EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1781

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1781 af 5. oktober 2016 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opførelse af Saint-Pierre og Miquelon på listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen (meddelt under nummer C(2016) 6287) (EØS-relevant tekst)

C/2016/6287

OJ L 272, 7.10.2016, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1781/oj

7.10.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 272/88


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1781

af 5. oktober 2016

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår opførelse af Saint-Pierre og Miquelon på listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til Unionen

(meddelt under nummer C(2016) 6287)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, artikel 8, nr. 4), og artikel 9, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF (2) er der blandt andet fastsat betingelser for indførsel til Unionen af sendinger af visse kødprodukter og af behandlede maver, blærer og tarme, der er blevet underkastet en af de behandlinger, der er opført i del 4 i bilag II til beslutningen (i det følgende benævnt »varerne«), herunder en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere varerne til Unionen.

(2)

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indeholder listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre varerne til Unionen, forudsat at de er blevet underkastet en relevant behandling, som der henvises til i nævnte del af bilag II. Formålet med behandlingerne er at eliminere visse dyresundhedsmæssige risici, der er forbundet med de pågældende varer. I del 4 i bilaget er der fastsat en ikke-specifik behandling »A« og særlige behandlinger »B« til »F«, der er anført i faldende orden efter intensiteten af den dyresundhedsmæssige risiko, der er forbundet med den enkelte vare.

(3)

Saint-Pierre og Miquelon har anmodet om at blive opført på listen i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF som lande, hvorfra det er tilladt at indføre fjerkrækødprodukter til Unionen. I løbet af fremstillingsprocessen for fjerkrækød i Saint-Pierre og Miquelon bliver det pågældende fjerkrækødprodukt underkastet varmebehandling i overensstemmelse med den særlige behandling »D«, der er omhandlet i del 4 i bilag II til afgørelse 2007/777/EF.

(4)

Saint-Pierre og Miquelon har indgivet omfattende og tilfredsstillende dokumentation for sundhedssituationen for fjerkræ og for de eksisterende systemer for sygdomsforebyggelse og -kontrol.

(5)

Saint-Pierre og Miquelon bør derfor opføres på listen over tredjelande eller dele af tredjelande i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF med angivelse af behandling »D« i kolonnen for fjerkræ og opdrættet fuglevildt (undtagen strudsefugle).

(6)

Del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. oktober 2016.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).


BILAG

I del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF indsættes følgende række vedrørende Saint-Pierre og Miquelon mellem rækken for New Zealand og rækken for Paraguay:

»PM

Saint-Pierre og Miquelon

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX«


Top