EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1726

Kommissionens forordning (EU) 2016/1726 af 27. september 2016 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår carvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og valle (EØS-relevant tekst)

C/2016/6092

OJ L 261, 28.9.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1726/oj

28.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1726

af 27. september 2016

om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår carvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og valle

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev ikke fastsat specifikke maksimumsniveauer for carvon, diammoniumfosfat, Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 og valle. Standardværdien på 0,01 mg/kg, der er fastsat i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005, finder anvendelse, eftersom disse stoffer ikke var omfattet af bilag IV til samme forordning.

(2)

For så vidt angår carvon, konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) (2), at carvon (d-/l-carvon i forholdet mindst 100:1) optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(3)

Diammoniumfosfat godkendes som basisstof i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (3). Med henblik på Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/548 (4) mener Kommissionen, at det pågældende stof bør optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(4)

For så vidt angår Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 konkluderede autoriteten (5), at dette stof bør optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(5)

Valle godkendes som basisstof i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009. Med henblik på Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/560 (6) mener Kommissionen, at det pågældende stof bør optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 indsættes følgende registreringer i alfabetisk rækkefølge:

 

»carvon (*)

 

»diammoniumfosfat«

 

»Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02«

 

»valle«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. september 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2016. Statement on the assessment of the pesticide active substance carvone (d-/l-carvone at a ratio of at least 100:1) for inclusion in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(2):4405, 14 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4405.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/548 af 8. april 2016 om godkendelse af basisstoffet diammoniumfosfat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 95 af 9.4.2016, s. 1).

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substanceSaccharomyces cerevisiae LAS02. EFSA Journal 2015;13(12):4322, 29 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4322.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/560 af 11. april 2016 om godkendelse af basisstoffet valle, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 96 af 12.4.2016, s. 23).


Top