Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1703

Kommissionens forordning (EU) 2016/1703 af 22. september 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 10 og 12 og IAS 28 (EØS-relevant tekst)

C/2016/5908

OJ L 257, 23.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1703/oj

23.9.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1703

af 22. september 2016

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 10 og 12 og IAS 28

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkninger, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 18. december 2014 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber og IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder samt IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures med titlen Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. Formålet med ændringsforslagene er at præcisere kravene i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af investeringsvirksomheder og sikre lempelser under særlige omstændigheder.

(3)

Ændringerne til IFRS 10 indeholder en række henvisninger til IFRS 9, som for øjeblikket ikke kan anvendes, da IFRS 9 ikke er blevet vedtaget af Unionen. Derfor bør enhver henvisning til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

(4)

Høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at ændringerne til IFRS 10 og 12 samt IAS 28 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(5)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer:

a)

IFRS 10 Koncernregnskaber ændres som anført i bilaget til denne forordning.

b)

IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder ændres som anført i bilaget til denne forordning.

c)

IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures ændres som anført i bilaget til denne forordning.

2.   Enhver henvisning til IFRS 9, der forekommer i bilaget til denne forordning, læses som en henvisning til IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, senest fra den første dag i det førstkommende regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen

(Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

Ændringer til

IFRS 10 Koncernregnskaber

Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit 4A-4B tilføjes. Afsnit 31 og 33 ændres ikke, men er medtaget her til orientering.

ANVENDELSESOMRÅDE

4.

En virksomhed, der optræder som modervirksomhed, skal udarbejde et koncernregnskab. Denne standard finder anvendelse på alle virksomheder, undtagen følgende:

a)

en modervirksomhed skal ikke udarbejde koncernregnskab, såfremt alle de nedenstående betingelser er opfyldt:

i)

den er en 100 % ejet dattervirksomhed, eller modervirksomheden er en dattervirksomhed, der ejes delvist af en anden virksomhed, og samtlige øvrige ejere, herunder ejere, som ikke på anden vis har stemmeret, er blevet informeret om og ikke har gjort indsigelser imod, at modervirksomheden ikke udarbejder koncernregnskab

ii)

selskabets gælds- eller egenkapitalinstrumenter handles ikke på et offentligt marked (en inden- eller udenlandsk fondsbørs eller et OTC-marked, herunder lokale og regionale markeder)

iii)

selskabet har ikke indsendt og er ikke ved at indsende sit årsregnskab til et børstilsyn eller en anden myndighed med henblik på at notere instrumenter af en hvilken som helst kategori på et offentligt marked, og

iv)

virksomhedens øverste modervirksomhed eller mellemliggende modervirksomhed fremlægger årsregnskaber, der er tilgængelige for offentligheden og i overensstemmelse med IFRS, hvor datterselskaber er konsoliderede eller måles til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med denne IFRS-standard.

b)

[udgår]

c)

[udgår]

4A

Denne IFRS-standard finder ikke anvendelse på pensionsordninger eller andre langsigtede personaleydelsesordninger, som IAS 19 Personaleydelser finder anvendelse på.

4B

En modervirksomhed, som er en investeringsvirksomhed, skal ikke udarbejde koncernregnskab, hvis der i henhold til afsnit 31 i denne standard er krav om, at alle denne virksomheds dattervirksomheder skal måles til dagsværdi gennem resultatet.

INVESTERINGSVIRKSOMHEDER: FRITAGELSE FOR KONSOLIDERING

31.

En investeringsvirksomhed skal ikke konsolidere sine dattervirksomheder eller anvende IFRS 3, når den får bestemmende indflydelse på en anden virksomhed, jf. dog afsnit 32. I stedet skal en investeringsvirksomhed måle en investering i en dattervirksomhed til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med IFRS 9.

32.

Uanset kravet i afsnit 31 skal en investeringsvirksomhed, som har en dattervirksomhed, der ikke selv er en investeringsvirksomhed, og hvis vigtigste formål og aktiviteter er at udføre tjenesteydelser, som er relateret til investeringsvirksomhedens investeringsaktiviteter (se afsnit B85C-B85E), konsolidere den pågældende dattervirksomhed i overensstemmelse med afsnit 19-26 i denne standard og anvende kravene i IFRS 3 på erhvervelsen af enhver sådan dattervirksomhed.

33.

En modervirksomhed til en investeringsvirksomhed skal konsolidere alle virksomheder, som den har bestemmende indflydelse på, herunder gennem en investeringsdattervirksomhed, medmindre modervirksomheden selv er en investeringsvirksomhed.

I appendiks B ændres afsnit B85C og B85E. Afsnit B85A-B85B og B85D ændres ikke, men er medtaget her til orientering.

FASTLÆGGELSE AF, OM EN VIRKSOMHED ER EN INVESTERINGSVIRKSOMHED

B85A

En virksomhed skal tage højde for alle forhold og omstændigheder, når det vurderes, hvorvidt den er en investeringsvirksomhed, herunder formål og udformning. En virksomhed, der opfylder alle tre elementer i definitionen af en investeringsvirksomhed ifølge afsnit 27, er en investeringsvirksomhed. Afsnit B85B–B85M beskriver elementerne i definitionen nærmere.

Forretningsmæssigt formål

B85B

Ifølge definitionen af en investeringsvirksomhed skal virksomhedens formål være udelukkende at investere med henblik på at opnå kapitalgevinst, investeringsafkast (såsom udbytte, rente eller lejeindtægter) eller begge. Dokumenter, der angiver, hvad virksomhedens investeringsformål er, såsom virksomhedens tegningsprospekt, publikationer udsendt af virksomheden samt andre selskabs- eller partnerskabsmæssige dokumenter, vil typisk udgøre dokumentation for en investeringsvirksomheds forretningsmæssige formål. Yderligere dokumentation kan omfatte den måde, hvorpå virksomheden præsenterer sig over for andre parter (såsom potentielle investorer eller potentielle virksomheder, der skal investeres i), hvor en virksomhed f.eks. kan præsentere sin forretning som en virksomhed, der foretager mellemlange investeringer med henblik på at opnå kapitalgevinst. Derimod har en virksomhed, som præsenterer sig som en investor, hvis formål er at udvikle, fremstille eller markedsføre produkter i fællesskab med de virksomheder, denne investerer i, et forretningsmæssigt formål, som er uforeneligt med en investeringsvirksomheds forretningsmæssige formål, fordi virksomheden vil opnå en indtjening på udvikling, fremstilling eller markedsføring ud over sine investeringer (se afsnit B85I).

B85C

En investeringsvirksomhed kan udføre investeringsrelaterede tjenesteydelser (f.eks. investeringsrådgivning, investeringsforvaltning, investeringsstøtte samt administrative tjenesteydelser), enten direkte eller gennem en dattervirksomhed, for tredjeparter samt for investorer, selv om sådanne aktiviteter er væsentlige for virksomheden, forudsat at virksomheden stadig opfylder definitionen på en investeringsvirksomhed.

B85D

En investeringsvirksomhed kan også deltage i følgende investeringsrelaterede aktiviteter, enten direkte eller gennem en dattervirksomhed, hvis disse aktiviteter udføres for at maksimere investeringsafkastet (kapitalgevinst eller investeringsindkomst) fra de virksomheder, den investerer i, og ikke udgør en særskilt væsentlig forretningsaktivitet eller en særskilt væsentlig indtægtskilde for investeringsvirksomheden:

a)

udførelse af forvaltningstjenester og ydelse af strategisk rådgivning for en virksomhed, den investerer i, og

b)

ydelse af finansiel støtte til en virksomhed, der er investeret i, som f.eks. et lån, en investeringsforpligtelse eller en garanti.

B85E

Hvis en investeringsvirksomhed har en dattervirksomhed, der ikke selv er en investeringsvirksomhed, og hvis vigtigste formål og aktiviteter er at udføre investeringsrelaterede tjenesteydelser eller aktiviteter, som er relateret til investeringsvirksomhedens investeringsaktiviteter, som f.eks. de i afsnit B85C-B85D beskrevne, for virksomheden eller andre parter, skal den konsolidere den pågældende dattervirksomhed i overensstemmelse med afsnit 32. Hvis en dattervirksomhed, som udfører de investeringsrelaterede tjenesteydelser eller aktiviteter, selv er en investeringsvirksomhed, skal moderinvesteringsvirksomheden måle denne dattervirksomhed til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med afsnit 31.

I appendiks C tilføjes afsnit C1D, og afsnit C2A ændres.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

C1D

Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (ændringer af IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28), udstedt i december 2014, vedrørte ændring af afsnit 4, 32, B85C, B85E og C2A og tilføjelse af afsnit 4A-4B. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

OVERGANG

C2A

Uanset kravene i afsnit 28 i IAS 8 vil en virksomhed, når denne standard anvendes første gang, og, hvis dette er senere, når ændringerne vedrørende Investeringsvirksomheder og Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen til denne standard anvendes første gang, kun skulle forelægge de kvantitative oplysninger, der kræves i afsnit 28, litra f), i IAS 8 for det regnskabsår, der ligger umiddelbart forud for datoen for førstegangsanvendelsen af denne standard (»den umiddelbart foregående periode«). En virksomhed kan også forelægge disse oplysninger for den indeværende periode eller for tidligere sammenlignelige perioder, men er ikke nødt til det.

Ændringer til

IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder

Afsnit 6 ændres.

ANVENDELSESOMRÅDE

6.

Denne standard finder ikke anvendelse på:

a)

b)

virksomheders separate årsregnskaber, hvor IAS 27 Separate årsregnskaber finder anvendelse. Dog gælder følgende:

i)

Hvis en virksomhed imidlertid har kapitalandele i ukonsoliderede, strukturerede virksomheder og udarbejder separate årsregnskaber som sine eneste årsregnskaber, skal den anvende kravene i afsnit 24-31 i forbindelse med udarbejdelsen af disse separate årsregnskaber.

ii)

En investeringsvirksomhed, som udarbejder årsregnskaber, hvori alle dens datterselskaber måles til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med afsnit 31 i IFRS 10, skal fremlægge de oplysninger vedrørende investeringsvirksomheder, der kræves i denne standard.

c)

I appendiks C tilføjes afsnit C1C.

IKRAFTTRÆDELSESDATO OG OVERGANG

C1C

Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28), udstedt i oktober 2014, vedrørte ændring af afsnit 6. Virksomheden skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender ændringen for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning om dette.

Ændringer til

IAS 28 Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures

Afsnit 17, 27 og 36 ændres, og afsnit 36A og 45D tilføjes. Afsnit 26 og 35 ændres ikke, men er medtaget her til orientering.

Undtagelser fra anvendelse af den indre værdis metode

17.

En virksomhed behøver ikke anvende den indre værdis metode på sin investering i en associeret virksomhed eller et joint venture, hvis virksomheden er en modervirksomhed, der er undtaget fra kravet om udarbejdelse af et koncernregnskab i kraft af at være omfattet af undtagelsen i afsnit 4a) i IFRS 10, eller hvis samtlige nedenstående betingelser er opfyldt:

a)

Virksomheden er en 100 % ejet dattervirksomhed eller en delvist ejet dattervirksomhed af en anden virksomhed, og dens øvrige ejere, herunder ejere, som ikke på anden vis har stemmeret, er blevet informeret om og har ikke gjort indsigelser imod, at virksomheden ikke anvender den indre værdis metode.

b)

Virksomhedens gælds- eller egenkapitalinstrumenter kan ikke handles på et offentligt marked (en inden- eller udenlandsk fondsbørs eller et OTC-marked, herunder lokale og regionale markeder).

c)

Virksomheden har ikke indsendt og er ej heller ved at indsende sit årsregnskab til et børstilsyn eller en anden myndighed med henblik på at notere instrumenter af en hvilken som helst kategori på et offentligt marked.

d)

Virksomhedens øverste modervirksomhed eller en mellemliggende modervirksomhed fremlægger årsregnskaber, der er tilgængelige for offentligheden og i overensstemmelse med IFRS, hvor datterselskaber er konsoliderede eller måles til dagsværdi gennem resultatet i overensstemmelse med IFRS 10.

Procedurer i forbindelse med den indre værdis metode

26.

Mange af de procedurer, der er relevante for anvendelsen af den indre værdis metode, svarer til de i IFRS 10 beskrevne konsolideringsprocedurer. Desuden finder de begreber, der underbygger procedurerne for regnskabsmæssig behandling af overtagelsen af en dattervirksomhed, også anvendelse på den regnskabsmæssige behandling af erhvervelsen af en investering i en associeret virksomhed eller et joint venture.

27.

En koncerns andel i en associeret virksomhed eller et joint venture udgøres af modervirksomhedens og dens dattervirksomheders samlede besiddelse i den associerede virksomhed eller joint venturet. Der ses i denne forbindelse bort fra besiddelser hos koncernens øvrige associerede virksomheder eller joint ventures. Når en associeret virksomhed har dattervirksomheder, associerede virksomheder eller joint ventures, er de resultater, den øvrige totalindkomst og de nettoaktiver, der skal tages i betragtning ved anvendelse af den indre værdis metode, dem, der indregnes i den associerede virksomheds årsregnskab (herunder den associerede virksomheds eller joint venturets andel i resultatet, den øvrige totalindkomst og nettoaktiverne i de associerede virksomheder og joint ventures) efter eventuelle nødvendige reguleringer for at opnå ensartet regnskabspraksis (jf. afsnit 35-36A).

35.

Virksomhedens årsregnskab skal udarbejdes ved anvendelse af ensartede regnskabsprincipper for ensartede transaktioner og begivenheder under samme omstændigheder.

36.

Hvis en associeret virksomhed eller et joint venture anvender andre regnskabsprincipper end dem, som anvendes af virksomheden for ensartede transaktioner og begivenheder under samme omstændigheder, skal der foretages reguleringer for at bringe den associerede virksomheds eller joint venturets regnskabspraksis i overensstemmelse med virksomhedens, når den associerede virksomheds eller joint venturets årsregnskab benyttes af virksomheden ved dennes anvendelse af den indre værdis metode, jf. dog afsnit 36A.

36A

Uanset kravet i afsnit 36 kan en virksomhed, som ikke selv er en investeringsvirksomhed, og som har kapitalandele i en associeret virksomhed eller et joint venture, som er en investorvirksomhed, ved anvendelsen af den indre værdis metode fortsat anvende den dagsværdimåling, der anvendes af den pågældende associerede investeringsvirksomhed eller joint venturet, på den associerede investeringsvirksomheds eller joint venturets kapitalandele i dattervirksomheder.

IKRAFTTRÆDELSESDATO OG OVERGANG

45D

Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (ændringer af IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28), udstedt i december 2014, vedrørte ændring af afsnit 17, 27 og 36 og tilføjelse af afsnit 36A. Virksomheder skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2016 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.


Top