EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1702

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1702 af 18. august 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for så vidt angår skemaer og instrukser (EØS-relevant tekst)

C/2016/5248

OJ L 263, 29.9.2016, p. 1–513 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1702/oj

29.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 263/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1702

af 18. august 2016

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for så vidt angår skemaer og instrukser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 99, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 99, stk. 6, fjerde afsnit, artikel 101, stk. 4, tredje afsnit, og artikel 394, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2) fastsættes de krav, i henhold til hvilke institutter skal indberette oplysninger om deres overholdelse af forordning (EU) nr. 575/2013. Da de ikke-væsentlige bestemmelser i det regelsæt, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 575/2013, gradvis suppleres og ændres gennem vedtagelse af reguleringsmæssige tekniske standarder, er det nødvendigt at ajourføre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 tilsvarende, så den afspejler disse regler.

(2)

For at sikre en korrekt og ensartet anvendelse af kravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør de skemaer, instruktioner og definitioner, der anvendes ved institutternes indberetning med henblik på tilsyn, præciseres nærmere. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør også opdateres for at rette trykfejl, fejlagtige henvisninger og formateringsfejl, der er blevet opdaget i forbindelse med anvendelsen af forordningen. Af hensyn til den juridiske klarhed er det derfor hensigtsmæssigt at udskifte en række skemaer i bilag I, III og IV og at ændre en række instrukser i bilag II, V, VII og IX.

(3)

For at give institutterne og de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at implementere ændringerne i denne forordning bør den anvendes fra den 1. december 2016.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(5)

Da de nødvendige ændringer til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ikke indebærer væsentlige indholdsmæssige ændringer, jf. artikel 15, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), har EBA ikke gennemført åbne offentlige høringer, idet dette ikke ville stå i forhold til omfanget og virkningen af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Indekset og skema 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 og 21 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af indekset og skemaerne i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

3)

Skema 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 og 45 i bilag III til forordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af skemaerne i bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

5)

Bilag V til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag V til nærværende forordning.

6)

Bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag VI til nærværende forordning.

7)

Bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 erstattes af teksten i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2016, og den første referencedato for indberetning er den 31. december 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV

COREP-SKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

 

 

KAPITALGRUNDLAG

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

 

 

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

 

 

KONCERNSOLVENS

GS

6.1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT

GS i alt

6.2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

 

 

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

 

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter standardmetoden

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats

CCB

 

 

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

 

 

OPERATIONELLE RISICI

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLE RISICI

OPR

17

C 17.00

OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR Details

 

 

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA


C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

Rækker

Post

Tekst

Beløb

010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

020

1*

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

030

1**

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

 

050

1.1.1

Standardmetode (SA)

 

060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

 

070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

 

080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

 

090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

 

110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

 

120

1.1.1.1.06

Institutter

 

130

1.1.1.1.07

Selskaber

 

140

1.1.1.1.08

Detail

 

150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

 

160

1.1.1.1.10

Misligholdte eksponeringer

 

170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

 

180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

 

210

1.1.1.1.15

Egenkapital

 

211

1.1.1.1.16

Andre poster

 

220

1.1.1.2

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

 

230

1.1.1.2*

heraf: resecuritisering

 

240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

 

250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

 

260

1.1.2.1.01

Centralregeringer og centralbanker

 

270

1.1.2.1.02

Institutter

 

280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

 

290

1.1.2.1.04

Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning

 

300

1.1.2.1.05

Selskaber — Andre

 

310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

 

320

1.1.2.2.01

Centralregeringer og centralbanker

 

330

1.1.2.2.02

Institutter

 

340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

 

350

1.1.2.2.04

Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning

 

360

1.1.2.2.05

Selskaber — Andre

 

370

1.1.2.2.06

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

 

380

1.1.2.2.07

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

 

390

1.1.2.2.08

Detail — Kvalificeret revolverende

 

400

1.1.2.2.09

Detail — Andre SMV'er

 

410

1.1.2.2.10

Detail — Andre ikke-SMV'er

 

420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

 

430

1.1.2.4

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

 

440

1.1.2.4*

Heraf: resecuritisering

 

450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

 

460

1.1.3

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

 

490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

 

500

1.2.1

Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

 

510

1.2.2

Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

 

520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

 

530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

 

540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

 

550

1.3.1.2

Egenkapital

 

555

1.3.1.3

Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er

 

556

1.3.1.3*

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

 

557

1.3.1.3**

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

 

560

1.3.1.4

Valuta

 

570

1.3.1.5

Råvarer

 

580

1.3.2

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)

 

590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

 

600

1.4.1

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

 

610

1.4.2

OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

 

620

1.4.3

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

 

630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

 

640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

 

650

1.6.1

Avanceret metode

 

660

1.6.2

Standardmetoden

 

670

1.6.3

Baseret på OEM

 

680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

710

1.8.2

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

 

720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

 

730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

 

740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

 

750

1.8.3

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

 

760

1.8.4

Heraf: yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 


C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Række

ID

Post

Kolonne

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

010

010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

 

020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

 

030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

 

060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

 

120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

 

130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

 

131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

 

140

3.2

Samlede kvalificerede forventede tab

 

145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

 

155

4.2

Samlede kvalificerede forventede tab

 

160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

 

180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

200

9

Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

 

210

10

Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital

 

225

11.1

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

 

226

11.2

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer

 

Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

 

660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

 

670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

 

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

680

21

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

690

22

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

700

23

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

710

24

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

720

25

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

730

26

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

Kapitalbuffere

740

27

Kombineret bufferkrav

 

750

 

Kapitalbevaringsbuffer

 

760

 

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

 

770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

 

780

 

Systemisk risikobuffer

 

790

 

Buffer for systemisk vigtige institutter

 

800

 

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

 

810

 

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

 

Søjle II-krav

820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

 

Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber

830

29

Startkapital

 

840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

 

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

 

860

32

Oprindelige eksponeringer i alt

 

Basel I-minimumsgrænsen

870

 

Justeringer af samlet kapitalgrundlag

 

880

 

Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen

 

890

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

 

900

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ

 

910

 

Underskud af samlet kapitalgrundlag for så vidt angår minimumkapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

 


C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

 

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

 

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

 

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

 

(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

 

015

heraf: misligholdte eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

heraf: eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

heraf: eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Andre risikovægte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

290

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Misligholdte eksponeringer

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionale eller lokale myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlige enheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterale udviklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Internationale organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Misligholdte eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Andre eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Heraf: misligholdte

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE(%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

Heraf: misligholdte

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

Heraf: misligholdte

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

FORVENTET TAB

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Heraf: specialiseret långivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalificerede revolverende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Andre detaileksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS

Land:

 

Beløb

Procent

Kvalitative oplysninger

010

020

030

Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

 

 

 

010

Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden

 

 

 

020

Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden

 

 

 

Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

 

 

 

030

Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden

 

 

 

040

Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller

 

 

 

Relevante krediteksponeringer — Securitisering

 

 

 

050

Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter standardmetoden

 

 

 

060

Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter IRB-metoden

 

 

 

Kapitalgrundlagskrav og -vægte

 

 

 

070

Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer

 

 

 

080

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

 

 

 

090

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

 

 

 

100

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen

 

 

 

110

Vægte for kapitalgrundlagskrav

 

 

 

Kontracykliske kapitalbuffersatser

 

 

 

120

Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed

 

 

 

130

Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land

 

 

 

140

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats

 

 

 

Anvendelse af tærsklen på 2 %

 

 

 

150

Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering

 

 

 

160

Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen

 

 

 


C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI)

Valuta:

 

POSITIONER

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

SAMLET RISIKOEKSPONERING

ALLE POSITIONER

NETTOPOSITIONER

POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV

LANGE

KORTE

LANGE

KORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA2

011

Generel risiko

 

 

 

 

 

 

 

012

Derivater

 

 

 

 

 

 

 

013

Andre aktiver og passiver

 

 

 

 

 

 

 

020

Løbetidsbaseret metode

 

 

 

 

 

 

 

030

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 måned

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 måneder

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 måneder

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 måneder

 

 

 

 

 

 

 

080

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 for kuponrente under 3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 for kuponrente under3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 for kuponrente under3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

120

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 for kuponrente under3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 for kuponrente under 3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 for kuponrente under 3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 for kuponrente under3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 for kuponrente under3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 for kuponrente under 3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

190

(> 12,0 ≤ 20,0 for kuponrente under 3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

200

(> 20 for kuponrente under 3 %) år

 

 

 

 

 

 

 

210

Varighedsbaseret metode

 

 

 

 

 

 

 

220

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Specifik risiko

 

 

 

 

 

 

 

251

Kapitalgrundlagskrav i relation til gældsinstrumenter, som ikke er securitiseringsinstrumenter

 

 

 

 

 

 

 

260

Gældsbeviser i den første kategori i tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Gældsbeviser i den anden kategori i tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Med restløbetid ≤ 6 måneder

 

 

 

 

 

 

 

290

Med restløbetid > 6 måneder og ≤ 24 måneder

 

 

 

 

 

 

 

300

Med restløbetid > 24 måneder

 

 

 

 

 

 

 

310

Gældsbeviser i den tredje kategori i tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Gældsbeviser i den fjerde kategori i tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Ratede "nth-to-default"-kreditderivater

 

 

 

 

 

 

 

325

Kapitalgrundlagskrav for securitiseringsinstrumenter

 

 

 

 

 

 

 

330

Kapitalgrundlagskrav for korrelationshandelsporteføljen

 

 

 

 

 

 

 

350

Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)

 

 

 

 

 

 

 

360

Forenklet metode

 

 

 

 

 

 

 

370

Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko

 

 

 

 

 

 

 

380

Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko

 

 

 

 

 

 

 

390

Scenario matrix-metode

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU)

Nationalt marked:

 

POSITIONER

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

SAMLET RISIKOEKSPONERING

ALLE POSITIONER

NETTOPOSITIONER

POSITIONER UNDERLAGT KAPITALKRAV

LANGE

KORTE

LANGE

KORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

AKTIER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

020

Generel risiko

 

 

 

 

 

 

 

021

Derivater

 

 

 

 

 

 

 

022

Andre aktiver og passiver

 

 

 

 

 

 

 

030

Børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede og omfattet af en særlig metode

 

 

 

 

 

 

 

040

Andre aktier end børshandlede aktieindeksfutures, der er bredt diversificerede

 

 

 

 

 

 

 

050

Specifik risiko

 

 

 

 

 

 

 

090

Yderligere krav til optioner (bortset fra deltarisici)

 

 

 

 

 

 

 

100

Forenklet metode

 

 

 

 

 

 

 

110

Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende gammarisiko

 

 

 

 

 

 

 

120

Delta plus-metode — yderligere krav vedrørende vegarisiko

 

 

 

 

 

 

 

130

Scenario matrix-metode

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

»BILAG II

INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV

Indholdsfortegnelse

DEL I: GENERELLE INSTRUKSER 44

1.

OPBYGNING OG KONVENTIONER 44

1.1.

OPBYGNING 44

1.2.

KONVENTION FOR NUMMERERING 44

1.3.

KONVENTION FOR TEGN 44
DEL II: INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAERNE 44

1.

OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA) 44

1.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 44

1.2.

C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1) 46

1.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 46

1.3.

C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2) 61

1.3.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 61

1.4.

C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3) 68

1.4.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 68

1.5.

C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4) 69

1.5.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 69

1.6.

OVERGANGSBESTEMMELSER OG »GRANDFATHERED« INSTRUMENTER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5) 85

1.6.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 85

1.6.2.

C 05.01 — OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1) 85

1.6.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 86

1.6.3.

C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2) 94

1.6.3.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 94

2.

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS) 96

2.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 96

2.2.

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM KONCERNSOLVENS 97

2.3.

OPLYSNINGER OM DE INDIVIDUELLE ENHEDERS BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN 97

2.4.

C 06.01 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT) 98

2.5.

C 06.02 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS) 98

3.

SKEMAER FOR KREDITRISIKO 105

3.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 105

3.1.1.

INDBERETNING AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNING 105

3.1.2.

INDBERETNING AF MODPARTSRISIKO 106

3.2.

C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA) 106

3.2.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 106

3.2.2.

ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR SA-SKEMAET 106

3.2.3.

FORDELING AF EKSPONERINGER I EKSPONERINGSKLASSER EFTER STANDARDMETODEN 107

3.2.4.

PRÆCISERING AF ANVENDELSESOMRÅDET FOR SPECIFIKKE EKSPONERINGSKLASSER OMHANDLET I ARTIKEL 112 I FORORDNING (EU) NR. 575/2013 110

3.2.4.1.

EKSPONERINGSKLASSEN »INSTITUTTER« 110

3.2.4.2.

EKSPONERINGSKLASSEN »SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER OG SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER« 111

3.2.4.3.

EKSPONERINGSKLASSEN »CIU'ER« 111

3.2.5.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 111

3.3.

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB) 119

3.3.1.

ANVENDELSESOMRÅDET FOR CR IRB-SKEMAET 119

3.3.2.

OPDELING AF CR IRB-SKEMAET 120

3.3.3.

C 08.01 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1) 121

3.3.3.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 121

3.3.4.

C 08.02 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2-SKEMAET) 129

3.4.

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): OPLYSNINGER MED GEOGRAFISK OPDELING (CR GB) 130

3.4.1.

C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1) 130

3.4.1.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 130

3.4.2.

C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2) 132

3.4.2.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 132

3.4.3.

C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS 135

3.4.3.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 135

3.4.3.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 135

3.5.

C 10.01 OG C 10.02 — AKTIEEKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2) 140

3.5.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 140

3.5.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER (GÆLDER FOR BÅDE CR EQU IRB 1 OG CR EQU IRB 2) 141

3.6.

C 11.00 — AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO (CR SETT) 144

3.6.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 144

3.6.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 144

3.7.

C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERING — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA) 146

3.7.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 146

3.7.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 146

3.8.

C 13.00 — KREDITRISIKO — SECURITISERING: KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR SEC IRB) 153

3.8.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 153

3.8.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 153

3.9.

C 14.00 — DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER (SEC DETAILS) 161

3.9.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 161

3.9.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 162

4.

SKEMAER FOR OPERATIONEL RISIKO 170

4.1.

C 16.00 — OPERATIONEL RISIKO (OPR) 170

4.1.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 170

4.1.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 171

4.2.

C 17.00 — OPERATIONEL RISIKO: TAB OG GODTGØRELSER EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR (OPR DETAILS) 173

4.2.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 173

4.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 175

5.

SKEMAER FOR MARKEDSRISIKO 177

5.1.

C 18.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA TDI) 177

5.1.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 177

5.1.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 178

5.2.

C 19.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA SEC) 175… 179

5.2.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 179

5.2.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 180

5.3.

C 20.00 — MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA CTP) 182

5.3.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 182

5.3.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 183

5.4.

C 21.00 — MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA EQU) 185

5.4.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 185

5.4.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 185

5.5.

C 22.00 — MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA FX) 187

5.5.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 187

5.5.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 187

5.6.

C 23.00 — MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (MKR SA COM) 189

5.6.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 189

5.6.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 189

5.7.

C 24.00 — MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL (MKR IM) 190

5.7.1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER 190

5.7.2.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 191

5.8.

C 25.00 — KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO (CVA) 193

5.8.1.

INSTRUKSER VEDRØRENDE SPECIFIKKE POSITIONER 193

DEL I:   GENERELLE INSTRUKSER

1.   OPBYGNING OG KONVENTIONER

1.1.   OPBYGNING

1.

Generelt består systemet af fem blokke af skemaer:

a)

kapitalgrundlag, oversigt over lovpligtig kapital; samlet risikoeksponering

b)

koncernsolvens, en oversigt over opfyldelsen af solvenskravene for alle individuelle enheder, der er omfattet af den indberettende enheds konsolidering

c)

kreditrisiko (herunder modparts-, udvandings- og afviklingsrisici)

d)

markedsrisiko (herunder positionsrisiko i handelsbeholdningen, valutarisiko, råvarerisiko og kreditværdijusteringsrisiko)

e)

operationel risiko.

2.

For hvert skema gives der henvisninger til retsakter. Yderligere detaljerede oplysninger om de mere generelle aspekter af indberetningen via hver blok af skemaer, instrukser vedrørende specifikke positioner samt valideringsregler findes i denne del af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

3.

Institutter skal kun indgive de skemaer, der er relevante for den anvendte metode til bestemmelse af kapitalgrundlagskravene.

1.2.   KONVENTION FOR NUMMERERING

4.

Dokumentet følger de konventioner for tekst, der er beskrevet i den følgende tabel, når der henvises til kolonner, rækker og celler i skemaerne. Disse numeriske koder anvendes i vid udstrækning i valideringsreglerne.

5.

Følgende generelle notation anvendes i instrukserne: {Skema;Række;Kolonne}.

6.

Ved valideringer i en skema, hvor kun datapunkter fra skemaet anvendes, henviser notationer ikke til et skema: {Række;Kolonne}.

7.

I forbindelse med skemaer med kun én kolonne henvises der kun til rækker: {Skema;Række}.

8.

En asterisk viser, at validering udføres for de angivne rækker eller kolonner.

1.3.   KONVENTION FOR TEGN

9.

Beløb, der forøger kapitalgrundlaget eller kapitalkravene, indberettes som et positivt tal. Modsat indberettes beløb, der reducerer det samlede kapitalgrundlag eller kapitalkravet, som et negativt tal. Hvis der er indsat et negativt fortegn (-) ved teksten ud for en post, indberettes et positivt tal ikke for den pågældende post.

DEL II:   INSTRUKSER VEDRØRENDE SKEMAERNE

1.   OVERSIGT OVER KAPITALGRUNDLAG (CA)

1.1.   GENERELLE BEMÆRKNINGER

10.

CA-skemaer indeholder oplysninger om søjle 1-tællere (kapitalgrundlag, kernekapital, egentlig kernekapital), nævner (kapitalgrundlagskrav) og overgangsbestemmelser og omfatter fem skemaer:

a)

CA1-skemaet indeholder beløbet for institutternes kapitalgrundlag opdelt i de poster, der er nødvendige for at nå frem til det pågældende beløb. Det beregnede kapitalgrundlag omfatter den aggregerede virkning af overgangsbestemmelser pr. kapitaltype.

b)

CA2-skemaet opsummerer den samlede risikoeksponering som defineret i artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

c)

CA3-skemaet indeholder de procentdele, som forordning (EU) nr. 575/2013 angiver et minimumsniveau for, og andre relaterede data.

d)

CA4-skemaet indeholder memorandumposter, der bruges til at beregne poster i CA1, og oplysninger vedrørende kapitalbuffere, jf. direktiv 2013/36/EU.

e)

CA5-skemaet indeholder de data, der skal bruges til at beregne virkningen af overgangsbestemmelser for kapitalgrundlaget. CA5 udgår, når overgangsbestemmelserne udløber.

11.

Skemaerne gælder for alle indberettende enheder, uanset hvilke regnskabsstandarder de følger, selv om nogle poster i tælleren er specifikke for enheder, der anvender IAS/IFRS-valideringsregler. Generelt er oplysningerne i nævneren kædet sammen med de endelige resultater, der indberettes i de tilsvarende skemaer til beregning af den samlede risikoeksponering.

12.

Det samlede kapitalgrundlag består af forskellige typer kapital: kernekapital (tier 1 capital — T1), som er summen af et instituts egentlige kernekapital (common equity tier 1 capital — CET1), hybride kernekapital (additional tier 1 capital — AT1) og supplerende kapital (tier 2 capital — T2).

13.

Overgangsbestemmelser behandles på følgende måde i CA-skemaer:

a)

Posterne i CA1 anføres generelt før indregning af overgangsjusteringer. Det betyder, at tal i CA1-poster beregnes i henhold til de endelige bestemmelser (dvs. som om der ikke var fastlagt overgangsbestemmelser), dog med undtagelse af poster, der opsummerer virkningen af overgangsbestemmelser. For hver kapitaltype (dvs. CET1, AT1 og T2) er der tre forskellige poster, hvori alle justeringer i medfør af overgangsbestemmelser er anført.

b)

Overgangsbestemmelser kan også påvirke underskydende hybrid kernekapital og supplerende kapital (dvs. overskuddet af fradrag i hybrid kernekapital og supplerende kapital, der er omhandlet i henholdsvis artikel 36, stk. 1, litra j), og artikel 56, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013, og de poster, der indeholder disse underskud, kan derfor indirekte afspejle virkningen af overgangsbestemmelser.

c)

CA5-skemaet bruges kun til indberetning vedrørende overgangsbestemmelserne.

14.

Behandlingen af søjle II-kravene kan variere i EU (artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU skal gennemføres i national lovgivning). Kun virkningen af søjle II-kravene på soliditetsgraden eller målprocenten skal angives ved indberetningen af solvens i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013. Detaljeret indberetning af søjle II-krav ligger ikke inden for rammerne af det mandat, der gives i artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013.

a)

Skema CA1, CA2 og CA5 indeholder kun data om søjle I-forhold.

b)

CA3-skemaet omhandler virkningen af yderligere søjle II-krav på soliditetsgraden på et samlet grundlag. Den ene blok fokuserer på beløbenes indvirkning på kapitalprocenterne, mens den anden blok fokuserer på selve kapitalprocenten. Begge blokke af kapitalprocenter hænger ikke yderligere sammen med skema CA1, CA2 eller CA5.

c)

CA4-skemaet indeholder en celle, der omhandler krav om yderligere kapitalgrundlag vedrørende søjle II. Denne celle er ikke kædet sammen med kapitalprocenterne i CA3-skemaet via valideringsreglerne og afspejler artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU, der udtrykkeligt nævner krav om yderligere kapitalgrundlag som et område for søjle II-afgørelser.

1.2.   C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)

1.2.1.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

1.   Kapitalgrundlag

Artikel 4, stk. 1, nr. 118), og artikel 72 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Et instituts kapitalgrundlag består af summen af dets kernekapital og supplerende kapital.

015

1.1   Kernekapital

Artikel 25 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Kernekapitalen er summen af egentlig kernekapital og hybrid kernekapital.

020

1.1.1   Egentlig kernekapital

Artikel 50 i forordning (EU) nr. 575/2013.

030

1.1.1.1   Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

Artikel 26, stk. 1, litra a) og b), artikel 27-30, artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

040

1.1.1.1.1   Betalte kapitalinstrumenter

Artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 27-31 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Indberetningen skal indbefatte gensidige selskabers, andelsselskabers og lignende institutters kapitalinstrumenter (artikel 27 og 29 i forordning (EU) nr. 575/2013).

Overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne indberettes ikke.

Kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer, indberettes, hvis samtlige betingelser i artikel 31 i forordning (EU) nr. 575/2013 er opfyldt.

045

1.1.1.1.1*   Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer

Artikel 31 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer, medregnes i den egentlige kernekapital, hvis samtlige betingelser i artikel 31 i forordning (EU) nr. 575/2013 er opfyldt.

050

1.1.1.1.2*   Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

Artikel 28, stk. 1, litra b), l) og m), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Disse bestemmelser afspejler forskellige situationer vedrørende kapitalen, som er reversible, hvilket betyder, at det indberettede beløb kan være kvalificeret i efterfølgende perioder.

I det indberettede beløb medregnes ikke overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne.

060

1.1.1.1.3   Overkurs ved emission

Artikel 4, stk. 1, nr. 124), og artikel 26, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Overkurs ved emission har samme betydning som i den gældende regnskabsstandard.

Det beløb, der indberettes i denne post, skal være den andel, der vedrører de »betalte kapitalinstrumenter«.

070

1.1.1.1.4   (-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

Artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Egne kernekapitalinstrumenter, som det indberettende institut eller den indberettende koncern er i besiddelse af på indberetningsdatoen. Omfattet af undtagelserne i artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Besiddelser af aktier, der er anført som »Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter«, indberettes ikke i denne række.

Det indberettede beløb skal indbefatte overkurs ved emission i forbindelse med egne aktier.

Post 1.1.1.1.4 til 1.1.1.1.4.3 omfatter ikke faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter. Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter indberettes særskilt i post 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1   (-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

Artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Egentlige kernekapitalinstrumenter anført i post 1.1.1.1, som besiddes af institutter i den konsoliderede koncern.

Det indberettede beløb skal indbefatte besiddelser i handelsbeholdningen beregnet på grundlag af lange nettopositioner i overensstemmelse med artikel 42, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

090

1.1.1.1.4.2   (-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

Artikel 4, stk. 1, nr. 114), artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

091

1.1.1.1.4.3   (-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

Artikel 4, stk. 1, nr. 126), artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

092

1.1.1.1.5   (-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

Artikel 36, stk. 1, litra f), og artikel 42 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til artikel 36, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013 skal et instituts egne egentlige kernekapitalinstrumenter, som det er forpligtet til at købe i henhold til en faktisk forpligtelse eller eventualforpligtelse, trækkes fra.

130

1.1.1.2   Overført resultat

Artikel 26, stk. 1, litra c), og artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Overført resultat omfatter overført resultat for det foregående år samt kvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang.

140

1.1.1.2.1   Overført resultat for foregående år

Artikel 4, stk. 1, nr. 123), og artikel 26, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

I artikel 4, stk. 1, nr. 123), i forordning (EU) nr. 575/2013 defineres overført resultat som fremført driftsresultat opgjort som det endelige overskud eller tab i henhold til de gældende regnskabsregler.

150

1.1.1.2.2   Kvalificeret driftsresultat

Artikel 4, stk. 1, nr. 121), artikel 26, stk. 2, og artikel 36, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 kan foreløbige overskud og overskud ved årets udgang medregnes med den kompetente myndigheds forudgående tilladelse, hvis visse betingelser opfyldes.

Omvendt skal tab trækkes fra den egentlige kernekapital i henhold til artikel 36, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

160

1.1.1.2.2.1   Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

Artikel 26, stk. 2, og artikel 36, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb skal være det overskud eller tab, der er indberettet i resultatopgørelsen.

170

1.1.1.2.2.2   (-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

Artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne række udfyldes ikke, hvis instituttet har indberettet tab for referenceperioden, eftersom tab skal fratrækkes den egentlige kernekapital.

Hvis instituttet indberetter overskud, skal det indberette, hvilken del der ikke er kvalificeret i henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (dvs. ikke-reviderede overskud og forventede omkostninger eller udbytter).

I forbindelse med overskud skal det beløb, der fratrækkes, mindst være de foreløbige udbytter.

180

1.1.1.3   Akkumuleret anden totalindkomst

Artikel 4, stk. 1, nr. 100), og artikel 26, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb skal være fratrukket afgifter, der forventes på beregningstidspunktet, og før anvendelse af filtre. Det indberettede beløb fastsættes i henhold til artikel 13, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014.

200

1.1.1.4   Andre reserver

Artikel 4, stk. 1, nr. 117), og artikel 26, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Andre reserver defineres i forordning (EU) nr. 575/2013 som »reserver, jf. de gældende regnskabsregler, som skal oplyses i henhold til den gældende regnskabsstandard med fradrag af de beløb, der allerede indgår i akkumuleret anden totalindkomst eller overført resultat«.

Det indberettede beløb skal være fratrukket afgifter, der forventes på beregningstidspunktet.

210

1.1.1.5   Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

Artikel 4, stk. 1, nr. 112), og artikel 26, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici defineres i artikel 38 i direktiv 86/635/EØF som »de beløb, kreditinstituttet beslutter at hensætte til dækning af sådanne risici, såfremt dette af forsigtighedshensyn er nødvendigt i forbindelse med de særlige risici ved bankmæssige forretninger«.

Det indberettede beløb skal være fratrukket afgifter, der forventes på beregningstidspunktet.

220

1.1.1.6   Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

Artikel 483, stk. 1-3, og artikel 484-487 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Værdi af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser. Det beløb, der indberettes, hentes direkte fra CA5.

230

1.1.1.7   Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital

Artikel 4, stk. 1, nr. 120), og artikel 84 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Summen af beløbene for alle minoritetsinteresser, der indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital.

240

1.1.1.8   Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

Artikel 479 og 480 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer af minoritetsinteresser som følge af overgangsbestemmelser. Denne post hentes direkte fra CA5.

250

1.1.1.9   Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

Artikel 32-35 i forordning (EU) nr. 575/2013.

260

1.1.1.9.1   (-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

Artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det beløb, der skal indberettes, er den stigning i instituttets egenkapital, der genereres af securitiserede aktiver, jf. den gældende regnskabsstandard.

Denne post omfatter f.eks. fremtidig margenindkomst, som indbringer instituttet en gevinst ved salg, eller den nettogevinst, der opnås ved kapitalisering af fremtidig indkomst fra securitiserede aktiver, som medfører en kreditforbedring af securitiseringspositionerne, hvis der er tale om eksponeringsleverende institutter.

270

1.1.1.9.2   Cash flow hedge-reserve

Artikel 33, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb kan være positivt eller negativt. Det skal være positivt, hvis cash flow hedges resulterer i et tab (dvs. hvis de reducerer den regnskabsmæssige egenkapital) og omvendt. Fortegnet skal derfor være modsat det fortegn, der anvendes i regnskabsopgørelser.

Beløbet skal være fratrukket afgifter, der forventes på beregningstidspunktet.

280

1.1.1.9.3   Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

Artikel 33, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb kan være positivt eller negativt. Det skal være positivt, hvis der opstår et tab som følge af ændringer i egen kreditrisiko (dvs. hvis det reducerer den regnskabsmæssige egenkapital) og omvendt. Fortegnet skal derfor være modsat det fortegn, der anvendes i regnskabsopgørelser.

Ikke-revideret fortjeneste medtages ikke i denne post.

285

1.1.1.9.4   Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

Artikel 33, stk. 1, litra c), og artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb kan være positivt eller negativt. Det skal være positivt, hvis der opstår et tab som følge af ændringer i egen kreditrisiko, og omvendt. Fortegnet skal derfor være modsat det fortegn, der anvendes i regnskabsopgørelser.

Ikke-revideret fortjeneste medtages ikke i denne post.

290

1.1.1.9.5   (-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

Artikel 34 og 105 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer i dagsværdien af eksponeringer i eller uden for handelsbeholdningen som følge af de strengere standarder for forsigtighedsbaseret værdiansættelse, der er fastsat i artikel 105 i forordning (EU) nr. 575/2013.

300

1.1.1.10   (-) Goodwill

Artikel 4, stk. 1, nr. 113), artikel 36, stk. 1, litra b), og artikel 37 i forordning (EU) nr. 575/2013.

310

1.1.1.10.1   (-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

Artikel 4, stk. 1, nr. 113), og artikel 36, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Goodwill har samme betydning som i den gældende regnskabsstandard.

Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på balancen.

320

1.1.1.10.2   (-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

Artikel 37, litra b), og artikel 43 i forordning (EU) nr. 575/2013.

330

1.1.1.10.3   Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

Artikel 37, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Beløbet for udskudte skatteforpligtelser, som ville blive afviklet, hvis goodwill blev forringet eller ophørte med at blive indregnet i henhold til den gældende regnskabsstandard.

340

1.1.1.11   (-) Andre immaterielle aktiver

Artikel 4, stk. 1, nr. 115), artikel 36, stk. 1, litra b), og artikel 37, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Andre immaterielle aktiver er immaterielle aktiver som i de gældende regnskabsregler minus goodwill, også i henhold til de gældende regnskabsregler.

350

1.1.1.11.1   (-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

Artikel 4, stk. 1, nr. 115), og artikel 36, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Andre immaterielle aktiver er immaterielle aktiver som i de gældende regnskabsregler minus goodwill, også i henhold til de gældende regnskabsregler.

Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på balancen for andre immaterielle aktiver end goodwill.

360

1.1.1.11.2   Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

Artikel 37, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Beløbet for udskudte skatteforpligtelser, som ville blive afviklet, hvis andre immaterielle aktiver end goodwill blev forringet eller ophørte med at blive indregnet i henhold til den gældende regnskabsstandard.

370

1.1.1.12   (-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

Artikel 36, stk. 1, litra c), og artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013.

380

1.1.1.13   (-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

Artikel 36, stk. 1, litra d), og artikel 40, 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb reduceres ikke med en forøgelse af omfanget af udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet, eller anden yderligere skatteeffekt, som kunne opstå, hvis hensættelserne steg til samme niveau som de forventede tab (artikel 40 i forordning (EU) nr. 575/2013).

390

1.1.1.14   (-)Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

Artikel 4, stk. 1, nr. 109), artikel 36, stk. 1, litra e), og artikel 41 i forordning (EU) nr. 575/2013.

400

1.1.1.14.1   (-)Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

Artikel 4, stk. 1, nr. 109), og artikel 36, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse defineres som »aktiver i en ydelsesbaseret pensionskasse eller -ordning opgjort efter fradrag af samme pensionskasses eller -ordnings forpligtelser«.

Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på balancen (hvis det er opført særskilt).

410

1.1.1.14.2   Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

Artikel 4, stk. 1, nr. 108) og 109), og artikel 41, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Beløbet for udskudte skatteforpligtelser, som ville blive afviklet, hvis aktiverne i ydelsesbaserede pensionskasser blev forringet eller ophørte med at blive indregnet i henhold til de gældende regnskabsregler.

420

1.1.1.14.3   Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

Artikel 4, stk. 1, nr. 109), og artikel 41, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post udfyldes kun, hvis den kompetente myndighed på forhånd har godkendt en reduktion af det beløb for aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, der skal fratrækkes.

Aktiverne i denne række tillægges en risikovægt i henhold til kreditrisikokravene.

430

1.1.1.15   (-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

Artikel 4, stk. 1, nr. 122), artikel 36, stk. 1, litra g), og artikel 44 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1 nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab, som efter de kompetente myndigheders opfattelse er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag.

Det indberettede beløb skal beregnes på grundlag af lange bruttopositioner og skal omfatte kernekapitalposter i forsikringsselskaber.

440

1.1.1.16   (-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

Artikel 36, stk. 1, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det indberettede beløb hentes direkte fra CA1-posten »Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital«. Beløbet skal trækkes fra den egentlige kernekapital.

450

1.1.1.17   (-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

Artikel 4, stk. 1, nr. 36), artikel 36, stk. 1, litra k), nr. i), og artikel 89-91 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Kvalificerede andele defineres som »direkte eller indirekte besiddelse af mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne i en virksomhed eller en besiddelse, som giver mulighed for at udøve betydelig indflydelse på driften af den pågældende virksomhed«.

I henhold til artikel 36, stk. 1, litra k), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 kan de alternativt fratrækkes den egentlige kernekapital (ved hjælp af denne post) eller tildeles en risikovægt på 1 250  %.

460

1.1.1.18   (-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

Artikel 36, stk. 1, litra k), nr. ii), artikel 243, stk. 1, litra b), artikel 244, stk. 1, litra b), artikel 258 og artikel 266, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Securitiseringspositioner, som tildeles en risikovægt på 1 250  %, kan alternativt fratrækkes den egentlige kernekapital (artikel 36, stk. 1, litra k), nr. ii), i forordning (EU) nr. 575/2013). I sidstnævnte tilfælde indberettes de i denne post.

470

1.1.1.19   (-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

Artikel 36, stk. 1, litra k), nr. iii), og artikel 379, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Leveringsrisiko (free deliveries) tildeles en risikovægt på 1 250  % fra fem arbejdsdage efter den anden aftalte betaling/dellevering indtil transaktionens endelige afslutning i overensstemmelse med kapitalgrundlagskravene i relation til afviklingsrisiko. Alternativt kan de fratrækkes den egentlige egenkapital (artikel 36, stk. 1, litra k), nr. iii), i forordning (EU) nr. 575/2013). I sidstnævnte tilfælde indberettes de i denne post.

471

1.1.1.20   (-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

Artikel 36, stk. 1, litra k), nr. iv), og artikel 153, stk. 8, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til artikel 36, stk. 1, litra k), nr. iv), i forordning (EU) nr. 575/2013 kan de alternativt fratrækkes den egentlige kernekapital (ved hjælp af denne post) eller tildeles en risikovægt på 1 250  %.

472

1.1.1.21   (-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250  %

Artikel 36, stk. 1, litra k), nr. v), og artikel 155, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til artikel 36, stk. 1, litra k), nr. v), i forordning (EU) nr. 575/2013 kan de alternativt fratrækkes den egentlige kernekapital (ved hjælp af denne post) eller tildeles en risikovægt på 1 250  %.

480

1.1.1.22   (-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 36, stk. 1, litra h), artikel 43-46, artikel 49, stk. 2 og 3, og artikel 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Instituttets besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes den egentlige kernekapital.

Se alternativer til fradrag, når konsolidering finder anvendelse (artikel 49, stk. 2 og 3).

490

1.1.1.23   (-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

Artikel 36, stk. 1, litra c), artikel 38 og artikel 48, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Andel af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle (fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser, der skyldes midlertidige forskelle, jf. artikel 38, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013), som skal fratrækkes, baseret på tærsklen på 10 % i forordningens artikel 48, stk. 1, litra a).

500

1.1.1.24   (-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 36, stk. 1, litra i), artikel 43, 45 og 47, artikel 48, stk. 1, litra b), artikel 49, stk. 1 til 3, og artikel 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Instituttets besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes, baseret på tærsklen på 10 % i forordningens artikel 48, stk. 1, litra b).

Se alternativer til fradrag, når konsolidering finder anvendelse (artikel 49, stk. 1, 2 og 3).

510

1.1.1.25   (-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %

Artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Andel af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og instituttets direkte og indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes, baseret på tærsklen på 17,65 % i forordningens artikel 48, stk. 1.

520

1.1.1.26   Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

Artikel 469-472, 478 og 481 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer af fradrag som følge af overgangsbestemmelser. Det beløb, der indberettes, hentes direkte fra CA5.

524

1.1.1.27   (-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.

529

1.1.1.28   Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag

Denne række er indsat for at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med indberetningen. Den skal kun undtagelsesvis udfyldes, hvis der ikke er truffet en endelig afgørelse om indberetningen af specifikke kapitalposter/-fradrag i det nuværende CA1-skema. Det betyder, at rækken kun skal udfyldes, hvis et element eller et fradrag af den egentlige kernekapital ikke kan tildeles en af rækkerne 020 til 524.

Denne celle må ikke bruges til at medtage kapitalposter/-fradrag, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013, i beregningen af soliditetsgraden (f.eks. nationale kapitalposter/-fradrag, som er uden for forordningens rammer).

530

1.1.2   HYBRID KERNEKAPITAL

Artikel 61 i forordning (EU) nr. 575/2013.

540

1.1.2.1   Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

Artikel 51, litra a), artikel 52- 54, artikel 56, litra a), og artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

550

1.1.2.1.1   Betalte kapitalinstrumenter

Artikel 51, litra a), og artikel 52-54 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I det indberettede beløb medregnes ikke overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne.

560

1.1.2.1.2   (*) Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

Artikel 52, stk. 1, litra c), e) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Disse bestemmelser afspejler forskellige situationer vedrørende kapitalen, som er reversible, hvilket betyder, at det indberettede beløb kan være kvalificeret i efterfølgende perioder.

I det indberettede beløb medregnes ikke overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne.

570

1.1.2.1.3   Overkurs ved emission

Artikel 51, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Overkurs ved emission har samme betydning som i den gældende regnskabsstandard.

Det beløb, der indberettes i denne post, skal være den andel, der vedrører de »betalte kapitalinstrumenter«.

580

1.1.2.1.4   (-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

Artikel 52, stk. 1, litra b), artikel 56, litra a), og artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Egne hybride kernekapitalinstrumenter, som det indberettende institut eller den indberettende koncern er i besiddelse af på indberetningsdatoen. Omfattet af undtagelserne i artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Besiddelser af aktier, der er anført som »Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter«, indberettes ikke i denne række.

Det indberettede beløb skal indbefatte overkurs ved emission i forbindelse med egne aktier.

Post 1.1.2.1.4 til 1.1.2.1.4.3 omfatter ikke faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter. Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter indberettes særskilt i post 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1   (-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

Artikel 4, stk. 1, nr. 114), artikel 52, stk. 1, litra b), artikel 56, litra a), og artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hybride kernekapitalinstrumenter anført i post 1.1.2.1.1, som besiddes af institutter i den konsoliderede koncern.

620

1.1.2.1.4.2   (-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

Artikel 52, stk. 1, litra b), nr. ii), artikel 56, litra a), og artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

621

1.1.2.1.4.3   (-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

Artikel 4, stk. 1, nr. 126), artikel 52, stk. 1, litra b), artikel 56, litra a), og artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

622

1.1.2.1.5   (-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

Artikel 56, litra a), og artikel 57 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til forordningens artikel 56, litra a), skal et instituts egne hybride kernekapitalinstrumenter, som det kan være forpligtet til at købe i medfør af eksisterende kontraktlige forpligtelser, trækkes fra.

660

1.1.2.2   Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

Artikel 483, stk. 4 og 5, artikel 484-487, artikel 489 og 491 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Værdi af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser. Det beløb, der indberettes, hentes direkte fra CA5.

670

1.1.2.3   Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

Artikel 83, 85 og 86 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Summen af alle datterselskabers kvalificerende kernekapital, der indgår i den konsoliderede hybride kernekapital.

Kvalificerende hybrid kernekapital udstedt af en enhed med særligt formål (SPE) (artikel 83 i forordning (EU) nr. 575/2013) medregnes.

680

1.1.2.4   Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

Artikel 480 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer af den kvalificerende kernekapital indregnet i den konsoliderede hybride kernekapital som følge af overgangsbestemmelser. Denne post hentes direkte fra CA5.

690

1.1.2.5   (-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

Artikel 4, stk. 1, nr. 122), artikel 56, litra b), og artikel 58 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab, som efter de kompetente myndigheders opfattelse er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag.

Det indberettede beløb skal beregnes på grundlag af lange bruttopositioner og omfatte hybride kernekapitalposter i forsikringsselskaber.

700

1.1.2.6   (-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 56, litra c), artikel 59, 60 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Instituttets besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes den hybride kernekapital.

710

1.1.2.7   (-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 56, litra d), artikel 59 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Instituttets besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes.

720

1.1.2.8   (-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

Artikel 56, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det beløb, der skal indberettes, hentes direkte fra CA1-posten »Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)«.

730

1.1.2.9   Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

Artikel 474, 475, 478 og 481 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer som følge af overgangsbestemmelser. Det beløb, der indberettes, hentes direkte fra CA5.

740

1.1.2.10   Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

Artikel 36, stk. 1, litra j), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Hybrid kernekapital kan ikke være negativ, men fradrag i hybrid kernekapital kan overstige den hybride kernekapital plus den tilknyttede del af overkursen ved emission. Når det sker, skal den hybride kernekapital være lig med nul, og fradragene i hybride kernekapitalposter, der overstiger den hybride kernekapital, skal fratrækkes den egentlige kernekapital.

Med denne post sikres det, at summen af post 1.1.2.1 til 1.1.2.12 aldrig er lavere end nul. Hvis der indberettes et positivt tal i denne post, skal post 1.1.1.16 være det modsatte af det pågældende tal.

744

1.1.2.11   (-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.

748

1.1.2.12   Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag

Denne række er indsat for at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med indberetningen. Den skal kun undtagelsesvis udfyldes, hvis der ikke er truffet en endelig afgørelse om indberetningen af specifikke kapitalposter/-fradrag i det nuværende CA1-skema. Det betyder, at rækken kun skal udfyldes, hvis et element eller et fradrag af den hybride kernekapital ikke kan tildeles en af rækkerne 530 til 744.

Denne celle må ikke bruges til at medtage kapitalposter/-fradrag, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013, i beregningen af soliditetsgraden (f.eks. nationale kapitalposter/-fradrag, som er uden for forordningens rammer).

750

1.2   SUPPLERENDE KAPITAL

Artikel 71 i forordning (EU) nr. 575/2013.

760

1.2.1   Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

Artikel 62, litra a), artikel 63-65, artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

770

1.2.1.1   Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

Artikel 62, litra a), artikel 63 og 65 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I det indberettede beløb medregnes ikke overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne.

780

1.2.1.2   (*)Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

Artikel 63, litra c), e) og f), og artikel 64 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Disse bestemmelser afspejler forskellige situationer vedrørende kapitalen, som er reversible, hvilket betyder, at det indberettede beløb kan være kvalificeret i efterfølgende perioder.

I det indberettede beløb medregnes ikke overkurs ved emission i forbindelse med instrumenterne.

790

1.2.1.3   Overkurs ved emission

Artikel 62, litra b), og artikel 65 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Overkurs ved emission har samme betydning som i den gældende regnskabsstandard.

Det beløb, der indberettes i denne post, skal være den andel, der vedrører de »betalte kapitalinstrumenter«.

800

1.2.1.4   (-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

Artikel 63, litra b), nr. i), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Egne supplerende kapitalinstrumenter, som det indberettende institut eller den indberettende koncern er i besiddelse af på indberetningsdatoen. Omfattet af undtagelserne i artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Besiddelser af aktier, der er anført som »Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter«, indberettes ikke i denne række.

Det indberettede beløb skal indbefatte overkurs ved emission i forbindelse med egne aktier.

Post 1.1.2.1.4 til 1.1.2.1.4.3 omfatter ikke faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter. Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter indberettes særskilt i post 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1   (-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

Artikel 63, litra b), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Supplerende kapitalinstrumenter anført i post 1.2.1.1, som besiddes af institutter i den konsoliderede koncern.

840

1.2.1.4.2   (-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

Artikel 4, stk. 1, nr. 114), artikel 63, litra b), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

841

1.2.1.4.3   (-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

Artikel 4, stk. 1, nr. 126), artikel 63, litra b), artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

842

1.2.1.5   (-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

Artikel 66, litra a), og artikel 67 i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til artikel 66, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 fradrager instituttet sine egne supplerende kapitalinstrumenter, som et institut kan være forpligtet til at købe i medfør af eksisterende kontraktlige forpligtelser.

880

1.2.2   Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

Artikel 483, stk. 6 og 7, samt artikel 484, 486, 488, 490 og 491 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Værdi af kapitalinstrumenter, der udgør supplerende kapital i henhold til overgangsbestemmelser. Det beløb, der indberettes, hentes direkte fra CA5.

890

1.2.3   Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

Artikel 83, 87 og 88 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Summen af alle datterselskabers kvalificerende kapitalgrundlag, der indgår i den konsoliderede supplerende kapital.

Kvalificerende supplerende kapital udstedt af en enhed med særligt formål (SPE) (artikel 83 i forordning (EU) nr. 575/2013) medregnes.

900

1.2.4   Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

Artikel 480 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer af det kvalificerende kapitalgrundlag indregnet i den konsoliderede supplerende kapital som følge af overgangsbestemmelser. Denne post hentes direkte fra CA5.

910

1.2.5   Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

Artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

For institutter, der beregner risikovægtede eksponeringer ved hjælp af IRB-metoden, indeholder denne post de positive beløb, der fås ved at sammenligne hensættelserne og de forventede tab, der er kvalificeret som supplerende kapital.

920

1.2.6   Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

Artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

For institutter, der beregner risikovægtede eksponeringer ved hjælp af standardmetoden, indeholder denne post de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret som supplerende kapital.

930

1.2.7   (-) Krydsejerskab af supplerende kapital

Artikel 4, stk. 1, nr. 122), artikel 66, litra b), og artikel 68 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab, som efter de kompetente myndigheders opfattelse er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag.

Det indberettede beløb skal beregnes på grundlag af lange bruttopositioner og omfatte supplerende kapitalposter og resterende supplerende kapitalposter i forsikringsselskaber.

940

1.2.8   (-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 66, litra c), artikel 68-70 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Instituttets besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes den supplerende kapital.

950

1.2.9   (-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 27), artikel 66, litra d), artikel 68, 69 og 79 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Instituttets besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor (som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) nr. 575/2013), hvori instituttet har væsentlige investeringer, der skal fratrækkes.

960

1.2.10   Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

Artikel 476-478 og 481 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Justeringer som følge af overgangsbestemmelser. Det beløb, der indberettes, hentes direkte fra CA5.

970

1.2.11   Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

Artikel 56, litra e), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Supplerende kapital kan ikke være negativ, men fradrag i supplerende kapital kan overstige den supplerende kapital plus den tilknyttede del af overkursen ved emission. Når det sker, skal den supplerende kapital være lig med nul, og overskuddet af fradrag i supplerende kapitalposter, skal fratrækkes den hybride kernekapital.

Med denne post sikres det, at summen af post 1.2.1 til 1.2.13 aldrig er lavere end nul. Hvis der indberettes et positivt tal i denne post, skal post 1.1.2.8 være det modsatte af det pågældende tal.

974

1.2.12   (-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.

978

1.2.13   Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag

Denne række er indsat for at sikre en vis fleksibilitet i forbindelse med indberetningen. Den skal kun undtagelsesvis udfyldes, hvis der ikke er truffet en endelig afgørelse om indberetningen af specifikke kapitalposter/-fradrag i det nuværende CA1-skema. Det betyder, at rækken kun skal udfyldes, hvis et element eller et fradrag af den supplerende kapital ikke kan tildeles en af rækkerne 750 til 974.

Denne celle må ikke bruges til at medtage kapitalposter/-fradrag, som ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 575/2013, i beregningen af soliditetsgraden (f.eks. nationale kapitalposter/-fradrag, som er uden for forordningens rammer).

1.3.   C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

1.3.1.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Række

Henvisninger til retsakter og instrukser

010

1.   SAMLET RISIKOEKSPONERING

Artikel 92, stk. 3, samt artikel 95, 96 og 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.

020

1*   Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013.

030

1**   Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.

040

1.1   RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

Artikel 92, stk. 3, litra a) og f), i forordning (EU) nr. 575/2013.

050

1.1.1   Standardmetode (SA)

CR SA- og SEC SA-skemaer på niveauet for samlede eksponeringer.

060

1.1.1.1   Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

CR SA-skema på niveauet for samlede eksponeringer. Eksponeringsklasserne i henhold til standardmetoden er de klasser, der er nævnt i artikel 112 i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af securitiseringspositioner.

070

1.1.1.1.01   Centralregeringer eller centralbanker

Se CR SA-skemaet.

080

1.1.1.1.02   Regionale eller lokale myndigheder

Se CR SA-skemaet.

090

1.1.1.1.03   Offentlige enheder

Se CR SA-skemaet.

100

1.1.1.1.04   Multilaterale udviklingsbanker

Se CR SA-skemaet.

110

1.1.1.1.05   Internationale organisationer

Se CR SA-skemaet.

120

1.1.1.1.06   Institutter

Se CR SA-skemaet.

130

1.1.1.1.07   Selskaber

Se CR SA-skemaet.

140

1.1.1.1.08   Detail

Se CR SA-skemaet.

150

1.1.1.1.09   Sikret ved pant i fast ejendom

Se CR SA-skemaet.

160

1.1.1.1.10   Misligholdte eksponeringer

Se CR SA-skemaet.

170

1.1.1.1.11   Poster forbundet med særlig stor risiko

Se CR SA-skemaet.

180

1.1.1.1.12   Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Se CR SA-skemaet.

190

1.1.1.1.13   Fordringer på institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

Se CR SA-skemaet.

200

1.1.1.1.14   Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

Se CR SA-skemaet.

210

1.1.1.1.15   Egenkapital

Se CR SA-skemaet.

211

1.1.1.1.16   Andre poster

Se CR SA-skemaet.

220

1.1.1.2   Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

CR SEC SA-skema på niveauet for samlede securitiseringstyper.

230

1.1.1.2.*   Heraf: resecuritisering

CR SEC SA-skema på niveauet for samlede securitiseringstyper.

240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

250

1.1.2.1   IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

CR IRB-skema på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer ikke anvendes)

260

1.1.2.1.01   Centralregeringer og centralbanker

Se CR IRB-skemaet.

270

1.1.2.1.02   Institutter

Se CR IRB-skemaet.

280

1.1.2.1.03   Erhvervseksponeringer — SMV'er

Se CR IRB-skemaet.

290

1.1.2.1.04   Selskaber — Specialiseret långiver

Se CR IRB-skemaet.

300

1.1.2.1.05   Selskaber — Andre

Se CR IRB-skemaet.

310

1.1.2.2   IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

CR IRB-skema på niveauet for samlede eksponeringer (når egne estimater over tab givet misligholdelse og/eller konverteringsfaktorer anvendes)

320

1.1.2.2.01   Centralregeringer og centralbanker

Se CR IRB-skemaet.

330

1.1.2.2.02   Institutter

Se CR IRB-skemaet.

340

1.1.2.2.03   Erhvervseksponeringer — SMV'er

Se CR IRB-skemaet.

350

1.1.2.2.04   Selskaber — Specialiseret långiver

Se CR IRB-skemaet.

360

1.1.2.2.05   Selskaber — Andre

Se CR IRB-skemaet.

370

1.1.2.2.06   Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

Se CR IRB-skemaet.

380

1.1.2.2.07   Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

Se CR IRB-skemaet.

390

1.1.2.2.08   Detail — Kvalificeret revolverende

Se CR IRB-skemaet.

400

1.1.2.2. 09   Detail — Andre SMV'er

Se CR IRB-skemaet.

410

1.1.2.2.10   Detail — Andre ikke-SMV'er

Se CR IRB-skemaet.

420

1.1.2.3   Egenkapital i henhold til IRB-metoden

Se CR EQU IRB-skemaet.

430

1.1.2.4   Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

CR SEC IRB-skema på niveauet for samlede securitiseringstyper.

440

1.1.2.4*   Heraf: resecuritisering

CR SEC IRB-skema på niveauet for samlede securitiseringstyper.

450

1.1.2.5   Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

Det beløb, der skal indberettes, er den risikovægtede eksponering beregnet i henhold til artikel 156 i forordning (EU) nr. 575/2013.

460

1.1.3   Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

Artikel 307-309 i forordning (EU) nr. 575/2013.

490

1.2   SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

Artikel 92, stk. 3, litra c), nr. ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

500

1.2.1   Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

Se CR SETT-skemaet.

510

1.2.2   Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

Se CR SETT-skemaet.

520

1.3   SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. i), og litra c), nr. i) og ii), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

540

1.3.1.1   Handlede gældsinstrumenter

MKR SA TDI-skema på niveauet for samlet valuta.

550

1.3.1.2   Egenkapital

MKR SA EQU-skema på niveauet for samlede nationale markeder.

555

1.3.1.3   Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er

Artikel 348, stk. 1, artikel 350, stk. 3, litra c), og artikel 364, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor kapitalkrav beregnes i overensstemmelse med artikel 348, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 enten omgående eller som følge af det loft, der er nævnt i artikel 350, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013. Forordning (EU) nr. 575/2013 tildeler ikke udtrykkeligt disse positioner til hverken renterisiko eller aktierisiko.

Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, første punktum, anvendes, udgør det beløb, der skal indberettes, 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering, ganget med 12,5.

Hvis den særlige metode i henhold til forordningens artikel 348, stk. 1, andet punktum, anvendes, er det beløb, der skal indberettes, det laveste af 32 % af nettopositionen i den pågældende CIU-eksponering og forskellen mellem 40 % af denne nettoposition og de kapitalgrundlagskrav, der følger af valutarisikoen i forbindelse med den pågældende CIU-eksponering, hver ganget med 12,5.

556

1.3.1.3.*   Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor CIU'en kun investerer i instrumenter, der er omfattet af renterisiko.

557

1.3.1.3.**   CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

Den samlede risikoeksponering for positioner i CIU'er, hvor CIU'en kun investerer i enten instrumenter omfattet af aktierisiko eller i blandede instrumenter, eller hvor CIU'ens bestanddele er ukendte.

560

1.3.1.4   Valuta

Se MKR SA FX-skemaet.

570

1.3.1.5   Råvarer

Se MKR SA COM-skemaet.

580

1.3.2   Risikoeksponering for positionsrisiko, valutarisiko og råvarerisiko opgjort efter interne modeller (IM)

Se MKR IM-skemaet.

590

1.4   SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

Artikel 92, stk. 3, litra e), og artikel 92, stk. 4, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

For investeringsselskaber omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal denne post være nul.

600

1.4.1   OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

Se OPR-skemaet.

610

1.4.2   OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

Se OPR-skemaet.

620

1.4.3   OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

Se OPR-skemaet.

630

1.5   YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

Artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, artikel 97 og artikel 98, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Kun for investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, artikel 96, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013. Se også artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, skal indberette det beløb, der er nævnt i artikel 97, ganget med 12,5.

For investeringsselskaber, der er omhandlet i artikel 95 i forordning (EU) nr. 575/2013, gælder følgende:

Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være nul.

Hvis det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, er større end det beløb, der er nævnt i artikel 95, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013, skal det indberettede beløb være det resultat, der fås ved at trække sidstnævnte beløb fra det førstnævnte.

640

1.6   SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

Artikel 92, stk. 3, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013. Se CVA-skemaet.

650

1.6.1   Avanceret metode

Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 383 i forordning (EU) nr. 575/2013. Se CVA-skemaet.

660

1.6.2   Standardmetoden

Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 384 i forordning (EU) nr. 575/2013. Se CVA-skemaet.

670

1.6.3.   Baseret på OEM

Kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko i henhold til artikel 385 i forordning (EU) nr. 575/2013. Se CVA-skemaet.

680

1.7   SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

Artikel 92, stk. 3, litra b), nr. ii), og artikel 395-401 i forordning (EU) nr. 575/2013.

690

1.8   ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

Artikel 3, 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013 og risikoeksponeringer, der ikke kan tildeles en af posterne fra 1.1 til 1.7.

Institutter skal indberette de beløb, der er nødvendige, for at overholde følgende:

Strengere tilsynskrav, der pålægges af Kommissionen i henhold til artikel 458 og 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Yderligere risikoeksponeringer, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post er ikke kædet sammen med et detaljeret skema.

710

1.8.2   Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.

720

1.8.2*   Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.

730

1.8.2**   Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.

740

1.8.2***   Heraf: Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

Artikel 458 i forordning (EU) nr. 575/2013.

750

1.8.3   Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

Artikel 459 i forordning (EU) nr. 575/2013.

760

1.8.4   Heraf: yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den yderligere risikoeksponering, der indberettes, skal kun omfatte den yderligere eksponering (hvis en eksponering på 100 f.eks. har en risikovægt på 20 %, og instituttet anvender en risikovægt på 50 % i medfør af forordningens artikel 3, indberettes værdien 30).

1.4.   C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)

1.4.1.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Rækker

010

1   Egentlig kernekapitalprocent

Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den egentlige kernekapitalprocent er instituttets egentlige kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

020

2   Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af egentlig kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 (4,5 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.

030

3   Kernekapitalprocent

Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Kernekapitalprocenten er instituttets kernekapital udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

040

4   Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kernekapital i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 (6 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.

050

5   Kapitalprocent i alt

Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Den samlede kapitalprocent er instituttets kapitalgrundlag udtrykt som en procentdel af den samlede risikoeksponering.

060

6   Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

I denne post vises (i absolutte tal) beløbet for overskuddet eller underskuddet af kapitalgrundlaget i forhold til kravet i artikel 92, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 (8 %), dvs. uden hensyntagen til kapitalbuffere og overgangsbestemmelser vedrørende kapitalprocenten.

070

Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

Artikel 92, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den egentlige kernekapitalprocent.

080

Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer

Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for egentlig kernekapital.

090

Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

Artikel 92, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker kernekapitalprocenten.

100

Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer

Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for kernekapital.

110

Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

Artikel 92, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 og artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndigheds beslutning påvirker den samlede kapitalprocent.

120

Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer

Artikel 104, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU.

Denne celle skal kun udfyldes, hvis en kompetent myndighed beslutter, at et institut skal opfylde en højere målkapitalprocent for samlet kapital.

1.5.   C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)

1.5.1.   Instrukser vedrørende specifikke positioner

Rækker

010

1.   Samlede udskudte skatteaktiver

Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på den seneste kontrollerede/reviderede balance.

020

1.1   Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

Artikel 39 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet og derfor er genstand for risikovægtning.

030

1.2   Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

Artikel 36, stk. 1, litra c), og artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, men ikke skyldes midlertidige forskelle, og dermed ikke er genstand for nogen tærskel (dvs. fratrækkes den egentlige kernekapital).

040

1.3   Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

Artikel 36, stk. 1, litra c), artikel 38 og artikel 48, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, hvorfor deres fradrag i den egentlige kernekapital er underlagt tærsklerne på 10 % og 17,65 % i artikel 48 i forordning (EU) nr. 575/2013.

050

2   Samlede udskudte skatteforpligtelser

Det indberettede beløb skal være det samme som det, der er opført på den seneste kontrollerede/reviderede balance.

060

2.1   Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

Artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udskudte skatteforpligtelser, for hvilke betingelserne i artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 ikke er opfyldt. Denne post skal derfor indeholde de udskudte skatteforpligtelser, der reducerer værdien af goodwill, andre immaterielle aktiver eller aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, der indberettes i henholdsvis CA1-post 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 og 1.1.1.14.2.

070

2.2   Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

Artikel 38 i forordning (EU) nr. 575/2013.

080

2.2.1   Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

Artikel 38, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og ikke er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.

090

2.2.2   Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

Artikel 38, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Udskudte skatteforpligtelser, der kan reducere værdien af udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet i henhold til artikel 38, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, og er tildelt udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, jf. forordningens artikel 38, stk. 5.

100

3.   Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

Artikel 36, stk. 1, litra d), artikel 62, litra d), artikel 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

110

3.1   Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

120

3.1.1   Generelle kreditrisikojusteringer

Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

130

3.1.2   Specifikke kreditrisikojusteringer

Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

131

3.1.3   Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

Artikel 34, 110 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

140

3.2   Samlede kvalificerede forventede tab

Artikel 158, stk. 5, 6 og 10, og artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden. Kun det forventede tab tilhørende ikkemisligholdte eksponeringer indberettes.

145

4   Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

Artikel 36, stk. 1, litra d), artikel 62, litra d), artikel 158 og 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

150

4.1   Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

Artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden.

155

4.2   Samlede kvalificerede forventede tab

Artikel 158, stk. 5, 6 og 10, og artikel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indberettes kun af institutter, der anvender IRB-metoden. Kun det forventede tab tilhørende misligholdte eksponeringer indberettes.

160

5   Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

Artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013.

For institutter, der anvender IRB-metoden, er der i henhold til artikel 62, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013 fastsat et loft på 0,6 % af de risikovægtede eksponeringer beregnet i henhold til IRB-metoden for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital.

Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 0,6 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.

170

6   Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

Artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indeholder de generelle kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, inden loftet.

Det indberettede beløb skal være før indregning af skatteeffekten.

180

7   Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

Artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013.

I henhold til artikel 62, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013 er der fastsat et loft for kreditrisikojusteringer, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital, på 1,25 % af de risikovægtede eksponeringer.

Det beløb, der skal indberettes i denne post, er den risikovægtede eksponering (dvs. ikke ganget med 1,25 %), som er grundlaget for beregningen af loftet.

190

8   Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 46, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indeholder den tærskel, op til hvilken besiddelser i en enhed i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, ikke fratrækkes. Beløbet beregnes ved at lægge alle de poster, som er grundlaget for tærsklen, sammen, og summen ganges derefter med 10 %.

200

9   Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

Artikel 48, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indeholder tærsklen på 10 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle.

Beløbet beregnes ved at lægge alle de poster, som er grundlaget for tærsklen, sammen, og summen ganges derefter med 10 %.

210

10   10 Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital

Artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013.

Denne post indeholder tærsklen på 17,65 % for besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, og for udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, som skal anvendes efter tærsklen på 10 %.

Tærsklen beregnes således, at beløbet for de to poster, der indregnes, ikke overstiger 15 % af den egentlige kernekapital beregnet efter alle fradrag, men uden justeringer som følge af overgangsbestemmelser.

225

11.1   Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

Artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra a).

226

11.2   Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra b).

230

12   Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

Artikel 44-46 samt artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.

240

12.1   Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 44, 45, 46 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.

250

12.1.1   Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 44, 46 og 49 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, undtagen:

a)

emissionspositioner, der besiddes i højst fem arbejdsdage

b)

beløb vedrørende investeringer, for hvilke alternativet i artikel 49 anvendes, og

c)

besiddelser, der behandles som besiddelse i krydsejerskab i henhold til artikel 36, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013.

260

12.1.2   (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

Artikel 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Forordningens artikel 45 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position er sammenfaldende med løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.

270

12.2   Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 114), samt artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.

280

12.2.1   Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

Artikel 4, stk. 1, nr. 114), samt artikel 44 og 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Det beløb, der skal indberettes, er de indirekte besiddelser i handelsbeholdningen af kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, der udgør besiddelser af indekspapirer. Det fås ved at beregne den underliggende eksponering mod kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor i indekspapirerne.

Besiddelser, der behandles som besiddelser i krydsejerskab i henhold til artikel 36, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 575/2013, medregnes ikke.

290

12.2.2   (-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

Artikel 4, stk. 1, nr. 114), og artikel 45 i forordning (EU) nr. 575/2013.

Artikel 45, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013 tillader udligning af korte positioner i den samme underliggende eksponering, hvis løbetiden for den korte position er sammenfaldende med løbetiden for den lange position eller har en restløbetid på mindst ét år.

291

12.3.1   Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsen