 (+)

 

0120040

Kastanjer

 

0,09 (+)

 

0120050

Kokosnødder

 

0,09 (+)

 

0120060

Hasselnødder

 

0,09 (+)

 

0120070

Macadamia

 

0,09 (+)

 

0120080

Pekannødder

 

0,09 (+)

 

0120090

Pinjekerner

 

0,09 (+)

 

0120100

Pistacienødder

 

0,1 (+)

 

0120110

Valnødder

 

0,09 (+)

 

0120990

Andet

 

0,01  (*)

 

0130000

Kernefrugter

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

0140000

Stenfrugter

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

0140030

Ferskner

 

 

 

0140040

Blommer

 

 

 

0140990

Andet

 

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

0,01  (*)

 

0151000

a)

Druer

0,3 (+)

 

(+)

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*)

 

(+)

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*)

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

(+)

0153990

Andet

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*)

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

(+)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*)

0,01  (*)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

0213990

Andet

 

 

 

0220000

Løg

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0220010

Hvidløg

 

 

 

0220020

Kepaløg

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

0220990

Andet

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0,01  (*)

0,03  (*)

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

Tomater

0,4

 

 

0231020

Sød peberfrugt

0,01  (*)

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,3

 

 

0231040

Okra/lady's fingers

0,01  (*)

 

 

0231990

Andet

0,01  (*)

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,08

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,4

 

 

0233010

Meloner

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*)

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*)

 

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0,01  (*)

0,03  (*)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

0,01  (*)

 

 

0251020

Havesalat

0,03 (+)

 

 

0251030

Bredbladet endivie

0,01  (*)

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

0,01  (*)

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01  (*)

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

0,01  (*)

 

 

0251070

Rød sennep

0,01  (*)

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

0,01  (*)

 

 

0251990

Andet

0,01  (*)

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0,01  (*)

0,03  (*)

0252010

Spinat

1 (+)

 

 

0252020

Portulakker

0,01  (*)

 

 

0252030

Bladbeder

0,01  (*)

 

 

0252990

Andet

0,01  (*)

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*)

0,015

0,06  (*)

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

0,01  (*)

0,03  (*)

0260010

Bønner (med bælg)

0,05 (*)

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01  (*)

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

0,15

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

0,05 (*)

 

 

0260050

Linser

0,01  (*)

 

 

0260990

Andet

0,01  (*)

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01  (*)

0,03  (*)

0270010

Alm. asparges

0,01  (*)

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*)

 

 

0270030

Bladselleri

0,01  (*)

 

 

0270040

Knoldfennikel

0,01  (*)

 

 

0270050

Artiskokker

0,01  (*)

 

 

0270060

Porrer

0,02

 

 

0270070

Rabarber

0,01  (*)

 

 

0270080

Bambusskud

0,01  (*)

 

 

0270090

Palmehjerter

0,01  (*)

 

 

0270990

Andet

0,01  (*)

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05  (*) (+)

0,01  (*)

0,03  (*)

0300010

Bønner

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*)

 

0,03  (*)

0401000

Olieholdige frø

 

0,05

 

0401010

Hørfrø

 

(+)

 

0401020

Jordnødder

 

(+)

 

0401030

Valmuefrø

 

(+)

 

0401040

Sesamfrø

 

(+)

 

0401050

Solsikkefrø

 

(+)

 

0401060

Rapsfrø

 

(+)

 

0401070

Sojabønner

 

(+)

 

0401080

Sennepsfrø

 

(+)

 

0401090

Bomuldsfrø

 

(+)

 

0401100

Græskarfrø

 

(+)

 

0401110

Saflorfrø

 

(+)

 

0401120

Hjulkronefrø

 

(+)

 

0401130

Sæddodderfrø

 

(+)

 

0401140

Hampfrø

 

(+)

 

0401150

Kristpalmefrø

 

(+)

 

0401990

Andet

 

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01  (*)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Andet

 

 

 

0500000

KORN

0,01  (*)

 

0,03  (*)

0500010

Byg

 

0,05 (+)

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,7 (+)

 

0500030

Majs

 

0,7 (+)

(+)

0500040

Alm. hirse

 

0,7 (+)

 

0500050

Havre

 

0,05 (+)

 

0500060

Ris

 

0,05 (+)

(+)

0500070

Rug

 

0,05 (+)

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0,7 (+)

 

0500090

Hvede

 

0,05 (+)

(+)

0500990

Andet

 

0,01  (*)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,1  (*)

 

0,15  (*)

0610000

Te

 

0,02

 

0620000

Kaffebønner

 

0,15

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0,02

 

0631000

a)

blomster

(+)

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

0,02

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0,05  (*)

 

0700000

HUMLE

0,1  (*) (+)

0,05  (*)

0,03  (*) (+)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0820010

Allehånde

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0830010

Kanel

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

0840010

Lakrids

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0840020

Ingefær

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0840040

Peberrod

(+)

(+)

(+)

0840990

Andet

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,1  (*)

0,02

0,15  (*)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*)

0,01 (*)

0,03  (*)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

0900990

Andet

 

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

(+)

 

1010000

Væv fra

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1011000

a)

svin

 

 

 

1011010

Muskel

 

 

 

1011020

Fedtvæv

 

 

 

1011030

Lever

 

 

 

1011040

Nyre

 

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1011990

Andet

 

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

1012010

Muskel

 

 

 

1012020

Fedtvæv

 

 

 

1012030

Lever

 

 

 

1012040

Nyre

 

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1012990

Andet

 

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

1013010

Muskel

 

 

 

1013020

Fedtvæv

 

 

 

1013030

Lever

 

 

 

1013040

Nyre

 

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1013990

Andet

 

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

1014010

Muskel

 

 

 

1014020

Fedtvæv

 

 

 

1014030

Lever

 

 

 

1014040

Nyre

 

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1014990

Andet

 

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

 

1015020

Fedtvæv

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

1015040

Nyre

 

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1015990

Andet

 

 

 

1016000

f)

fjerkræ

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

1016020

Fedtvæv

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1016990

Andet

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

 

1017020

Fedtvæv

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

1017040

Nyre

 

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

1017990

Andet

 

 

 

1020000

Mælk

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1020010

Kvæg

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (*)

0,05  (*)

0,15  (*)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*)

0,01  (*)

0,03  (*)

b)

Kolonnen vedrørende hydrogenphosphid udgår.

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A udgår kolonnerne for cymoxanil og phosphiner og phosphider.

b)

I del B udgår kolonnen vedrørende hydrogenphosphid.


(*)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien

(**)

Pesticid/kode-kombination, som maksimalgrænseværdierne i bilag III, del B, gælder for.

Cymoxanil

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0251020

Havesalat

0252010

Spinat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0300000

BÆLGFRUGTER

0300010

Bønner

0300020

Linser

0300030

Ærter

0300040

Lupiner/lupinbønner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0631000

a)

blomster

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/rosella

0631030

Rose

0631040

Jasmin

0631050

Lind

0631990

Andet

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Phosphan og phosphidsalte (summen af phosphan og phosphangeneratorer (relevante phosphidsalte) bestemt og udtrykt som phosphan)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120010

Mandler

0120020

Paranødder

0120030

Cashewnødder

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnødder

0120060

Hasselnødder

0120070

Macadamia

0120080

Pekannødder

0120090

Pinjekerner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120100

Pistacienødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120110

Valnødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0401010

Hørfrø

0401020

Jordnødder

0401030

Valmuefrø

0401040

Sesamfrø

0401050

Solsikkefrø

0401060

Rapsfrø

0401070

Sojabønner

0401080

Sennepsfrø

0401090

Bomuldsfrø

0401100

Græskarfrø

0401110

Saflorfrø

0401120

Hjulkronefrø

0401130

Sæddodderfrø

0401140

Hampfrø

0401150

Kristpalmefrø

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500010

Byg

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0500030

Majs

0500040

Alm. hirse

0500050

Havre

0500060

Ris

0500070

Rug

0500080

Durra

0500090

Hvede

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om forekomsten af phosphan og oxidationsprodukter heraf i varer af animalsk oprindelse ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

1010000

Væv fra

1011000

a)

svin

1011010

Muskel

1011020

Fedtvæv

1011030

Lever

1011040

Nyre

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1011990

Andet

1012000

b)

kvæg

1012010

Muskel

1012020

Fedtvæv

1012030

Lever

1012040

Nyre

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012990

Andet

1013000

c)

får

1013010

Muskel

1013020

Fedtvæv

1013030

Lever

1013040

Nyre

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013990

Andet

1014000

d)

geder

1014010

Muskel

1014020

Fedtvæv

1014030

Lever

1014040

Nyre

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014990

Andet

1015000

e)

dyr af hestefamilien

1015010

Muskel

1015020

Fedtvæv

1015030

Lever

1015040

Nyre

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015990

Andet

1016000

f)

fjerkræ

1016010

Muskel

1016020

Fedtvæv

1016030

Lever

1016040

Nyre

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1016990

Andet

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

1017010

Muskel

1017020

Fedtvæv

1017030

Lever

1017040

Nyre

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017990

Andet

1020000

Mælk

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1020040

Heste

1020990

Andet

1030000

Fugleæg

1030010

Kyllinger

1030020

Ænder

1030030

Gæs

1030040

Vagtler

1030990

Andet

1050000

Padder og krybdyr

1060000

Hvirvelløse landdyr

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

Summen af natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat udtrykt som natrium-5-nitroguaiacolat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0152000

b)

Jordbær

0153030

Hindbær (gule og røde)

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0500030

Majs

0500060

Ris

0500090

Hvede

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

Cymoxanil

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0251020

Havesalat

0252010

Spinat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0300000

BÆLGFRUGTER

0300010

Bønner

0300020

Linser

0300030

Ærter

0300040

Lupiner/lupinbønner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0631000

a)

blomster

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/rosella

0631030

Rose

0631040

Jasmin

0631050

Lind

0631990

Andet

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

Phosphan og phosphidsalte (summen af phosphan og phosphangeneratorer (relevante phosphidsalte) bestemt og udtrykt som phosphan)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120010

Mandler

0120020

Paranødder

0120030

Cashewnødder

0120040

Kastanjer

0120050

Kokosnødder

0120060

Hasselnødder

0120070

Macadamia

0120080

Pekannødder

0120090

Pinjekerner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120100

Pistacienødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120110

Valnødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0401010

Hørfrø

0401020

Jordnødder

0401030

Valmuefrø

0401040

Sesamfrø

0401050

Solsikkefrø

0401060

Rapsfrø

0401070

Sojabønner

0401080

Sennepsfrø

0401090

Bomuldsfrø

0401100

Græskarfrø

0401110

Saflorfrø

0401120

Hjulkronefrø

0401130

Sæddodderfrø

0401140

Hampfrø

0401150

Kristpalmefrø

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500010

Byg

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0500030

Majs

0500040

Alm. hirse

0500050

Havre

0500060

Ris

0500070

Rug

0500080

Durra

0500090

Hvede

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om forekomsten af phosphan og oxidationsprodukter heraf i varer af animalsk oprindelse ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

1010000

Væv fra

1011000

a)

svin

1011010

Muskel

1011020

Fedtvæv

1011030

Lever

1011040

Nyre

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1011990

Andet

1012000

b)

kvæg

1012010

Muskel

1012020

Fedtvæv

1012030

Lever

1012040

Nyre

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012990

Andet

1013000

c)

får

1013010

Muskel

1013020

Fedtvæv

1013030

Lever

1013040

Nyre

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013990

Andet

1014000

d)

geder

1014010

Muskel

1014020

Fedtvæv

1014030

Lever

1014040

Nyre

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014990

Andet

1015000

e)

dyr af hestefamilien

1015010

Muskel

1015020

Fedtvæv

1015030

Lever

1015040

Nyre

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015990

Andet

1016000

f)

fjerkræ

1016010

Muskel

1016020

Fedtvæv

1016030

Lever

1016040

Nyre

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1016990

Andet

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

1017010

Muskel

1017020

Fedtvæv

1017030

Lever

1017040

Nyre

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017990

Andet

1020000

Mælk

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1020040

Heste

1020990

Andet

1030000

Fugleæg

1030010

Kyllinger

1030020

Ænder

1030030

Gæs

1030040

Vagtler

1030990

Andet

1050000

Padder og krybdyr

1060000

Hvirvelløse landdyr

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

Summen af natrium-5-nitroguaiacolat, natrium-o-nitrophenolat og natrium-p-nitrophenolat udtrykt som natrium-5-nitroguaiacolat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 8. oktober 2018, eller den vil, hvis de ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151000

a)

Druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0152000

b)

Jordbær

0153030

Hindbær (gule og røde)

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0500030

Majs

0500060

Ris

0500090

Hvede

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod«


Top