EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1719

Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (EØS-relevant tekst)

C/2016/5946

OJ L 259, 27.9.2016, p. 42–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1719/oj

27.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/42


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1719

af 26. september 2016

om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 (1), særlig artikel 18, stk. 3, litra b), og artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En hurtig gennemførelse af et fuldt fungerende og indbyrdes sammenkoblet indre marked for energi er afgørende for at opretholde energiforsyningssikkerheden, fremme konkurrenceevnen og sikre, at alle forbrugere kan købe energi til overkommelige priser. Et velfungerende indre marked for elektricitet bør give producenterne den nødvendige tilskyndelse til at investere i ny energiproduktion, herunder elektricitet fra vedvarende energikilder, idet der lægges særlig vægt på de mest isolerede medlemsstater og regioner på EU's energimarked. Et velfungerende marked bør også sikre forbrugerne passende foranstaltninger, der fremmer en mere effektiv energiudnyttelse, hvilket forudsætter en sikker energiforsyning.

(2)

Energiforsyningssikkerhed er af stor betydning for den offentlige sikkerhed og hænger derfor tæt sammen med et velfungerende indre marked for elektricitet og integrationen af de isolerede elektricitetsmarkeder i medlemsstaterne. Elektricitet kan kun bringes ud til EU-borgerne gennem nettet. Velfungerende elektricitetsmarkeder og, mere specifikt, net og andre elektricitetsforsyningsanlæg spiller en afgørende rolle for den offentlige sikkerhed, den økonomiske konkurrenceevne og EU-borgernes velfærd.

(3)

I forordning (EF) nr. 714/2009 fastsættes der ikke-diskriminerende regler om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og, mere specifikt, regler om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger på sammenkoblinger og transmissionssystemer, der har betydning for grænseoverskridende elektricitetsstrømme. Det er en forudsætning for et fuldt integreret elektricitetsmarked, at der udvikles effektive risikoafdækningsmuligheder for producenter, forbrugere og detailhandlende for at afhjælpe den fremtidige prisrisiko inden for det område, hvor de opererer, herunder harmonisering af de nuværende auktionsregler for langsigtet kapacitetstildeling.

(4)

Langsigtet beregning af kapaciteten for den kommende måned og det kommende år bør koordineres af transmissionssystemoperatørerne (i det følgende benævnt »TSO'erne«), som minimum på regionalt niveau, for at sikre at kapacitetsberegningen er pålidelig, og at den optimale kapacitet stilles til rådighed for markedet. Med henblik herpå skal TSO'erne udforme en fælles netmodel, hvor de indsamler alle de nødvendige data til brug for den langsigtede kapacitetsberegning og tager højde for de usikkerheder, der er forbundet med de langsigtede beregninger. Den koordinerede nettotransmissionskapacitetsmetode bør anvendes til at beregning og tildeling af grænseoverskridende langsigtet kapacitet. Den flowbaserede metode kan benyttes, hvis overførselskapaciteterne mellem budområder er gensidigt meget afhængige af hinanden, og hvis metoden er begrundet i hensynet til den økonomiske effektivitet.

(5)

Harmoniserede regler for tildeling af langsigtet overførselskapacitet kræver etablering og drift af en fælles tildelingsplatform på europæisk niveau. Denne centrale platform bør udvikles af alle TSO'erne for at lette tildelingen af langsigtede transmissionsrettigheder for markedsdeltagerne og skal give mulighed for overdragelse af langsigtede transmissionsrettigheder fra en godkendt markedsdeltager til en anden.

(6)

For at give mulighed for en gennemsigtig og ikke-diskriminerende tildeling af langsigtede transmissionsrettigheder skal den fælles tildelingsplatform offentliggøre alle relevante oplysninger om auktionen, inden den indledes. Nomineringsreglerne skal indeholde detaljerede oplysninger om nomineringsproceduren for fysiske transmissionsrettigheder, inklusive krav, tidsfrister, lukketider og berettigelse til udveksling mellem markedsdeltagerne.

(7)

Indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder skal have ret til levere deres langsigtede transmissionsrettigheder tilbage til TSO'erne med henblik på omfordeling ved en efterfølgende langsigtet kapacitetstildeling. Indehaverne kan modtage betaling for tilbagelevering af de langsigtede transmissionsrettigheder. Desuden skal markedsdeltagerne have ret til enten at overdrage eller erhverve allerede tildelte langsigtede transmissionsrettigheder. Markedsdeltagerne skal underrette TSO'erne om sådanne overdragelser eller køb og om modparterne, herunder de involverede markedsdeltagere og de respektive TSO'er.

(8)

Det er vigtigt, at de administrative byrder og omkostninger, der er forbundet med deltagelsen i den fælles tildelingsplatform, holdes inden for rimelige grænser, navnlig hvad angår harmoniseringen af de kontraktlige rammer med markedsdeltagerne.

(9)

I øjeblikket findes der flere forskellige tildelingsregler rundt om i EU, som er bestemmende for de kontraktlige ordninger for langsigtede transmissionsrettigheder. TSO'erne bør udvikle harmoniserede tildelingsregler for fysiske transmissionsrettigheder, finansielle transmissionsrettigheder — optioner (i det følgende benævnt FTR — optioner) og finansielle transmissionsrettigheder — forpligtelser (i det følgende benævnt FTR — forpligtelser) på EU-niveau.

(10)

Disse harmoniserede tildelingsregler skal som minimum indeholde en beskrivelse af tildelingsprocessen/-proceduren for langsigtede transmissionsrettigheder, herunder minimumskrav til deltagelse, økonomiske spørgsmål, produkttyper, der udbydes på eksplicitte auktioner, nomineringsregler, regler for indskrænkning og kompensation, regler for markedsdeltagere, hvis de overdrager deres langsigtede transmissionsrettigheder, princippet om »forbrug eller salg« (UIOSI), regler vedrørende force majeure og ansvar. I disse harmoniserede tildelingsregler bør man ligeledes skitsere de kontraktlige forpligtelser, som markedsdeltagerne skal overholde.

(11)

Med Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 (2) fastsættes der et tidspunkt for bindende day-ahead-kapacitet og en tilhørende kompensationsordning for langsigtede transmissionsrettigheder, der indskrænkes efter denne frist. Tilsvarende bør indehaverne af langsigtede transmissionsrettigheder, der indskrænkes forud for tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet, have godtgørelse eller kompensation af TSO'erne.

(12)

Der kan indføres lofter over kompensationen til indehavere, hvis langsigtede transmissionsrettigheder er blevet indskrænket inden tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet, under hensyntagen til likviditeten på de relevante markeder og markedsdeltagernes muligheder for at tilpasse deres positioner.

(13)

I henhold til artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (3) træffer Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (i det følgende benævnt »agenturet«) beslutning om fælles vilkår og betingelser for adgang og metodologier, hvis de kompetente nationale regulerende myndigheder ikke har kunnet nå til enighed om disse reguleringsmæssige spørgsmål.

(14)

Denne forordning er udarbejdet i tæt samarbejde med agenturet, det europæiske net af elektricitetstransmissionssystemoperatører (i det følgende benævnt »ENTSO for elektricitet«) og interesseparterne med henblik på at vedtage effektive, afbalancerede og forholdsmæssigt afpassede regler på en gennemsigtig måde, der giver mulighed for medbestemmelse. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 714/2009 hører Kommissionen agenturet, ENTSO for elektricitet og andre relevante interesseparter, inden der foreslås ændringer af nærværende forordning.

(15)

Nærværende forordning supplerer bilag I til forordning (EF) nr. 714/2009 i overensstemmelse med principperne i artikel 16 i samme forordning.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter detaljerede regler for tildeling af overførselskapacitet på forwardmarkederne, for indførelse af en fælles metodologi til fastsættelse af den langsigtede overførselskapacitet, for oprettelse af en fælles tildelingsplatform på europæisk niveau, der sikrer langsigtede transmissionsrettigheder, samt muligheden for at tilbagelevere langsigtede transmissionsrettigheder med henblik på langsigtet kapacitetstildeling på et senere tidspunkt eller overdrage langsigtede transmissionsrettigheder mellem markedsdeltagerne.

2.   Denne forordning gælder for alle transmissionssystemer og sammenkoblinger i Unionen med undtagelse af transmissionssystemer på øer, der ikke er forbundet med andre transmissionssystemer ved hjælp af sammenkoblinger.

3.   I medlemsstater, hvor der er mere end én TSO, gælder denne forordning for alle TSO'er i den pågældende medlemsstat. Hvis en TSO ikke udøver en funktion, der er relevant i henhold til en eller flere forpligtelser i denne forordning, kan medlemsstaterne bestemme, at ansvaret for at opfylde disse forpligtelser pålægges en eller flere forskellige specifikke TSO'er.

4.   Den fælles tildelingsplatform kan åbnes for markedsdeltagere og TSO'er, der opererer i Schweiz, på betingelse af at de vigtigste bestemmelser i Unionens lovgivning vedrørende elektricitetsmarkedet gennemføres i Schweiz' nationale ret, og at der foreligger en mellemstatslig aftale om samarbejde på elektricitetsområdet mellem Unionen og Schweiz.

5.   Forudsat at de i stk. 4 ovenfor omhandlede betingelser er opfyldt, træffer Kommissionen afgørelse om Schweiz' deltagelse i den fælles tildelingsplatform på grundlag af en udtalelse fra agenturet. De rettigheder og pligter, der gælder for TSO'er fra Schweiz, som tilslutter sig den fælles tildelingsplatform, skal være i overensstemmelse med de rettigheder og pligter, der gælder for TSO'er, som opererer i Unionen, for at sikre en velfungerende tildeling af langsigtede transmissionsrettigheder på EU-plan samt lige vilkår for alle interesseparter.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009, artikel 2 i forordning (EU) 2015/1222, artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2013 (4) og artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF (5) gælder også i denne forordning.

Derudover gælder følgende definitioner:

1)

»langsigtet kapacitetstildeling«: tildeling af langsigtet overførselskapacitet gennem en auktion forud for day-ahead-tidsrammen »langsigtet transmissionsrettighed«:

2)

en fysisk transmissionsrettighed, en finansiel transmissionsrettighed (option) (i det følgende benævnt »FTR — option«) eller en finansiel transmissionsrettighed (forpligtelse) (i det følgende benævnt »FTR — forpligtelse«), der er erhvervet ved den langsigtede kapacitetstildeling

3)

»tildelingsregler«: de regler for langsigtet kapacitetstildeling, der anvendes på den fælles tildelingsplatform

4)

»fælles tildelingsplatform«: europæisk platform oprettet af alle TSO'erne med henblik på tildeling af langsigtet kapacitet

5)

»auktion«: procedure, hvorved langsigtet overførselskapacitet udbydes og tildeles markedsdeltagere, der afgiver bud

6)

»forbrug eller salg« (UIOSI): princippet om, at den underliggende erhvervede og ikke-nominerede overførselskapacitet for fysiske transmissionsrettigheder automatisk stilles til rådighed for day-ahead-kapacitetstildeling, og om, at indehaveren af disse fysiske transmissionsrettigheder modtager godtgørelse fra TSO'erne.

7)

»nominering«: meddelelse fra en indehaver af fysiske transmissionsrettigheder og dennes modpart, eller en autoriseret tredjepart, til de respektive TSO'er om brugen af langsigtet overførselskapacitet

8)

»nomineringsregler«: regler vedrørende meddelelse fra indehaveren af fysiske transmissionsrettigheder og dennes modpart, eller en autoriseret tredjepart, til de respektive TSO'er om brugen af langsigtet overførselskapacitet

9)

»markedsspænd«: forskellen mellem de timebaserede day-ahead-priser for de to berørte budområder og for den respektive tidsenhed for markedet i en bestemt retning

10)

»kompensationsregler«: regler, der tilsiger, at hver enkelt TSO med ansvar for grænsen til et budområde, hvor langsigtede transmissionsrettigheder er blevet tildelt, kompenserer indehaverne af langsigtede transmissionsrettigheder for indskrænkning af de langsigtede transmissionsrettigheder.

Artikel 3

Mål for samarbejdet om langsigtet kapacitetstildeling

Denne forordning har til formål at:

a)

fremme effektiv, langsigtet handel med overførselskapacitet med langsigtede afdækningsmuligheder for overførselskapaciteten for markedsdeltagerne

b)

optimere beregningen og tildelingen af langsigtet overførselskapacitet

c)

sørge for ikke-diskriminerende adgang til langsigtet overførselskapacitet

d)

sikre at TSO'er, agenturet, regulerende myndigheder og markedsdeltagere får en fair og ikke-diskriminerende behandling

e)

sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig langsigtet kapacitetstildeling og prisdannelse respekteres

f)

sikre og forbedre gennemsigtigheden og pålideligheden af oplysningerne om langsigtet kapacitetstildeling

g)

bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen.

Artikel 4

Vedtagelse af vilkår, betingelser og metoder

1.   TSO'erne udarbejder de vilkår og betingelser eller metoder, der er fastlagt ved denne forordning, og fremsender dem til de kompetente regulerende myndigheder til godkendelse inden for de i denne forordning fastsatte frister. Hvis et forslag til vilkår og betingelser eller metoder, der følger af denne forordning, skal udarbejdes og aftales mellem flere TSO'er, samarbejder de deltagende TSO'er tæt herom. Med bistand fra ENTSO for elektricitet informerer TSO'er regelmæssigt de kompetente regulerende myndigheder og agenturet om fremskridtene med udarbejdelsen af disse vilkår og betingelser eller metoder.

2.   TSO'er, der træffer afgørelse om forslag til vilkår og betingelser eller metoder, jf. artikel 4, stk. 6, træffer deres afgørelse ved kvalificeret flertal, hvis de ikke kan nå til enighed. Et kvalificeret flertal for forslag, jf. artikel 4, stk. 6, kræver således et flertal af:

a)

TSO'er, der repræsenterer mindst 55 % af medlemsstaterne, og

b)

TSO'er, der repræsenterer medlemsstater med tilsammen mindst 65 % af Unionens befolkning.

Såfremt der ikke opnås et blokerende mindretal for så vidt angår afgørelser i henhold til artikel 4, stk. 6, som i givet fald skal bestå af TSO'er, der repræsenterer mindst fire medlemsstater, anses det kvalificerede flertal for opnået.

Medlemsstaterne tildeles én stemme hver for så vidt angår TSO-afgørelser i henhold til artikel 4, stk. 6. Hvis der er mere end én TSO i en medlemsstat, fordeler medlemsstaten stemmerettighederne mellem TSO'erne.

3.   TSO'er, der skal træffe afgørelse om forslag til vilkår og betingelser eller metoder i henhold til artikel 4, stk. 7, træffer deres afgørelse ved kvalificeret flertal, hvis de ikke kan nå til enighed, og hvis de berørte regioner består af mere end fem medlemsstater. Et kvalificeret flertal for forslag, jf. artikel 4, stk. 7, kræver således et flertal af:

a)

TSO'er, der repræsenterer mindst 72 % af de berørte medlemsstater, og

b)

TSO'er, der repræsenterer medlemsstater med tilsammen mindst 65 % af den berørte regions befolkning.

Såfremt der ikke opnås et blokerende mindretal for så vidt angår afgørelser i henhold til artikel 4, stk. 7, som i givet fald skal bestå af mindst et antal TSO'er, der repræsenterer mindst 35 % af befolkningen i de deltagende medlemsstater og mindst én yderligere berørt medlemsstat, anses det kvalificerede flertal for opnået.

TSO'er, der træffer afgørelse om forslag til vilkår, betingelser og metoder, jf. artikel 4, stk. 7, der vedrører regioner bestående af højst fem medlemsstater, træffer deres afgørelse ved enstemmighed.

Medlemsstaterne tildeles én stemme hver for så vidt angår TSO-afgørelser i henhold til artikel 4, stk. 7. Hvis der er mere end én TSO i en medlemsstat, fordeler medlemsstaterne stemmerettighederne mellem TSO'erne.

4.   Hvis TSO'erne ikke fremlægger et forslag vedrørende vilkår og betingelser eller metoder til de nationale regulerende myndigheder, inden de i denne forordning fastsatte frister, fremsender de i stedet de relevante udkast til vilkår og betingelser eller metoder til de nationale regulerende myndigheder og agenturet og redegør for, hvorfor der ikke kan nås til enighed. Agenturet underretter Kommissionen og undersøger i samarbejde med de kompetente regulerende myndigheder og på Kommissionens anmodning årsagerne til den manglende fremlæggelse af forslag og underretter Kommissionen herom. Kommissionen træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at de krævede vilkår, betingelser og metoder kan vedtages senest fire måneder efter modtagelse af agenturets underretninger.

5.   De enkelte regulerende myndigheder er ansvarlige for godkendelsen af de vilkår og betingelser eller metoder, der er omhandlet i stk. 6 og 7.

6.   Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende myndigheder:

a)

metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug, jf. artikel 17

b)

metoden vedrørende den fælles netmodel, jf. artikel 18

c)

kravene til den fælles tildelingsplatform, jf. artikel 49

d)

de harmoniserede tildelingsregler, jf. artikel 51

e)

metoden vedrørende fordeling af flaskehalsindtægter, jf. artikel 57.

f)

metoden vedrørende fordelingen af udgifter til oprettelse, udvikling og drift af den fælles tildelingsplatform, jf. artikel 59

g)

metoden vedrørende deling af påløbne udgifter til sikring af bindende kapacitet og godtgørelse for langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 61.

7.   Forslagene til følgende vilkår, betingelser og metoder godkendes af alle regulerende myndigheder i den berørte region:

a)

metoden vedrørende kapacitetsberegning, jf. artikel 10

b)

metoden vedrørende opdeling af overførselskapacitet, jf. artikel 16

c)

den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 31

d)

fastlæggelsen af alternative procedurer, jf. artikel 42

e)

de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler, jf. artikel 52, inkl. de regionale kompensationsregler, jf. artikel 55.

8.   Forslaget til vilkår, betingelser og metoder skal omfatte et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af deres forventede betydning for målene i denne forordning. Forslag til vilkår, betingelser og metoder, der skal godkendes af flere eller alle regulerende myndigheder, fremlægges for agenturet, samtidig med at de fremlægges for de regulerende myndigheder. På anmodning fra de kompetente regulerende myndigheder afgiver agenturet inden for tre måneder en udtalelse om forslagene til vilkår, betingelser og metoder.

9.   Hvor godkendelsen af vilkår og betingelser eller metoder kræver, at mere end én regulerende myndighed træffer en afgørelse, rådfører de kompetente regulerende myndigheder sig med hinanden og koordinerer og samarbejder med henblik på at nå til enighed. Hvor det er relevant, tager de kompetente regulerende myndigheder agenturets udtalelse i betragtning. De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår og betingelser eller metoder, jf. stk. 6 og 7, senest seks måneder efter at de, eller i givet fald den sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår og betingelser eller metoder.

10.   Hvis de regulerende myndigheder ikke har kunnet nå til enighed inden udløbet af den i stk. 9 omhandlede frist, eller de i fællesskab anmoder herom, vedtager agenturet inden for seks måneder en afgørelse om de fremlagte forslag til vilkår og betingelser eller metoder, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 713/2009.

11.   Hvis en eller flere regulerende myndigheder anmoder om en ændring for at kunne godkende de vilkår og betingelser eller metoder, der er stillet forslag om i henhold til stk. 6 og 7, fremlægger de relevante TSO'er senest to måneder efter de regulerende myndigheders anmodning et ændret forslag til vilkår og betingelser eller metoder til godkendelse. De kompetente regulerende myndigheder træffer afgørelse om de ændrede vilkår, betingelser og metoder senest to måneder efter fremlæggelsen. Hvis de kompetente regulerende myndigheder ikke har kunnet nå til enighed om de i stk. 6 og 7 omhandlede vilkår og betingelser eller metoder inden fristen på to måneder, eller de i fællesskab anmoder herom, vedtager agenturet inden for seks måneder en afgørelse om de ændrede vilkår og betingelser eller metoder, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 713/2009. Hvis de relevante TSO'er ikke fremlægger et ændret forslag til vilkår, betingelser og metoder finder proceduren i stk. 4 anvendelse.

12.   TSO'er, der er ansvarlige for at udarbejde et forslag til vilkår og betingelser eller metoder, eller regulerende myndigheder, der er ansvarlige for at vedtage disse, jf. stk. 6 og 7, kan anmode om en ændring af disse vilkår og betingelser eller metoder.

Forslagene om ændring af vilkår, betingelser og metoder sendes i høring i overensstemmelse med proceduren i artikel 6 og godkendes i overensstemmelse med proceduren i nærværende artikel.

13.   De TSO'er, der er ansvarlige for at fastlægge de i denne forordning omhandlede vilkår, betingelser og metoder, offentliggør dem på internettet, når de kompetente regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis en sådan godkendelse ikke er påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplysninger anses som værende fortrolige i henhold til artikel 7.

Artikel 5

Inddragelse af interesserede parter

I tæt samarbejde med ENTSO for elektricitet arrangerer agenturet, at interesseparterne inddrages i forhold til den langsigtede kapacitetstildeling og andre aspekter af gennemførelsen af denne forordning. Dette omfatter regelmæssige møder med interesseparterne med henblik på at identificere problemer og foreslå forbedringer, navnlig vedrørende driften og udviklingen af den langsigtede kapacitetstildeling, herunder harmonisering af auktionsreglerne. Dette erstatter imidlertid ikke de i artikel 6 omhandlede høringer af interesseparterne.

Artikel 6

Høringer

1.   TSO'er, der er ansvarlige for at fremlægge forslag til vilkår, betingelser og metoder eller ændringer heraf i henhold til denne forordning, hører interesseparterne, herunder de relevante myndigheder i hver medlemsstat, om udkastene til forslag til vilkår, betingelser og metoder i de tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat i denne forordning. Høringen løber over en periode på mindst en måned.

2.   Forslag, der fremlægges af TSO'er på EU-plan, offentliggøres og sendes i høring på EU-plan. Forslag, der fremlægges af TSO'er på regionalt plan, sendes som minimum i høring på regionalt plan. Parter, der fremlægger forslag på bilateralt eller multilateralt plan hører som minimum de berørte medlemsstater.

3.   De enheder, der er ansvarlige for forslaget til vilkår, betingelser og metoder, tager behørigt hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbindelse med de høringer, der gennemføres i henhold til stk. 1, inden forslaget fremsendes til godkendelse hos myndighederne, hvis dette kræves i henhold til artikel 4, eller inden offentliggørelse af forslaget i alle andre tilfælde. I alle tilfælde udarbejdes en klar og holdbar begrundelse for at indarbejde eller ikke indarbejde synspunkterne fra høringerne i forslaget, som offentliggøres inden for rimelig tid inden eller samtidig med offentliggørelsen af forslaget til vilkår og betingelser eller metoder.

Artikel 7

Tavshedspligt

1.   Enhver fortrolig oplysning, der modtages, udveksles eller videregives i medfør af denne forordning, er underlagt de vilkår om tavshedspligt, der er fastsat i stk. 2-4.

2.   Tavshedspligten gælder alle personer, der er omfattet af bestemmelserne i denne forordning.

3.   Fortrolige oplysninger, som de i stk. 2 omhandlede personer modtager i forbindelse med deres hverv, må ikke videregives til andre personer eller myndigheder, uden at dette berører tilfælde, der er omfattet af national lovgivning, andre bestemmelser i denne forordning eller anden relevant EU-lovgivning.

4.   Uden at dette berører tilfælde, der er omfattet af national lovgivning eller EU-lovgivningen, anvender de regulerende myndigheder, organer eller personer, som modtager fortrolige oplysninger i medfør af denne forordning, udelukkende disse oplysninger i forbindelse med udøvelsen af deres funktioner i henhold til denne forordning.

AFSNIT II

KRAV TIL VILKÅR, BETINGELSER OG METODER

KAPITEL 1

Beregning af langsigtet kapacitet

Afsnit 1

Generelle krav

Artikel 8

Kapacitetsberegningsregioner

For så vidt angår gennemførelse af denne forordning gælder de kapacitetsberegningsregioner, der fastlægges i henhold til artikel 15 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 9

Tidsrammer for kapacitetsberegningen

Alle TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion sikrer, at den langsigtede overførselskapacitet beregnes for hver langsigtet kapacitetstildeling og som minimum på årlig og månedlig basis.

Afsnit 2

Kapacitetsberegningsmetode

Artikel 10

Kapacitetsberegningsmetode

1.   Senest seks måneder efter godkendelsen af den fælles, koordinerede kapacitetsberegningsmetode, jf. artikel 9, stk. 7, i forordning (EU) 2015/1222, indsender alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion et forslag til en fælles langsigtet kapacitetsberegningsmetode for den respektive region. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6.

2.   I forbindelse med den langsigtede kapacitetsberegning anvendes som fælles kapacitetsberegningsmetode enten en koordineret nettotransmissionskapacitetsmetode eller en flowbaseret metode.

3.   Kapacitetsberegningsmetoden skal være forenelig med den kapacitetsberegningsmetode, der er fastlagt for day-ahead- og intraday-tidsrammen, jf. artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2015/1222.

4.   Der tages højde for usikkerheden ved tidsrammerne for den langsigtede kapacitetsberegning, idet man anvender:

a)

en sikkerhedsanalyse baseret på flere scenarioer og med anvendelse af input fra kapacitetsberegningen, den i artikel 21, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2015/1222 omhandlede kapacitetsberegningsmetode og valideringen af overførselskapacitet som omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2015/1222, eller

b)

en statistisk metode baseret på historisk overførselskapacitet for day-ahead- eller intraday-tidsrammen, hvis det kan påvises, at denne metode kan:

i)

øge effektiviteten af kapacitetsberegningsmetoden

ii)

sikre bedre hensyntagen til usikkerhederne ved beregning af langsigtet overførselskapacitet end sikkerhedsanalysen, jf. stk. 4, litra a)

iii)

øge den økonomiske effektivitet med samme grad af systemsikkerhed.

5.   Alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion kan i fællesskab benytte den flowbaserede metode til kapacitetsberegning for de langsigtede tidsrammer på følgende betingelser:

a)

den flowbaserede metode fører til øget økonomisk effektivitet i en kapacitetsberegningsregion med samme grad af systemsikkerhed

b)

gennemsigtigheden og nøjagtigheden af de flowbaserede resultater er blevet bekræftet i kapacitetsberegningsregionen

c)

TSO'erne giver markedsdeltagerne seks måneder til at tilpasse deres processer.

6.   Når man benytter en sikkerhedsanalyse baseret på flere scenarioer til at udvikle kapacitetsberegningsmetoden i en kapacitetsberegningsregion, finder kravene om input til kapacitetsberegningen, kapacitetsberegningsmetoden og valideringen af overførselskapaciteten anvendelse, jf. artikel 21 i forordning (EU) 2015/1222 undtaget artikel 21, stk. 1, litra a), nr. iv), såfremt det er relevant.

7.   Ved udviklingen af kapacitetsberegningsmetoden tages der hensyn til kravene om alternative procedurer og kravet i artikel 21, stk. 3, i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 11

Metode til fastsættelse af sikkerhedsmargenen

Forslaget til en fælles kapacitetsberegningsmetode skal omfatte en metode til fastsættelse af sikkerhedsmargenen, der opfylder kravene i artikel 22 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 12

Metoder vedrørende driftsmæssige sikkerhedsgrænser og driftsforstyrrelser

Forslaget til en fælles kapacitetsberegningsmetode skal omfatte metoder vedrørende driftsmæssige sikkerhedsgrænser og driftsforstyrrelser, der opfylder kravene i artikel 23, stk. 1 og 2, i (EU) 2015/1222.

Artikel 13

Metode vedrørende produktionsforskydningsnøgler

Forslaget til en fælles kapacitetsberegningsmetode skal indeholde en metode vedrørende produktionsforskydningsnøgler, der opfylder kravene i artikel 24 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 14

Metode til fastsættelse af afhjælpende tiltag

Hvis der tages hensyn til afhjælpende tiltag ved den langsigtede kapacitetsberegning, sikrer hver TSO, at disse teknisk set er til rådighed under realtidsdrift og opfylder kravene i artikel 25 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 15

Metode til validering af overførselskapacitet

Forslaget til en fælles kapacitetsberegningsmetode skal omfatte en metode til validering af overførselskapacitet, der opfylder kravene i artikel 26 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 16

Metode til opdeling af langsigtet overførselskapacitet

1.   Senest ved indsendelsen af kapacitetsberegningsmetoden, jf. artikel 10, udarbejder TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion i fællesskab et forslag til en metode til koordineret opdeling af langsigtet overførselskapacitet mellem forskellige langsigtede tidsrammer i den respektive region. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6.

2.   Metoden til opdeling af langsigtet overførselskapacitet skal opfylde følgende betingelser:

a)

den skal opfylde markedsdeltagernes behov for afdækning

b)

den skal være konsekvent i forhold til kapacitetsberegningsmetoden

c)

den må ikke føre til indskrænkning af konkurrencen, navnlig med hensyn til adgangen til langsigtede transmissionsrettigheder.

Afsnit 3

Fælles netmodel

Artikel 17

Metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug

1.   Senest seks måneder efter godkendelsen af metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug for day-ahead- og intraday-tidsrammen, jf. artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) 2015/1222, udarbejder alle TSO'er i fællesskab et forslag til en fælles metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug med henblik på fremsendelse af de data om produktion og forbrug, der er nødvendige for udarbejdelse af den fælles netmodel for langsigtede tidsrammer. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Metoden skal tage hensyn til og supplere den metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug, der er fastlagt i artikel 16 i forordning (EU) 2015/1222.

2.   Forslaget til metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug skal opfylde kravene i artikel 16 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 18

Metoden vedrørende den fælles netmodel

1.   Senest seks måneder efter godkendelsen af metoden vedrørende den fælles netmodel for day-ahead- og intraday-tidsrammen, jf. artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) 2015/1222, udvikler alle TSO'er i fællesskab et forslag til en metode for den fælles netmodel for langsigtede tidsrammer. Metoden sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6.

2.   Metoden vedrørende den fælles netmodel skal tage hensyn til og supplere den metode vedrørende en fælles netmodel, der er udviklet i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EU) 2015/1222. Metoden skal gøre det muligt at etablere en fælles netmodel for tidsrammerne for langsigtet kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregioner, hvor man benytter en sikkerhedsanalyse, der er baseret på flere scenarioer, jf. artikel 10.

3.   Metoden vedrørende den fælles netmodel skal opfylde kravene i artikel 17 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 19

Scenarioer

1.   Alle TSO'erne i kapacitetsberegningsregioner, hvor man benytter en sikkerhedsanalyse baseret på flere scenarioer, jf. artikel 10, udarbejder i fællesskab et sæt af fælles scenarioer, der skal anvendes i den fælles netmodel for hver af tidsrammerne for langsigtet kapacitetsberegning.

2.   Forslaget til det fælles sæt af scenarioer skal opfylde de relevante krav i artikel 18 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 20

Den individuelle netmodel

Ved udarbejdelse af forslaget til en individuel netmodel vedrørende en tidsramme for langsigtet kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregioner, hvor man anvender en sikkerhedsanalyse baseret på flere scenarioer, jf. artikel 10, skal hver TSO opfylde kravene i artikel 19 i forordning (EU) 2015/1222.

Afsnit 4

Kapacitetsberegningsprocessen

Artikel 21

Almindelige bestemmelser

1.   Processen for sammenlægning af de individuelle netmodeller, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 27 i forordning (EU) 2015/1222, finder anvendelse ved sammenlægning af de individuelle netmodeller til en fælles netmodel for hver af de langsigtede tidsrammer. Senest seks måneder efter godkendelsen af metoden vedrørende fremsendelse af data om langsigtet produktion og forbrug, jf. artikel 17, og metoden vedrørende den fælles netmodel på lang sigt, jf. artikel 18, udvikler alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion i fællesskab operationelle regler for langsigtede tidsrammer for kapacitetsberegning, der supplerer reglerne for sammenlægningen af de individuelle netmodeller, jf. artikel 27 i forordning (EU) 2015/1222.

2.   De ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning, jf. artikel 27 i forordning (EU) 2015/1222, beregner den langsigtede overførselskapacitet for deres kapacitetsberegningsregion. Med henblik herpå udarbejder alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion senest seks måneder efter godkendelsen af den langsigtede kapacitetsberegningsmetode, jf. artikel 10, i fællesskab operationelle regler for tidsrammer for langsigtet kapacitetsberegning, der supplerer regler, som de ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning skal opfylde i deres arbejde, jf. artikel 27 i forordning (EU) 2015/1222.

3.   De relevante krav i artikel 27 i forordning (EU) 2015/1222 finder anvendelse på tidsrammerne for langsigtet kapacitetsberegning.

Artikel 22

Udarbejdelse af en fælles netmodel

Processen og kravene i artikel 28 i forordning (EU) 2015/1222 om oprettelse af en fælles netmodel finder anvendelse ved udarbejdelsen af den fælles netmodel for tidsrammerne for langsigtet kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregioner, når sikkerhedsanalysen er baseret på flere scenarioer, jf. artikel 10, anvendes.

Artikel 23

Regionale beregninger af langsigtet overførselskapacitet

1.   Når TSO'erne anvender den statistiske metode, jf. artikel 10, skal processen for beregningen af langsigtet overførselskapacitet som minimum omfatte:

a)

et udvalg af historiske day-ahead- eller intraday-data for overførselskapacitet fra en enkelt periode eller et antal perioder og opstiller disse data på en varighedskurve

b)

en kapacitetsberegning svarende til risikoniveauet for det udvalgte datasæt

c)

en beregning af den langsigtede overførselskapacitet, der skal tilbydes til langsigtet kapacitetstildeling, under hensyntagen til en margen, der afspejler forskellen mellem historiske værdier for overførselskapacitet og prognoseværdier for langsigtet overførselskapacitet

d)

fælles regler for at tage hensyn til tilgængelige oplysninger om planlagte afbrydelser, ny infrastruktur og forbrugsmønsteret for tidsrammerne for den langsigtede kapacitetsberegning.

2.   Når TSO'erne anvender en sikkerhedsanalyse, der er baseret på flere scenarioer, jf. artikel 10, finder kravene i artikel 29 i forordning (EU) 2015/1222, med undtagelse af artikel 29, stk. 4, hvis det er relevant, anvendelse på tidsrammerne for langsigtet kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregioner.

3.   Hver ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning opdeler den beregnede langsigtede overførselskapacitet for hver langsigtet kapacitetstildeling ved hjælp af metoden til opdeling af overførselskapacitet, jf. artikel 16.

4.   Hver ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning fremsender den beregnede langsigtede overførselskapacitet og opdelingen af den langsigtede overførselskapacitet til validering hos de enkelte TSO'er i den relevante kapacitetsberegningsregion, jf. artikel 24.

Artikel 24

Validering og levering af overførselskapacitet og opdeling af overførselskapacitet

1.   Hver TSO validerer resultaterne af beregningen af langsigtet overførselskapacitet ved grænserne til sit budområde eller for kritiske netkomponenter for hver af tidsrammerne for langsigtet kapacitetsberegning, jf. artikel 15.

2.   Hver TSO validerer resultaterne af beregningen af opdelingen af langsigtet overførselskapacitet ved grænserne til sit budområde eller for kritiske netkomponenter, jf. artikel 16.

3.   Hver TSO sender sin kapacitetsvalidering og den validerede opdeling af denne kapacitet for hver langsigtet kapacitetstildeling til den relevante ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning og til de andre TSO'er i de pågældende kapacitetsberegningsregioner.

4.   Hver ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning fremsender en valideret opdeling af langsigtet overførselskapacitet med henblik på gennemførelsen af den langsigtede kapacitetstildeling, jf. artikel 29.

5.   TSO'erne fremsender efter anmodning en rapport til deres regulerende myndigheder med en beskrivelse af, hvordan de er nået frem til værdien af den langsigtede overførselskapacitet for en bestemt tidsramme for langsigtet kapacitetsberegning.

Artikel 25

Koordineret indskrænkning af overførselskapacitet

1.   TSO'erne koordinerer indskrænkninger af allerede tildelt langsigtet overførselskapacitet, hvis indskrænkningerne vedrører en tidsramme, der ligger mere end 48 timer forud for påbegyndelsen af leveringsdøgnet. I tilfælde af indskrænkning af langsigtede transmissionsrettigheder, herunder nomineringer vedrørende sådanne rettigheder, anvender TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion senest 48 timer forud for påbegyndelsen af leveringsdøgnet day-ahead- og intraday-kapacitetsberegningsprocessen, jf. artikel 29 i forordning (EU) 2015/1222.

2.   Hvis en TSO har behov for at indskrænke allerede tildelt langsigtet overførselskapacitet, indsender denne en anmodning til den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning om iværksættelse af den koordinerede beregning af nødvendige indskrænkninger af langsigtet overførselskapacitet for kapacitetsberegningsregionen. TSO'en underbygger sin anmodning med alle relevante oplysninger.

3.   Den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning fremsender den ajourførte overførselskapacitet for de relevante TSO'er med henblik på validering.

4.   Hver TSO validerer den ajourførte overførselskapacitet ved grænserne til sit budområde eller for kritiske netkomponenter, jf. artikel 24.

5.   Den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning fremsender den validerede, ajourførte overførselskapacitet til de relevante TSO'er og den fælles tildelingsplatform med henblik på gennemførelse af indskrænkningen, jf. artikel 53.

Afsnit 5

Rapport hvert andet år om kapacitetsberegningen

Artikel 26

Rapport hvert andet år om kapacitetsberegningen og -tildelingen

1.   Senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder ENTSO for elektricitet en rapport om beregningen og tildelingen af den langsigtede kapacitet og fremlægger den for agenturet.

2.   På agenturets anmodning udarbejder ENTSO for elektricitet efterfølgende hvert andet år en rapport om beregningen og tildelingen af den langsigtede kapacitet. Denne rapport skal i givet fald forelægges agenturet sammen med den rapport om kapacitetsberegning og -tildeling, der udarbejdes hvert andet år, jf. artikel 31 i forordning (EU) 2015/1222.

3.   Rapporten om kapacitetsberegningen og -tildelingen omfatter mindst følgende for hvert budområde, hver budområdegrænse og hver kapacitetsberegningsregion:

a)

den anvendte kapacitetsberegningsmetode

b)

statistiske indikatorer for sikkerhedsmargener

c)

statistiske indikatorer for overførselskapacitet, herunder i givet fald for hver tidsramme for kapacitetsberegningen

d)

kvalitetsindikatorer for de data, der anvendes ved kapacitetsberegningen

e)

i givet fald forslag til foranstaltninger, der kan forbedre kapacitetsberegningen

f)

anbefalinger vedrørende den videre udvikling af langsigtet kapacitetsberegning, herunder yderligere harmonisering af metoder, processer og forvaltning.

4.   Efter at have hørt agenturet bliver TSO'erne i fællesskab enige om rapportens statistiske indikatorer og kvalitetsindikatorer. Agenturet kan anmode om en ændring af disse indikatorer, inden TSO'erne når til enighed om dem, eller efter at de er taget i anvendelse.

5.   Agenturet træffer afgørelse om at offentliggøre hele eller dele af rapporten.

KAPITEL 2

Budområder

Artikel 27

Almindelige bestemmelser

1.   Budområderne for day-ahead- og intraday-handel finder anvendelse på langsigtet kapacitetsberegning og -tildeling.

2.   Hvis budområdegrænse ikke længere findes, har indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder ved denne budområdegrænse ret til godtgørelse fra de berørte TSO'er baseret på den oprindelige pris på de langsigtede transmissionsrettigheder.

KAPITEL 3

Langsigtet kapacitetstildeling

Afsnit 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 28

Almindelige bestemmelser

Tildelingen af den langsigtede kapacitet finder sted, således at man:

a)

anvender princippet om marginalpriser til at opnå resultater for hver af budområdernes grænser, anvendelsesretning og tidsenhed for markedet

b)

ikke tildeler mere end den udbudte langsigtede overførselskapacitet, jf. artikel 39

c)

kan gentage tildelingen.

Artikel 29

Input og resultater

1.   Den fælles tildelingsplatform benytter følgende input til fastsættelse af tildelingen af langsigtet kapacitet i overensstemmelse med stk. 2:

a)

valideret opdeling af langsigtet overførselskapacitet, som er indsendt af hver ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning, og kapacitet i forbindelse med tilbageleverede langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 43

b)

bud afgivet af markedsdeltagerne.

2.   For hver tildeling af langsigtet kapacitet fastlægger den fælles tildelingsplatform samtidig som minimum følgende resultater for hver budområdegrænse, anvendelsesretning og tidsenhed for markedet:

a)

mængden af tildelte langsigtede transmissionsrettigheder udtrykt i MW

b)

prisen på langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 40

c)

effektueringsstatus for buddene.

3.   Den fælles tildelingsplatform sikrer, at auktionsresultaterne er nøjagtige.

4.   Hver TSO sikrer, at auktionsresultaterne er i overensstemmelse med de input, der indsendes til den fælles tildelingsplatform i overensstemmelse med stk. 1.

Afsnit 2

Muligheder for risikoafdækning ved områdeoverskridende overførsel

Artikel 30

Beslutning vedrørende muligheder for områdeoverskridende risikoafdækning

1.   TSO'er ved grænsen til et budområde udsteder langsigtede transmissionsrettigheder, medmindre de kompetente regulerende myndigheder i kapacitetsberegningsregionen har truffet koordinerede beslutninger om ikke at udstede langsigtede transmissionsrettigheder ved grænserne til budområdet. Med henblik på vedtagelsen af beslutninger hører de kompetente regulerende myndigheder ved grænsen til budområdet de regulerende myndigheder i kapacitetsberegningsregionen og tager deres udtalelser i betragtning.

2.   Hvis der ikke forefindes langsigtede transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde på tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttrædelse, træffer de kompetente regulerende myndigheder ved grænsen til budområdet koordinerede afgørelser om indførelse af langsigtede transmissionsrettigheder senest seks måneder efter nærværende forordnings ikrafttrædelse.

3.   Afgørelser i henhold til stk. 1 og 2 er baseret på en vurdering, hvori man konstaterer, hvorvidt forwardmarkedet for elektricitet rummer tilstrækkelige afdækningsmuligheder i de berørte budområder. Vurderingen skal foretages koordineret af de kompetente regulerende myndigheder ved grænsen til budområdet og skal som minimum omfatte:

a)

høring af markedsdeltagerne om deres behov for områdeoverskridende risikoafdækningsmuligheder ved grænserne for det berørte budområde

b)

en evaluering.

4.   Ved den i stk. 3, litra b), omhandlede evaluering undersøger man engroselektricitetsmarkedets funktion, og denne skal være baseret på gennemsigtige kriterier, der som minimum omfatter:

a)

en analyse af, hvorvidt de produkter eller den kombination af produkter, der udbydes på forwardmarkeder, udgør afdækning mod volatiliteten i day-ahead-prisen i det berørte budområde. Et sådant produkt eller en sådan kombination af produkter betragtes som hensigtsmæssig afdækning af risikoen for ændringer i day-ahead-prisen i det berørte budområde, når der er tale om en tilstrækkelig korrelation mellem day-ahead-prisen i det berørte budområde og den underliggende pris, som produktet eller kombinationen af produkter afregnes til

b)

en analyse af, hvorvidt produkterne eller kombinationen af produkter, der udbydes på forwardmarkeder, er omkostningseffektive. Til dette formål skal følgende kriterier som minimum vurderes:

i)

handelshorisont

ii)

købs-salgs-spænd

iii)

handlede mængder i forhold til det fysiske forbrug

iv)

åbne kontrakter i forhold til det fysiske forbrug.

5.   Hvis den i stk. 3 omhandlede vurdering viser, at der er utilstrækkelige afdækningsmuligheder i et eller flere budområder, anmoder de kompetente regulerende myndigheder de relevante TSO'er om at:

a)

udstede langsigtede transmissionsrettigheder eller

b)

sikre, at der er andre langsigtede afdækningsprodukter vedrørende overførselskapacitet til rådighed til at understøtte engroselektricitetsmarkedernes funktion.

6.   Hvis de kompetente regulerende myndigheder vælger at udstede en anmodning som omhandlet i stk. 5, litra b), udarbejder de relevante TSO'er de nødvendige ordninger og fremsender dem til de kompetente regulerende myndigheder med henblik på godkendelse senest seks måneder efter anmodningen fra de kompetente regulerende myndigheder. Disse nødvendige ordninger gennemføres senest seks måneder efter de kompetente regulerende myndigheders godkendelse. De kompetente regulerende myndigheder kan på anmodning af den relevante TSO forlænge gennemførelsesfristen med op til seks måneder.

7.   Når de regulerende myndigheder beslutter, at de respektive TSO'er ikke skal udstede langsigtede transmissionsrettigheder, eller at de respektive TSO'er skal stille andre langsigtede afdækningsprodukter til rådighed, finder artikel 16, 28, 29, 31-57, 59 og 61, ikke anvendelse på TSO'er ved grænserne for budområderne.

8.   Efter fælles anmodning fra TSO'erne ved grænsen til et budområde eller på deres eget initiativ og mindst hvert fjerde år udfører de kompetente regulerende myndigheder ved grænsen til budområdet i samarbejde med agenturet en vurdering i henhold til stk. 3-5.

Artikel 31

Regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder

1.   Tildelingsplatformen tildeler langsigtet overførselskapacitet til markedsdeltagerne i form af fysiske transmissionsrettigheder i henhold til »forbrug eller salg«-princippet (UIOSI) eller i form af FTR — optioner eller FTR — forpligtelser.

2.   Alle TSO'er, der udsteder langsigtede transmissionsrettigheder, udbyder langsigtet overførselskapacitet til markedsdeltagere som minimum årligt og månedligt igennem den fælles tildelingsplatform. Alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion kan i fællesskab foreslå at udbyde langsigtet overførselskapacitet i yderligere perioder.

3.   Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion, hvor langsigtede transmissionsrettigheder forefindes, i fællesskab et forslag til den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, der skal udstedes ved alle grænser til budområdet inden for kapacitetsberegningsregionen.

Senest seks måneder efter de koordinerede beslutninger, der er truffet af de regulerende myndigheder ved grænsen til budområdet om anvendelse af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 30, stk. 2, udarbejder TSO'erne i den berørte kapacitetsberegningsregion, i fællesskab et forslag til den regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder, der skal udstedes ved alle grænser til budområdet inden for den berørte kapacitetsberegningsregion.

Regulerende myndigheder i medlemsstater, hvor den nuværende regionale udformning af langsigtede transmissionsrettigheder er en del af en områdeoverskridende TSO-belastningsomfordelingsordning, der skal sikre, at driften forbliver inden for de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, kan beslutte at bevare fysiske langsigtede transmissionsrettigheder på sin grænse til budområdet.

4.   De i stk. 3 omhandlede forslag skal indeholde en tidsplan for gennemførelsen og som minimum en beskrivelse af følgende elementer, der specificeres i tildelingsreglerne:

a)

typen af langsigtede transmissionsrettigheder

b)

tidsrammer for langsigtet kapacitetstildeling

c)

produktets form (basisbelastning, spidsbelastning, belastning i andre perioder)

d)

de budområdegrænser, der vil være dækket.

5.   Forslagene sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Inden forslaget til langsigtede transmissionsrettigheder udsendes, gennemgår hver TSO resultatet af høringen grundigt.

6.   Tildeling af fysiske transmissionsrettigheder og FTR — optioner samtidig ved samme budområdegrænse er ikke tilladt. Tildeling af fysiske transmissionsrettigheder og FTR — forpligtelser samtidig ved samme budområdegrænse er ikke tilladt.

7.   En revision af langsigtede transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde kan iværksættes af:

a)

alle regulerende myndigheder ved budområdegrænsen på eget initiativ eller

b)

alle regulerende myndigheder ved budområdegrænsen i henhold til en anbefaling fra agenturet eller en fælles anmodning fra alle TSO'er ved grænserne for det berørte budområde.

8.   Alle TSO'er i hver kapacitetsberegningsregion er ansvarlige for at foretage den i stk. 9 omhandlede revision.

9.   Hver TSO, der er involveret i revisionen af langsigtede transmissionsrettigheder:

a)

vurderer de udbudte langsigtede transmissionsrettigheder under hensyntagen til de i stk. 4 omhandlede karakteristika

b)

foreslår om nødvendigt alternative langsigtede transmissionsrettigheder under hensyntagen til resultatet af vurderingen i litra a)

c)

gennemfører en høringsprocedure i overensstemmelse med artikel 6 vedrørende:

i)

resultaterne af vurderingen af de udbudte langsigtede transmissionsrettigheder

ii)

i givet fald forslaget til alternative langsigtede transmissionsrettigheder.

10.   Efter den i stk. 9, litra c), omhandlede høring og senest tre måneder efter udstedelsen af beslutningen om at iværksætte en revision fremsender TSO'erne i den berørte kapacitetsberegningsregion i fællesskab et forslag til de kompetente regulerende myndigheder om at bevare eller ændre typen af langsigtede transmissionsrettigheder.

Artikel 32

Fysiske transmissionsrettigheder

1.   Hver indehaver af fysiske transmissionsrettigheder har ret til at nominere alle sine fysiske transmissionsrettigheder eller en del af disse, jf. artikel 36.

2.   Hvis indehaverne af de fysiske transmissionsrettigheder ikke foretager nomineringen inden for den frist, der er angivet i nomineringsreglerne, er de berettigede til at modtage godtgørelse i henhold til artikel 35.

Artikel 33

Finansielle transmissionsrettigheder — optioner

1.   Indehavere af FTR — optioner er berettigede til godtgørelse i henhold til artikel 35.

2.   Gennemførelsen af FTR — optioner sker i henhold til day-ahead-priskoblingen, jf. artikel 38-50 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 34

Finansielle transmissionsrettigheder — forpligtelser

1.   Indehavere af FTR — forpligtelser er berettigede til at modtage eller forpligtet til at betale den økonomiske godtgørelse, jf. artikel 35.

2.   Gennemførelsen af FTR — forpligtelser sker i henhold til day-ahead-priskoblingen, jf. artikel 38-50 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 35

Principper vedrørende godtgørelse for langsigtede transmissionsrettigheder

1.   De relevante TSO'er, der foretager tildelingen af transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde via den fælles tildelingsplatform, yder godtgørelse til indehaverne af langsigtede transmissionsrettigheder, hvis prisforskellen er positiv i retning af de langsigtede transmissionsrettigheder.

2.   Indehavere af FTR — forpligtelser betaler via den fælles tildelingsplatform de relevante TSO'er, der tildeler transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde, hvis prisforskellen er negativ i retning af FTR — forpligtelserne.

3.   Betalingen af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. stk. 1 og 2, skal opfylde følgende principper:

a)

når overførselskapaciteten tildeles gennem implicit tildeling eller en anden metode, der er resultatet af en alternativ situation inden for day-ahead-tidsrammen, er betalingen for langsigtede transmissionsrettigheder lig med markedsspændet

b)

når overførselskapaciteten tildeles ved en eksplicit auktion inden for day-ahead-tidsrammen, er betalingen for langsigtede transmissionsrettigheder lig med ligevægtsprisen ved den daglige auktion.

4.   Hvis allokeringsbegrænsningerne på sammenkoblinger mellem budområder er medregnet i day-ahead-kapacitetstildelingsprocessen i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) 2015/1222, kan de medtages ved beregningen af godtgørelsen for de langsigtede transmissionsrettigheder, jf. stk. 3.

Afsnit 3

Nomineringsprocedurer for fysiske transmissionsrettigheder

Artikel 36

Almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder

1.   Når TSO'erne udsteder og anvender fysiske transmissionsrettigheder ved budområdegrænser, giver de indehavere af fysiske transmissionsrettigheder og/eller deres modparter mulighed for at nominere deres elektricitetsudveksling. Indehavere af fysiske transmissionsrettigheder kan give godkendte tredjeparter tilladelse til at nominere deres elektricitetsudvekslingsordninger på deres vegne i overensstemmelse med nomineringsreglerne, jf. stk. 3.

2.   Senest 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse indsender alle TSO'er, der udsteder fysiske transmissionsrettigheder ved grænsen til et budområde, et forslag til nomineringsregler for elektricitetsudveksling mellem budområdets grænser, som indsendes til godkendelse hos de relevante regulerende myndigheder. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Nomineringsreglerne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

indehaveren af en fysisk transmissionsrettigheds ret til at nominere elektricitetsudveksling

b)

tekniske minimumskrav vedrørende nominering

c)

beskrivelse af nomineringsprocessen

d)

nomineringstidspunkter

e)

format for og meddelelse om nominering.

3.   Alle TSO'er harmoniserer gradvist nomineringsreglerne ved alle budområdets grænser, hvor de fysiske transmissionsrettigheder anvendes.

4.   Indehavere af fysiske transmissionsrettigheder, deres modparter, hvor dette er relevant, eller en autoriseret tredjepart, der handler på deres vegne, nominerer alle deres fysiske transmissionsrettigheder eller en del af disse mellem budområder i henhold til nomineringsreglerne.

5.   Hvis allokeringsbegrænsningerne på sammenkoblinger mellem budområder er medregnet i day-ahead-kapacitetstildelingsprocessen i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, i forordning (EU) 2015/1222, skal der tages hensyn til disse i forslaget om nomineringsregler, jf. stk. 2.

Afsnit 4

Processer og drift

Artikel 37

Vilkår og betingelser for deltagelse i den langsigtede kapacitetstildeling

1.   Markedsdeltagerne skal være registreret på den fælles tildelingsplatform og opfylde alle godkendelseskrav under de harmoniserede tildelingsregler, inden de får adgang til at deltage i auktioner eller overdrage deres langsigtede transmissionsrettigheder. Godkendelseskravene skal være i overensstemmelse med principperne om ikke-diskrimination og gennemsigtighed.

2.   Efter en markedsdeltagers anmodning om registrering meddeler den fælles tildelingsplatform markedsdeltageren, hvorvidt den opfylder alle godkendelseskrav og er berettiget til at deltage i auktioner eller overdrage sine langsigtede transmissionsrettigheder fra en bestemt dato.

3.   Markedsdeltagerne skal overholde de harmoniserede tildelingsregler fuldt ud. De skal ajourføre alle oplysninger vedrørende deres deltagelse og straks give den fælles tildelingsplatform meddelelse om alle ændringer af disse oplysninger.

4.   Den fælles tildelingsplatform har ret til at suspendere eller ophæve en markedsdeltagers ret til at deltage i auktioner eller overdrage sine langsigtede transmissionsrettigheder efter at have brudt sine kontraktlige forpligtelser i henhold til de harmoniserede tildelingsregler.

5.   Suspensionen eller ophævelsen af markedsdeltagerens ret til at deltage i auktioner eller overdrage sine langsigtede transmissionsrettigheder i henhold til de harmoniserede tildelingsregler fritager ikke en markedsdeltager eller den fælles tildelingsplatform fra deres forpligtelser som følge af de langsigtede transmissionsrettigheder, der er tildelt og betalt forud for suspensionen eller ophævelsen.

Artikel 38

Indsendelse af inputdata til den fælles tildelingsplatform

Hver TSO sikrer, at en valideret opdeling af langsigtet overførselskapacitet fremsendes til den fælles tildelingsplatform forud for offentliggørelsen af auktionsspecifikationen, jf. artikel 39.

Artikel 39

Drift af den langsigtede kapacitetstildeling

1.   Senest på det tidspunkt, der er specificeret i de harmoniserede tildelingsregler for hver langsigtet kapacitetstildeling, fastsættes og offentliggøres der en auktionsspecifikation på den fælles tildelingsplatform, der som minimum indeholder følgende oplysninger:

a)

dato og klokkeslæt for åbning og lukning af auktionen

b)

den validerede opdeling af langsigtet overførselskapacitet og typen af de langsigtede transmissionsrettigheder, der kommer på auktion

c)

budformat

d)

dato og klokkeslæt for offentliggørelse af auktionsresultater

e)

frist for indsigelse over auktionsresultaterne.

2.   Den offentliggjorte langsigtede overførselskapacitet må ikke ændres i et vist tidsrum forud for lukningen af auktionen. Denne periode angives i de harmoniserede tildelingsregler.

3.   Hver markedsdeltager afgiver sine bud til den fælles tildelingsplatform inden lukketidspunktet for auktionen og i overensstemmelse med betingelserne i auktionsspecifikationen.

4.   Den fælles tildelingsplatform sikrer fortroligheden af de afgivne bud.

Artikel 40

Prissætning af de langsigtede transmissionsrettigheder

Prisen på langsigtede transmissionsrettigheder for hver grænse for budområdet, anvendelsesretningen og tidsenheden for markedet fastlægges i henhold til princippet om marginalpriser og udtrykkes i EUR pr. megawatt. Hvis efterspørgslen på den langsigtede transmissionskapacitet for grænsen til et budområde, anvendelsesretningen og tidsenheden for markedet er lavere end den udbudte langsigtede transmissionskapacitet, er prisen nul.

Artikel 41

Økonomiske krav og afvikling

1.   Den fælles tildelingsplatform stiller fakturerings- eller selvfaktureringsprocedurer til rådighed til debitering eller kreditering som følge af tildelingen af langsigtede transmissionsrettigheder, tilbagelevering af langsigtede transmissionsrettigheder og godtgørelse for langsigtede transmissionsrettigheder. Disse procedurer specificeres i de harmoniserede tildelingsregler.

2.   For at kunne deltage i auktioner skal en markedsdeltager have tilstrækkelig sikkerhedsstillelse til at sikre sine bud og tildelte langsigtede transmissionsrettigheder i henhold til betingelserne i de harmoniserede tildelingsregler.

Artikel 42

Fastlæggelse af alternative procedurer

1.   Hvis den langsigtede kapacitetstildeling ikke fører til resultater, er den alternative standardprocedure udskydelse af den langsigtede kapacitetstildeling.

2.   Alle TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion er berettigede til at fastlægge alternative koordinerede løsninger. I så fald udarbejder alle TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion et koordineret forslag til pålidelige alternative procedurer.

Artikel 43

Tilbagelevering af langsigtede transmissionsrettigheder

1.   Indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder kan tilbagelevere deres langsigtede transmissionsrettigheder til de relevante TSO'er via den fælles tildelingsplatform med henblik på efterfølgende langsigtet kapacitetstildeling.

2.   Indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder, der er villige til at tilbagelevere deres langsigtede transmissionsrettigheder med henblik på langsigtet kapacitetstildeling på et senere tidspunkt, giver den fælles tildelingsplatform meddelelse om dette, enten direkte eller indirekte via en tredjepart, som angivet i de harmoniserede tildelingsregler.

3.   Indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder, der tilbageleverer deres langsigtede transmissionsrettigheder, godtgøres af de relevante TSO'er, enten direkte eller indirekte via en tredjepart, gennem den fælles tildelingsplatform. Godtgørelsen er lig med prisen på auktionen, hvor de langsigtede transmissionsrettigheder tildeles på ny.

Artikel 44

Overdragelse af langsigtede transmissionsrettigheder

1.   Indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder har ret til at overdrage alle deres langsigtede transmissionsrettigheder eller en del af disse til andre markedsdeltagere i overensstemmelse med de harmoniserede tildelingsregler.

2.   Reglerne for antagelighed og en liste over de markedsdeltagere, der er registreret på den fælles tildelingsplatform og har ret til at overdrage langsigtede transmissionsrettigheder, offentliggøres på den fælles tildelingsplatform.

3.   Indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder giver den fælles tildelingsplatform besked om overdragelsen af de langsigtede transmissionsrettigheder, enten direkte eller indirekte gennem en tredjepart, i overensstemmelse med de harmoniserede tildelingsregler.

4.   De markedsdeltagere, der erhverver disse langsigtede transmissionsrettigheder, bekræfter i henhold til de harmoniserede tildelingsregler, direkte eller indirekte gennem en tredjepart, over for den fælles tildelingsplatform anmeldelsen, som den tidligere indehaver af de langsigtede transmissionsrettigheder har foretaget.

Artikel 45

Fremsendelse af resultater

1.   Den fælles tildelingsplatform underretter de TSO'er, der er ansvarlige for grænsen til budområdet, som de langsigtede transmissionsrettigheder er tilknyttet, markedsdeltagerne og indehaverne af langsigtede transmissionsrettigheder om resultatet af den langsigtede kapacitetstildeling inden for tidsrammen, der står anført i auktionsspecifikationen.

2.   Den fælles tildelingsplatform underretter markedsdeltagerne om status for gennemførelsen og om ligevægtspriserne for deres bud.

Artikel 46

Iværksættelse af alternative procedurer

1.   Hvis den fælles tildelingsplatform er ude af stand til enten at levere auktionsspecifikationen i henhold til artikel 39 eller en del af eller alle resultaterne af den langsigtede kapacitetstildeling inden for den tidsramme, der er specificeret i de harmoniserede tildelingsregler, iværksætter de TSO'er, der er ansvarlige for grænserne for budområdet, de fastlagte alternative procedurer, jf. artikel 42.

2.   Så snart det konstateres, at det ikke er muligt at levere de i stk. 1 omhandlede produkter, giver den fælles tildelingsplatform de TSO'er, der er ansvarlige for grænserne for budområdet, meddelelse herom. Den fælles tildelingsplatform underretter markedsdeltagerne om, at de alternative procedurer vil finder anvendelse.

Artikel 47

Offentliggørelse af markedsinformation

1.   Følgende oplysninger for hver grænse for budområdet og anvendelsesretning skal som minimum offentliggøres på den fælles tildelingsplatform:

a)

auktionsspecifikationen, jf. artikel 39

b)

en vejledende auktionskalender, hvori man angiver typen af de langsigtede transmissionsrettigheder, der vil blive udbudt, og datoerne for, hvornår disse langsigtede transmissionsrettigheder udbydes til markedsdeltagerne

c)

resultaterne af den langsigtede kapacitetstildeling, jf. artikel 29

d)

antal markedsdeltagerne ved hver auktion

e)

en liste over de markedsdeltagere, der har ret til at deltage i overdragelsen af langsigtede transmissionsrettigheder

f)

kontaktoplysninger for den fælles tildelingsplatform.

2.   Den relevante TSO offentliggør via den fælles tildelingsplatform de i stk. 1 omhandlede oplysninger i overensstemmelse med tidsplanen i auktionsspecifikationen og forordning (EU) nr. 543/2013.

3.   Den fælles tildelingsplatform sikrer, at der offentliggøres historiske data for en periode på minimum fem år.

KAPITEL 4

Fælles tildelingsplatform

Artikel 48

Oprettelse

1.   Alle TSO'erne sikrer, at den fælles tildelingsplatform er operationel og i overensstemmelse med de funktionelle krav, der er specificeret i artikel 49, senest 12 måneder efter godkendelsen af forslaget om et fælles sæt af krav og etablering af den fælles tildelingsplatform. De kompetente regulerende myndigheder kan på anmodning af de relevante TSO'er forlænge gennemførelsesfristen med op til seks måneder under henvisning til forsinkelser i udbudsprocedurerne.

2.   Langsigtet kapacitetstildeling på jævnstrømsforbindelser skal finde sted på den fælles tildelingsplatform senest 24 måneder efter godkendelsen som omhandlet i stk. 1.

Artikel 49

Funktionelle krav

1.   Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse tilsender alle TSO'erne alle de regulerende myndigheder et fælles forslag til et sæt krav for og til etablering af den fælles tildelingsplatform. I forslaget identificerer man forskellige muligheder for etablering og styring af den fælles tildelingsplatform, herunder hvorvidt TSO'erne selv står for etableringen eller overlader det til tredjeparter. TSO'ernes forslag skal omfatte den fælles tildelingsplatforms generelle opgaver, jf. artikel 50, og kravet om dækning af udgifter, jf. artikel 59.

2.   De funktionelle krav til den fælles tildelingsplatform omfatter som minimum:

a)

de forventede budområdegrænser, der vil være dækket

b)

de leverede tjenesters tekniske tilgængelighed og pålidelighed

c)

de operationelle processer

d)

de produkter, der skal tilbydes

e)

tidsrammerne for den langsigtede kapacitetstildeling

f)

tildelingsmetoder og -algoritmer

g)

principperne for afvikling og risikoforvaltning af de tildelte produkter

h)

en harmoniseret kontraktlig ramme for forbindelserne med markedsdeltagerne

i)

datagrænsefladerne.

Artikel 50

Generelle opgaver

De relevante TSO'er benytter som minimum den fælles tildelingsplatform til følgende formål:

a)

registrere markedsdeltagere

b)

fungere som samlet kontaktpunkt for markedsdeltagerne

c)

gennemføre auktionsprocedurerne

d)

afregne de tildelte langsigtede transmissionsrettigheder med markedsdeltagerne, herunder at forvalte sikkerhedsstillelse

e)

samarbejde med en clearingcentral, hvis dette kræves i de fælles regler for gennemførelsen af FTR — forpligtelser, jf. artikel 34

f)

tilrettelægge den alternative procedure, jf. artikel 42 og 46

g)

skabe mulighed for tilbagelevering af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 43

h)

lette overdragelsen af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 44

i)

offentliggøre markedsoplysninger, jf. artikel 47

j)

levere og drive grænseflader for dataudveksling med markedsdeltagerne.

KAPITEL 5

Harmoniserede tildelingsregler

Artikel 51

Indførelse af harmoniserede tildelingsregler

1.   Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse udarbejder TSO'erne i fællesskab et forslag til harmoniserede tildelingsregler for langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 52, stk. 2. Forslaget sendes i høring i overensstemmelse med artikel 6. Dette forslag omfatter specifikke regionale krav og krav ved grænsen til budområdet, hvis TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion har fastsat sådanne, jf. artikel 52, stk. 3.

2.   Når de regionale krav er trådt i kraft, har de forrang frem for de generelle krav, der defineres i de harmoniserede tildelingsregler. Hvis de generelle krav i de harmoniserede tildelingsregler ændres og forelægges alle regulerende myndigheder til godkendelse, forelægges de regionale krav ligeledes de regulerende myndigheder i den berørte kapacitetsberegningsregion med henblik på godkendelse.

Artikel 52

Krav til de harmoniserede tildelingsregler

1.   Kravene til de harmoniserede tildelingsregler for langsigtede transmissionsrettigheder dækker fysiske transmissionsrettigheder, FTR — optioner og FTR — forpligtelser. TSO'erne sætter sig ind i og tager behørigt hensyn til de særlige karakteristika, der gør sig gældende for de forskellige typer produkter.

2.   De harmoniserede tildelingsregler for langsigtede transmissionsrettigheder følger principperne om ikke-diskrimination og gennemsigtighed og indeholder som minimum følgende generelle krav:

a)

harmoniserede definitioner og harmoniseret anvendelsesområde

b)

en kontraktlig ramme mellem den fælles tildelingsplatform og markedsdeltagerne, der omfatter bestemmelser om gældende ret, det anvendte sprog, fortrolighed, tvistbilæggelse, ansvar og force majeure

c)

harmoniserede »forbrug eller salg«-bestemmelser (UIOSI) for fysiske transmissionsrettigheder, jf. artikel 32

d)

en beskrivelse af de udbudte typer af langsigtede transmissionsrettigheder, inklusive godtgørelsesprincipperne, jf. artikel 35

e)

principiel beskrivelse af de gældende nomineringsregler, jf. artikel 36

f)

harmoniserede bestemmelser vedrørende kriterier og berettigelse, suspension og fornyelse samt udgifter ved deltagelsen, jf. artikel 37

g)

en beskrivelse af processen for langsigtet kapacitetstildeling, der som minimum omfatter bestemmelser om auktionsspecifikation, budafgivelse, offentliggørelse af auktionsresultater, indsigelsesfrist og alternative procedurer, jf. artikel 37, 38, 39, 42, 43 og 44

h)

harmoniserede bestemmelser om økonomiske krav og afvikling, jf. artikel 41

i)

harmoniserede bestemmelser om tilbagelevering af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 43

j)

harmoniserede bestemmelser om anmeldelse af overdragelse af langsigtede transmissionsrettigheder, jf. artikel 44

k)

bestemmelser om bindende kapacitet og kompensationsregler, jf. artikel 53 og artikel 55

l)

harmoniserede bestemmelser vedrørende modregningspolitikker og økonomisk sikkerhedsstillelse for FTR — forpligtelser, hvor dette er relevant.

3.   De harmoniserede tildelingsregler kan ligeledes indeholde specifikke regionale krav og krav ved grænsen til budområdet, navnlig vedrørende, men ikke begrænset til:

a)

beskrivelsen af typen af langsigtede transmissionsrettigheder, der udbydes ved hver grænse til budområdet inden for kapacitetsberegningsregionen, jf. artikel 31

b)

typen af godtgørelsesordning for langsigtede transmissionsrettigheder, der skal anvendes ved hver grænse til budområdet inden for kapacitetsberegningsregionen i henhold til tildelingen i day-ahead-tidsrammen, jf. artikel 35

c)

fastlæggelse af alternative koordinerede regionale løsninger, jf. artikel 42

d)

de regionale kompensationsregler med fastsættelse af regionale ordninger for bindende kapacitet, jf. artikel 55.

KAPITEL 6

Garanti for bindende tildeling af overførselskapacitet

Artikel 53

Almindelige bestemmelser vedrørende binding

1.   Alle TSO'er er berettigede til at indskrænke langsigtede transmissionsrettigheder for at garantere, at driften forbliver inden for de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, forud for tidspunktet for bindende day-ahead-kapacitet. Når TSO'er indskrænker langsigtede transmissionsrettigheder, indberetter de dette til de respektive regulerende myndigheder og offentliggør ligeledes de faktuelle årsager til indskrænkningen.

2.   De berørte TSO'er ved grænsen til det budområde, hvor langsigtede transmissionsrettigheder er blevet indskrænket, kompenserer indehaverne af de indskrænkede langsigtede transmissionsrettigheder svarende til markedsspændet.

Artikel 54

Definition af lofter

1.   De berørte TSO'er ved en grænse til et budområde foreslå et loft for den samlede kompensation, der skal betales til indehavere af indskrænkede langsigtede transmissionsrettigheder i det relevante kalenderår eller den relevante kalendermåned, for så vidt angår jævnstrømsforbindelser.

2.   Loftet må ikke være lavere end de samlede flaskehalsindtægter, som de berørte TSO'er ved grænsen til budområdet opkræver i det relevante kalenderår. For så vidt angår jævnstrømsforbindelser kan TSO'erne foreslå et loft, der ikke er lavere end de samlede flaskehalsindtægter, der opkræves af de berørte TSO'er ved grænsen til budområdet i den relevante kalendermåned.

3.   Når der er tale om flere forbindelser, der drives af forskellige TSO'er ved den samme grænse til et budområde, og som er omfattet af forskellige reguleringsordninger, der kontrolleres af regulerende myndigheder, kan de samlede flaskehalsindtægter, der anvendes til beregning af den begrænsede kompensation i henhold til stk. 2, udskilles for hver forbindelse. En sådan opdeling foreslås af de berørte TSO'er og godkendes af de kompetente regulerende myndigheder.

Artikel 55

Kompensationsregler

Når TSO'er foreslår, at der indføres et loft, jf. artikel 54, foreslår de i fællesskab et sæt kompensationsregler for det anvendte loft.

Artikel 56

Binding i tilfælde af force majeure

1.   I tilfælde af force majeure kan TSO'erne indskrænke de langsigtede transmissionsrettigheder. Indskrænkninger skal under alle omstændigheder koordineres, når alle direkte berørte TSO'er er blevet underrettet herom.

2.   TSO'en, som påberåber sig force majeure, offentliggør en meddelelse med en beskrivelse af arten af force majeure og den formodede varighed.

3.   I tilfælde af en indskrænkning som følge af force majeure modtager de berørte indehavere af langsigtede transmissionsrettigheder kompensation for varigheden af den pågældende force majeure-situation fra den TSO, der har påberåbt sig force majeure. I dette tilfælde svarer kompensationen til det oprindeligt betalte beløb for de berørte langsigtede transmissionsrettigheder ved den langsigtede tildelingsproces.

4.   En TSO, der påberåber sig force majeure, træffer alle mulige foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne og varigheden af force majeure-situationen.

5.   Hvis en medlemsstat har fastsat bestemmelser herom, vurderer de nationale regulerende myndigheder på anmodning af den berørte TSO, hvorvidt en begivenhed eller situation kan karakteriseres som force majeure.

KAPITEL 7

Fordeling af flaskehalsindtægter

Artikel 57

Metode til fordeling af flaskehalsindtægter

1.   Senest seks måneder efter godkendelsen af metoden til fordeling af flaskehalsindtægter, jf. artikel 9, stk. 6, i forordning (EU) 2015/1222, udarbejder alle TSO'er i fællesskab et forslag til en metode til fordeling af flaskehalsindtægter fra langsigtet kapacitetstildeling.

2.   Ved udarbejdelsen af den i stk. 1 omhandlede metode tager TSO'erne hensyn til den metode til fordeling af flaskehalsindtægter, der er udarbejdet i henhold til artikel 73 i forordning (EU) 2015/1222.

3.   Forslaget til metoden til fordeling af flaskehalsindtægter fra langsigtet kapacitetstildeling skal opfylde kravene i artikel 73 i forordning (EU) 2015/1222.

KAPITEL 8

Dækning af udgifter

Artikel 58

Almindelige bestemmelser om dækning af udgifter

1.   Udgifter, som TSO'er pådrager sig som følge af deres forpligtelser i henhold til denne forordning, vurderes af alle de regulerende myndigheder.

2.   Udgifter, der vurderes til at være rimelige, lønsomme og forholdsmæssige dækkes rettidigt ved hjælp af nettariffer eller andre passende mekanismer som fastsat af de kompetente regulerende myndigheder.

3.   Hvis de regulerende myndigheder anmoder herom, fremlægger de relevante TSO'er inden tre måneder efter fremsættelsen af anmodningen, de oplysninger, der er nødvendige for at foretage vurderingen af de påløbne udgifter.

Artikel 59

Udgifter til oprettelse, udvikling og drift af den fælles tildelingsplatform

Alle TSO'er, der udbyder langsigtede transmissionsrettigheder på den fælles tildelingsplatform, afholder i fællesskab udgifterne til oprettelse og drift af denne. Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse foreslår TSO'erne en metode til fordeling af disse udgifter, der skal være rimelig, lønsom og forholdsmæssig, f.eks. på grundlag af de principper, der er fastsat i artikel 80 i forordning (EU) 2015/1222.

Artikel 60

Udgifter til oprettelse og drift af den koordinerede kapacitetsberegningsproces

1.   Hver TSO dækker selv udgifterne til fremsendelse af data til den koordinerede kapacitetsberegning.

2.   Alle TSO'er afholder i fællesskab udgifterne til oprettelse og drift af sammenlægningen af de individuelle netmodeller.

3.   TSO'erne i hver kapacitetsberegningsregion dækker udgifterne til oprettelse og drift af den enhed, der er ansvarlig for den koordinerede kapacitetsberegning.

Artikel 61

Udgifter til sikring af bindende kapacitet og godtgørelse af langsigtede transmissionsrettigheder

1.   Udgifterne til sikring af bindende kapacitet omfatter udgifterne til kompensationsordninger i forbindelse med sikring af bindende overførselskapacitet samt udgifter til belastningsomfordeling, modkøb og ubalancer i forbindelse med udbetaling af kompensation til markedsdeltagere og dækkes af TSO'erne, så vidt muligt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 714/2009.

2.   Ved fastsættelse eller godkendelse af transmissionstariffer eller andre relevante mekanismer i henhold til artikel 37, stk. 1, litra a), i direktiv 2009/72/EF, og under hensyntagen til artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009, betragter de regulerende myndigheder betaling af kompensation som berettigede udgifter, såfremt de er rimelige, lønsomme og forholdsmæssige.

3.   Senest seks måneder efter godkendelsen af metoden til fordeling af flaskehalsindtægter, jf. artikel 57, udvikler alle TSO'er i fællesskab en metode til fordeling af udgifterne til sikring af bindende kapacitet og godtgørelse af langsigtede transmissionsrettigheder. Denne metode skal være i overensstemmelse med metoden til fordeling af flaskehalsindtægter fra langsigtet kapacitetstildeling, jf. artikel 57.

AFSNIT III

UDDELEGERING AF OPGAVER OG OVERVÅGNING

Artikel 62

Uddelegering af opgaver

1.   En TSO kan uddelegere alle eller nogle af de opgaver, som denne tildeles i medfør af denne forordning, til en eller flere tredjeparter, hvis den pågældende tredjepart kan udføre de respektive opgaver mindst ligeså effektivt som den TSO, der uddelegerer opgaven. Den TSO, der uddelegerer opgaven, er fortsat ansvarlig for at sikre, at forpligtelserne i denne forordning opfyldes, herunder at sikre, at de regulerende myndigheder har adgang til de oplysninger, de har brug for med henblik på at kunne udføre deres overvågningsopgaver.

2.   Inden uddelegeringen skal tredjeparten klart påvise sin evne til at opfylde alle forpligtelserne i denne forordning over for den TSO, der uddelegerer opgaven.

3.   Hvis alle eller nogle af opgaverne i denne forordning uddelegeres til en tredjepart, sikrer den TSO, der uddelegerer opgaverne, at der inden uddelegeringen foreligger passende fortrolighedsaftaler, som er i overensstemmelse med den tavshedspligt, der påhviler den TSO, der uddelegerer opgaverne.

Artikel 63

Overvågning

1.   ENTSO for elektricitet overvåger gennemførelsen af tildelingen af langsigtet kapacitet og oprettelsen af en fælles tildelingsplatform, jf. artikel 8, stk. 8, i forordning (EF) nr. 714/2009. Denne overvågning omfatter navnlig følgende:

a)

fremskridt og potentielle problemer med gennemførelsen af den langsigtet kapacitetstildeling, herunder retfærdig og gennemsigtig adgang til langsigtede transmissionsrettigheder for markedsdeltagerne

b)

effektiviteten af metoderne til opdeling af langsigtet overførselskapacitet, jf. artikel 16

c)

rapporten om kapacitetsberegningen og kapacitetstildelingen, jf. artikel 26

d)

effektiviteten af driften af den langsigtede kapacitetstildeling og den fælles tildelingsplatform.

2.   ENTSO for elektricitet fremlægger en overvågningsplan for agenturet, som omfatter den rapport, der skal udarbejdes, samt eventuelle ajourføringer, jf. stk. 1, med henblik på en udtalelse senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3.   Agenturet opstiller i samarbejde med ENTSO for elektricitet senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse en liste over de relevante oplysninger, som ENTSO for elektricitet skal fremsende til agenturet i henhold til artikel 8, stk. 9, og artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009. Listen over relevante oplysninger kan ajourføres. ENTSO for elektricitet fører et omfattende digitalt dataarkiv i standardiseret format over de oplysninger, som agenturet anmoder om. Alle TSO'er fremsender de oplysninger, der er nødvendige for at udføre de i stk. 1 og 3 omhandlede opgaver, til ENTSO for elektricitet.

4.   Markedsdeltagere og andre organisationer, der er relevante i forhold til den langsigtede kapacitetstildeling, fremsender på fælles anmodning fra agenturet og ENTSO for elektricitet de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af overvågningen, jf. stk. 1 og 3, til ENTSO for elektricitet, med undtagelse af de oplysninger, som de regulerende myndigheder, agenturet eller ENTSO for elektricitet allerede er i besiddelse af som følge af deres overvågning af gennemførelsen.

AFSNIT IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 64

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. september 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 15.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af 25.7.2015, s. 24).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 543/2013 af 14. juni 2013 om indsendelse og offentliggørelse af data på elektricitetsmarkederne og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 af 15.6.2013, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 55).


Top